- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 24:

1. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014 καταργούνται.

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014 καταργούνται.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014 καταργείται.

4. Το άρθρο 83 του ν. 4310/2014 καταργείται.