- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 19: Κατάργηση του άρθρου 26 ν. 4310/2014

Το άρθρο 26 του ν.4310/2014 καταργείται.