- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.4310/2014

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 καταργούνται.

2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν.4310/2014:

«8. Στην  άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.). Τα Ε.Γ.Σ. αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι ερευνητές του ινστιτούτου βαθμίδας Α ή Β, ή μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων του Ινστιτούτου. Τα μέλη του Ε.Γ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των Ε.Λ.Ε. και των συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ. Ο αριθμός των μελών του Ε.Γ.Σ., η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Γ.Σ., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Γ.Σ. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα. Αν διαφωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Γ.Σ., η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.

9. Τα Ε.Γ.Σ. συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο.

10. Τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια (Ε.Γ.Σ.) ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985, αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, καθώς και τις τυχόν άλλες αρμοδιότητες που ο παρών νόμος προβλέπει ότι ασκούνται από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων. 

11. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, εφεξής νοούνται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του παρόντος άρθρου.»