- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις». Οι διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αποτελούν επείγουσα νομοθετική παρέμβαση στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αφενός μεν μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, αφετέρου δε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/2014.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

Νίκος Φίλης

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κώστας Φωτάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων