- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 11 – Ανεξαρτησία του Ιδρύματος

  1. Τα μέλη του Ιδρύματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους λειτουργούν με πλήρη αυτονομία και δεν αναζητούν ή δέχονται οδηγίες από την ελληνική Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό, εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή.  Οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε έγκριση ούτε ελέγχονται με άλλο τρόπο από κυβερνητικούς ή άλλους κρατικούς φορείς.
  2. Το ΕΣ υποβάλει τον Οκτώβριο κάθε έτους στον αρμόδιο Υπουργό την ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος.
  3. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν (ή φαίνεται ότι επηρεάζουν) την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της ΓΣ, του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος.
  4. Τα μέλη της ΓΣ και του ΕΣ δεν αμείβονται για τις υπηρεσίας του προς το Ίδρυμα. Λαμβάνουν μόνο αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω αποζημίωση επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
  5. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων από μέλος της ΓΣ, του ΕΣ ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνιστά λόγο παύσης από τη θέση τους.