- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 6 – Όργανα του Ιδρύματος

Όργανα του Ιδρύματος είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Διευθυντής.