- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 2 – Σκοπός

  1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

α. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του σκοπού και των πόρων του Ιδρύματος, καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

β. Η χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών.

γ. Η χρηματοδότηση για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού.

δ. Η διευκόλυνση και η βελτίωση της πρόσβασης Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

ε. Η υποστήριξη για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

2. Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται με:

 α. Ερευνητικές χορηγίες (grants) που καλύπτουν ενδεικτικά τα έξοδα μισθοδοσίας ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές, δαπάνες αναλωσίμων, ταξίδια, έξοδα δημοσιοποίησης του ερευνητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

β. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού βάσει στρατηγικού σχεδιασμού.

γ. Εφάπαξ χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας περίπτωσης, δεν επιτρέπεται να προέρχονται από τους πόρους της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

δ. Παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών εκ μέρους του Ιδρύματος.

. Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2γ του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα και οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι ειδικότεροι δικαιούχοι θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.

4. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.