- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 67

1. Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.
2. Η διάταξη της περίπτ. β΄ της παρ. 17 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 εξακολουθεί να ισχύει.
3. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. που διενεργούνται και εξοφλούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από την ΚΥΑ 679/1996 διαδικασίες είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.
4. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του άρθρου 66 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31.12.2018. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως 31.12.2018. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 66, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει, με αποφάσεις, ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.
5. Οι Γραμματείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνιστάται Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., αρμόδιο για την εξόφληση των δαπανών.
6. Έως την έκδοση των Οργανισμών των Α.Ε.Ι.:
α) η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι., το επίπεδο της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
β) η Σύγκλητος ορίζει τον ΠΜΟΔΥ και τον ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα καθήκοντα του ΠΟΥ μπορεί να ανατεθούν στον ΠΟΥ του Α.Ε.Ι..
γ) Η Σύγκλητος ορίζει τον επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών μονάδων, μεταξύ των υπηρετούντων στην οικεία Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε..
7. Τα άρθρα 58, 59 και 60 αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύει η ΚΥΑ 679/1996. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.
8. Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. Β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 679/1996 (Β΄ 826) είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το σύνολο των δαπανών μετακίνησης (δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).
9. Πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόμενης από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσιακού συμβουλίου.
10. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι..
11. α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν και εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, στους Ε.Λ.Κ.Ε. των εν λόγω φορέων, στον Ε.Λ.Κ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992.
β) Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄ 298), εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.
Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52) και της Συγκλήτου (άρθρο 50 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Γραμματείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών φορέων μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Όπου γίνεται αναφορά σε Α.Ε.Ι. νοείται ο ερευνητικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014, όπου γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 679/1996 νοείται η ΚΥΑ 5439/1985 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού φορέα.
γ) Στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 που λειτουργούν ως νπιδ και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.
Στους φορείς αυτούς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών και δεν συνιστάται Ε.Λ.Κ.Ε.. Για τους φορείς αυτούς, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52) και της Συγκλήτου (άρθρο 50 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 56) ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική μονάδα του νπιδ και οι αρμοδιότητες του ΠΟΥ του Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τον ΠΟΥ του νπιδ.
Όπου γίνεται αναφορά σε Α.Ε.Ι. νοείται ο ερευνητικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού φορέα.