Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
i) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ii) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου και
iii) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, και
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ¬γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουρ¬γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
6. Τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν. Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).

 • 7 Ιουνίου 2017, 22:38 | Δημήτρης Κουτσογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διευκρινίζω, ευχαριστώντας όσους σχολίασαν τα σχόλιά μου, ότι το ΕΜΠ δεν καθορίζει τις στρατηγικές του επιλογές με βάση το τι γίνεται στα ΤΕΙ. Προσπαθούμε να βγάζουμε αποφοίτους με εφόδια κατάλληλα για τον παγκόσμιο στίβο και να είμαστε κι εμείς ως πανεπιστήμιο μέσα στα καλά της υδρογείου. Κι αυτό το καταφέρνουμε όσο γίνεται μέσα στις αντίξοες συνθήκες: Πριν λίγο ανακοινώθηκαν από τον οργανισμό QS τα 500 πρώτα πανεπιστήμια όλου του κόσμου για το 2018 σύμφωνα με την αξιολόγησή του. Ένα είναι ελληνικό (το ΕΜΠ). Προτείνω να προσπαθήσουμε όλοι να ανεβάζουμε το επίπεδό μας, αντί να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις που προκρίνουν την ισοπέδωση. Ας δεχτούμε κάποτε την αξιοκρατία ως ιδέα, και ότι αυτή καλό θα είναι να αποτυπώνεται και να ενθαρρύνεται και μέσω των νόμων του κράτους.

 • 7 Ιουνίου 2017, 20:11 | Παναγιώτης Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1)Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση,δικαιοσύνη και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο(σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες) για την αποφυγή προσφυγών στο Σ.τ.Ε
  2)Η εισήγηση της επιτροπής θα πρέπει να είναι ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία
  3)Πρέπει να μπει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες της επιτροπής, μετά τη λήξη του οποίου ο Υπουργός να είναι αναγκασμένος να αποδώσει επαγγελματικά προσόντα βάση σπουδών με Νόμο.
  4)Από τη στιγμή που το master των 5ετών συνδέεται άμεσα με την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι, θα πρέπει να γίνει και παράλληλη χρονικά και νομοθετικά αναγνώριση και των δύο, διαφορετικά αυτος ο νόμος θα εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα χωρίς καμμια διάθεση απόδοσης δικαιοσύνης.
  Σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα,δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πλήρη αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν σαν βάση βασιλικά διατάγματα του 1930 και καθορίζουν αυθαίρετα και αόριστα το επάγγελμα του μηχανικού ενάντια σε ευρωπαϊκή νομοθεσία και κοινή λογική.
  Ίδια δικαιώματα, ίση μεταχείρηση με εγγραφή σε ενιαίο επιμελητήριο(Τ.Ε.Ε) και διαχωρισμός των δικαιωμάτων ανάλογα με τα προσόντα του βασικού τίτλου σπουδών, τις επιπλέον σπουδές,την απόκτηση εμπειρίας χωρίς αποκλεισμούς για κανένα .

 • 7 Ιουνίου 2017, 19:58 | Παναγόπουλος Αν.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όλα για το ΤΕΕ. Ήθελα να ήξερα πώς κοιμούνται ήσυχοι κάποιοι, παραμένοντας άπραγοι μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Ξεκινήσαν οι Πανελληνίες αυτή την εβδομάδα. Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου τι συμβουλεύει τους εν δυνάμει επιτυχόντες στα ΤΕΙ; «Κοιτάξτε να περάσετε σε κανένα Πανεπιστήμιο γιατί τα ΤΕΙ τα έχουμε υποβαθμισμένα ούτως ή άλλως! Τι επίπεδο 6 και παράλληλοι τομείς Ανώτατης Εκπαίδευσης; Εδώ παιδιά μου τα πάντα τα καθορίζει το ΤΕΕ. Η πίτα είναι μικρή και δικαίωμα στο επάγγελλμα του μηχανικού έχουν μόνο τα Πολυτεχνεία».
  Αυτά πρέπει να πει η Πολιτική Ηγεσία στους μαθητές, στους γονείς! Αυτά που βιώνουμε όλοι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Γιατί καμία Κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο δεν ανέλαβε την ευθύνη να σπάσει το απόστημα της συντεχνίας. Και αν κάποιοι πήγαν να το τολμήσουν, «έπεσαν» τηλέφωνα, όπως μας έγινε γνωστό, προς αλλαγή πλεύσης!
  Οι μηχανικοί ΤΕΙ είναι χιλιάδες. Στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Προσφέρουν έργο στις επιχειρήσεις, στο Κράτος. Προχωρούν τις σπουδές τους ως κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και αποκτούν ΜΑΣΤΕΡ (κανονικά, αληθινά, διακριτά), Διδακτορικά, Πιστοποιήσεις. Έχουν τα προσόντα να θεωρούνται Μηχανικοί ανάλογου επιπέδου των Πολυτεχνείων. Το ένα έτος επιπλέον δεν θα πρέπει να αποτελεί καταστροφικό παράγοντα για τα ΤΕΙ, αλλά ένα επιπλέον θετικό στοιχείο των Πολυτεχνείων. Και σε αυτή τη βάση θα μπορούσε να συμφωνηθεί εγγραφή των Μηχανικών ΤΕΙ στο ΤΕΕ ως κανονικά μέλη, με μία επιπλέον προϋπόθεση (ΜΑΣΤΕΡ ή προϋπηρεσία).
  Ακόμη στο Ελληνικό Δημόσιο οι απόφοιτοι ΤΕΙ παραμένουν υπάλληλοι ΤΕ. Άραγε τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή μηχανικός ΤΕΙ με μαστερ από Πανεπιστήμιο (Νο 3 στην Αγγλία) στη μηχανική γιατί είναι κατώτερος από έναν απόφοιτο Πολυτεχνείου. Με την ταμπέλα ΤΕ, οι διοικήσεις των Υπουργείων έχουν απομονώσει όλους τους υπαλλήλους ΤΕ και δεν τους δίνουν ευκαιρίες ανέλιξης. Πόσο άδικο είναι αυτό;
  Προκηρρύσονται θέσεις Γενικών Διευθυντών σε Υπουργεία και ζητούνται «Υπάλληλοι ΠΕ όλων των ειδικοτήτων» και πουθενά οι ΤΕ. Με ποιο επιχειρήμα, με ποιον Νόμο, Εγκύκλιο κλπ; Μιλάμε ότι καταστρέφεται κόσμος και η Πολιτεία δεν κάνει τιποτα. Πρέπει να λύση το πρόβλημα. Πρέπει να θέσει τους όρους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρέπει να επιτρέψει στον Μηχανικό των ΤΕΙ να μπορεί να εγγράφεται στο ΤΕΕ…ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ…έστω με την υποχρέωση ενός ΜΑΣΤΕΡ ή κάποιων χρόνων προϋπηρεσία. Δεν μπορεί να δίνονται όλα στους Μηχανικούς των Πολυτεχνείων και στους συναδέλφους των ΤΕΙ τίποτα. Μπορούμε να συνυπάρξουμε όλοι αρμονικά.
  Πρέπει επιτέλους να λυθεί το θέμα της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ! Οι αδικίες είναι άπειρες και αβάσταχτες!
  Κάντε κάτι!

 • 7 Ιουνίου 2017, 15:04 | Θωμάς Πασχάλης (ΘΠ)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  @ Δημήτρης Κουτσογιάννης
  Γιατί κε Κουτσογιάννη από τη γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου που κατασκεύασαν Γάλλοι φοβάστε να περάσετε μην καταρρεύσει?? Αφού θεωρείται τόσο ποιοτικές τις πενταετής σπουδές τότε γιατί οι απόφοιτοί σας προτιμούν τα τριετή βρετανικά πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές?? Είναι τυχαίο??

 • 7 Ιουνίου 2017, 14:42 | stefanishouse
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ δώστε σύντομα μία δίκαιη λύση στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. Η τετραμελής επιτροπή που ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 46 δεν είναι επιστημονική, είναι συντεχνιακή και δεν πρόκειται, (μακάρι να βγω ψεύτης), να συσταθεί ποτέ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 14:32 | ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παρ.5 (παρ. 4 ουσιαστικά, γιατί παρ. 3 δεν υπάρχει!) προβλέπει τη σύνθεση σχετικής επιτροπής, ο ορισμός ως μέλος και ενός πτυχιούχου Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένου στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του, είναι ατυχής, το ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε δεν υπάρχει και αν κρίνω από τα αναφερόμενα στην Αποφ.Α128/Σ17/2017 της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. η οποία παραπέμπει σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. καθώς και σε επιτροπή του Τ.Ε.Ε. η οποία θα εισηγηθεί προς έγκριση τους κανονισμούς και το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος, η ίδρυσή του εν λόγω τμήματος τοποθετείται στο μακρινό μέλλον.

 • 7 Ιουνίου 2017, 13:41 | Θάνος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η χορήγηση Master σε ενιαίο κύκλο 5ετων σπουδών ειναι προϊόν πρωτύτερων ζυμώσεων και γίνεται για να διασφαλιστούν επαγγελματικά μόνο οι διπλωματούχοι μηχανικοί, χωρίς να ανοίξουν «οι ασκοί του Αιόλου» για την επαγγελματική τακτοποίηση 50.000 και πλέον μηχανικών αποφοίτων ΑΤΕΙ. Η διάσπαση των σπουδών και 3+2 έτη (αγγλικό και όχι μόνο μοντέλο εκπαίδευσης)θα έδινε άμεσα, πλήρη πρόσβαση στους αποφοίτους των ΑΤΕΙ σε επαγγελματικά δικαιώματα καθώς θα ήταν απόφοιτοι υπέρ-τριετών σπουδών ( επιπέδου bachelor). Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να μιλάμε για χορήγηση master στους απόφοιτους 5ετων σπουδών χωρίς παράλληλα να δοθεί πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα των αποφοίτων ΑΤΕΙ. Άλλο ένα παράδοξο ( από τα πολλά που ταλανίζουν την χώρα μας) αποτελεί η εξαίρεση της ΑΣΠΑΙΤΕ απο τα Πτυχία 5ετους διάρκειας και άρα από την απονομή master. Αλλά τι λέω!! Ακόμα η ΑΣΠΑΙΤΕ ανήκει στον τεχνολογικό τομέα των ΑΕΙ. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα ( εκτός φυσικα από την διδασκαλία αλίμονο!!). Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν χωρά μικροπολιτικες σκοπιμότητες και συντεχνιακές αγκυλώσεις. Παράλληλα με το master, να δοθούν τα επαγγελματικα δικαιώματα στους απόφοιτους των ΑΤΕΙ γιατί και τα δικαιούνται και τα έχουν απόλυτη ανάγκη για να εργαστούν.

 • 7 Ιουνίου 2017, 13:30 | Πέτρος Κωστ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  @Δημήτρης Κουτσογιάννης.
  κ. Καθηγητά δεν μας τα λέτε καλά. Το γεγονός ότι συρρέουν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ στις κατατακτήριες οφείλεται στην Πολιτεία που έχει απαξιώσει τους Μηχανικούς των ΤΕΙ και έχει θεοποιήσει τους Μηχανικούς των Πολυτεχνείων. Δεν έχει εκχωρήσει, ως όφειλε, επαγγελματικά δικαιώματα στους πρώτους και έχει δώσει τα πάντα στους δεύτερους. Επίσης αναφέρεστε σε κτίρια που δεν πέφτουν. Προφανώς έχετε την ψευδαίσθηση ότι μόνο οι μηχανικοί των 5ετών σπουδών σχεδιάζουν κτίρια που δεν πέφτουν. Καλά κάνετε ως Καθηγητής του ΕΜΠ. Αλλά αυτό είναι προσωπική σας άποψη και επιτρέψτε μου να την χαρακτηρίσω 100% δογματική και ανυπόστατη. Θα σας παραπέμψω στα άπειρα έργα που έχουν φέρει εις πέρας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, Μηχανικοί πτυχιούχοι Bachelors (3ετούς φοίτησης) του εξωτερικού. Γιατί κ. Καθηγητά στο εξωτερικό για να φτάσεις στην ανώτερη βαθμίδα του Μηχανικού δεν αρκεί μόνο το πτυχίο, αλλά απαιτείται και σχετική προϋπηρεσία. Εδώ, στην φοβερή χώρα που ζούμε, το ΤΕΕ και τα Πολυτεχνεία έχουν καταφέρει το παράδοξο, ένας μηχανικός που αποφοίτησε πριν από 10 χρόνια, να ασχολείται με την Πολιτική, με την Τηλεόραση και με ό,τι άλλο άσχετο και να παραμένει μέλος του ΤΕΕ! Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάχνει, όπως ισχυρίζεστε, κτίρια «που δεν πέφτουν». Ενώ από την άλλη ισχυρίζεστε ότι ένας μηχανικός ΤΕΙ, που μπορεί να απέκτησε και ΜΑΣΤΕΡ από κάποιο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο (εκτός του ΕΜΠ, το οποίο είναι το μόνο Πολυτεχνείο που δεν δέχεται αποφοίτους ΤΕΙ για τους γνωστούς λόγους) και να έχει και 10 χρόνια προϋπηρεσία Μηχανικού, ΔΕΝ μπορεί είναι ικανός να φτιάχνει κτίρια που δεν πέφτουν, να σχεδιάζει Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, να εκπονεί Μηχανολογικές/Ηλεκτρολογικές Μελέτες κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν, το ΤΕΕ, το οποίο σας εκπροσωπεί και ίσως να εκπροσωπείτε και εσείς, μπόρεσε και πάλι να διευρύνει τη χαοτική διαφορά με τους μηχανικούς των ΤΕΙ, πετυχαίνοντας το φοβερό MASTER του εν λόγω άρθρου. Τέλος, θα σας συμβούλευα να αφουγκραστείτε καλύτερα την διεθνή και εθνική αγορά εργασίας. Μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε ότι στον ιδιωτικό τομέα οι Μηχανικοί των ΤΕΙ διαπρέπουν και βρίσκονται παντού. Επιτρέψτε μου να το γνωρίζω, λόγω της δράσης μου στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών εδώ και 17 χρόνια σε Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο. Δεν έθιξα καθόλου τα δικαιώματά σας ως Πολιτικός Μηχανικός, τα οποία τα βρίσκω λίαν επιεικώς προκλητικά δυσθεώρητα και εκτός διεθνούς πραγματικότητας. Σας παραπέμπω στα μεγαλύτερα Τεχνικά Επιμελητήρια Ευρώπης (και των ΗΠΑ, Καναδά) να δείτε τι μπορεί να υπογράφει ένας Πολιτικός Μηχανικός. Εσείς, με τα Διατάγματα του 1930 υπογράφετε για όλες τις ειδικότητες των Πολυτεχνείων (ίσως να είναι εκτός οι Χημικοί Μηχανικοί). Με τις απόψεις σας αυτές απλά εξηγείται στον κόσμο γιατί η Ελλάδα καταστρέφει το ανθρώπινο δυναμικό της. Η απάντηση είναι απλή: Γιατί υπακούει στις συντεχνίες που την κατέστρεψαν και συνεχίζουν την αφαίμαξή της επ’ ωφελεία μιας κλειστής, αλλά ισχυρής πολιτικά, ομάδας! Κρίμα να τα ακούει αυτά κανείς από έναν δάσκαλο ενός τόσο αξιόλογου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπως το ΕΜΠ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 13:20 | Ευαγγελία Κρούπη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πέρα από το MASTER OF SCIENCE υπάρχει και το MASTER OF ARTS. Αυτός ο τίτλος έχει απονεμηθεί σε επιστήμονες θεωρητικών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού οι οποίες πληρούν όλα τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Δυστυχώς όμως το άλλοτε ΔΙΚΑΤΣΑ και τωρινό ΔΟΑΤΑΠ δεν λαμβάνει υπόψη το τίτλο του ΜΑΣΤΕΡ και υποβαθμίζει αυτά τα πτυχία σε αντιστοιχία με τα ελληνικά 4ετούς φοίτησης.
  Το ερώτημα είναι: θα δοθεί η δυνατότητα στους παραπάνω πτυχιούχους να καταθέσουν μετά την ψήφιση του νόμου αίτηση αναγνώρισης των πτυχίων τους ως ΜΑΣΤΕΡ?

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:56 | STAM
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πολύ σωστή διάταξη για να αρθούν πολλές αδικίες του παρελθόντος. Παντού σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζεται ως master και όχι στη χώρα μας.Έχει καταβληθεί πολύ μεγάλος κόπος για την απόκτηση του.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:50 | ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα πτυχία των πολυτεχνείων, από γεννήσεως τους, αναγνωρίζονται ως μαστερ. Ίσχυαν και στο παρελθόν τα κριτήρια της παρ. 1 ; Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα συμβεί αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι τα κριτήρια της παρ.1 δεν πληρούνται σε κάποιες σχολές ;

  Αντίθετα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ σε ότι αφορά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, διαχωρίζονται σε αυτούς που φοίτησαν πριν και μετά το 2001, σε αντίθεση με την παρ. 6β του αρθ. 6 του ν. 2916/01.

  Το ορθό θα ήταν οι σχολές που προσφέρουν 5ετη προγράμματα σπουδών να εναρμονιστούν στα διεθνή δεδομένα και να προσαρμόσουν τα προγράμματα τους σε 4ετη. Αν δεν το επιθυμούν αυτό, αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει μετά από κάθε εξωτερική αξιολόγηση της σχολής και τη σύμφωνη γνώμη της ΑΔΙΠ ο Υπουργός να εκδίδει διαπιστωτική απόφαση η οποία να ισχύει μέχρι την επόμενη εξωτερική αξιολόγηση και χωρίς αναδρομική ισχύ.

  Σε ότι αφορά την πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες των Μηχανικών ΤΕ, νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, επιτροπές έχουν συσταθεί (και πρόσφατα), σε τι ωφελεί ακόμη μια ρύθμιση και μια νέα επιτροπή; Αν το υπουργείο έχει την βούληση, αν τα Πολυτεχνεία και το ΤΕΕ δεν έχουν δεύτερες σκέψεις πίσω από το «Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών » τότε:

  1) να γίνει τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή Μηχανικών ΤΕ

  2) να γίνει σαφής αναφορά στους πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ που διαθέτουν μαστερ, τι σχέση έχουν (αντίστοιχη; , ισότιμη;) με τους «αδιάσπαστους»;

  3) να προστεθεί παράγραφος η οποία να θέτει χρονικό όριο (2 μήνες από την ισχύ του νόμου) στην έκδοση των διαταγμάτων της παρ. 4.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:39 | Νίκος Βλάχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Νομίζω ότι το παρόν σχέδιο νόμου άρει την αδικία που γίνεται με τα διπλώματα 5ετούς φοίτησης των μηχανικών και κάνει δεκτό το πάγιο αίτημα του ΤΕΕ, της ΕΜΔΥΔΑΣ αλλά και των Πολυτεχνικών σχολών της χώρας για αναγνώριση της ισοδυναμίας αυτού του διπλώματος με master, στη βάση και του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων ECTS(όπως άλλωστε πράττουν τα Ελληνικά Πολυτεχνεία με τη χορήγηση αυτών των πιστοποιητικών ισοδυναμίας στους αποφοίτους τους).

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:04 | Σ.Ι.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1ον: Οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ θα πρέπει να εγγράφονται σε ένα ενιαίο ΤΕΕ σαν ΙΣΟΤΙΜΑ μέλη, μηχανικοί χωρίς διαφοροποιήσεις και ξεχωριστά Μητρώα
  2ον: Επαγγελματικά δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες τα οποία ως τώρα η Πολιτεία έπρεπε να είχε αποδόσει.
  3ον: Κατάργηση της κατηγορίας ΤΕ του Δημοσίου. Εφόσον οι ΠΕ θα έχουν master και οι ΤΕ θα πρέπει να θεωρούνται ΚΑΙ μισθολογικά στον Δημόσιο Τομέα σαν ΠΕ.(Άλλωστε αν κάποιος έχει τελειώσει κάποιο 4ετες Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό ή το ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π. επι πληρωμή, θα ήταν Π.Ε.)
  Μιλάμε για ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Υπάρχει;;

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:46 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΤΑ ΤΕΙ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ Τ0 ΕΤΟΣ 1983 ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΚΔΩΘΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ 318/94 ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡ.Η ΠΑΡ. 2
  ΕΔΩ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΩΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΔΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ 1ον ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ.2ον ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3ον ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΞΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Π.Χ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ή ΛΙΜΕΝΙΚΑ Ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΑ ΑΕΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ?
  4ον ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΙΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ.
  5ον ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΙΜΑΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ? ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΝΗΜΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΙΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΑΙ ΕΠΑΓ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΣΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:55 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων ΤΕΙ σε «προ» και «μετά» 2916/2001; Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου. Ζητούμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς η παραμονή της στις διατάξεις του ΣΝ που εισάγετε, αφενός μας προσβάλει και αφετέρου ακυρώνει τις όποιες άλλες θετικές διατάξεις επιχειρείτε να εισάγετε. Επιπλέον:

  2. Ποιά η ουσιαστική διαφορά μεταξύ πλαισίου πρόσβασης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων;

  3. Τα πτυχία της ΑΣΠΑΙΤΕ που προκύπτουν μετά από πενταετή και αδιαίρετο κύκλο σπουδών θα αναγνωριστούν επίσης ως Μaster; Ή θα επιτρέψετε να αμφισβητηθεί το αυτονόητο;

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:48 | Αδικημένος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης. Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science).

  Αυτό σημαίνει ότι, όσοι έχουμε διοριστεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με βασικό πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ και έχουμε δεύτερο πτυχίο από πολυτεχνική σχολή και μεταπτυχιακό τίτλο χάνουμε τα μόρια του δεύτερου πτυχίου διότι δε θα μοριοδοτείται πλέον ούτε ως δεύτερο πτυχίο ούτε ως δεύτερο μεταπτυχιακό εφόσον ήδη έχουμε μεταπτυχιακό τίτλο. Δηλαδή, θα κερδίζουν αυτοί που δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και θα χάνουν όσοι έχουν. Στην περίπτωση που κάποιος έχει και διδακτορικό τίτλο, τότε θα χάνει μόρια και από το δεύτερο πτυχίο και από το μεταπτυχιακό, δηλαδή, στην περίπτωση των διευθυντών σχολείων θα «χάνει» 4,5 μόρια. Στην περίπτωση επιλογής σχολικών συμβούλων ίσως είναι περισσότερα. Πιο κάτω σας παραθέτω κάποια παραδείγματα για να αντιληφθείτε το μέγεθος του προβλήματος.
  Μήπως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αρθεί αυτή η αδικία;

  Παράδειγμα 1

  Καθηγητής διορισμένος με βασικό πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ κατέχει δεύτερο πτυχίο από το ΕΜΠ και μεταπτυχιακό τίτλο. Θα μοριοδοτηθεί ως υποψήφιος διευθυντής για αυτά ως εξής:

  Δεύτερο πτυχίο από το ΕΜΠ: 0 ( διότι θα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου)
  Μεταπτυχιακός τίτλος: 2,5
  Σύνολο=2,5

  Καθηγητής διορισμένος με βασικό πτυχίο ΕΜΠ κατέχει δεύτερο πτυχίο από ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο. Θα μοριοδοτηθεί ως υποψήφιος διευθυντής για αυτά ως εξής:

  Δεύτερο πτυχίο από το ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ: 2
  Μεταπτυχιακός τίτλος: 2,5
  Σύνολο=4,5

  Συμπέρασμα: έχουν ίδιες σπουδές, αλλά μοριοδοτούνται διαφορετικά.

  Παράδειγμα 2

  Καθηγητής διορισμένος με βασικό πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ κατέχει δεύτερο πτυχίο από το ΕΜΠ, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό τίτλο. Θα μοριοδοτηθεί ως υποψήφιος διευθυντής για αυτά ως εξής:

  Δεύτερο πτυχίο από το ΕΜΠ: 0 ( διότι θα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου)
  Μεταπτυχιακός τίτλος: 0 (διότι κατέχει διδακτορικό τίτλο)
  Διδακτορικός τίτλο=4.
  Σύνολο=4

  Καθηγητής διορισμένος με βασικό πτυχίο από το ΕΜΠ κατέχει δεύτερο πτυχίο από ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό τίτλο. Θα μοριοδοτηθεί ως υποψήφιος διευθυντής για αυτά ως εξής:

  Δεύτερο πτυχίο από ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή ΤΕΙ: 1,5
  Μεταπτυχιακός τίτλος: 2,5 (διότι το δίπλωμα του ΕΜΠ ισοδυναμεί με master)

  Σύνολο=4

  Συμπέρασμα: έχουν ίδιες σπουδές, αλλά εκείνος που κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο θα μοριοδοτείται με ίδια μόρια.

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:19 | christos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  @gofotop Ηλεκτρομηχανολογικά Μηχανικός AEI GEng E.E
  Αγαπητέ, φαίνεστε αδιάβαστος… Τα ΤΕΙ (ΑΤΕΙ όπως τα αναφέρετε), ουδέποτε έχουν (ή είχαν) 7 εξάμηνα μαθήματα +1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας. Στο τελευταίο εξάμηνο των ΤΕΙ (το όγδοο εξάμηνο) γίνεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών. Επομένως ο συνολικός χρόνος σπουδών των ΤΕΙ σήμερα είναι 7 εξάμηνα μαθήματα + 1 εξάμηνο πρακτική. Η διαφορά με το πρόγραμμα σπουδών των ΤΕΙ προ 2001 είναι 1 εξάμηνο ( και όχι 2 όπως υπαινίσσεστε).
  Άλλωστε, δεν υπάρχει διαχωρισμός σε τίτλους πριν και μετά το 2001, διότι σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.6β του 2916/2001 ισχύει το παρακάτω:«Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ του οικείου Τμήματος.
  Κατά τα άλλα, αφήστε, με τα των ΤΕΙ, να ασχοληθούν αυτοί που γνωρίζουν και έχουν γνώση, διαφορετικά εκτίθεστε…
  Με εκτίμηση

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:08 | Πέτρος Κωστ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το εν λόγω άρθρο αντανακλά την βαθειά ριζωμένη συντεχνιακή νοοτροπία που χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Δίνουμε ένα επιπλέον μπόνους στους αποφοίτους των Πολυτεχνείων οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν αδικαιολόγητα δικαιώματα στηριζόμενα σε προπολεμικά διατάγματα που δεν επικαιροποιήθηκαν ποτέ ώστε να είναι σύγχρονα με τη παρούσα διεθνή και ελληνική πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να στοιχειοθετήσει την ανάγκη εκχώρησης ΜΑΣΤΕΡ στους αποφοίτους των Πολυτεχνείων; Το ένα έτος επιπλέον (1 εξάμηνο μόνο για διπλωματική και 1 ακόμη για 4-5 μαθήματα επιλογής) τους κάνει αυτομάτως δικαιούχους ΜΑΣΤΕΡ; Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει και να το αποδεκτούν τόσοι απόφοιτοι ΑΕΙ που πήγαν και έκαναν πραγματικό ΜΑΣΤΕΡ, σε κάποιο Πανεπιστήμιο; Επίσης πώς συνδέεται επίσημα το «δώρο» αυτό στους αποφοίτους των Πολυτεχνείων, με την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Μηχανικούς των ΤΕΙ; Μας λένε λοιπόν ξεκάθαρα ότι η Πολιτική ηγεσία της χώρας, δίνει ένα τέτοιο μπόνους στο ΤΕΕ, προκειμένου το τελευταίο να κάνει την χάρη στους αποφοίτους των ΤΕΙ να τους εγγράψει στο μητρώο του; Πώς συνάδουν τα παραπάνω με το αναπάντητο ερώτημα αν πρέπει ή όχι τα πτυχία των Πολυτεχνείων να γίνουν ΜΑΣΤΕΡ; Και μάλιστα το στόχος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Το ΤΕΕ θέλει, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή του, να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μητρώο μηχανικών…δηλαδή ΥΠΟμηχανικών για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πραγματικά το άρθρο αυτό είναι εντελώς μα εντελώς παράλογο και είναι αντίθετο στις διεθνείς/Ευρωπαϊκές συνθήκες. Θα έπρεπε ο νέος αυτός νόμος να θεραπεύει την χρόνια πάθηση των ΤΕΙ, τα οποία έχουν καταρρακωθεί στην αντίληψη της κοινωνίας μας, στον εργασιακό βίο και να επιλύει την πλήρη πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ.

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:59 | Δημήτρης Κουτσογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το άρθρο αυτό αποτελεί μια καλοδεχούμενη αντιστροφή της γενικής τάσης ισοπέδωσης που έχει επικρατήσει στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες (τάσης που επιβεβαιώνεται και από πολλά σχόλια που έχουν εισαχθεί εδώ), και ένα δειλό βήμα μετάβασης από την πολιτική ορθότητα στον ορθό λόγο.

  Τα ελληνικά πολυτεχνεία (και οι πολυτεχνικές και οι γεωπονικές σχολές) μένοντας πιστά στο παραδοσιακό μοντέλο των πενταετών σπουδών και αντιστεκόμενα στη μεταμοντέρνα Μπολόνια, επέμεναν στην ποιότητα των σπουδών καλλιεργώντας την ενότητα βασικών επιστημών και τεχνολογίας, και στην εκπαίδευση άξιων επαγγελματιών για κοινωνικά υπεύθυνους ρόλους (π.χ. να κτίζουν οικοδομήματα που δεν πέφτουν).

  Η ελληνική και η διεθνής αγορά εργασίας την έχει αναγνωρίσει αυτή την ποιότητα (όπως φαίνεται από τη διεθνή απασχόληση και φήμη των αποφοίτων) αλλά και η ελληνική κοινωνία την αναγνωρίζει (βλ. π.χ. υψηλές βαθμολογίες εισαγωγής στις αντίστοιχες σχολές, καθώς και συνωστισμό αποφοίτων ΤΕΙ στις κατατακτήριες εξετάσεις για δεύτερες σπουδές στα πολυτεχνεία). Καιρός είναι να υπάρξει αναγνώριση και από την ελληνική πολιτεία.

  Μια απαραίτητη νομοτεχνική βελτίωση που χρειάζεται το άρθρο είναι να διευκρινιστεί ότι οι κάτοχοι του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου θεωρούνται, για την εφαρμογή αυτού του νόμου, ότι έχουν τα προσόντα του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών. Διαφορετικά κινδυνεύουν να μη γίνονται δεκτοί για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (άρθρο 34) ή για διδακτορικό (άρθρο 38).

 • 6 Ιουνίου 2017, 22:53 | Γ. Καρινιωτάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι πτυχιούχος τής 1ης «φουρνιάς» τών Κ.Α.Τ.Ε./ σχολή τεχνολόγων μηχανικών / κατεύθυνση δομικών έργων, από το 1977 και δουλεύω από τότε συνεχώς και αδειαλείπτως , πάντα με τα επαγγ. δικαιώματα τών παλιών υπομηχανικών. Σχετικά με τόν καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων του άρθρου 46 τού νομοσχεδίου, μετά από βίωμα που ζούμε καθημερινά , άν θα μάς το περάσουν- ένεκα υπογραφής μελετητή , άσχετα άν είναι σωστο η όχι- αύριο από τήν Πολεοδομία , είτε το εθν. κτηματολόγιο και τούς συμβολαιογράφους , το Δασαρχείο ,κλπ, το τάδε τοπογραφικό( πού είχε γίνει αποδεκτό το 1980, προσαρμόστηκε και έγινε αποδεκτό το 2013, τήν τάδε αρχιτεκτονική και στατική μελέτη ( όλα από αγορασμένα προγράμματα και μηχανήματα εξάρτησης ), μέσα στήν γενικότερη αβεβαιότητα ,περιμένουμε μετά από 40 χρόνια συνεχούς δουλειάς, αλλά και για νεώτερους συναδέλφους με 10ετία δουλειάς, να μας πεί η κάθε επιτροπή , με βαρύνουσα γνώμη του προέδρου, για το δικό μας τό ψωμί και τίς γνώσεις μας, άν θα κάνει η οιαδήποτε ελέγχουσα Υπηρεσία, δεκτή τήν τάδε μελέτη,ως μόνοι και κύριοι κριτές ( τότε οι δημόσιες υπηρεσίες, για να μήν επαληθευτούν οι «απόψεις» Σόιμπλε, τί κάνουν;). Δηλαδή ούτε η εμπειρία τόσων χρόνων , ούτε άν είναι σωστή μια μελέτη ,με σύμβουλο το ΤΕΕ, δέν μετράει, αλλά μόνο ο τίτλος που πήρε κάποιος (και από εκπαιδευτικά ιδρύματα εξωτερικού :Αγγλίας -ανατολ. χωρών – Ιταλίας) , άσχετα με τίς πραγματικές γνώσεις και εμπειρία . Το ορθό και δίκαιο, πού δέν διαπίστωσα να προβλέπεται στό Νομοσχέδιο, είναι να ελέγχεται η ορθότητα τής μελέτης αρμοδίως και η επιβεβαίωση μας από την κοινωνία και τούς πελάτες και όχι από συντεχνίες , δέν θέλω να πιστεύω με τήν επιβεβαίωση τής Κυβέρνησης, ούτε υπάρχει πρόβλεψη για έτη εμπειρίας , ούτε για παλιούς «ισότιμους»

 • 6 Ιουνίου 2017, 22:43 | tA
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι διεθνείς πρακτικές και βέβαια η Μπολόνια αναγνωρίζουν ανώτατες σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών (6 εξαμήνων=180 ECTS που ανταποκρίνονται σε πρόγραμμα μηχανικού. Με την απόδοση ECTS οι σπουδές στα τμήματα μηχανικών ΤΕΙ πριν το 2001 αντιστοιχούν σε 7 εξάμηνα και 210 ECTS. Μετά το 2001 οι σπουδές αναδιαρθρώθηκαν και περιλαμβάνουν 8 εξάμηνα και 240 ECTS. Είναι τουλάχιστον αστεία αλλά ουσιαστικά αποκαλυπτική η προσπάθεια ‘’διαμερισματοποίησης’’ επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση τις ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι τα εξάμηνα. Πέραν της νομικής ανακολουθίας διότι ήδη ο Ν2916/2001, έχει με σαφήνεια καθορίσει ότι οι απόφοιτοι μηχανικοί ΤΕΙ απολαμβάνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα προγράμματα σπουδών πριν και μετά το 2001. (Τι να πουν τότε οι συνεχείς αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνείων ή τα παλαιά 7 εξάμηνα των τοπογράφων και μηχανικών του ΕΜΠ-όλοι διπλωματούχοι τώρα ,οι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι και πλέον Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανικοί Υπολογιστών όλοι με τα δικαιώματα όλων και οι υπερμηχανικοί –Πολιτικοί μηχανικοί ). Ή το γεγονός ότι το ΤΕΕ χρόνια τώρα εγγράφει μέλη απόφοιτους Βρετανικών και άλλων Πανεπιστημίων με 3ετές BSc + Μονοετές MSc ή τετραετές ΜEng? Αλλά εκεί – προς την Εσπερία, δε μας παίρνει να κάνουμε εξυπνάδες. Τις οποίες εύκολα εφαρμόζουν δεκάδες χρόνια στο ανίσχυρο οικονομικά και πολιτικά σώμα των μηχανικών ΤΕΙ. Η προσπάθεια τεχνητής διαστρωμάτωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων μπροστά στην λαίλαπα του πραγματικού, των διεθνών πρακτικών και των ακαδημαϊκών standards είναι αστεία και συνάμα τραγική. Οι σχεδόν ρατσιστικές αναφορές περί ημερολογιακού διαχωρισμού των αποφοίτων ΤΕΙ σε »ανώτερους» και »ανώτατους» σε προηγούμενα σχόλια, απλώς σκιαγραφούν το τοπίο της άπραγης συντεχνιακής Ελλάδας και της άγνοιας νόμου.Το integrated master δίδεται και σε προγράμματα σπουδών με 240 ECTS MEng στο Ηνωμένο Βασίλειο εξασφαλίζει πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού με τρόπο που οι διπλωματούχοι μηχανικοί ήδη διαθέτουν (και πολύ πιο διευρυμένα) μέσω του ΤΕΕ. Η ακαδημαϊκή εξίσωση των πενταετών προπτυχιακών σπουδών με MSc είναι ατυχής και θα καταπέσει εύκολα. Οι ‘’επιστημονικές’’ επιτροπές απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων από συνδικαλιστές είναι εξίσου αστείες. Η λύση είναι η ‘δημιουργία’’ ενιαίου ΤΕΕ με ισότιμα μέλη το σύνολο του σώματος των μηχανικών χωρίς διαφοροποιήσεις και στη συνέχεια η διαμόρφωση νομικού πλαισίου απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, με εμπειρία , πραγματικές εξετάσεις (όχι σαν τα καραγκιοζιλίκια εξετάσεις εισδοχής των διπλωματούχων στο ΤΕΕ), και συμμετοχή της ακαδημαϊκής εξέλιξης, όπου δεν θα υπάρχουν ‘’υπερμηχανικοί’’ και ‘’υπομηχανικοί’’ αλλά επιστήμονες που θα μπορούν να μελετούν και να κατασκευάζουν και να διοικούν και κυρίως να υπηρετούν την καινοτομία και την ανάπτυξη, και όχι υπογραφάκηδες , μελετητικά και εργοληπτικά πτυχία καρμπόν και one man show που τα κάνουν όλα. Όλα αυτά βέβαια είναι ματαιοπονία μπροστά στο τσουνάμι των αγορών και της καταναγκαστικής υπανάπτυξης που βιώνουμε όλοι μας. Ο μηχανικός της γειτονιάς μας και της καρδιάς μας ετέλεψε, μαζί με το Greek dream: Γιατρός –δικηγόρος –μηχανικός. Εντάξει όλοι καταλαβαίνουμε το ΤΕΕ έχει οικονομικές ανάγκες και θέλει και να ‘’πουλήσει’’ για λίγο ακόμα σπέκουλα ανωτερότητας στα μέλη του. Είναι άλλωστε εντυπωσιακό να διαθέτεις ως χώρα τεχνικό σύμβουλο του κράτους το συνδικαλιστικό όργανο μιας επαγγελματικής συντεχνίας. Το αποτέλεσμα από αυτά τα ‘’συμβουλίκια’’ το βλέπουμε (και το νοιώθουμε) όλοι μας. Οι στρεβλώσεις στην αγορά τεχνικών επαγγελμάτων, της τεχνικής νομοθεσίας και των τεχνικών έργων γενικότερα σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα, μας οδηγούν όλο και πιο βαθιά στα Τάρταρα. Food for thought: Πού κατατάσσεται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ο μηχανικός με Βρετανικό MEng? Στο επίπεδο 6 ή στο επίπεδο 7?

 • 6 Ιουνίου 2017, 21:18 | Γεωργία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με το παρόν άρθρο γίνεται μια προσπάθεια υποβάθμισης 50.000 τουλάχιστον Μηχανικών ΤΕΙ που έλαβαν πτυχίο πριν το Ν.2916/01, παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω νόμος όριζε σαφώς ότι τα πτυχία ΤΕΙ είναι ισότιμα μεταξύ τους.

  Μια απλή ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης του Ν.2916/01 αλλά και των πρακτικών ψηφίσεως του, αρκεί για να γίνει αντιληπτό ότι ο νομοθέτης διαπιστωτικά επικύρωσε το πτυχίο των ΤΕΙ ως βασικό τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό προσέθεσε εδάφιο στον ιδρυτικό τους νόμο (άρθρο 5 παρ΄12 γ’ του Ν.2916/01).

  Μερικοί λοιπόν προσπαθούν να το αλλάξουν αυτό τώρα, και αν η βουλή το επιτρέψει θα έχουμε μια αλλαγή της μέχρι τώρα νομοθεσίας. Αλλά ας δούμε όμως εαν η αλλαγή αυτή είναι επιστημονικά και νομικά ορθή.

  Δυστυχώς η ρύθμιση αυτή πάσχει και νομικά και επιστημονικά. Ας δούμε ενα απλό παράδειγμα: Ενας πτυχιούχος ΤΕΙ του έτους 2000 κάνει Master στην ειδικότητα και του αναγνωρίζεται απο το ΔΙΚΑΤΣΑ, κάτι που ισχύει για χιλιάδες συναδέλφους. Αυτός έχει προσόντα επιπέδου 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και φυσικά θα αναγκαστεί να δεχτεί λιγότερα δικαιώματα από έναν απόφοιτο ΤΕΙ του έτους 2006 ενώ αυτός θα έχει προσόντα επιπέδου 6 !!!

  Όπως και να το κάνουμε η πραγματικότητα ξεπερνάει κατά πολύ τα συντεχνιακά συμφέροντα και αυτό διότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ ήδη απο το 1995 είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά (Ν.2327/1995). Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι εν λόγω πτυχιούχοι DE FACTO κατείχαν και πρίν από το Ν.2916/01 τίτλο σπουδών ΑΕΙ !!!

  Αυτό ήρθε να αναγνωρίσει ο Ν.2916/01 και το λέει καθαρά στην εισηγητική του έκθεση. Ας αφήσουν λοιπόν μερικοί τις έξυπνες ιδέες περί τριετών πυτχίων ΤΕΙ και να θυμηθούν ότι όλα τα Bachelor είναι τριετή.

  Κάνω λοιπόν έκκληση στο κ. Υπουργό να μην προσπαθήσει να ανατρέψει τη λογική πρός χάρην συντεχνιακών συμφερόντων.

 • 6 Ιουνίου 2017, 20:51 | Αλέξανδρος Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το άρθρο αυτό έρχεται να ικανοποιήσει το ΤΕΕ και ένα επιπλέον παράλογο δικαίωμα των μελών του, που προστίθεται σε όλα αυτά που δόθηκαν στις δεκαετίες του 30, 50, 60 και απολαμβάνουν μέχρι σήμερα οι μηχανικοί των Πολυτεχνείων ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ των μηχανικών ΤΕΙ. Οι ήδη προνομιούχοι Πολυτεχνίτες αποτέλεσαν πρώτη προτεραιότητα σε αντίθεση με τους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ που βιώνουν ρατσισμό και άνιση αντιμετώπιση από την Πολιτεία εδώ και δεκαετίες! Πέραν τούτου, πώς είναι λογικό να παίρνουν ΜΑΣΤΕΡ κάποιοι επειδή έχουν ένα επιπλέον εξάμηνο ΜΟΝΟ για διπλωματική και ένα ακόμη (σύνολο δύο) με 3 μαθήματα επιλογής, τα οποία μάλιστα δεν είναι μαθήματα μηχανικής. Πώς είναι δυνατόν ένας π.χ. Ηλεκτρολόγος ΗΜΜΥ να επιλέγει από το 5ο εξάμηνο μία συγκεκριμένη Ροή (π.χ Τηλ/νίες) και να έχει πλήρη δικαιώματα για όλες τις υπόλοιπες Ροές που ΔΕΝ έχει διδαχτεί ( π.χ.Πληροφορική, Ενέργεια, ΣΑΕ κλπ) και επιπλέον να έχει και δικαιώματα Μηχανολόγου! Πργματικά μιλάμε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκή χώρα Κ-Μ της ΕΕ! Και δεν φτάνουν αυτά, αλλά τώρα τους δίνουμε και ΜΑΣΤΕΡ! Δηλαδή ένας ΗΜΜΥ θα έχει MSc in «WHAT???» In electrical engineering? Δηλαδή σε όλο αυτό το ευρύ πεδίο θα έχει ΜΑΣΤΕΡ? Αυτό αγαπητοί συμπολίτες ξεπερνά κάθε προσδοκία αυθαιρεσίας! Πραγματικά λυπάμαι γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία αλλά στη συνέχεια δημιούργησε το τέρας της ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ που κατέλυσε θεμελιώδεις αξίες και αρχές του ίδιου του Συντάγματος. Μπράβο λοιπόν στους νέους κατόχους του GRECOMASTER! Οι υπόλοιποι που πήγαμε σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσπαθήσαμε ένα ή δυο χρόνια, μελετώντας διακριτά ένα πραγματικά εξειδικευμένο αντικείμενο επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ, ας το κάνουμε χαρτί περιτυλίγματος! Μπράβο στους ιθύνοντες που μας έχουν ακόμη χωρίς επαγγ.δικαιώματα, ώντας μηχανικός 10 χρόνια, με μάστερ και διδακτορικό (από το Πολυτεχνείο της Πάτρας), αλλά παραμένω υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ στο ελληνικό δημόσιο επειδή κουβαλάω την κατάρα του πρώτου πτυχίου από ΤΕΙ. Και ακούω και το ΤΕΕ να δημιουργεί και Νέο μητρώο ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Για γέλια και για κλάματα! Μπράβο σε όσους στηρίζουν το GRECOMASTER!

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:53 | Κωνσταντίνος Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 2
  Τα λεγόμενα Grecomaster γελάει όλη η Ευρώπη!!! Μετά τη συνθήκη της Μπολόνιας οι χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης έχουν προσαρμοστεί, στην Ελλάδα ακόμα 100 μνημόνια θέλουμε με 1000 προαπαιτούμενα! Επιτέλους κάντε κάτι σωστό και φτάνει η πρωτοτυπίες !!!

  Άρθρο 4
  Δεν υπάρχει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, που αναφέρετε στο Άρθρο 6.
  Επαγγελματικές δραστηριότητες;;; που είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα;;

  Άρθρο 5
  Τετραμελής επιτροπή και αποτελείται ΑΠΛΑ απο το ΤΕΕ. !!! Που εδώ και 30 χρόνια μπλοκάρει τα πάντα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών !!! Τουλάχιστον βάλτε 2 μέλη πτυχιούχους μηχανικούς αν θέλετε να μιλάμε για επιτροπή !

  Άρθρο 6
  Δεν υπάρχει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4,
  Η συνέχεια των Τ.Ε.Ι και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων τους, καθορίζονται με τρόπο σαφέστατο στο ν.2916/2001 και στην αιτιολογική του έκθεση!

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σαν πτυχιούχος του γεωπονικου πανεπιστημιου μόνο σαν μια ηθική δικαίωση μπορώ να δω την συγκεκριμένη διάταξη. Επιτέλους ας αναγνωριστεί ως Master και στην Ελλάδα το πτυχίο μας όπως αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση.

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:25 | Δημήτριος Ανδρούτσος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσον αφορά τις παραγράφους 1 & 2 τις κρίνω απολύτως σωστές και δίκαιες. Επειδή έχω σπουδάσει και στα ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο σε 5ετεις σπουδές, νομίζω ότι η διαφορά στις σπουδές, στα χρόνια σπουδών, στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την απόκτηση του πτυχίου πρέπει να αναγνωρίζεται με την απονομή πτυχίου Integrated master, εξάλλου έτσι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η άποψή μου δεν έχει καμμία σχέση με συντεχνιακές αντιλήψεις και συμφέροντα, σέβομαι και τιμώ τους συναδέλφους μου των ΤΕΙ αλλά το δίκαιο και η αλήθεια πρέπει να λέγεται.

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:33 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι αστείο ότι τα 5ετή πτυχία βαφτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση.

  Τα 5ετή των πολυτεχνείων περιέχουν κατά το πρώτο έτος, μαθήματα γενικής παιδείας (μία επανάληψη της 3ης λυκείου δηλαδή) και εισαγωγικά μαθήματα μηχανικής που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα αληθινό ΠΜΣ. Επίσης στα προχωρημένα εξάμηνα υπάρχουν μαθήματα με επικαλύψεις, όπως η ΑΔΙΠ έχει επανειλημμένα αναφέρει στις αξιολογήσεις της. Τέλος οι διπλωματικές των αποφοίτων κατά μεγάλη πλειοψηφία δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή ερευνητικού περιεχομένου όπως γίνεται σε πραγματικά ΠΜΣ.

  Η διάταξη προφανώς είναι φωτογραφική και ικανοποιεί συντεχνιακά συμφέροντα, καθώς πολύ πιθανό να συνδεθεί η αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων μόνο με τους φέροντες του

  Επίσης είναι άκρως απεχθές το γεγονός πως ο τίτλος θα μοριοδοτείται σαν μεταπτυχιακός, από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όπως το υπουργείο ανέφερε σε συνέντευξη.

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:42 | Δημήτρης Ριμπάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Απαράδεκτη ρύθμιση καθώς το ΤΕΕ θα έχει 2 εκπροσώπους και προτεραιότητα στην ισοψηφία, ενω τα συμφέροντα ΤΟΥ ειναι ΑΝΤΙΘΕΤΑ με τα δικαιώματα του ΤΕΙ…Δώσατε το μαστερ στα πολυτεχνεία σαν τυράκι για να συμφωνήσει στα ΕΔ ακουγόταν.. Αλλα δεν θα κάνετε τίποτα..
  Επίσης Η ΑΣΠΑΙΤΕ που αποτελεί αδιάσπαστο 5τες πρόγραμμα με 300 μονάδες και πλήρες εξάμηνο πρακτικής που είναι Κύριοι?

 • 6 Ιουνίου 2017, 17:41 | gofotop Ηλεκτρομηχανολογικά Μηχανικός AEI GEng E.E
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσο αφορά το διευρυμένο τεε και τα ψηφισμένα από όλους τους υφυπουργούς επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών AEI/ΑΤΕΙ 4ετούς και ΤΕΙ 3ετους, οφείλει να γίνει διαχωρισμός ουσιαστικός και όχι ο μπακαλίστικος πριν και μετά το 2001 να διαχωριστούν απόφοιτοι ανωτέρου επιπέδου με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και τον ίδιο αριθμό μαθημάτων με τους ίδιους καθηγητές δηλαδή χωρίς διδακτορικούς τίτλους, κύριοι εθελοτυφλείτε, δηλαδή αυτά τα νέα απεριόριστα ΕΠΔ να τα πάρουν αποκλειστικά μόνο οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης διότι έχουν 7 εξάμηνα μαθήματα +1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (αποκλειστικά και μόνο να ισχύει το κριτήριο 4έτων σπουδών διότι κάποιος με το παλιό πρόγραμμα μπορεί να μην παρακολουθεί την σχολή και να έχει τελειώσει μετά από το 2005 αλλά με το παλιό τριετές πρόγραμμα σπουδών, κατά συνέπεια δεν είναι ισότιμος με τα Ελληνικά ΑΕΙ), οπότε όλοι οι καθηγητές τους έχουν διδακτορικό και το πρόγραμμα σπουδών τους έχει πραγματικό ανώτατο επίπεδο, αυτοί λοιπόν αποκλειστικά με 240 ECTS μετά από Τριετή αποδεικνυόμενη πρακτική εργασία στο γνωστικό τους αντικείμενο να δώσουν εξετάσεις και να γραφούν στο ίδιο μητρώου με τους διπλωματούχους να είναι τακτικά -ισότιμα μέλη στο τεε και να έχουν τίτλο διπλωματούχου μηχανικού.
  Για τους υπόλοιπους των ΤΕΙ τριετούς φοίτησης, των ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και μικρό πολυτεχνείο να μην επιτραπεί να γραφτούν στο ΤΕΕ να κρατήσουν τα ΕΠΔ που έχουν χωρίς να έχουν ποτέ πρόσβαση στα απεριόριστα ΕΠΔ των μηχανικών, παράλληλα να παραμείνουν στον φορέα τους στην ΕΕΤΕΜ.
  Οφείλει το ΤΕΕ να κινηθεί δικαστικά να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας ώστε να ακυρωθούν λόγω αντισυνταγματικότητας οι δυνατότητα να πάρουν οι τριετούς ΤΕΙ τα E.Π.Δ Μηχανικού, επί της ουσίας να μην τους επιτραπεί να γραφτούν στο διευρυμένο ΤΕΕ, παρά μόνο μόνο οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης, επιπροσθέτως δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών αεροπορίας και οι μηχανικοί ναυτικών δοκίμων διότι ως απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής παραγωγής στελεχών έχουν αποκλειστική επαγγελματική ενασχόληση μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, τέλος για τους τεχν μηχανοστασίου Εμποροπλοιάρχων ούτε συζήτηση επίπεδο 5 ιεκ, κατά συνέπεια δεν μπορεί να δεχτεί όλους αυτούς.
  gofotop Ηλεκτρομηχανολογικά Μηχανικός AEI GEng E.E

 • 6 Ιουνίου 2017, 16:31 | Nicos Micos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πολύ σωστή διάταξη για να δούμε αν θα προχωρήσει.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:31 | Θωμάς Πασχάλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πως μπορεί και πόσο νόμιμο είναι επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από μέλη του ΤΕΕ να καθορίζει το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες ομάδων (πτυχιούχοι ΤΕΙ) με τις οι οποίες έχουν αντίθετα συμφέροντα?
  Κανόνας για να λειτουργήσει μια επιτροπή είναι να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η εν λόγω επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη και ουδεμία σχέση να έχει με το ΤΕΕ.

  Όσο για τα πενταετή προγράμματα μάστερ είναι ελληνική πρωτοτυπία. Μετά τη συνθήκη της Μπολόνια οι χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης έχουν προσαρμόσει τα προγράμματα των σπουδών σε τρείς κύκλους.

 • 6 Ιουνίου 2017, 14:36 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο πρόεδρος του τεε στην επιτροπή επαγγελματικών δικαιωμάτων μονόπλευρα;
  Το προεδρίο των Τ.Ε. μηχανικών δεν έπρεπε να έχει και δικό του εκπρόσωπο στην
  επιτροπή σε κάτι που τους αφορά άμεσα;Γιατί μιλάμε για επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι για επαγγελματικά δικαιώματα;Τεχνικό λύκειο θεωρεί τελικά η υφιστάμενη κυβέρνηση τα Α.ΤΕΙ.; Ναι στη διαβούλευση του νόμου,ακόμη και στη συγχώνευση των επιμελητηρίων αλλά με δικαιοσύνη και σεβασμό στα δικαιώματα των μηχανικών Τ.Ε.-Ελλήνων πολιτών.Με τα δικαιώματα που παρέχει η ευρωπαική νομοθεσία (όπου υπάγεται η χώρα μας σαν μέλη αυτής)για τους εκάστοτε κύκλους σπουδών.

 • 6 Ιουνίου 2017, 13:18 | Δημήτρης Κακογιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η διάταξη κινήται στη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί ικανοποίηση του πάγιου και δικαίου αιτήματος των αποφοίτων πολυτεχνείων για άρση της ισοπέδωσης των σπουδών.
  Επι της διάταξης
  Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα και προθεσμία τόσο για την διαβίβαση του ερωτήματος απο τον Υπουργό προς Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και Α.Δ.Ι.Π όσο και και για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης, προκειμένου να μην καταστεί τοις πράγμασι ανενεργή η διάταξη.
  Προτείνεται δηλαδή η αναδιατύπωση της διάταξης ως παρακάτω:

  «Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω διαπιστωτική απόφαση θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση της πρότασης της Σύγκλητου του οικείου Α.Ε.Ι. στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.»

 • 6 Ιουνίου 2017, 12:19 | ΜΙΧΑΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 46
  Για τις παραγράφους 1 & 2:
  Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί η διαφορετικότητα που υπάρχει στους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς ακόμα και στο Ενιαίο Μισθολόγιο του δημοσίου, οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έχουν ούτως η αλλιώς μεγαλύτερες αποδοχές από ότι οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Πέραν τούτου αυτό θα δημιουργήσει μια νέα αδικία και μεταξύ των αποφοίτων ΠΕ καθώς απόφοιτοι ΠΕ 4ετής φοίτησης με master (4 έτη σπουδές +2 έτη master = συνολικά 6 έτη) θα έχουν τις ίδιες απολαβές με τους αποφοίτους 5ετής φοίτησης (βασικός τίτλος σπουδών + master = συνολικά 5 έτη), οπότε θα δημιουργηθεί μια νέα αδικία, εις βάρος πλέον των αποφοίτων ΠΕ με master. Συμπερασματικά θα πρέπει λοιπόν να αποσυρθούν οι συγκεκριμένες παράγραφοι και να αντικατασταθούν από άλλες, που θα παραπέμπουν σε παροχές (π.χ. μισθολογικές), ώστε να αναγνωριστεί το προβάδισμα των συγκεκριμένων ΠΕ αποφοίτων.
  Για την παράγραφο 4:
  Να γίνει με Νομοθετική ρύθμιση και όχι με Προεδρικό Διάταγμα.
  Για την παράγραφο 5:
  Θα πρέπει να συμμετέχει και ο αρμόδιος Επιστημονικός Φορέας των ΤΕΙ (δηλ. η ΕΕΤΕΜ) και όχι μονό των ΑΕΙ (ΤΕΕ)! Υπενθυμίζεται ότι οι απόφοιτοι των ΤΕΙ συμμετέχουν στο ΤΕΕ αλλά, δεν λαμβάνουν μέρος στην λήψη αποφάσεων του, καθώς εκπροσωπούνται από την ΕΕΤΕΜ. Ορθότερο δε θα ήταν με τα υπό διαμόρφωση επαγγελματικά δικαιώματα, να ξεκαθαρίσει το καθεστώς αυτό, με είτε ισότιμη συμμέτοχη των αποφοίτων ΤΕΙ στο ΤΕΕ ή την ισότιμη αντιμετώπιση της ΕΕΤΕΜ, ως δεύτερου πυλώνα του Τεχνικού Επαγγέλματος και σαφή διαχωρισμού της από το ΤΕΕ.
  Για την παράγραφο 6:
  Απαράδεκτη παράγραφος που είτε θα πρέπει να αποσυρθεί στο σκέλος : «…Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α ́ 114).» είτε να δοθεί, χωρίς περιορισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ιδιαίτερες συνθήκες (οικονομική κρίση, οικογενειακές υποχρεώσεις αποφοίτων, νησιωτικότητα κλπ), η δυνατότητα στους αποφοίτους προ ισχύος του νόμου, διόρθωσης της αδικίας (π.χ. μέσω συμπληρωματικής φοίτησης με διενέργεια σεμιναρίων και εξετάσεων στο τέλος τους ή την συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία όμως θα πριμοδοτούν τους αποφοίτους σε επίπεδο των αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι τελικά διαμορφωμένες παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 46).
  Στη συγκεκριμένη παράγραφοι θα πρέπει επίσης, οι λέξεις «επαγγελματικές δραστηριότητες» να παραπέμπουν σαφώς στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ.

 • 5 Ιουνίου 2017, 12:00 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Νομίζω ότι για πρώτη φορά το υπουργείο Παιδείας μετά από πολλές δεκαετίες βρήκε την χρυσή τομή σχετικά με την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ, όμως εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην απόδοση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση με αυτή των αποφοίτων πολυτεχνείων.

 • 5 Ιουνίου 2017, 08:23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παράγραφοι 1 και 2: Απλώς γελάνε και τα τσιμέντα!!! Δώστε και στην ιατρική απευθείας διδακτορικό να τελειώνετε… Και με αναδρομική μάλιστα ισχύ? Έλεος… Δώστε στο ΤΕΕ και στα πολυτεχνεία αυτό το πράγμα και να δούμε αν σας αφήσουν ποτέ μετά να κατοχυρώσετε επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών Τ.Ε.Ι. Διότι μετά, για να έχει κάποιος πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού θα απαιτούν ΕΝΙΑΙΟ και ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ 5ετές δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης… Το λένε οι άνθρωποι. Ή δεν τους ακούτε ή κάνετε πως δεν τους ακούτε!

  Παράγραφο 3 δεν έχει?

  Παράγραφος 4: Υπάρχουν άλλες δύο διατάξεις σε ισχύ για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Τώρα φέρνετε και μία τρίτη, λες και το πρόβλημα είναι η έλλειψη εξουσιοδοτικών διατάξεων. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και σε αυτό δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή…

  Παράγραφος 5: (Ξανά)γελάνε τα τσιμέντα! Ας βάζατε μια φωτογραφία των μελών της επιτροπής να ξεμπερδεύατε και να μην χρειαζόταν να γράφετε τόσες σειρές!

  Παράγραφος 6: Ποιο είναι το 2ο εδάφος της 4ης παραγράφου άραγε;

 • 5 Ιουνίου 2017, 00:47 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει απο την παράγραφο 6 θα πρέπει να αφαιρεθεί η παρακάτω πρόταση:
  «Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).»

  Δεν υπάρχει διαχωρισμός σε τίτλους πριν και μετά το 2001, διότι σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.6β του 2916/2001 ισχύει το παρακάτω:

  «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ του οικείου Τμήματος.»​

  Οπότε δεν υπάρχει διαχωρισμός πριν και μετά το 2001.

 • 4 Ιουνίου 2017, 23:01 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μια πρόταση :

  Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιπλέον των μαθημάτων του τμήματος εισαγωγής τους, στο 25% έως 50% των μαθημάτων ενός άλλου τμήματος της ίδιας σχολής . Η δε επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων θα συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 • 4 Ιουνίου 2017, 11:52 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παράγραφος 1
  Ορίζεται ότι 5ετή προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν εκπόνηση διπλωματικής -πτυχιακής εργασίας οδηγούν σε πτυχία master (integrated master).
  H κατοχή του τίτλου Integrated master δεν διευκρινίζει σαφώς ότι περιλαμβάνει και τον τίτλο του Bachelor πτυχίου που ισχύει μέχρι σήμερα ως τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών που είναι προϋπόθεση για υποψηφιότητα σε ΠΜΣ .
  Υπάρχουν σχολές όπως η Οδοντιατρική όπου η πενταετής εκπαίδευσή μόλις και μετά βίας επαρκεί για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητά στην κάθε Σχολή να αποφασίζει τους όρους με τους οποίους το Bachelor πτυχίο πενταετούς εκπαίδευσης θα είναι Master. Η απόφαση της Σχολής η οποία θα υπόκειται ίσως σε έγκριση από την Σύγκλητο (;) , θα μπορεί να περιλαμβάνει επι πλέον χρόνο σπουδών με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας που θα οδηγεί σε master. Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής με τo πτυχίο Bachelor θα αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα δικαίωμα υποψηφιότητας σε ΠΜΣ και εφόσον επιθυμεί θα συνεχίζει για την λήψη του integrated master.
  Έχει αναφερθεί ότι η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών με την επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα, οδηγεί στην λήψη μικρού πτυχίου (κάποιο πιστοποιητικό σπουδών ;) χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει την άτυπη παράταση των σπουδών για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ;

 • 3 Ιουνίου 2017, 22:57 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ένα πραγματικά ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ και ΔΙΚΑΙΟ άρθρο που οδηγεί στην αναβάθμιση της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης στη χώρα μας δεδομένου ότι η ολοκλήρωση σπουδών σε Σχολές και Τμήματα με διάρκεια φοίτησης 10 τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα παράλληλα με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα αντιστοιχεί σε 300 διδακτικές μονάδες/ECTS που απαιτούνται για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία με διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία MASTER όπως αυτά χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού υπό προϋποθέσεις.

 • 3 Ιουνίου 2017, 20:58 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  EINAI AΠΑΡΑΔΕΧΤΌ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ
  Ν 2916/01 (Α΄ 114) ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΎΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.ΕΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΥΧΟΙ ΓΙΑ
  ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ.ΚΑΛΩ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.

 • 3 Ιουνίου 2017, 15:16 | Γιώργος Στεφάνου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εφόσον η εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας για τουλάχιστον ένα εξάμηνο αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για αναγνώριση της ισοδυναμίας με master τότε αποκλείονται από τη ρύθμιση τα πτυχία των τμημάτων ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και φαρμακευτικής. Ουσιαστικά αφορά τα διπλώματα των πολυτεχνικών σχολών, τα πτυχία γεωπονικών και δασολογικών σχολών και του τμήματος βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 • 3 Ιουνίου 2017, 13:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  » Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω
  επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του
  Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον
  αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον
  αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι.
  εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.»

  1) Ποια η σκοπιμότητα της συμμετοχής στην επιτροπή του εκάστοτε προέδρου του Τ.Ε.Ε., που ιστορικά αποτελεί τον πλέον αδίστακτο εχθρό των πτυχιούχων μηχανικών, τους οποίους προσπαθεί να εκμηδενίσει επαγγελματικά ακόμα και με εκβιασμό της πολιτείας;
  2) Ποιος θα επιλέγει τον «καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι.», που φυσικά είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και αυτός;
  Γιατί όχι εκπρόσωπος της συνέλευσης των προέδρων των Τ.Ε.Ι.;

 • 3 Ιουνίου 2017, 13:00 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  H προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 46 για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή «έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι.εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του» είναι τουλάχιστον ατυχής αν όχι απαράδεκτα πονηρή, πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε μητρώου και πριν να γνωρίσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό ώστε να την δεκτούν ή όχι.
  Τι θα γίνει άραγε αν δεν δημιουργηθεί το μητρώο λόγο απαράδεκτων προϋποθέσεων εγγραφής;
  Θα οδηγηθούμε σε εκβιασμούς και «τεχνητή» αδυναμία δημιουργίας της επιτροπής;
  Θα έπρεπε στο αντίστοιχο απόσπασμα να αναγράφει:
  «έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. επιλεγμένο από το συνδικαλιστικό όργανο των Μηχανικών Τ.Ε. με τον αναπληρωτή του»

 • 3 Ιουνίου 2017, 01:23 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν μπορώ να καταλάβω από που προκύπτει αυτός ο διαχωρισμός προ και μετά 2001.

  Καταρχήν ο ίδιος ο νόμος του 2001 αναφέρει πως οι προ και μετά θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. 16 χρόνια μετά θα μας πείτε ότι δεν ισχύει αυτό; Αφού με αυτόν τον όρο έγινε η μετάβαση.

  Δεύτερον, έστω κάποιος μπήκε το 1996 και τελείωσε το 2000 επειδή διάβαζε συστηματικά, ενώ ένας άλλος που δεν ασχολιόταν και πολύ, μπήκε και αυτός το 1996 και πήρε κούτσα κούτσα το πτυχίο του το 2005. Θα βρεθεί λοιπόν ευνοημένος ο 2ος; Είναι αυτό σωστό;!

  Τρίτον στις σχολές όταν άλλαζε το πρόγραμμα σπουδών το 2001 μίλαγαν για αντιστοιχίες μαθημάτων, όπως γινόταν σε κάθε άλλη αλλαγή. Δεν είπε κανείς πως θα διαφοροποιηθεί το πτυχίο με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Μία τόσο σημαντική πληροφορία δεν θα έπρεπε να τη γνώριζαν τουλάχιστον όσοι φοιτούσαν τότε, ώστε να μπορούν να επιλέξουν το καλύτερο για αυτούς;

  Με λίγα λόγια η διάταξη αυτή είναι αντικειμενικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και πρέπει να αποσυρθεί

 • 3 Ιουνίου 2017, 01:11 | Χρήστος Χρονόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε ποιά βαθμίδα θα ανήκουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο του ΣΝ τα πτυχία που απονέμονται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τα Τμήματα της οποίας προβλέπουν αδιάλειπτη 5ετή φοίτηση στις επιστήμες των μηχανικών, μετά τις αλλαγές που έγιναν στα προγράμματα σπουδών προ 3ετίας;

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:59 | Φανης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι ανήθικη και αντιεπιστημονικη κάθε προσπάθεια διαχωρισμού των πτυχιούχων ΤΕΙ σε προ και μετά το ν.2916/01. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν πτυχιούχο που πήρε πτυχίο στις 10-06-2001 και μετά έκανε μεταπτυχιακά σε Πολυτεχνείο και το αναγνώρισε στο ΔΙΚΑΤΣΑ. Τώρα ας δούμε έναν συμφοιτητή του που χρωστούσε πολλά μαθήματα και κατάφερε και πήρε πτυχίο από το ΤΕΙ το έτος 2006! Ο ένας θα έχει πλήρη δικαιώματα και ο άλλος που ήταν καλός φοιτητής και που έκανε και επιπρόσθετες σπουδές θα έχει προβλήματα διότι ήταν καλός και πήρε πτυχίο νωρις! Εδώ βλέπουμε πόσο αντιεπιστημονικη είναι η ρύθμιση. Επίσης είναι και ανήθικη διότι ο νομοθέτης όρισε ρητά στην εισηγητική έκθεση του ν.2916/01 ότι δεν διαφοροποιούνται τα πτυχία ΤΕΙ και τώρα έρχεται με νόμο μετά από 16 χρόνια και το αλλάζει. Ο κος υπουργός καλό είναι να εφαρμόσει άμεσα την 4917/12 απόφαση του ΣτΕ διότι η πολιτεία παράνομες σε βάρος 50.000 ανθρώπων.

 • 2 Ιουνίου 2017, 22:35 | Nikos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με την παράγραφο 6 του υπό διαβούλευση κειμένου: δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με το Αρθ. 6 παρ. 6 β) να διαφοροποιούνται (τα επαγγελματικά δικαιώματα) ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114). Θα πρέπει να επανέλθετε έχοντας μελετήσει τη σχετική νομοθεσία/νομολογία.

  Θα πρέπει για λόγους ισονομίας να ορίζεται σαφώς εντός του υπό διαβούλευση κειμένου ότι: ανεξαρτήτως του πορίσματος της επιτροπής οι κάτοχοι αναγνωρισμένου ΜΔΕ στην ειδικότητα δεν δύναται να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα που να υπολείπονται των αντιστοίχων των κατόχων ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Αρθ. 46. Διαφορετικά ισότιμοι ακαδημαϊκοί τίτλοι θα οδηγούν σε διαφορετικές συνθήκες πρόσβασης στο επάγγελμα.

  Ταυτόχρονα με την εφαρμογή της παραγράφου 4 θα πρέπει να δεσμευτεί το ΤΕΕ ώστε να αναμορφώσει το αναχρονιστικό πλαίσιο του επαγγέλματος του μηχανικού (ανά ειδικότητα). Το νέο πλαισιο θα πρέπει να στερείται της λογικής αποκλεισμού από την αγορά που ακόμη και σήμερα επιχειρεί το ΤΕΕ μέσω της ίδρυσης τμήματος «υπομηχανικών» εντός των δομών του χωρίς την συναίνεση των ΤΕΙ και των υφιστάμενων εκπροσώπων των πτυχιούχων. Είναι προφανές ότι σε επόμενο βήμα το ΤΕΕ θα υποχρεώσει (καταχραζόμενο την δεσπόζουσα θέση την οποία από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του δημοσίου σχετικά με αδειοδοτήσεις κλπ.) πτυχιούχους σε εγγραφή, διοικητικό έλεγχο, κλπ. Και όλα τα παραπάνω χωρίς ανταποδοτικό όφελος (όπως επί παραδείγματι κάνουν τα αντίστοιχα όργανα σε προηγμένες τεχνολογικά και οικονομικά χώρες του εξωτερικού τις πρακτικές των οποίων το ΤΕΕ έχει μελετήσει κατ’ επανάληψη αλλά ουδέποτε έχει προσπαθήσει παρά και τις εκ των έσω παραινέσεων να εφαρμόσει).

  Τόσο η σύνθεση (σημ. προεδ. ΤΕΕ που σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί) όσο και ο ρόλος της «επιστημονικής» επιτροπής (προσομοιάζει περισσότερο σε συντεχνιακή ίσως η ονομασία αυτή θα ήταν πιο αρμόζουσα!) κρίνεται ως απαράδεκτη. Μετά την παρέλευση 34 ετών από τη νομική δέσμευση του κράτους να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα (εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του Ν.1404/83) το μόνο που προσωπικά μπορώ να αναλογιστώ ως πολίτης είναι ντροπή. Προφανώς τα παραπάνω ομολογώ πώς θα αντιμετωπιστούν ως ρομαντικά και γραφικά από μια κυβέρνηση που όπως ακριβώς και οι προηγούμενες επιμένουν στην καθ’ έξιν εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων με τρόπο εριστικά αντιδημοκρατικό. Σε περίπτωση που έστω και την ύστατη στιγμή θελήσετε η πρωτοβουλία σας να λαμβάνει υπόψη τις αρχές στη διοικητικής συνέπειας/συνέχειας και της χρηστής διοίκησης θα πρέπει αφενός η επιτροπή να περιλαμβάνει την ισότιμη εκπροσώπηση των ΣΑΠΕ ΣΑΤΕ σε συνδυασμό με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (π.χ. ακαδημαϊκούς, προεδ. επιστημονικών/επαγγελματικών ινστιτούτων του εξωτερικού) καθώς και χρονική δέσμευση για την έκδοση των Π.Δ.

  Τέλος τα κριτήρια της παραγράφου 1 είναι τόσο γενικά που ίσως ο χαρακτηρισμός προσχηματικά δεν τα περιγράφει επαρκώς. Αναρωτιέμαι σε τί ωφελεί η επιβολή τους. Με την τακτική της υποχρηματοδότησης που έχει με τη σειρά της προκαλέσει πλήθος στρεβλώσεων στη λειτουργία των ΑΕΙ μια κίνηση γοήτρου η οποία δεν έχει αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των κατόχων των τίτλων από την αγορά και προκαλεί μειδιάματα σε όσους γνωρίζουν την κατάταξη των Ελληνικών ΑΕΙ στις διεθνείς έγκυρες λίστες αξιολόγησης πιθανόν να εξυπηρετεί μόνον την εσωτερική (κομματική) ιδεοληψία.

 • 2 Ιουνίου 2017, 20:11 | Μιχαήλ Σπίγγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρ. 6. «Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).»

  Μήπως με το συγκεκριμένο εδάφιο επιχειρείται άμεσος αποκλεισμός από το επάγγελμα συγκεκριμένης κατηγορίας αποφοίτων;
  Επίσης, τί συμβαίνει με τους αποφοίτους που εισήχθησαν στην εκάστοτε σχολή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01, αλλά η σχολή εφάρμοσε το νέο πρόγραμμα σπουδών στο επόμενο κατά σειρά εξάμηνο; Το αναφέρω αυτό διότι πρακτικά η κατηγορία αποφοίτων αυτή παρακολούθησε το νέο πρόγραμμα σπουδών βάσει αντίστοίχησης που αποφασίστηκε από την ίδια τη σχολή. Μήπως πιο λογικός είναι ο διαχωρισμός των αποφοίτων ΚΑΤΕΕ σε σχέση με τους αποφοίτους ΤΕΙ γενικότερα;
  Τέλος, είναι δυνατόν να μην προσφέρεται δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης βάσει προϋπηρεσίας, σεμιναρίων, πιστοποιήσεων κλπ; Σε επίπεδο ελεύθερου επαγγέλματος ένας τέτοιος (μόνιμος) περιορισμός οδηγεί σε επαγγελματική καταστροφή!

 • 2 Ιουνίου 2017, 18:51 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εφόσον η τετραετής φοίτηση δίνει 240 μονάδες σε όλα τα ιδρύματα τότε θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σαν απόφοιτοι. Να έχουν την ίδια ιδιότητα σαν επιστήμονες. Η πανεπιστημιακή / τεχνολογική κατεύθυνση δεν είναι διαφορά ειδικά όταν ακολουθούν κι άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Άρα όλοι το ίδιο δεν πα να είναι διπλωματούχοι,πτυχιούχοι κ.α. Η ελληνική ιδιαιτερότητα οδηγεί σε στρεβλώσεις που επηρεάζουν Έλληνες και ξένους αποφοίτους σχολών. Καμία διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών τουλάχιστον για το πρώτο πτυχίο. Όλοι ίσοι. Όποιος θέλει να κάνει 5ετή πτυχία-μεταπτυχιακά για να αποκτούν οι φοιτητές του περισσότερα εφόδια δωρεάν να είναι ελεύθερος να το κάνει. Δικαίωμά του αν μπορεί οικονομικά να το στηρίξει. Όλοι όμως που έχουν πτυχίο-μεταπτυχιακό-διδακτορικό να έχουν την ίδια αντιμετώπιση αρχικά σαν απόφοιτοι (δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας) και κατόπιν από την πολιτεία ως ισότιμα μέλη του οποιουδήποτε φορέα που εμπλέκεται στην άσκηση του βιοποριστικού τους επαγγέλματος.
  Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Α Π Λ Ο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!