Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
i) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ii) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου και
iii) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, και
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ¬γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουρ¬γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
6. Τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν. Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:25 | Ioannis Konastantopoulos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ζητήματα που δημιουργεί το συγκεκριμένο άρθρο είναι τόσα πολλά, που είναι αδύνατον να διατυπωθούν σύντομες προτάσεις. Γι’ αυτό αναγκαστικά πρέπει να προηγηθεί μία σχετική τοποθέτηση.

  ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑ
  Το πρόβλημα δεν είναι η αμφισβήτηση των σπουδών που παρέχουν τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Κανένας δεν αμφισβητεί τα Πανεπιστημιακά τμήματα και τη ποιότητα των πτυχιούχων τους. Ομοίως και στο εξωτερικό, οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων, εκτιμώνται και είναι αποδεκτοί για το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει.
  Παράλληλα όμως ομοίως, στο εξωτερικό, οι πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Τμήμάτων των ΑΕΙ, είναι αποδεκτοί και εκτιμώνται για το επίπεδο σπουδών τους. Στην Ελλάδα όμως δεν εκτιμώνται όπως πρέπει ή τουλάχιστον όπως θα έπρεπε να πηγάζει από την βασική νομοθεσία που ισχύει για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

  Αρα το πρόβλημα δεν είναι η αναγνώριση των πενταετών πανεπιστημιακών πτυχίων ή κάποιων εξ αυτών, ως επιπέδου μεταπτυχιακού αλλά η αναγνώριση των πτυχίων που παρέχει ο τεχνολογικός τομέας, και ιδιαίτερα ορισμένων ειδικοτήτων.

  Άλλωστε, τα κριτήρια που περιγράφει το άρθρο 46, τα οποία «δικαιολογούν» αυτή την αναγνώριση, είναι κενά περιεχομένου. Δηλαδή, οι άλλες πανεπιστημιακές σχολές, τετραετούς φοίτησης, δεν έχουν ως προϋπόθεση την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα, ή δεν παρέχουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου σε τομείς της επιστήμης που πραγματεύονται ? Το ίδιο δεν ισχύει και για τις σπουδές σε Τεχνολογικά Τμήματα ? (βλ. πιο κάτω).

  Αν τα πενταετή πτυχία λοιπόν, είναι επιπέδου μεταπτυχιακού τίτλου, τότε πρέπει τα ανάλογα πανεπιστημιακά τμήματα, να καθορίσουν ποιός είναι ο βασικός και αναγκαίος χρόνος σπουδών στην βασική επιστήμη και όχι ο εκτεταμένος χρόνος σπουδών σε αυτή.

  Υπο αυτή την έννοια, οι σπουδές των τετραετών τεχνολογικών τμημάτων, καλύπτουν την αντίστοιχη επιστήμη και τεχνολογια αυτής με την ιδιαίτερο χαρακτήρα των σπουδών. Όμως ένας πτυχιούχος τεχνολογικού τομέα, με διετές ΜΔΕ, πρέπει να έχει επαυξημένα επαγγελματικά δικαιώματα από έναν απλό πτυχιούχο αντίστοιχου πενταετούς τμήματος ? Ο ένας θα έχει συνολικά έξι έτη σπουδών και ο άλλος πέντε.

  Το μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών είναι επίπεδο σπουδών «μετά το πτυχίο».

  Διαφορετικά, με την αναγνώριση των πενταετών πτυχίων, δημιουργείται μία κατηγορία «υπερ-πτυχιούχων», που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

  Άλλωστε, ο δημόσιος τομέας είναι γεμάτος από πτυχιούχους πενταετών τμημάτων, που δεν έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές, και τώρα θα αποκτήσουν «αναγνώριση» σπουδών «μεταπτυχιακού επιπέδου» (!!) , χωρίς όμως να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που δίνει ένας μεταπτυχιακός τίτλος, δηλαδή, διακριτή επιπλέον ειδικότητα επάνω στην επιστήμη και γνώση ερευνητικής διαδικασίας.

  Πιθανόν η ψήφιση του άρθρου αυτού να δημιουργήσει αξιώσεις για «επίδομα μεταπτυχιακού» στον δημόσιο τομέα, όπως και να επιφέρει ανακατατάξεις υποψηφίων για θέσεις ευθύνης, και μάλιστα σε βάρος κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων.

  Διερρωτόμαστε επίσης, αν τελικά αναγνωρισθούν τα πενταετή πτυχία, γιατί να μην ζητήσουν και άλλες σχολές του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, να επεκτείνουν το πιεσμένο πρόγραμμα σπουδών που παρέχουν σε πέντε έτη ?

  Νομίζουμε ότι είναι πιο λογικό και ορθό, το διακριτό σημείο, να επικεντρωθεί στις διδακτικές μονάδες ή τα ECTS που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών και να μην γίνει αυτή η αυτόματη αναγνώριση. Έτσι, ούτε συνθήκες αδικίας θα προκύψουν για τις άλλες πανεπιστημιακές και τεχνολογικές σχολές, αλλά και θα αποφευχθούν προβλήματα που διαφαίνεται αθροιστικά ότι θα προκύψουν.

  Αν τα πενταετή τμήματα γεωπόνων και μηχανικών, θεωρούν ότι το πτυχίο που παρέχουν είναι επιπέδου μονοετούς μεταπτυχιακού (δηλαδή στις σχολές αυτές δεν υπάρχει πτυχιακή εργασία αλλά διπλωματική εργασία επιπέδου ΜΔΕ), τότε σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες σχολές έχουν επεκτείνει το βασικό πρόγραμμα σπουδών που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενός γεωπόνου ή μηχανικού σε επίπεδο BSc?

  Από αυτή τη σκέψη προκύπτουν πολλά άλλα ερωτηματικά και συμπεράσματα που αφορούν τα αντίστοιχα τεχνολογικά τμήματα.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Δεν πρέπει να διαφύγει από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, ότι το πρόβλημα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ή δεξιοτήτων όπως τελευταία διατυπώθηκε από τον Υπουργό, δεν αφορά μόνο τις ειδικότητες μηχανικών του τεχνολογικού τομέα, αλλά αφορά ομοίως στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, και τις ειδικότητες γεωτεχνικών του τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ, δηλαδή πτυχιούχων των τμημάτων γεωπονίας και δασοπονίας. Διότι, μπορεί να έχουν ψηφισθεί Π.Δ. που να περιγράφουν επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά αυτά δεν εφαρμόζονται από τα παραγωγικά υπουργεία, δηλαδή το αγροτικής ανάπτυξης, ή εφαρμόζονται ανάλογα με την «άποψη» του εκάστοτε υπουργού ή της «υπηρεσίας».

  Άρα η ανάλογη παράγραφος για το καθορισμό επιτροπής στο ΤΕΕ με συναρμόδιους φορείς, για την εξέταση των επαγγελματικών προσόντων των πτυχιούχων μηχανικών, είναι προβληματικό και ξεχνάει ένα τεράστιο κομμάτι του προβλήματος.
  Πρέπει κάτι ανάλογο να προβλεφθεί και για τις ειδικότητες γεωτεχνικών τεχνολογικού τομέα.

  Εάν η Πολιτεία θέλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα δίκαια και ισότιμα, όπως αρμόζει για πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

  Από την άλλη, είναι αδιανόητο, επί χρόνια, διαφορετικές κυβερνήσεις, να εξελίσσουν έναν διάλογο για τα επαγγελματικά δικαιώματα συγκεκριμένων πτυχιούχων τεχνολογικού τομέα, ιδιαίτερα μηχανικών και γεωτεχνικών (είναι γνωστές οι αποτυχίες της εποχής Πανάρετου, όπως και το πέταγμα στα καλάθια αχρήστων των επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, αποφάσεων του ΣΑΤΕ), και να μην καλούν επισήμως τις Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις των αντίστοιχων πτυχιούχων τεχνολογικού τομέα, να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν την θέση τους για το πρόβλημα. Αναφέρομαι στην ΕΕΤΕΜ (μηχανικοί τεχνολογικού τομέα) και την ΠΕΠΤεΓ (γεωτεχνικοί τεχνολογικού τομέα).

  Είναι απαράδεκτο ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας, ή Υπουργός παραγωγικού υπουργείου, να ανοίγει διάλογο για τα επαγγελματικά δικαιώματα και δεξιότητες πτυχιούχων του τεχνολογικού τομέα, έχοντας ως μοναδικούς συνομιλητές, τα επιστημονικά επιμελητήρια, τα οποία, πέραν του θεσμικού τους ρόλου, ουσιαστικά, έχουν μετατραπεί στην πράξη, εκπρόσωποι των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ελαχίστων και συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων που είναι μέλη τους. Με βάση την «άποψη» που έχουν αυτά τα επιμελητήρια και οι αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές, είναι δυνατόν να υπάρξει αντικειμενική λύση σε μία συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων σχολών του τεχνολογικού τομέα, όταν μάλιστα οι πρώτοι (επιμελητήρια) «βλέπουν» τους δεύτερους (πτυχιούχους συγκεκριμένων τεχνολογικών τμημάτων) ως επαγγελματικούς ανταγωνιστές ?

  Άρα, πρέπει στον επίσημο διάλογο για τα επαγγελματικά δικαιώματα να κληθούν και οι αντίστοιχοι Φορείς πτυχιούχων του τεχνολογικού τομέα.

  Τέλος, εδώ βρίσκεται και το μεγάλο λάθος των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, που δεν έχουν ομοιογενώς την επικοινωνία και συνεργασία που πρέπει, με τις Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις των αποφοίτων τους, για τα θέματα που τους απασχολούν ως προς την καθημερινή πρακτική στην άσκηση του επαγγέλματος.

  Κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για τους αποφοίτους πανεπιστημιακού τομέα, γιατί π.χ. τα επιμελητήρια, έχουν στενότατη θεσμική συνεργασία με τις σχολές προέλευσης των μελών τους.

  Αυτό το πρόβλημα μπορεί να το λύσει το Υπουργείο Παιδείας, δημιουργώντας μαζί με τα συναρμοδια υπουργεία, για τους Φορείς Πτυχιούχων Τεχνολογικού Τομέα, ειδικά ειδικοτήτων μηχανικών και γεωτεχνικών, θεσμικό χώρο στον διάλογο για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ρύθμιση τους στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική.

  ΑΝ ΔΕΝ ΛΥΘΕΙ το πρόβλημα με την πρόσβαση σε ελεύθερο επάγγελμα, για τους πτυχιούχους γεωτεχνικούς και μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα, τότε θα συνεχίζουν να διαιωνίζονται φαινόμενα απαξίωσης του ανώτατου τεχνολογικού τομέα, όπως πτυχιούχοι τεχνολογικού τομέα, να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, προκειμένου να αποφύγουν οριστικά τα προβλήματα και τα εμπόδια που προκαλούν τα επιμελητήρια, τα παραγωγικά υπουργεία και τα κενά της νομοθεσίας. Κάτι τέτοιο όμως, πετάει στα σκουπίδια τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί διαχρονικά από τους φορολογούμενους, για την λειτουργία και ανάπτυξη των τεχνολογικών ιδρυμάτων και την εκπαίδευση των φοιτητών. Τα ΤΕΙ δεν υπάρχουν για να έχουν δουλειά ή να κάνουν καρριέρα οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων ή οι δικοικητικοί υπάλληλοι. Υπάρχουν για να παράγουν χρήσιμους τεχνικούς επιστήμονες, για την παραγωγή, την κοινωνία, την επιστήμη και την τεχνολογία. Αν δεν εκπληρώνεται αυτός ο στόχος, τότε έχουν μισό ρόλο ή δεν έχουν ρόλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Το Υπουργείο πρέπει να επικεντρωθεί στην ουσία και την πράξη και όχι σε κινήσεις κενές περιεχομένου που θα δημιουργήσουν νεά προβλήματα, όπως είναι η αναγνώριση των πενταετών πτυχίων σε επίπεδο μεταπτυχιακού.

  Και καθώς τα Τεχνολογικά Ιδρύματα έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι είναι Ανώτατα Ιδρύματα, πρέπει αυτός ο χαρακτήρας να περάσει εμπράκτως στους αποφοίτους.

  Ιδιαίτερα για τις ειδικότητες γεωτεχνικών και μηχανικών, η Ελληνική Πολιτεία, οφείλει, να προστατεύσει τους τίτλους σπουδών, να προχωρήσει σε διάλογο μαζί και με τις Ενώσεις Αποφοίτων (ΠΕΠΤεΓ και ΕΕΤΕΜ), να δώσει θεσμικό ρόλο στις Ενώσεις Αποφοίτων, και να λύσει το πρόβλημα των επαγγελματικών με δίκαιο και αυτονόητο τρόπο. Αυτό το νομοσχέδιο είναι μία ευκαιρία.

  Κανένας δεν αμφισβητεί τις σπουδές στα πανεπιστημιακά τμήματα, πρέπει όμως να σταματήσει και η αμφισβήτηση των σπουδών στα τεχνολογικά τμήματα, ειδικά όσον αφορά τα τμήματα γεωτεχνικών και μηχανικών του τεχνολογικού τομέα.

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:38 | ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους ένα άρθρο που έπρεπε να έρθει εδώ και δεκαετίες.
  Μια αδικία αποκαθίσταται για τους διπλωματούχους.

  ΟΜΩΣ, με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν.2916/01 (νόμος Ευθυμίου); Ο διαχωρισμός αυτός είναι αίωλος νομικά.

  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ μεταβατική διάταξη για να δοθεί η ευκαιρία στους αποφοίτους προ έτους 2001 να προβούν σε ισοδυναμία των Πτυχίων.

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:15 | ΠΤ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο μικρός αριθμός σχολίων παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για το θέμα δείχνει, ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι είναι πεπεισμένοι πως είναι μία ακόμη προσχηματική διαβούλευση, όπως και οι προηγούμενες του υπουργείου. Άλλωστε μετά από τόσα χρόνια οι προσδοκίες για λύση στα επαγγελματικά δικαιώματα είναι χαμηλές. Ελπίζω να μη κόβονται όσοι κάνουν ανεπιθύμητα σχόλια. Παρά ταύτα θα κάνω μία προσπάθεια να αναδείξω το πρόβλημα που υπάρχει και το αδιέξοδο που δημιουργείται, γι ακόμη μια φορά.
  Κι επειδή η ιστορία διδάσκει, θα θυμίσω ότι ο Σουφλιάς σαν πρώην υπουργός Παιδείας δήλωνε ότι μας έριξαν πριν προλάβω να εκδώσω τα Προεδρικά Διατάγματα, ο Γ.Α.Π. όταν ήταν υπουργός Παιδείας με υφυπουργό τον Πετσάνλικο δήλωναν πιστεύω ότι σε δύο μήνες το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΙ θα έχει ρυθμιστεί . Αργότερα ο υφυπουργός Πανάρετος δήλωνε λακωνικά ότι το θέμα έχει τελειώσει. Τα Προεδρικά διατάγματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα υπεγράφησαν πολλές φορές από τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά δεν εκδόθηκαν ποτέ. Όσα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίστηκαν (Π.Δ. 318/94) δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, με ευθύνη του Λαλιώτη και του ΤΕΕ. Αλήθεια ποιος πιστεύει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ και νυν συναρμόδιος υπουργός μετά τα όσα έχει δηλώσει στο παρελθόν, θα συνυπογράψει τα Προεδρικά διατάγματα με σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα ακόμη κι αν η επιτροπή καταλήξει; Ο υπουργός Παιδείας τα γνωρίζει αυτά, αλλά τρέφει «αυταπάτες». Έχει δηλώσει στην τηλεόραση, ότι για πρώτη φορά συστήνεται επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ουδέν ανακριβέστερο. Υπάρχουν αποφάσεις του ΣΑΤΕ (επίσημα θεσμοθετημένο όργανο) για το θέμα, μπορεί να τις αναζητήσει.
  Ο Ν.1404/83 ορίζει ρητά, ότι έξι μήνες μετά την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων θα πρέπει να έχουν ορισθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο Ν. 2916/01 ορίζει ότι τα ΤΕΙ ανήκουν μαζί με τα Πανεπιστήμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση και είναι, παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα, διαπιστωτικός νόμος (διαπιστώνει ότι τα ΤΕΙ είναι από την ίδρυσή τους ανώτατα, επειδή ο ιδρυτικός νόμος 1404/83 όριζε ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όρος άγνωστος για το ελληνικό Σύνταγμα κι επειδή τα κόμματα δεν συναινούσαν να αλλάξει το σύνταγμα άλλαξε μετά από χρόνια ο νόμος). Τόσο απλά. Τώρα το υπουργείο θέτει το νόμο σαν ορόσημο διαχωρισμού των αποφοίτων, γεγονός απαράδεκτο. Παρά ταύτα όλοι οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο 16 χρόνια μετά συνεχίζουν το γνωστό τροπάριο «ΑΕΙ και ΤΕΙ». Ορίζει επίσης ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων πριν και μετά τον Νόμο είναι τα ίδια. Δεν τα γνωρίζουν αυτά στο υπουργείο; Γιατί ανοίγουν ζητήματα που είναι λυμένα; Διαπιστώνουμε από τους χειρισμούς, ότι αν δεν υπάρχει σκοπιμότητα τότε υπάρχει απίστευτος ερασιτεχνισμός.Η πρόβλεψη για συγκρότηση επιτροπής θα μείνει μια ακόμη ανενεργή νομοθετική ρύθμιση, για τον απλό λόγο ότι η σύνθεσή της βασίζεται σε ένα μητρώο μελών του ΤΕΕ, που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των προθέσεων. Ποιος ορίζει τα μέλη της επιτροπής, και τι γίνεται στην περίπτωση ισοψηφίας (4 μέλη); Ο χρονικός ορίζοντας των αποφάσεων είναι μέσα στη θητεία της σημερινής κυβέρνησης; Ακόμη κι ένας ανασχηματισμός, θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν ψηφίσει τόσους και τόσους αντιλαϊκούς νόμους με όλη την κοινωνία απέναντι, αλλά όταν το θέμα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ, τότε θυμούνται τη συναίνεση. Η εμπειρία δείχνει ότι το θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ρυθμιστεί συναινετικά, ιδιαίτερα σε περίοδο ισχνών αγελάδων για το επάγγελμα , διότι αποτελεί πραγματικά γόρδιο δεσμό και τέτοιου τύπου δεσμοί κόβονται, δε λύνονται. Όταν όμως δε θέλεις να αγγίξεις ένα θέμα φτιάξε μια επιτροπή, έλεγε κάποιος έμπειρος πολιτικός.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο να αποσυρθεί το άρθρο 46 και να ρυθμιστούν, ταυτόχρονα, σε νέο νόμο τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕ με βάση τις αποφάσεις του ΣΑΤΕ, αλλά και των διπλ. Μηχανικών , αφού πλέον θα αποκτούν και Μάστερ με τον ίδιο νόμο. Αλήθεια, όλοι αυτοί που κόπτονται για την ασφάλεια των κατασκευών και το Δημόσιο συμφέρον πως ανέχονται να αποκτούν οι διπλ. Μηχανικοί απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα από λήψεως πτυχίου (με νομοθεσία του 1930), σε ειδικότητες που δεν έχουν διδαχθεί ούτε ένα μάθημα τους; (π.χ διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, παίρνει με τη λήψη του πτυχίου και απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου, αν και δεν έχει διδαχτεί κανένα μηχανολογικό μάθημα). Το επιχείρημα της μεγαλύτερης διάρκειας σπουδών καταρρίπτεται πλέον, με την απόδοση του Μάστερ. Μα η δυσκολία εισαγωγής στα Πολυτεχνεία είναι μεγάλη αντιτείνουν κάποιοι. Η δυσκολία εισαγωγής στις Ιατρικές σχολές είναι μεγαλύτερη και οι σπουδές εξαετείς. Ποιος θα συμφωνούσε αν το υπουργείο νομοθετούσε να απονέμονται στους αποφοίτους των, εκτός των άλλων, Μάστερ και απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα διπλ. Μηχανικού, από λήψεως πτυχίου; Κανείς, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των Γιατρών, εκτός ίσως από κάποιους που τα θέλουν όλα για τον εαυτό τους και για τους άλλους τίποτα. Όσο για την ποιότητα των μαθητών που εισάγονται στα ΑΕΙ, αλλάζει με την πάροδο των χρόνων και την διαφοροποίηση στην αναλογία υποψηφίων / εισακτέων. Άλλη ποιότητα είχαν οι 40000 εισακτέοι στα ΑΕΙ συνολικά όταν οι υποψήφιοι ήταν 150000, αφού είχε προηγηθεί φιλτράρισμα με εξετάσεις για την εισαγωγή τους αρχικά στο Γυμνάσιο και μετά στο Λύκειο και άλλη η ποιότητα οι 77000 εισακτέοι συνολικά όταν οι υποψήφιοι δεν ξεπερνούν τους 100000. Επομένως οι εισακτέοι των ΤΕΙ τότε, θα ήταν φοιτητές των Πολυτεχνείων τα τελευταία χρόνια.
  Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ διεκδικούν απεριόριστη άσκηση επαγγέλματος, χωρίς προσκόμματα έστω και κλιμακωτά (μετά από κάποια χρόνια), στην ειδικότητα στην οποία έχουν εκπαιδευτεί και μόνο και θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι να το πετύχουν, όσα χρόνια κι αν περάσουν ακόμη. Κανείς τους δεν πρόκειται να συναινέσει σε κάτι λιγότερο και αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή, αν και τελευταία η έννοια αυτή έχει χάσει την αξία της. Ποτέ δεν διεκδίκησαν ισοτιμία με τα επαγ. δικαιώματα των διπλ. Μηχανικών, αφού είναι γνωστό ότι οι διπλωματούχοι απολαμβάνουν διευρυμένα δικαιώματα πέραν της ειδικότητάς τους. Δεν ανέχονται όμως κάποιοι να αποκτούν απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα σε ειδικότητα την οποία δεν έχουν σπουδάσει και παράλληλα αυτοί οι ίδιοι να τους στερούν, χρόνια τώρα, το αυτονόητο. Την άσκηση του επαγγέλματος το οποίο σπούδασαν σε κρατικά ανώτατα Ιδρύματα.
  Αυτά για τους μη γνωρίζοντες, που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Από εμπειρία νομίζω, ότι θα χυθεί ακόμη πολύ μελάνι για το θέμα χωρίς να θέλω να φανώ απαισιόδοξος. Άλλωστε όλες οι κυβερνήσεις, τόσα χρόνια έδειξαν ατολμία στο θέμα και υποταγή στο ΤΕΕ. Η παρούσα που έχει πρόεδρο διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ( πρώτη φορά στη μεταπολίτευση ) κι έναν σκληρό πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ στις τάξεις της γιατί να αποτελέσει εξαίρεση; Το κακό είναι ότι προχωρά στο επόμενο βήμα κάνοντας δώρο μεταπτυχιακό τίτλο στο μισό υπουργικό συμβούλιο. Ελπίζω να μην ανοίγει τον ασκό του Αιόλου χωρίς λόγο.
  Τέλος αν υπάρχει πραγματικά η πρόθεση από το υπουργείο (και δεν είναι μια εξαγγελία για κατευνασμό) θα πρέπει τα ΤΕΙ να συνεννοηθούν άμεσα και να συγχωνευτούν σε Πανεπιστήμια, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια και απέχουν λίγα χιλιόμετρα π.χ. το ΑΤΕΙΘ και το ΤΕΙ ΚΜ θα μπορούσαν να συγχωνευτούν και να μετονομαστούν σε Αλεξάνδρειο Πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να τελειώνουμε οριστικά με το ΑΕΙ και ΤΕΙ, αν και στην ουσία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όπως και με τον 2916/01, αφού το μείζον ζήτημα ήταν και είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:20 | ΗΛΙΑΣ ΡΑΠΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. ΟΡΘΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ MASTER ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ (10) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

  2. ΦΡΟΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3812/28-12-2009 Ο ΕΧΩΝ ΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΙΡΝΕΙ 200 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΛΛΕΣ 200*0,30=60 ΜΟΝΑΔΕΣ.

  3.ΜΕ ΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ 200 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.3812/2009 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:11 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παράγραφος 1
  Ορίζεται ότι 5ετή προγράμματα σπουδών με παράλληλη εκπόνηση διπλωματικής -πτυχιακής εργασίας θα οδηγούν σε πτυχία master (integrated master).
  Στην Οδοντιατρική ,η προπτυχιακή εκπαίδευση καθορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 και την Ελληνική νομοθεσία 38/2011 στα 10 εξάμηνα η 5000 ώρες. Η μετονομασία πτυχίου Bachelor σε μεταπτυχιακό δίπλωμα, είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει ότι δεν μπορείς να ονομάσεις ένα κύκλο προπτυχιακής εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό ,ούτε και να διασπάσεις τον πρώτο αυτό κύκλο σπουδών σε τμήματα, ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό (3+2).Η Μπολόνια σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις δεν ισχύει στην Οδοντιατρική.

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:16 | Κωστόπουλος Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διαβάζοντας το άρθρο 46 και ειδικά τις παραγράφους 4,5 και 6 γυρίζω στην επικεφαλίδα του άρθρου , ……….και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων.
  Πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τα γέλια ή τα κλάματα και αναρωτιέμαι .
  Το άρθρο αυτό γράφτηκε από το υπουργείο παιδείας ;
  Μάστερ στους διπλωματούχους πενταετών σπουδών .
  Τι επιτροπή είναι αυτή που αφορά τους πτυχιούχους των ΤΕΙ χωρίς τον φορέα εκπροσώπησης που είναι η ΕΕΤΕΜ.
  Τι είναι αυτό πάλι θα έχουμε πτυχιούχους ΤΕΙ δύο ταχυτήτων πριν και μετά το 2001.
  Ο στίχος ενός πολύ γνωστού τραγουδιού λέει «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για εμένα χωρίς εμένα …»
  Κύριοι το άρθρο 46 πρέπει να αποσυρθεί άμεσα .
  Επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των ΤΕΙ άμεσα με νόμο και όχι με προεδρικά διατάγματα και επιτροπές που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συντεχνιακά συμφέροντα .

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:41 | polyto
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το παρόν άρθρο πρέπει να αποσυρθεί και να γίνει αντικείμενο σοβαρής μελέτης. Η διατήρησή του ακόμη και με τροποποίηση του περιεχομένου του, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει.
  Η διάταξη αυτή εξομοιώνει εν μία νυκτί τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 5ετούς αδιάσπαστου πρώτου κύκλου σπουδών, με αυτούς οι οποίοι ήδη κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο δεύτερου κύκλου σπουδών για τον οποίο αφιέρωσαν περίπου 2 έτη προσπαθειών και επένδυσαν αρκετά χρήματα, ιδιαίτερα όταν οι σπουδές αυτές έγιναν σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Η φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα προϋποθέτει καλή έως άριστη γνώση ξένης γλώσσας και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες πολλοί ευεργετούμενοι από τη διάταξη δεν έχουν καθώς και συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής από την οποία δεν έχουν περάσει. Εξομοιώνονται οι κάτοχοι βασικού πτυχίου ή διπλώματος με συναδέλφους τους ίδιας ειδικότητας, που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και καθίστανται ισότιμοι στην αμοιβή και στην εξέλιξη και ακυρώνονται οι προσπάθειες των δεύτερων για επιστημονική, επαγγελματική, υπηρεσιακή και οικονομική αναβάθμιση. Δημιουργεί αξιώσεις για οικονομική αναβάθμιση (επίδομα μεταπτυχιακού) σε χιλιάδες κατόχους διπλώματος ή πτυχίου 5ετους πρώτου κύκλου ανεβάζοντας το κόστος μισθοδοσίας τους στο Δημόσιο, σε μια εποχή που περικόπτονται συντάξεις των 500 €. Καταργεί το προβάδισμα που είχαν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού σε διαγωνισμούς και κρίσεις προϊσταμένων του Δημοσίου, αφού την επομένη της ψήφισης του νόμου καθίστανται ισότιμοι με τους κατόχους απλού διπλώματος ή πτυχίου πρώτου κύκλου, επιβραβεύοντας την ήσσονα προσπάθεια .
  Η ρύθμιση αυτή προκαλεί επίσης τα παρακάτω ερωτήματα: 1)Mε ποια εξειδίκευση θα θεωρηθεί ότι αποκτάται ο μεταπτυχιακός τίτλος, όταν ο βασικός τίτλος σπουδών είναι τόσο γενικός (π.χ. Πολιτικός μηχανικός); 2)Τι θα γίνει με τους πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ, που επίσης κατέχουν πτυχίο 5ετούς αδιάσπαστου κύκλου σπουδών; 3)Τι θα γίνει με τους πτυχιούχους που κατέχουν πτυχίο 5ετούς αδιάσπαστου κύκλου σπουδών, αλλά δεν έχουν φοιτήσει 10 εξάμηνα, αφού εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις ή μεταγραφή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού; 4)Μέχρι τώρα τα διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών εδίδοντο με το επιχείρημα των πενταετών βασικών σπουδών (π.χ διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, έπαιρνε με τη λήψη του πτυχίου και απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου, αν και δεν είχε διδαχτεί κανένα μηχανολογικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του). Μήπως τώρα ανοίγει ο δρόμος για περικοπή των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αφού δίκαια κάποιος θα μπορεί να ισχυριστεί ότι από το βασικό πρόγραμμα σπουδών αφαιρούνται με τη ρύθμιση 3 τουλάχιστον εξάμηνα βασικών σπουδών (που αντιστοιχούν στον ελάχιστο χρόνο για μεταπτυχιακό) και απομένουν 7 (λιγότερα από τα 8 εξάμηνα σπουδών των αντίστοιχων τμημάτων στα ΤΕΙ); 5)Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση για τις 6ετούς φοίτησης Ιατρικές Σχολές, αδικώντας έτσι τους αποφοίτους τους;
  Ο κατάλογος των ζητημάτων είναι μακρύς, αλλά σταματώ την καταγραφή τους για να μη κουράσω περισσότερο. Το υπουργείο τελευταία μας έχει συνηθίσει σε πρόχειρες ρυθμίσεις (επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων 2015, χρόνος συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών 2016) και αρκετές παλινωδίες (αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ 2017). Ελπίζω να μη δημιουργήσει ένα ακόμη κακό προηγούμενο, επιμένοντας στη κατάθεση του άρθρου 46. Το υπουργείο καλείται να αποδείξει, ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αποτελεί δωράκι-σκάνδαλο στα μισά μέλη της κυβέρνησης.

 • 13 Ιουνίου 2017, 17:06 | Γιώργος Παπαδόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ειλικρινά θα μπορούσα να γράψω πολλά πράγματα σχετικά με το άρθρο 46. Τόσο για το 5ετές master όσο και για το ζήτημα των δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ, αλλά θα περιοριστώ σε ορισμένα πολύ βασικά (κατά τη γνώμη μου).

  Εξ όσων γνωρίζω τα μεταπτυχιακά έχουν ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την εμβάθυνση, εξειδίκευση κλπ σε ένα αντικείμενο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τα δυο μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στη σχολή πολιτικών μηχανικών του ΕΜΠ, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω σελίδες:
  http://devel.postgra.hydro.ntua.gr/
  http://www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/index_gr.html
  Βάσει του νομοσχεδίου επιχειρείται ένας διπλωματούχος μηχανικός να πάρει master στην ειδικότητα του Τμήματος.
  Δηλαδή ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΕΜΠ θα έχει master στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας;
  Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά δεν θα με παραξένευε αν όντως ίσχυε κάτι τέτοιο.
  Δεν αναρωτιέται κανείς γιατί πχ οι γιατροί, με 6 χρόνια σπουδών, δεν έχουν εγείρει ποτέ (από όσο ξέρω) τέτοιες αξιώσεις και ότι οι μόνοι που το κάνουν είναι οι ειδικότητες εκείνες των πανεπιστημίων (μηχανικοί, γεωπόνοι) που έχουν ανταγωνιστές τις αντίστοιχες ειδικότητες πτυχιούχων από τα ΤΕΙ;

  Ας πάμε τώρα στο θέμα των δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ.
  Ο υπουργός έχει συστήσει ένα σωρό επιτροπές για το θέμα αυτό. Έχει δηλώσει ότι θα υπάρξει και σχετική συζήτηση στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της βουλής (που δεν έχει γίνει). Έχει ζητήσει προτάσεις για δικαιώματα από τα αντίστοιχα τμήματα. Έχει στα χέρια του την πρόταση της ΕΕΤΕΜ. Και τώρα θα φτιάξει ΑΛΛΕΣ επιτροπές. Και επειδή το μεγάλο αγκάθι είναι οι μηχανικοί ΤΕΙ, για να είμαστε σίγουροι θα προβλέψουμε τη σύνθεση της δικής τους επιτροπής στο νόμο.
  Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.
  Δεν πιστεύω ότι για τις υπόλοιπες ειδικότητες οι αντίστοιχες επιτροπές θα έχουν πιο ευνοϊκή σύνθεση, αλλά εδώ δεν τηρούνται ΟΥΤΕ τα προσχήματα.
  Όσον αφορά στη σύνθεση της επιτροπής τι να πει κανείς; Από εκεί που ο υπουργός στο συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ (16-12-2016) ζήταγε από τα ιδρύματα να βάλουν πλάτη στο θέμα των επιμελητηρίων, συστήνει επιτροπή για τα δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ, στην οποία θα συμμετέχει (και λογικά) θα προεδρεύει ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
  Μάλιστα…
  Βέβαια στην επιτροπή θα συμμετέχει και ένας πτυχιούχος ΤΕΙ, ο οποίος θα πρέπει να είναι γραμμένος “ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε”, δηλαδή σε ένα τμήμα που ΔΕΝ υπάρχει.
  Μου φέρνει στο μυαλό την περίπτωση των ΠΔ του Πανάρετου, για όσους θυμούνται.
  Αν είχε κανείς την παραμικρή αμφιβολία σχετικά με τον συντάκτη του εν λόγω άρθρου, τα πράγματα θα πρέπει να έγιναν ξεκάθαρα με την τελευταία φράση του άρθρου. Αναφέρομαι φυσικά στο διαχωρισμό των πτυχιούχων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001. Ειλικρινά δεν έχω λόγια.
  Πλήρης αποδοχή των θέσεων του ΤΕΕ.

  Και σαν μην έφταναν όλα τα παραπάνω, ο υπουργός πριν από λίγες μέρες στην έκτακτη σύνοδο των προέδρων ΤΕΙ ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει ΑΚΟΜΗ μια επιτροπή για τα αλλά όπως επίσης ότι δεν θα υπάρχει διαχωρισμός με βάση το 2001.
  Πραγματικά δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τον υπουργό και τις εξαγγελίες του, καθώς ακόμα και αυτό το πιο πιθανό είναι ότι θα το αναιρέσει στις επόμενες ημέρες.

  Μαυτά και μαυτά βλέπω ότι οι θεσμοί έχουν πολλή δουλειά ακόμα στην Ελλάδα.

 • 13 Ιουνίου 2017, 16:08 | Χάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους η αναγνώριση του υψηλότατου επιπέδου σπουδών των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών και η αποκατάσταση της αδικίας τόσων δεκαετιών σε σχέση κυρίως με τους αποφοίτους σχολών του εξωτερικού με σαφώς πιο περιορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπορεί οι διπλωματούχοι των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και να εξισώνονται (όπως προσπάθησαν παλαιότερες κυβερνήσεις να πράξουν) με απόφοιτους σχολών του μισού κύκλου σπουδών. Όπως και είμαι σαφώς υπέρ μιας άποψης που διάβασα εδώ, για ουσιαστικές – γραπτές εξετάσεις από τον ΤΕΕ για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, οι οποίες να διασφαλίζουν ότι αυτός που θέλει να δουλέψει ως μηχανικός στην Ελλάδα, έχει τις απαραίτητες γνώσεις.
  Συγχαρητήρια.

 • 13 Ιουνίου 2017, 16:38 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Φαίνεται ότι μετά από πολλά χρόνια το υπουργείο παιδείας βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση ως προς τη λύση για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης να πούμε πως η ΕΕΤΕΜ δεν εκπροσωπεί τους πτυχιούχους μηχανικούς παρά μόνο προσωπικά συμφέροντα, διότι απλά δεν είναι αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης με 1500 ψήφους συνολικά, (εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι οι πτυχιούχοι μηχανικοί είναι πάνω από 55.000 και στην τελευταία εκλογική διαδικασία ψήφισε μόνο σχεδόν το 2% αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα). Ο μοναδικός φορέας εκπροσώπησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος εκτός από το ΤΕΕ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 16:36 | Σαϊσανάς Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του , ένα καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των ΤΕΙ με τον αναπληρωτή του και ένα πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε των ΤΕΙ εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
  Ερωτήματα : Σε περίπτωση που η παραπάνω επιτροπή έχει διαφορετικές απόψεις με δύο από αυτούς να υποστηρίζουν την Α θέση και δύο την Β τι θα γίνει; Κάποιος από τους παραπάνω έχει bonus και θα υπάρχει τελικά απόφαση για το ζήτημα ή με την ισαριθμία δεν θα λαμβάνεται απόφαση; Θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως υπάρχει και η ΕΕΤΕΜ την οποία δεν λαμβάνετε καθόλου υπόψιν στην παραπάνω επιτροπή. Σας παραθέτω τον ορισμό της
  ΕΕΤΕΜ (Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών). Δηλαδή θα έχουμε μία επιτροπή που θα καθορίσει το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως αναγράφεται στην παρ. 4 χωρίς να συμμετέχει η ΕΕΤΕΜ. Από αυτή την παράγραφο λείπει μία υπογραφή νομίζω. Ας κρατήσουμε τα προσχήματα να υπάρχει και μία ορθολογική βάση σε όσα γράφονται. Παράδειγμα : θα έχουμε μία συνάντηση για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ δεν θα λάβουν μέρος. Αυτό μας λέτε. Η ηγεσία του υπουργείου πρέπει οικειοθελώς να αποσύρει το άρθρο 46.

 • 13 Ιουνίου 2017, 16:23 | Σαϊσανάς Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αποτελεί ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο για το Ελληνικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Παιδείας, την ΕΕΤΕΜ (Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών) αλλά και το ΤΕΕ η μη αναγνώριση μέχρι και το έτος 2017 !!! των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών.Έτος 2017 και υπάρχει ακόμα αυτό το κενό. Αν θέλουμε να πιστεύουμε ό,τι θα προχωρήσουμε ως κράτος αυτό το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί άμεσα για τα νέα παιδιά που πρόκειται να σπουδάσουν σε τμήματα ώστε να ξέρουν τι θα κατοχυρώνει επαγγελματικά το πτυχίο τους, για τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται ήδη και είναι μετέωροι ως εκκρεμές ανάλογα με τις ορέξεις υπηρεσιών-υπαλλήλων και του ΤΕΕ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στην ηγεσία του ΤΕΕ πως δεν είμαστε ξένοι σε αυτή τη χώρα. Συνάδελφοι είμαστε και πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός και κατοχύρωση νομοθετικά των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 46 αναγράφεται το εξής : Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή θα οριστεί μία επιτροπή από τον ίδιο τον υπουργό που θα καθορίσει τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες! Κύριοι του υπουργείου δεν θέλουμε να καθορίσουμε κάποιο πλαίσιο έφτασε η ώρα να καθοριστούν με σαφή ξεκάθαρο τρόπο και συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών. Καθ’ ύλην αρμόδια για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι η ΕΕΤΕΜ και το Υπουργείο Παιδείας. Το άρθρο 46 στο σύνολό του είναι ξεκάθαρο πως γράφτηκε κάπου αλλού και όχι στο υπουργείο παιδείας.

 • 13 Ιουνίου 2017, 15:06 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η μαζική μετατροπή 5ετων διπλωμάτων σε Μάστερ δεν δικαιολογείται και εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα

  Γιατί οι μηχανικοί ΤΕΙ έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους πτυχιούχους ΤΕΙ?

  Γιατί παρακάμπτουν την ΕΕΤΕΜ -αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών ΤΕΙ?

  Γιατί βάζουν ένα ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ που δεν υπάρχει ,δεν εκπροσωπεί τους μηχανικούς ΤΕΙ και τι εξυπηρετεί αφού το ΤΕΕ δεν μας γράφει ως μέλη?

  Άμεση έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με νόμο

  Να αποσυρθεί το άρθρο 46

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:46 | ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. ΗΛΕΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το παρόν άρθρο προσβάλει την νοημοσύνη μας. Ζητούμε την άμεση απόσυρσή του.
  Αντί να λύνει το πραγματικό πρόβλημα λειτουργεί ξεκάθαρα συντεχνιακά και περιπλέκει την κατάσταση. Πριμοδοτούνται προκλητικά δύο κλάδοι (Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Γεωπόνοι) δημιουργώντας τεράστιες ανισότητες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  Η προχειρότητα και η βιασύνη με την οποία συντάχθηκε το παρόν άρθρο του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου διαφαίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει παράγραφος 3, αλλά και το ότι δεν υφίσταται δεύτερο εδάφιο στη παράγραφο 4 στο οποίο παραπέμπει η παράγραφος 6.

  Παράγραφος 1 και 2
  Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και μάλιστα αναδρομικά για σχολές με 5ετή προγράμματα σπουδών. Απίστευτη ελληνική πρωτοτυπία.
  Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων.
  Πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό από του απόφοιτους ΑΕΙ (Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) που πήγαν και έκαναν πραγματικό Μεταπτυχιακό, σε κάποιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ξόδεψαν ένα ή δυο χρόνια, μελετώντας ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, όταν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται έτσι απλά τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του Τμήματος !!!!! και μάλιστα αναδρομικά;
  Πως είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακό ένας ακαδημαϊκός τίτλος που οι απόφοιτοί του όταν ξεκίνησαν δεν υπήρχε αυτή η προϋπόθεση.
  Τα κριτήρια της παρ. 1 για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά (θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, η εμβάθυνση και η εμπέδωση…..), ενώ δεν είναι δυνατόν να έχουν ισχύ και στο παρελθόν αφού τώρα καθορίζονται.
  Δεν προβλέπεται τι θα συμβεί αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι αυτά τα κριτήρια πάψουν να πληρούνται σε κάποιες σχολές.

  Παράγραφος 4 και 5
  Απαράδεκτη η σύσταση της επιτροπής. Οι φορείς εκπροσώπησης των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ι παρακάμπτονται ενώ μετέχει στην επιτροπή ο πρόεδρος του ΤΕΕ που γνωρίζουμε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας κάθε προσπάθειας έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Δεν αποσαφηνίζεται ποιος θα ορίζει τα υπόλοιπα μέλη και με ποια κριτήρια, και δεν είναι κατανοητό γιατί ο εκπρόσωπος των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, πριν ακόμη την δημιουργία του αντίστοιχου μητρώου.
  Η σύσταση άλλης μιας επιτροπής για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητη, πολιτική βούληση χρειάζεται.

  Παράγραφος 6
  Ο διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114) είναι αυθαίρετος, απαράδεκτος και δε βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001 «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους» ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι δε διαχωρίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είναι ίδια για όλους τους πτυχιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2916/2001.
  Η συγκεκριμένη διατύπωση μας προσβάλει.

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:30 | ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το αρθρο αποκλειεται το Υπ.Παιδειας.Προφανώς υπαγορεύτηκε από αλλους αφού μαλλον συγκεκριμένη ομάδα αποφοίτων εξυπηρετεί.

  1. Παρ1 «Συλλήβδην» απονέμεται master και μάλιστα αναδρομικό!!!, χωρίς να τεκμηριώνεται από το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδων.

  2. Παρ4. Αντί νόμου, ορίζονται με ΠΔ!!! (πάλι) τα επαγγελματικά δικαίωματα των ΑΤΕΙ και μάλιστα μετά από τον καθορισμό τους από επιτροπή!!!! Κε Υπουργέ της Παιδείας, να εκδώσετε με Νόμο τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και μην πετάτε το μπαλάκι για σε επιτροπές και διαταγματα.

  3. Παρ5. Γιατί τόσο μένος για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς? Γιατί τέτοιος δαιχωρισμός από τους υπόλοιπους Πτυχιούχους ΤΕΙ?
  Γιατί ειδικά για αυτούς ειδική επιτροπή από μέλη του ΤΕΕ?
  Δεν γνωρίζεται ότι υπάρχει συγκεκριμένος Επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους Πτυχιουχους Μηχανικούς?
  Δεν γνωρίζεται ότι το ΤΕΕ δεν εγγράφει (με όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ένα μέλος) τους Πτυχιούχους Μηχανικούς μέλη τους, αλλά τους εξαναγκάζει σε οικονομική συνδρομή μόνο για να τους παρέχει τεχνική υποστηριξη?!!

  4. Παρ6. Γιατί κατακερματίζεται τον χώρο του ΤΕΙ και διαιρείτε τους Πτυχιούχους σε πριν και μετά το 2001? Απο την άλλη πράτεται το αντίθετο και ενοποιείτε τους απόφοιτους Πολυτεχνικών σχολών χορηγώντας master και σε παλαιότερους !!

  Κύριε Υπουργε, αποσύρεται άμεσα το άρθρο, ελάτε σε διαβουλεύσεις με ξεκάθαρη θέση όμως, με εκείνους τους φορείς που εκροσωπούν την κοινότητα των εν ενεργεία φοιτητών ΑΤΕΙ των Πτυχιούχων ΑΤΕΙ και των Μηχανικών ΑΤΕΙ και στη συνέχεια προωθείτε τις απαραίτητες Νομοθετικές προτάσεις.

 • 13 Ιουνίου 2017, 11:35 | Κώστας Χειλάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο αυτό συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια.
  Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολίων είναι αρνητικά.

  Υπάρχουν πολλά εύστοχα σχόλια αλλά έχω την αίσθηση ότι κανένας δεν εντόπισε μια άλλη αστοχία του άρθρου και της εν γένει επιχειρηματολογίας υπέρ του. Μια αστοχία η οποία πιστεύω ότι αδικεί και εκείνους που φαίνεται να ωφελεί αλλά (ενδεχομένως περισσότερο) και όλους τους υπόλοιπους. Η αστοχία αυτή είναι η έννοια «ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)»

  Ας δεχτούμε αρχικά ότι ένας απόφοιτος Τμήματος πενταετούς φοίτησης έχει τις προϋποθέσεις απονομής τίτλου Masters. Εγώ το πιστεύω αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα απαντηθούν με σαφήνεια τα παρακάτω ερωτήματα.

  Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα:

  1. Ποιος είναι ο τίτλος του βασικού του πτυχίου;
  2. Ποια είναι η διάρκεια σπουδών του βασικού πτυχίου; Πόσες πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν;
  3. Ποια επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από τη λήψη αυτού του βασικού πτυχίου;;;;
  4. Ποια είναι η διάρκεια του μεταπτυχιακού; Πόσες πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν;
  5. Ποιος είναι ο τίτλος του μεταπτυχιακού;
  6. Ποια επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από τη λήψη αυτού του μεταπτυχιακού; (προβλέπεται αυτό;)
  7. Πόσο ταιριάζουν αυτά που ορίζει το άρθρο με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο της Μπολόνια;
  8. Τι θα ισχύει για άλλους επιστήμονες, με τετραετείς σπουδές και Masters;

  Οτιδήποτε συμβεί πρέπει να συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS. Από αυτό προκύπτει ότι τα βασικά πτυχία στην Ευρώπη είναι είτε τριετή (180 ECTS) είτε τετραετή (240 ECTS) και τα Masters δίνουν συνήθως 60 Πιστωτικές μονάδες ECTS ανά έτος σπουδών. Επομένως, ο πενταετής συνδυασμός Βασικού Πτυχίου + Masters αντιστοιχεί με ένα σύνολο 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η οποιαδήποτε ασυνέπεια μπορεί να έχει επίπτωση στην κινητικότητα των Ελλήνων επιστημόνων.

  Ας μη ξεχνάμε, επίσης, ότι στη χώρα που ζούμε, τα επαγγελματικά δικαιώματα, όσα υπάρχουν, συσχετίζονται με τον βασικό τίτλο σπουδών.
  Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ή όσων άλλων βρεθούν με μεταπτυχιακό τίτλο;

  Αν τα επαγγελματικά δικαιώματα προκύπτουν από το Masters, δεν θα έπρεπε και άλλοι επιστήμονες, με Masters που προέκυψε από 4ετείς + 2ετείς (ή και μονοετείς) σπουδές, να έχουν τουλάχιστον τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα όσων βρεθούν με Masters λόγω 5ετούς φοίτησης;
  Αν τα επαγγελματικά δικαιώματα προκύπτουν από το Βασικό Πτυχίο είναι επιτακτική η ανάγκη προσδιορισμού του βασικού πτυχίου και της διάρκειας σπουδών που οδηγεί σε αυτό.

  Και δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσει κάποιος ότι δεν υπάρχουν δουλειές οπότε για ποια επαγγελματικά δικαιώματα μιλάω. Είναι πασιφανές ότι το παρόν άρθρο αυτό ακριβώς προσπαθεί να ρυθμίσει και προβλέποντας τη λογική (και νομικά στέρεη) εξέλιξη ότι επιστήμονες με αντίστοιχα έτη σπουδών και τίτλους (κυρίως απόφοιτοι ΤΕΙ με Masters) θα διεκδικήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, ξεκινά την οριοθέτησή τους αναθέτοντας τον ρόλο του ποιμένα στο ΤΕΕ και τα Πολυτεχνεία μέσω των παραγράφων 4 και 5.

 • 13 Ιουνίου 2017, 10:48 | Σπύρος Κομνηνός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η αναγνώριση των διπλωμάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των πτυχίων γεωπονικής πρέπει να έχει επίπτωση και στην διαδικασία αναγνωρίσεων του ΔΟΑΤΑΠ.
  Η πρόταση του κ.Γ. Μέρμιγκα στην διαβούλευση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν είναι δυνατόν σπουδές που από την αρχή έγιναν σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας που επιβλέπεται από το υπουργείο παιδείας με στόχο την κατοχή τίτλου μάστερ να μην αναγνωρίζονται και να αναγνωρίζεται ως μάστερ ακαδημαϊκός τίτλος που την στιγμή που οι απόφοιτοι του τον ξεκίνησαν δεν είχε αυτές τις φιλοδοξίες. Θα πρέπει να ζυγίσουμε και το γεγονός ότι οι σπουδές αυτές αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος με ΦΕΚ του υπουργείου παιδείας που θα έπρεπε να επιβλέπει την λειτουργία των ΤΕΙ. Άρα η ακαδημαϊκή αρτιότητα και επάρκεια τους δεν τίθεται σε αμφιβολία.
  Πενταετή προγράμματα βασικών σπουδών δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μάλιστα αντέγραψε το σύστημα αυτό τον μεσοπόλεμο από την Γερμανία με μεσολάβηση του Κ. Καραθεοδωρή. Είναι οι σπουδές που ονομάζονται διπλώματα (Diplom ΧΥΖ). Η νεοελληνική λέξη δίπλωμα είναι ένα τέτοιο αντιδάνειο. Στην Γερμανία αυτοί οι τίτλοι σπουδών λογίζονται ως ισότιμοι με σπουδές επιπέδου Μάστερ. Ο ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτές τις σπουδές ως integrated Master. Αλλιώς σπουδές χρονικής διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών θα αναγνωρίζονται ως integrated Master ή ως απλό μπάτσελορ ανάλογα με το αν υπάρχουν οι αντίστοιχες 5ετής σπουδές στην Ελλάδα.
  Αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι εννοώ. Ένας απόφοιτος γερμανικού Πολυτεχνείου αν αποφοιτήσει ως διπλωματούχος χημικός θα αναγνωριστεί ως πτυχιούχος χημικός. Διευκρινίζω ότι οι σπουδές του διπλωματούχου χημικού είναι 5ετής. Αν σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο χημικός μηχανικός (έστω και με ένα εξάμηνο λιγότερο) θα αναγνωριστεί ως integrated Master.
  Στην φάρμα των ζώων του Οργουελ κάποια ζώα ήταν πιο ίσα. Το τι ισχύει στην Ελλάδα κρίνεται και από αυτό το νομο(σχέδιο).

 • 13 Ιουνίου 2017, 09:02 | ΝΓ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να αποσυρθεί το άρθρο 46
  Η εξομοίωση των πενταετών προγραμμάτων με master έρχεται χωρίς καμία ακαδημαϊκή τεκμηρίωση με ένα άρθρο σε ένα νόμο.
  Γιατί οι μηχανικοί ΤΕΙ έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους πτυχιούχους ΤΕΙ
  Γιατί παρακάμπτουν την ΕΕΤΕΜ -αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών ΤΕΙ?
  Γιατί βάζουν ένα ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ που δεν υπάρχει ,δεν εκπροσωπεί τους μηχανικούς ΤΕΙ και τι εξυπηρετεί αφού το ΤΕΕ δεν μας γράφει ως μέλη.
  Άμεση έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με νόμο

 • 13 Ιουνίου 2017, 08:23 | Nicos Micos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ποιο ωραίο από όλα είναι που της ΣΕΛΕΤΕ παίρνουν δύο κλιμάκια στο μισθό λές και έχουν διδακτορικό ενώ οι υπολοιποι των πανεπιστημιακών σχολών είναι παρίες.

 • 13 Ιουνίου 2017, 08:33 | Τσιρώνης Ιωάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πόσο νόμιμο, ηθικό και δεοντολογικό είναι στην παρ.5 να παρακάμπτετε τον φορέα εκπροσώπησης των πτυχιούχων (ΕΕΤΕΜ) από την μία και από την άλλη να βάζετε στην επιτροπή πρώτο πρώτο τον πρόεδρο του ΤΕΕ και έναν εκπρόσωπο ενός ανύπαρκτου τμήματος επίσης του ΤΕΕ που προαναγγέλθηκε η σύσταση του από το ΤΕΕ συμπτωματικά προ δυο εβδομάδες;
  Και γιατί υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των Μηχανικών ΤΕΙ ( παρ.5) από τους υπόλοιπους πτυχιούχους ΤΕΙ της παρ.4 ;πως δικαιολογείται;
  Στο υπουργείο σύμφωνα με τα όσα έχει γνωστοποιήσει το Υπουργείο έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν ήδη αρκετές επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα τι θα προσφέρει στους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ άλλη μία Επιτροπή υπό τον έλεγχο μάλιστα του ΤΕΕ;

 • 12 Ιουνίου 2017, 20:01 | sZ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μερικές παρατηρήσεις/απαντήσεις στο σχόλιο του Κου Νίκου Μητρόπουλου

  ‘’Επειδή στην Ελλάδα μας αρέσει να ασχολούμαστε με το ότι μας συμφέρει στο παρόν, αλλά να ξεχνάμε τις συνέπειες των δικών μας επιλογών του παρελθόντος, θα ήθελα να ρωτήσω τους αποφοίτους ΤΕΙ, γιατί σπούδασαν σε αυτά και δεν προσπάθησαν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή ΑΕΙ που θα τους έδινε την ήδη κατοχυρωμένη πολυπόθητη αναγνώριση κύρους και επαγγελματικής δικαίωσης που επιζητούν εκ των υστέρων ?’’

  -Πιθανότατα να προσπάθησαν και δεν μπόρεσαν. Ο αριθμός των εισακτέων είναι πεπερασμένος. Οι βάσεις εξαρτώνται από την προτίμηση και την ζήτηση. Επίσης δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να φύγουν στο εξωτερικό και να γυρίσουν με ένα πτυχίο(κερδισμένο ή ‘’αγορασμένο’’) που θα τους επέτρεπε να απολαμβάνουν τα δικαιώματα μέλους ΤΕΕ. Πάνω από το 40% των μελών ΤΕΕ είναι απόφοιτοι Ιδρυμάτων εξωτερικού. Αν το μόνο κριτήριο είναι η (σεβαστή) σειρά επιτυχίας στις Πανελλήνιες/Πανελλαδικές τότε ας δίνει το κράτος και απευθείας πτυχία στους εισαχθέντες. Πως εξηγείτε τώρα το γεγονός ότι πλέον υφίστανται τμήματα μηχανικών ΤΕΙ με υψηλότερες βάσεις εισαγωγής από Πολυτεχνικές και πανεπιστημιακές σχολές (επαρχίας). Οι εισαχθέντες σε αυτά τα τμήματα μηχανικών ΤΕΙ τι είναι? είναι ικανότεροι, καλύτεροι από τους αντίστοιχους εισαχθέντες σε Πολυτεχνικά τμήματα με χαμηλότερες βάσεις? Κάπου χωλαίνει η θεωρία των Πανελληνίων. Είναι αντικειμένικές αλλά όχι δίκαιες, και είναι διαγωνισμός σειράς, με δυναμικά χαρακτηριστικά. Ένα πρόγραμμα σπουδών όμως έχει διάρκεια και πολλές ευκαιρίες πολύμορφης ‘’κρίσης’’ χωρίς το αντίστοιχο κοινωνικό φορτίο των εισητηρίων εξετάσεων.

  ‘’Άλλωστε επαγγελματικά δικαιώματα έχουν ήδη… Αν δεν έχουν πως δουλεύουν ?’’

  -Πώς δουλεύουν? Με τα περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των υπομηχανικών και τα σχετικά ΒΔ.(Βασιλικά Διατάγματα). Κυνηγώντας το μεροκάματο με σύντροφο την καχυποψία του κάθε διπλωματούχου που θα συναντήσουν στις επαφές τους με τη διοίκηση. Με ελάχιστη επαγγελματική ύλη που δεν αντιστοιχεί προφανώς στα προγράμματα σπουδών τους, στις γνώσεις τους και την εμπειρία τους. Με την εκμετάλλευση από διπλωματούχους για την παροχή υπογραφής ή αναγκαστικά συνυπογραφής. Όταν ένας Πολιτικός μηχανικός ΤΕ με εμπειρία χρόνων δεν μπορεί να μελετήσει παρά διώροφο, ενώ ένας φρέσκος απόφοιτος διπλωματούχος Πολιτικός μηχανικός υπογράφει πραγματικά ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Όταν την ίδια στιγμή κανένας μηχανικός Τ.Ε. δεν μπορεί να έχει μελετητικό πτυχίο, να κάνει πχ Μ.Π.Ε. και πληθώρα άλλων ‘’ειδικών μελετών’’ να συμμετάσχει στη Διοίκηση/ Διαχείριση Έργου, ο μηχανολόγος ΤΕ δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρολογικές μελέτες ούτε για 1W και τα όρια της μεγαθυμίας του κράτους δίνουν για διάφορες ηλεκτρολογικές μηχανολογικές μελέτες όριο τα 50, 70 kW.Όταν μπαίνουν περιορισμοί στις ενεργειακές επιθεωρήσεις για ανθρώπους που είχαν την ίδια εκπαίδευση και (μέχρι πρότινος πριν καταργηθούν για όλους) έδιναν τις ίδιες εξετάσεις. Την ίδια στιγμή ένας διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος ή μηχανικός Ηλ. Υπολογιστών ή Ναυπηγός ή Ηλεκτρονικός μηχανικός υπογράφει τα πάντα των παραπάνω κατευθύνσεων. Κατέχει μήπως ο ένας το γνωστικό αντικείμενο όλων? Η πως κρίνετε το γεγονός ότι και ένας διπλωμ. Πολιτικός μηχανικός υπογράφει (περιορισμένα έστω) ηλεκτρομηχανολογικά? Ευτυχώς που δεν έχει μπει και όριο πόσες αράδες κώδικα θα γράψουν οι μηχανικοί Πληροφορικοί ΤΕ. Αντίστοιχα οι θέσεις του Δημοσίου και ευρύτερου τομέα στενεύουν επικίνδυνα για τους ΤΕ όταν οι πλείστες των προκηρύξεων σε αφορούν μηχανικούς ΠΕ. Και σε μια εποχή που είναι γνωστόν τοις πάσι ότι ΟΙ επαγγελματικές πράξεις μηχανικών στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα κατά 90% θα μπορούσαν να εκτελεστούν και από απόφοιτους ΙΕΚ με εμπειρία. Ένας μηχανικός ΤΕ γνωρίζει ότι δεν θα φτάσει ποτέ σε θέση διοίκησης παρότι η νομοθεσία το προβλέπει, διότι τα εσωτερικά οργανογράμματα συνήθως δεν προβλέπουν στη θέση διοίκησης μηχανικό ΤΕ αφού συνήθως φτιάχνονται από διπλωματούχους μηχανικούς. Και όλα αυτά ανεξάρτητα από το αν ο μηχανικός ΤΕ έχει και μάστερ ή και διδακτορικό, δημοσιεύσεις ή και σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του. Ας μην αγνοείτε το γεγονός ότι πτυχιούχοι ΤΕΙ που διαθέτουν και μάστερή και διδακτορικό και δεν είναι καθόλου λίγοι δεν έχουν επίσης κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Τι είδους δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτό? Γενικά αποσιωπάται ή αποκρύπτεται ότι αποτελεί νομική υποχρέωση του ελληνικού κράτους η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων από το 1983 και τον ιδρυτικό νόμο 1404/83, τα οποία ουδέποτε εκδόθηκαν. Το περίφημο ΠΔ 318/94 που αφορούσε επαγγελματικά δικαιώματα πολιτικών μηχανικών ΤΕ στην ουσία ακυρώθηκε στο ΣΤΕ μετά από προσφυγή του ΤΕΕ, δημιουργώντας και ‘’δαμόκλειο’’ νομολογία, βασιζόμενο ακριβώς στην ασαφή τότε υπόσταση των ΤΕΙ ελέω ΤΕΕ, και στην επιρροή του ΤΕΕ στη δικαστική εξουσία. Ωστόσο πρόσφατα πλειάδα αγωγών έχουν τελεσιδικήσει στο ΣΤΕ και αναγκάζουν το κράτος να πληρώσει αποζημιώσεις στους μηχανικούς ΤΕ που προσέφυγαν για τη μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  ‘’Τελείωσαν το »έυκολο» ΤΕΙ και μετά επεδίωξαν και πέτυχαν την μετονομασία τους σε ΑΤΕΙ και από Τεχνολόγοι Μηχανικοί να ονομάζονται Μηχανικοί Τ.Ε. (πουλάει καλύτερα στη σφραγίδα) προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για να αναβαθμίσουν τελικά ανυπόστατα την ποιότητα και το κύρος του πτυχίου τους.’’

  -Το εύκολο ΤΕΙ είναι δική σας εκτίμηση και υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δεν θα συζητήσω όμως αυτές, γιατί με την ίδια λογική υπάρχουν πιο εύκολα τμήματα μεταξύ Πολυτεχνείων και ακόμα πιο εύκολα μεταξύ πανεπιστημίων του εξωτερικοί που βγάζουν μηχανικούς και όλοι αυτοί εγγράφονται στο ίδιο ΤΕΕ. Μετά όμως τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών όλων είναι ακριβώς ίδια. Και αυτό έχει μια λογική. Έχουν τελειώσει τμήματα με προγράμματα σπουδών μηχανικού. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα ΤΕΙ διαθέτουν προγράμματα σπουδών μηχανικού (Αξιολογημένα και από την ΑΔΙΠ), μόνο χωρίς τα δικαιώματα. Όσο αφορά την ονοματολογία που αναφέρετε: Τεχνολόγοι μηχανικοί- δεν αφορά τα ΤΕΙ αλλά τα ΚΑΤΕΕ, και ο όρος ΑΤΕΙ δεν έχει καμία νομική βάση και χρησιμοποιείται λανθασμένα, από άγνοια ή και επίτηδες για να δημιουργήσει εικόνα δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν μόνο ΤΕΙ , και ο ανώτατος χαρακτήρας τους έχει διευκρινιστεί πλήρως με τον Ν2916/2001. Ο ιδρυτικός Ν. 1404/83 δεν διασαφήνιζε τον ανώτατο χαρακτήρα τους αλλά επ’ουδενί δεν τα ενέτασσε στην ανώτερη εκπαίδευση.

  ‘’Η απόδοση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στους απόφοιτους των Πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας φοιτητές των ελληνικών Πολυτεχνείων επιβάλλεται να γίνει πραγματικότητα, δεδομένου ότι ειδικά στις δεκαετίες ’80 και ’90, όταν οι απόφοιτοι των polytechnics της Μ. Βρετανίας και άλλων χώρων της Ευρώπης, με πτυχίο Bachelor τριετούς διάρκειας φοίτησης (όπως και των ΤΕΙ άλλωστε) είχαν δικαίωμα λήψης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνο με ένα πρόσθετο έτος σπουδών (δηλαδή 3 έτη βασική φοίτηση αρχικά συν 1 έτος διπλωματικής εργασίας ίσον 4 έτη σπουδών), εμείς έπρεπε να σπουδάζουμε πέντε χρόνια μόνο και μόνο για να πάρουμε Bachelor ενώ είχαμε ήδη κάνει και την ειδίκευση και την διπλωματική εργασία.’’

  -Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάρθρωσης των σπουδών μηχανικών ανά τον κόσμο. Το μοντέλο που έχει επικρατήσει περιλαμβάνει τριετείς ή τετραετείς σπουδές. Το μοντέλο που φθίνει είναι των πενταετών αφού οι χώρες που το εφάρμοζαν και το αντέγραψε εδώ το ΕΜΠ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) ήδη το έχουν αποχωριστεί, και χρησιμοποιούν το MSc με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προχωρημένων σπουδών. Ιστορικά η υιοθέτηση 5ετών σπουδών από τα Ελληνικά Πολυτεχνεία έγινε στο πλαίσιο της θεσιθηρίας και της κατάληψης θέσεων στο ελληνικό Δημόσιο μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο με προβάδισμα σε σχέση με τα πανεπιστημιακα πτυχία, και μετά ενδύθηκε με το απαραίτητο μανδύα επιστημονικότητας. Μάλιστα όχι σε όλες τις ειδικότητες, κάποιες διατηρήθηκαν 4ετείς επί μακρόν. Και τα Πολυτεχνεία –ουσιαστικά το ΕΜΠ εξελίχθηκαν από μικρές τεχνικές σχολές σε Τεχνικά Πανεπιστήμια, απλώς τη δύναμη που άντλησαν διαχρονικά από την κοινωνία για να ανέβει η υπόστασή τους στη συνέχεια την εφάρμοσαν απαγορευτικά για να εμποδίσουν την πρόοδο άλλων σχολών και να προστατέψουν τα επαγγελματικά συμφέροντα της συντεχνίας τους.
  -Ουσιαστικά είναι υποχρέωση και της χώρας μας να ακολουθήσει το μοντέλο BSc + MSc (λόγω Μπολόνια), αλλά δεν το άφησαν τα Πολυτεχνεία και το ΤΕΕ. Τa integrated Master όπως πχ το MEng δεν είναι τίτλος ακαδημαϊκά ισότιμος με το MSc , αλλά οδηγεί απευθείας- όχι άμεσα όμως – στην απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο γίνεται με τριετείς ή τετραετείς σπουδές ΒSc + ΜSc.
  -Επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη απολάμβαναν και απολαμβάνουν (μάλιστα πολύ περισσότερα και μάλιστα πλήρη από λήψης πτυχίου χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία εξέλιξης δικαιωμάτων μέσω εξετάσεων ,εμπειρίας, ακαδημαϊκης εξέλιξης όπως παντού στο εξωτερικό,-οι εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος στο ΤΕΕ όλοι γνωρίζουμε πως είναι τυπικές) οι διπλωματούχοι μηχανικοί στην Ελλάδα. Για τους μηχανικούς ΤΕ τα παραπάνω είναι απαγορευμένα.
  -Τα ΤΕΙ είχαν 7 εξάμηνα σπουδών με πτυχιακή και πρακτική άσκηση πού έγιναν 8 με πτυχιακή και πρακτική άσκηση μετά την αναδιάρθρωση του 2001. Δεν είχαν ποτέ 6 εξάμηνα. Η ειδίκευση κατά τομείς (major) υφίσταται και στα τμήματα μηχανικών των ΤΕΙ με κατευθύνσεις πχ. Ενεργειακός , κατασκευαστικός τομέας για τους Μηχανολόγους μηχανικούς ΤΕ.
  -Μεταπτυχιακός τίτλος όπως αυτός που δημιουργεί ο νόμος της διαβούλευσης χωρίς προπτυχιακό τίτλο και καταφανέστατα χωρίς αντίστοιχο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και χωρίς ερευνητικό χαρακτήρα της διπλωματικής, ακριβέστερα διατριβής (Dissertation)- δεν έχει προφανώς καμία ακαδημαϊκή νομιμοποίηση. Όλα αυτά όμως απαιτούν αλλαγή του προγράμματος σπουδών στα Πολυτεχνεία, και ουσιαστικά θα οδηγούσαν σε σύστημα BSc + MSc.

  ‘’Προφανώς οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, δέχονται πολύ άνετα την ευνοϊκή κατάσταση του να λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έχοντας πτυχίο ΤΕΙ (δηλαδή κατώτερο γνωστικά του ΑΕΙ και ποσοτικά και ποιοτικά), ενώ όχι μόνο δεν ενοχλούνται αλλά επιδιώκουν κιόλας, οι απόφοιτοι των ΑΕΙ να πρέπει να την ξανακάνουν και να αφιερώσουν άλλο ένα έτος σπουδών σε αυτό (δηλαδή συνολικά τουλάχιστον 6 έτη).’’

  -Μπαίνω και στον πειρασμό να ρωτήσω, όπως εσείς παραπάνω: Και γιατί δεν παίρνουν τον εύκολο δρόμο να σπουδάσουν σε ΤΕΙ και μετά να κάνουν μεταπτυχιακό? Σοβαρά τώρα όμως: Τα μεταπτυχιακά είναι κατά κανόνα διετούς διάρκειας, Το αν είναι και αυτά ‘’εύκολα’’ ‘όπως αναφέρατε παραπάνω για τα ΤΕΙ το αφήνω στην κρίση σας την κοινή λογική, και τα ισχύοντα ακαδημαϊκά πρότυπα για τα μεταπτυχιακά. Τα μεταπτυχιακά δεν γίνονται υπηρεσιακά (τουλάχιστον σε φιλοσοφική βάση όπως και όλες οι βαθμίδες σπουδών) αλλά γιατί κάποιος έχει την ανάγκη να εμβαθύνει τις γνώσεις του και να ανοίξει τις γνωστικές του περιοχές, και ετοιμάζουν κάποιον για μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή ερευνητική περιβολή που μπορεί να οδηγήσει και περαιτέρω σε διδακτορική διατριβή. Αναλόγως της κατεύθυνσης πολλά μεταπτυχιακά ζητούν την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων για την καλύτερη προετοιμασία παρακολούθησης του μεταπτυχιακού. Για να διοργανώνουν μεταπτυχιακά και τα Πολυτεχνεία κάποιο λόγο θα έχουν πάντως, κα να μην αρκούνται στο super δίπλωμα.

  ‘’Επίσης να αναφέρουμε ότι από τα τεχνικά και πολυκλαδικά λύκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90, οι μαθητές εισέρχονταν στα ΤΕΙ χωρίς καν να βιώσουν τον κόπο, τη δαπάνη και το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που βιώσαμε όλοι οι υπόλοιποι μαθητές των Γενικών Λυκείων.’’

  -Ας αποφασίσουμε, τι είδους αναλύσεις θα κάνουμε? Κοινωνιολογικές, με ποσοτικά κριτήρια, με ποιοτικά κριτήρια. Το θέμα είναι όχι μόνο ποιοι έμπαιναν αλλά ποιοι και πόσοι έβγαιναν ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα σπουδών. Ο κοινωνικός αυτοματισμός έχει συζητηθεί επανειλημμένα και δεν είναι εδώ ο χώρος για επιπλέον αναφορές. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών δεν έγιναν αυτόματα μηχανικοί την μέρα εισαγωγής τους στις σχολές. Επίσης το πρόβλημα των Πανελλαδικών δεν είναι και αυτό ευθύνη των μηχανικών ΤΕ. Είναι γεγονός όμως ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών στις σχολές μηχανικών στα ΤΕΙ εγκατέλειπε και οι λόγοι ήταν α) δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα σπουδών και β) συνειδητοποιούσε την περιορισμένη αξία ενός πτυχίου χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης τι σχόλιο να κάνουμε για αυτούς που δεν έδιναν Πανελλαδικές ή έδιναν για πλάκα γιατί ήξεραν πως τους περίμενε μια θέση σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που το πλήρωναν οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους, και γύριζαν με πτυχίο μηχανικού και εγγράφονταν στο ΤΕΕ?

  ‘’Και είναι τουλάχιστον προκλητικό, απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ να έχουν μετονομασθεί σε ΤΕΙ, μετά σε ΑΤΕΙ και πλέον να θέλουν να απολαμβάνουν μεταχείρηση ΑΕΙ !!!!’’

  -O Κύριος Υπεύθυνος για αυτό ήταν η πολιτική ‘’ισοτιμιών’’ προς τα κάτω με διάφορες αποφάσεις της διοίκησης κυρίως μισθολογικής εξίσωσης των πτυχίων ΤΕΙ με ΚΑΤΕΕ, ΚΑΤΕ, Μικρό Πολυτεχνείο, ακόμα και εργοδηγών ή μηχανικών Ε.Ν, που υπέθαλπε το ΤΕΕ με την ισχύ που διέθετε στο κράτος με σκοπό να δημιουργηθούν νομικά ερείσματα για τη μη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και το κατάφερε. Όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι και οι απόφοιτοι των προηγούμενων των ΤΕΙ, Ανώτερων σχολών, ήταν και αυτοί μηχανικοί που επίσης απολάμβαναν δυσανάλογα περιορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις σπουδές τους προς όφελος των διπλωματούχων μηχανικών
  ‘’Όταν όλοι αυτοί οι μαθητές εισάγονταν χωρίς πανελλαδικές ή ακόμη και με πανελλαδικές σε μία κατώτερη εις γνώσην τους σχολή σε σχέση με τις πανεπιστημιακές, γιατί δε ξαναπροσπαθούσαν προκειμένου να επιτύχουν στις σαφώς δυσκολότερες προς αποφοίτηση πανεπιστημιακές σχολές, αλλά επαναπαυόντουσαν στη χαμηλών απαιτήσεων και εύκολης αποφοίτησης σχολή ΤΕΙ και εκ των υστέρων ζητούν να τους δοθούν δικαιώματα που επουδενί δεν αντιστοιχούν στον κόπο που κατέβαλαν και επομένως δε τους αξίζουν ?’’
  -Το ερώτημα είναι επανάληψη της αρχικής παραγράφου και έχει απαντηθεί εκεί

  ‘’Την ευθύνη για αυτό το μπέρδεμα προφανώς δεν την έχουν τα κατά περίπτωση παιδιά ως υποψήφιοι φοιτητές, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι ενήλικες αφού εμείς τις ψηφίζουμε και δεν εκλέγονται μόνες τους.’’

  Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, αλλά σε μεγάλο βαθμό το ΤΕΕ ως συντεχνία και τα Πολυτεχνεία και οι κρατικοδίαιτες δομές που επανδρώνει χρόνια τώρα και η επιρροή του και ισχύ του στο πολιτικό γίγνεσθαι. Οφείλεται επίσης και στην άγνοια της κοινής γνώμης για Τα ΤΕΙ και τις σπουδές εκεί και τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί.

  ‘’Εν τέλει αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να διορθωθεί. αλλά για όλους !!!!!’’

  -Συμφωνώ απολύτως!!!!!

  ‘’Εφόσον οι απόφοιτοι ΤΕΙ όλα τα χρόνια μετά την αποφοίτηση τους, ζητούν να συντελεστεί μία αδικαιολόγητη »αναβάθμιση» των πτυχίων τους και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (τα όποια έχουν ήδη αλλά γκρινιάζουν επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη), θα πρέπει για λόγους αναλογικά ισότιμης μεταχείρησης να αναβαθμιστούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αποδοτικότητα των Πολυτεχνειακών διπλωμάτων. Άραγε γιατί τα λέμε »διπλώματα» και όχι »πτυχία» ? Μήπως επειδή εκδίδονται μετά από διπλωματική εργασία και επομένως είναι ήδη μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ?’’

  -Οι μηχανικοί ΤΕ δεν ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου τους. Το πτυχίο τους είναι δεδομένο. και Ζητούν την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που οφείλει η πολιτεία βάσει νόμου και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μηχανικού. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα από λήψης πτυχίου, το άλλο να τους δοθεί ? Το δικαίωμα να μελετούν και να κατασκευάζουν στο φεγγάρι? Αν αρχίσουμε τα λεκτικά παίγνια περί διπλώματος και πτυχίου τότε μπορώ να αναφέρω ότι το diploma στο Αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ BSc και MSc.

  -Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για διακρίσεις και αντιπαλότητες σήμερα και μάλιστα εν μέσω εν μέσω κρίσης. Ορθός λόγος μακριά από στερεότυπα και αποκλεισμός της άγνοιας χρειάζεται. ‘’Η γνώση είναι δύναμη’’, όποιος την διαθέτει ξεχωρίζει. Αλλά πρέπει να υπάρχει το υγιές πλαίσιο για να την εφαρμόσει. Και αυτό είναι η δυνατότητα πρόσβασης και εξέλιξης σε επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους με συγκεκριμένες ‘’αντικειμενικές’’ διαδικασίες (πτυχία, εξετάσεις, εμπειρία). Και αυτό τελικά σημαίνει αναμόρφωση και αλλαγή της νομοθεσίας για τα τεχνικά επαγγέλματα και απάρνηση των κεκτημένων ‘’πάντων όλων’’ ανά τομέα μηχανικού.

  Τα παραπάνω με εκτίμηση (και νηφαλιότητα)

 • 12 Ιουνίου 2017, 19:10 | Γιώργης Αγγελογιαννάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 46
  Παράγραφος 1. Παγκόσμια πρωτοτυπία, δίνεται μεταπτυχιακός τίτλος σε άτομα που δεν έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Η κουτοπονηριά του Έλληνα σε όλο της το μεγαλείο.
  Παράγραφος 4. Με Π.Δ. εκδίδεται «το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες» των Μηχανικών ΤΕΙ από τον Υπουργό Παιδείας μετά από πρόταση επιστημονικής επιτροπής.
  Υπάρχει ναι ή όχι υποχρέωση της πολιτείας με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς ΤΕΙ και γιατί δεν εκδίδονται. Φοβάστε ότι θα σας «μαλώσει» το ΤΕΕ;
  Παράγραφος 5. Η επιστημονική επιτροπή που θα εισηγηθεί «το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες» θα είναι τετραμελής και θα αποτελείται από τον πρόεδρο του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του, από ένα εκπρόσωπο από μια Πολυτεχνική Σχολή με τον αναπληρωτή του, από έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών ΤΕΙ με τον αναπληρωτή του και από έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών ΤΕΙ που είναι εγγεγραμμένος στο ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ (κατάλογος που δεν υφίσταται σήμερα και για τον οποίο θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί η ΕΕΤΕΜ που αποτελεί τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό φορέα των μηχανικών ΤΕΙ σύμφωνα με το καταστατικό της) με τον αναπληρωτή του.
  Δηλαδή μας λέει το υπουργείο παιδείας αν είναι αυτοί είναι οι συντάκτες του άρθρου γιατί από ότι φαίνεται είναι υπαγόρευση της γνωστής συντεχνίας ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕΙ θα τα καθορίσει επιτροπή στην οποία θα μετέχουν τρία μέλη του ΤΕΕ και ένας απόφοιτος ΤΕΙ.
  Από ποιον συνάδελφό μας μπορεί να γίνει αποδεκτή μια τέτοια ρύθμιση; Μήπως μας θεωρείτε αφελείς;
  Νομίζεται ότι μπορείτε να βάλετε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα;
  Δεν ξέρετε ότι το ΤΕΕ στην πράξη λειτουργεί σαν συνδικαλιστικό όργανο των διπλωματούχων μηχανικών ανταγωνιστικά στους Μηχανικούς ΤΕΙ;
  Παράγραφος 6. Ο νόμος 2916/01 προβλέπει τι γίνεται με τους αποφοίτους πριν και μετά την ισχύ του, τι άλλαξε σήμερα και προτείνεται επαγγελματική διαφοροποίηση;
  Αφελώς ορισμένοι συνάδελφοί μας με επιστολές που δεν εξηγούνται λογικά προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ άνοιξαν την «Κερκόπορτα» και τους έδωσαν δικαίωμα να προτείνουν τέτοιες λύσεις.
  Το άρθρο 46 είναι όλο ένα λάθος και δεν επιδέχεται διορθώσεις, καλά θα κάνει λοιπόν ο υπουργός παιδείας να το αφαιρέσει από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς ΤΕΙ όπως έχει υποχρέωση να κάνει.
  Ας μην ξεχνά ότι στις 13 Ιουνίου εκδικάζεται ξανά στο Τριμελές Συμβούλιο του ΣΤΕ η μη συμμόρφωση της διοίκησης στο παραπάνω θέμα.
  Γιώργης Ι. Αγγελογιαννάκης
  μέλος της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ με το συνδυασμό «Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί ΤΕ»

 • 12 Ιουνίου 2017, 19:45 | Βασιλάλης Μιλτιάδης- Τηλέμαχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πάρτε πίσω το άθλιο άρθρο 46.
  Επαγγελματικά προσόντα αποκτούμε με την κτήση του πτυχίου μας κύριε Υπουργέ.
  Επαγγελματικά δικαιώματα θέλουμε και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  Δεν μπορεί να μας αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα και να απουσιάζει ο φορέας μας που είναι άλλος από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. όπως αυτή αναγνωρίζεται τουλάχιστον της τελευταίες δεκαετίας από την πολιτεία…
  Ούτε είναι δυνατόν να αποτελείται η επιτροπή από τον πρόεδρο του ΤΕΕ και την συμμορία του, που σε κάθε δικαστική διαμάχη μέχρι σήμερα «λόγο κενού νόμου» φυσικά και παίρνει θέση κατά των Μηχανικών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προσπαθώντας να μας εκτοπίσει από την οικονομική ζωή της χώρας….
  Επίσης είναι υπέρτατος παραλογισμός να διαχωρίζεις τους πτυχιούχους των ΤΕΙ σε δύο ταχύτητες όταν μάλιστα ο τελευταίος από αυτούς που θέλετε να διαχωρίσετε έχει τουλάχιστον 15ετή εμπειρία.
  Διαίρει και βασίλευε;;;
  Σας έχει ενημερώσει κανείς ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός μας προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ατόμου αλλά απορρέει αυτόματα κι από το Σύνταγμα ως έκφανση του δικαιώματος στον ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας;
  Διεμβολίζετε το μέλλον αναρίθμητων παιδιών και των οικογενειών τους που μοχθούν να τα δουν να αποφοιτούν από μία Ανώτατη Σχολή και γι΄αυτό όχι απλά δεν έχετε καμία απολύτως τύψη αλλά άκριτα, ασυνείδητα, χωρίς να απευθυνθείτε στους αρμόδιους θεσμούς, πρόκειται να εισάγετε κι αυτόματα (με τα πιόνια της συγκυβερνήσεώς Σας) να ψηφίσετε έναν νόμο που μόνο από χιμαιρικούς νομοθέτες θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
  Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να έχει κάποιος στην κυβέρνηση αυτή της κωλοτούμπας.
  Εσείς τυγχάνετε (γιατί η τύχη σας έφερε) επαγγελματίες πολιτικοί, εμείς όμως μοχθούμε καθημερινά.
  Εμείς θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση.
  Σπείρετε «καινά» δαιμόνια και θα σας θερίσουν

  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Μέλος ΕΕΤΕΜ Α.Μ. 42074

 • 12 Ιουνίου 2017, 16:35 | Βασιλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους αποκαθίσταται μια αδικία πολλών χρόνων και ένα πάγιο αίτημα των διπλ.μηχανικών και των ελληνικών Πολυτεχνείων.
  Αλγεινή εντύπωση μου προκαλεί η συντονισμένη,»αυτοματοποιημένη» και «κονσερβοποιημένη» αντίδραση των αποφοίτων τεχνολογικών ιδρυμάτων -ΤΕΙ. Προφανώς οι κύριοι αυτοί λειτουργούν με τις δικές τους «γραμμές» από διάφορα κέντρα-συλλόγους και υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα , αλλά σε μία ευνομούμενη πολιτεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπονται λογικές ισοπέδωσης πτυχίων και εξίσωσης προς τα κάτω.

 • 12 Ιουνίου 2017, 16:27 | polyto
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το παρόν άρθρο πρέπει να αποσυρθεί και να γίνει αντικείμενο σοβαρής μελέτης. Η διατήρησή του ακόμη και με τροποποίηση του περιεχομένου του, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει.
  Η διάταξη αυτή εξομοιώνει εν μία νυκτί τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 5ετούς αδιάσπαστου πρώτου κύκλου σπουδών, με αυτούς οι οποίοι ήδη κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο δεύτερου κύκλου σπουδών για τον οποίο αφιέρωσαν περίπου 2 έτη προσπαθειών και επένδυσαν αρκετά χρήματα, ιδιαίτερα όταν οι σπουδές αυτές έγιναν σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Η φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα προϋποθέτει καλή έως άριστη γνώση ξένης γλώσσας και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες πολλοί ευεργετούμενοι από τη διάταξη δεν έχουν καθώς και συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής από την οποία δεν έχουν περάσει. Εξομοιώνονται οι κάτοχοι βασικού πτυχίου ή διπλώματος με συναδέλφους τους ίδιας ειδικότητας που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και καθίστανται ισότιμοι στην αμοιβή και στην εξέλιξη και ακυρώνονται οι προσπάθειες των δεύτερων για επιστημονική, επαγγελματική, υπηρεσιακή και οικονομική αναβάθμιση. Δημιουργεί αξιώσεις για οικονομική αναβάθμιση (επίδομα μεταπτυχιακού) σε χιλιάδες κατόχους διπλώματος ή πτυχίου 5ετους πρώτου κύκλου ανεβάζοντας το κόστος μισθοδοσίας τους στο Δημόσιο, σε μια εποχή που περικόπτονται συντάξεις των 500 €. Καταργεί το προβάδισμα που είχαν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού σε διαγωνισμούς και κρίσεις προϊσταμένων του Δημοσίου, αφού την επομένη της ψήφισης του νόμου καθίστανται ισότιμοι με τους κατόχους απλού διπλώματος ή πτυχίου πρώτου κύκλου, επιβραβεύοντας την ήσσονα προσπάθεια .
  Η ρύθμιση αυτή προκαλεί επίσης τα παρακάτω ερωτήματα: 1)Mε ποια εξειδίκευση θα θεωρηθεί ότι αποκτάται ο μεταπτυχιακός τίτλος όταν ο βασικός τίτλος σπουδών είναι τόσο γενικός (π.χ. Πολιτικός μηχανικός); 2)Τι θα γίνει με τους πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ που επίσης κατέχουν πτυχίο 5ετούς αδιάσπαστου κύκλου σπουδών; 3)Τι θα γίνει με τους πτυχιούχους που κατέχουν πτυχίο 5ετούς αδιάσπαστου κύκλου σπουδών, αλλά δεν έχουν φοιτήσει 10 εξάμηνα, αφού εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις ή μεταγραφή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού; 4)Μέχρι τώρα τα διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών εδίδοντο με το επιχείρημα των πενταετών βασικών σπουδών (π.χ διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, έπαιρνε με τη λήψη του πτυχίου και απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου, αν και δεν είχε διδαχτεί κανένα μηχανολογικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του). Μήπως τώρα ανοίγει ο δρόμος για περικοπή των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αφού δίκαια κάποιος θα μπορεί να ισχυριστεί ότι από το βασικό πρόγραμμα σπουδών αφαιρούνται με τη ρύθμιση 3 τουλάχιστον εξάμηνα βασικών σπουδών (που αντιστοιχούν στον ελάχιστο χρόνο για μεταπτυχιακό) και απομένουν 7 (λιγότερα από τα 8 εξάμηνα σπουδών των αντίστοιχων τμημάτων στα ΤΕΙ); 5)Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση για τις 6ετούς φοίτησης Ιατρικές Σχολές, αδικώντας έτσι τους αποφοίτους τους;
  Ο κατάλογος των ζητημάτων είναι μακρύς, αλλά σταματώ την καταγραφή τους για να μη κουράσω περισσότερο. Το υπουργείο τελευταία μας έχει συνηθίσει σε πρόχειρες ρυθμίσεις (επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων 2015, χρόνος συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών 2016) και αρκετές παλινωδίες (αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ 2017). Ελπίζω να μη δημιουργήσει ένα ακόμη κακό προηγούμενο επιμένοντας στη κατάθεση του άρθρου 46. Το υπουργείο καλείται να αποδείξει, ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αποτελεί δωράκι-σκάνδαλο στα μισά μέλη της κυβέρνησης.

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:02 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους λύνεται ορθολογικά ένα χρονίζον πρόβλημα.

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:58 | ΚΩΣΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Φαίνεται να κινείται σε σωστή κατεύθυνση και να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 • 12 Ιουνίου 2017, 12:58 | Κωνσταντίνος Ουλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 46 παρ.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

  Η Οδοντιατρική Σχολή και οι Σχολές επιστημών Υγείας Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την ένταξη τους στη διάταξη αυτή δίνοντας στο πρώτο κύκλο σπουδών ένα Μεταπτυχιακό τίτλο με Master’s, γιατί ανήκουν στα τομεακά επαγγέλματα.
  Αιτιολόγηση: Η προπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική είναι δέκα(10) εξάμηνα ή 5000 ώρες και είναι κατοχυρωμένη από την Ευρωπαϊκή (36/2005) και την Ελληνική Νομοθεσία (38/2011), ανήκει στα τομεακά επαγγέλματα που η εκπαίδευσή τους βασίζεται σε ελάχιστά εκπαιδευτικά κριτήρια η ικανοποίηση των οποίων οδηγεί στην αυτόματη αναγνώριση των τίτλων μας σε όλη την ΕΕ και έχει κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν έχει ανάγκη και δεν μπορεί ως εκ τούτου να αλλάξει αυτή η κατάσταση ή η Νομοθεσία και το Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχου Bachelor να μετονομαστεί σε Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master’s γιατί τα 5 χρόνια δεν έχουν Μεταπτυχιακό περιεχόμενο.. .
  Αυτό άλλωστε είναι αντίθετο με την οδηγία της ΕΕ σύμφωνα με την οποία ο πρώτος κύκλος είναι ενιαίος αλλά και με την Μπολόνια σύμφωνα με την οποία δεν συνιστάται ο τεμαχισμός ενός κύκλου προπτυχιακής εκπαίδευσης σε δύο κύκλους 3+2 (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό) ούτε είναι δυνατόν να ονοματιστεί ένας προπτυχιακός κύκλος των 5 ετών σε Μεταπτυχιακό τίτλο…όταν όλο το περιεχόμενο σπουδών είναι προπτυχιακό.
  Επι πλέον υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Council of European Dentists) που έχει απορρίψει την εφαρμογή των δύο κύκλων της Μπολόνια στην Οδοντιατρική και γι αυτό δεν έχει εφαρμοστεί από τις Οδοντιατρικές Σχολές της Ευρώπης. Υπάρχει επίσης κοινή απόφαση των τομεακών επαγγελμάτων που έχουν βάση της οδηγίας αυτόματη αναγνώριση στην ΕΕ (ιατρών οδοντιάτρων, κτηνιάτρων κλπ) κατά των 2 κύκλων από το 2008.. (http://www.cedentists.eu/library/press-releases.html?filter_id=10…)

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:29 | Θεόδωρος Θεοδώρου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλό θα ήταν να γνωρίζουν όλοι ότι τα Α.Ε.Ι. είναι τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ΔΕΝ υπάρχουν!.

  Δεν πρέπει να εισαχθεί διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).

  Ακόμη, οι απόφοιτοι Μηχανικοί γενικά είτε Πανεπιστημίου είτε Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι.) θα πρέπει όλοι να εγγράφονται στο ίδιο και ενιαίο Μητρώο του Τ.Ε.Ε. διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα στην αναγνώριση από Επιμελητήρια ξένων χωρών σε βάρος των Μηχανικών Τ.Ε.Ι., όπως ηπήρχε και υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρόβλημα στην αναγνώριση από Επιμελητήρια ξένων χωρών σε βάρος των Μηχανικών Τ.Ε.Ι..

  Επίσης, θα ήταν καλό τα Τ.Ε.Ι. να μετονομαστούν όλα σε Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Πανεπιστήμια διότι δεν έχουν καμία διαφορά από τα Πανεπιστήμια εδώ και πάρα πολύ καιρό παρά μόνο στις λέξεις.

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:56 | Αλέξης Δημητρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ……………………………………………..

  Πιστεύω ότι πρέπει να επισημάνουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην Ελληνική κοινωνία γενικότερα θέματα που αφορούν την εξέλιξη των ΤΕΙ, τη διαφορά τους με τα Πολυτεχνεία και την υπεροχή τους ίσως σε ορισμένα σημεία. Επειδή η προσφυγή του ΤΕΕ και όλες οι κινητοποιήσεις του έγιναν για χάρη του Πολιτικού Μηχανικού θα επικεντρωθώ σε αυτή την ειδικότητα.

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  1. Ο πολιτικός μηχανικός έχει όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων σχεδόν των ειδικοτήτων εκτός από αυτά των Ναυπηγών και των Μεταλλειολόγων. Το απαράδεκτο είναι ότι με το Ν.4663/9.5.1930 είναι και Αρχιτέκτονας, ασκεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων στη πλειονότητα των κτιριακών κατασκευών, όπως και αυτά του Τοπογράφου.
  Ο Ν.4663/9.5.1930 καθιστά το πολ. μηχανικό παντογνώστη – πολυμηχανικό με τα κριτήρια της εποχής και αυτό το καθεστώς έρχεται να υπερασπισθεί το ΤΕΕ 87 χρόνια μετά, αγνοώντας τις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής μας, θυμίζοντας απαρχαιωμένο γραφειοκράτη ταμπουρωμένο πίσω
  από κεκτημένα βασιλικά κληρονομικά δικαιώματα.
  Θα πρέπει να υπομνήσουμε εδώ κάποια ξεχασμένα από εμάς άρθρα του Ν.4663/9.5.1930, τα οποία
  επιβεβαιώνουν επιπροσθέτως τη πανκυριαρχία του ΤΕΕ και τη θεσμοθέτησή του ως «κράτος εν κράτει». Αναφέρομαι στο άρθρο 7, που δίνει «a priori» στους Τοπογράφους τα παλιά επαγγελματικά δικαιώματα των παλιών Υπομηχανικών {ΒΔ 1972}. Υπάρχει μάλιστα και διευκρινιστική απάντηση του τότε Υπουργείου Δημοσίων Εργων σχετικά με την αιτιολόγηση αυτής της εξομοίωσης, δεδομένου ότι το γνωστικό επίπεδο των Τοπογράφων είναι παντελώς άσχετο με αυτό των τότε σχολών ΑΣΥΠ, η οποία λέει : «Οι ανωτέρω Τοπογράφοι τυγχάνουν διπλωματούχοι Ανώτατης σχολής και ως εκ τούτου κατοχυρώνουν αυτό το δικαίωμα». Νομίζω ότι οποιοσδήποτε σχολιασμός μιας τέτοιας απαράδεκτης απόφασης είναι περιττός.
  Επίσης να θυμίσουμε τα δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων στις Στατικές μελέτες, αντικείμενο εντελώς άσχετο με το περιεχόμενο σπουδών τους. Συγκεκριμένα οι Αρχιτέκτονες έχουν δικαίωμα υπογραφής πλήρους στατικής μελέτης και επίβλεψης χωρίς κανένα περιορισμό με εξαίρεση μόνο πολύ ειδικές περιπτώσεις {ειδικές θεμελιώσεις, γέφυρες}.
  Σε αντιπαράθεση τα δικά μας «κουτσουρεμένα» παλιά δικαιώματα, παρά τη πληρότητα του περιεχόμενου σπουδών, που θα παρατεθεί πιο κάτω. Κατά τα άλλα το ΤΕΕ υπεραμύνεται της ασφάλειας των κατασκευών, υπομνήοντας με έμφαση τη σεισμογένεια της χώρας, αναγνωρίζοντας δικαιώματα στη συντεχνία του – γιατί περί αυτού πρόκειται – επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη κυριαρχία του ως «κράτος εν κράτει».

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  2. Το περιεχόμενο σπουδών των πολ. μηχανικών ΤΕΙ και των δύο ειδικοτήτων {Δομικών έργων και Εργων υποδομής}, καθώς και αυτό των Πολυτεχνείων θα παρατεθούν πιο κάτω για να γίνει η απαραίτητη σύγκριση προς εξαγωγή πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων.
  Μετά από προσεκτική ανάλυση των δυο περιεχομένων σπουδών –την οποία θα πρότεινα να κάνουν τα ίδια τα ΤΕΙ, που είναι και τα πλέον αρμόδια – απομυθοποιείται πλήρως η πανκυριαρχία των Πολυτεχνείων, καθώς και η αξίωσή τους να θεωρηθεί το πτυχίο τους Master.
  Γίνεται σαφές ότι υπάρχει πλήρης κάλυψη εκ μέρους των ΤΕΙ του προγράμματος των Πολυτεχνείων, σε αρκετές δε περιπτώσεις υπερτερούν τόσο σε μαθήματα όσο και σε ώρες διδασκαλίας. Το πιο σημαντικό όμως, το οποίο αποκρύπτεται πλήρως από τα Πολυτεχνεία και από το ΤΕΕ, είναι ότι όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα των ΤΕΙ είναι και θεωρητικά και εργαστηριακά – υποχρεωτικά. Τονίζω τον όρο «εργαστηριακά», γιατί συνεπάγεται διπλάσιο χρόνο διδασκαλίας {υποχρεωτικό} και το σημαντικότερο πλήρη εμπέδωση των γνώσεων και εφαρμογή τους στη πράξη.
  Υπενθυμίζω ότι το εργαστήριο στα Πολυτεχνεία είναι «προαιρετικό» και συνεπώς υποβαθμισμένο, καθώς η πλειονότητα των φοιτητών δεν το επιλέγει. Αυτό έχει σα συνέπεια μαθήματα πρακτικής εφαρμογής, όπως Οπλ Σκυρόδεμα, Υδραυλική, Δομικά υλικά, Γεωδαισία, Εδαφομηχανική, Μεταλλικές κατασκευές, Ανάλυση κατασκευών με Η/Υ, Κατασκευή Οδών κ.λ.π., να γίνονται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων να παρουσιάζουν τις αναμενόμενες και γνωστές τοις πάσι αδυναμίες και ανεπάρκειες, οι οποίες τους συνοδεύουν στην
  επαγγελματική τους σταδιοδρομία με τα γνωστά αποτελέσματα. {Δεν είναι τυχαίο ότι οι τεχνικές εταιρείες προτιμούν αποφοίτους ΤΕΙ παρά Πολυτεχνείων τα τελευταία χρόνια}.
  Με μια προσεκτική παρατήρηση διαπιστώνεται ότι από τα προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνείων απουσιάζουν παντελώς μαθήματα όπως – Σήραγγες, Λιμενικά έργα , Τεχνικά έργα οδοποιϊας, Οργάνωση εργοταξίου, Προεντεταμένο σκυρόδεμα – τα οποία στη καλύτερη περίπτωση και σε ορισμένα μόνο Πολυτεχνεία είναι προαιρετικά επιλογής.
  Ένα άλλο εξ ίσου σημαντικό ζήτημα είναι η πρακτική άσκηση, θεσμοθετημένη από την αρχή της λειτουργίας των ΤΕΙ. Δεν υπάρχει επάγγελμα σ’ όλη την Ευρώπη και μάλιστα πρακτικής εφαρμογής όπως αυτό του μηχανικού, που να μην απαιτεί πρακτική άσκηση. Αποτελεί το επιστέγασμα των γνώσεων και την άμεση εφαρμογή τους στη πράξη. Το ΤΕΕ και Πολυτεχνεία της χώρας δυστυχώς τη θεωρούν άχρηστη και την υποβαθμίζουν, θεωρώντας εαυτούς παντογνώστες και οτιδήποτε καινοτόμο εκτός αυτών άχρηστο και αναχρονιστικό. Αγνοούν δε τη θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης από άλλα επαγγέλματα, όπως γιατροί και δικηγόροι.
  Δεν είναι δυνατόν τα Πολυτεχνεία να παράγουν αποφοίτους με τέτοιες βασικές ελλείψεις και η Πολιτεία να τους δίνει το δικαίωμα να εκπονούν μελέτες και να κάνουν επιβλέψεις. Είναι με μια λέξη εγκληματικό και το έχουμε πληρώσει ακριβά ως χώρα με την αστοχία πολλών μα πάρα πολλών έργων, για τα οποία το ΤΕΕ και τα Πολυτεχνεία ποιούν την νήσσα. Κατά τα άλλα τους φταίνε τα ΤΕΙ και οι απόφοιτοί τους. Είναι η εύκολη λύση να βρίσκουν ένα εξιλαστήριο θύμα, προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες και ελλείψεις και να υπερασπισθούν τα στενά συντεχνιακά τους συμφέροντα, τόσο το ΤΕΕ όσο και οι Πανεπιστημιακοί δυστυχώς.
  Το δυστυχώς πηγαίνει δυστυχώς στους Πανεπιστημιακούς, γιατί είναι παγκοσμίως πρωτάκουστο η Εκπαιδευτική κοινότητα αντί να επιθυμεί διακαώς την αναβάθμιση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να εργάζεται προς αυτή τη κατεύθυνση, να κάνει εντελώς το αντίθετο θέτοντας φραγμούς και δημιουργώντας αναστάτωση στη κοινωνία {π.χ. κινητοποιήσεις Πολυτεχνείων και εναντίωσή τους στο νόμο ανωτατοποίησης των ΤΕΙ}. Η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα κατέχει το παγκοσμίως αρνητικό «ρεκόρ» να στρέφεται εναντίον του εαυτού της, ζώντας στη δική της εικονική στενόμυαλη πραγματικότητα, αγνοώντας πλήρως τη διεθνή εμπειρία και εξέλιξη
  της εποχής μας. Αυτή η στάση της την απομονώνει παγκοσμίως και αργά ή γρήγορα – μάλλον
  γρήγορα – θα αντιληφθεί ότι στη σημερινή εποχή οι αντιλήψεις και οι πρακτικές αυτές είναι τελειωμένες και μοιραία θα τις εγκαταλείψει αν επιθυμεί να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική.
  Οσο για το μύθο του Master, γιατί περί αυτού πρόκειται, το πέμπτο {5ο} έτος του Πολυτεχνείου{9ο και 10ο εξάμηνο} αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από 6 μαθήματα επιλογής {9ο εξάμηνο}, όλα δίωρης διδασκαλίας εβδομαδιαίως και βεβαίως θεωρητικά. Δηλαδή ο φοιτητής καλείται να επιλέξει μαθήματα όπως, Ιστορία της τέχνης, Πολεοδομία, Γεωλογία, Σχεδιασμός αστικής κυκλοφορίας, Σχεδιασμός μεταφορών. Το δε 10ο εξάμηνο απαρτίζεται αποκλειστικά από τη διπλωματική εργασία και μόνο, καταρίπτοντας το μύθο των 5 χρόνων τα οποία προκύπτουν 4,5 και με το ζόρι (όρα μαθήματα επιλογής). Αυτό λοιπόν το χαλαρό μισό έτος {κατά ομολογία και των ίδιων των φοιτητών} που απαρτίζεται από μαθήματα επιλογής αξιώνουν να θεωρηθεί Master, υποτιμώντας το
  πνευματικό μας επίπεδο, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τη χώρα στα μάτια της πολιτισμένης Ευρώπης που βέβαια γελάει με το τέχνασμα του GrecoMaster. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι στο πρόγραμμα των ΤΕΙ υπάρχουν επίσης 6 μαθήματα επιλογής, τα οποία κατανέμονται στα εξάμηνα, δίχως να προσμετρώνται στο άθροισμα των μαθημάτων. Θα μπορούσαν αυτά τα μαθήματα να αποτελέσουν ένα ενιαίο εξάμηνο επί πλέον, ή με τη προσθήκη άλλων δύο να αποτελέσουν ένα επί πλέον έτος. Ας δουν αυτή τη δυνατότητα τα ΤΕΙ, τη θεωρώ πολύ εφικτή και εξ ίσου σημαντκή.
  Παρατίθενται πιο κάτω τα μαθήματα του τμήματος πολ. μηχανικών του πανεπιστημίου της Πάτρας και σε αντιπαράθεση δίπλα αυτά του αντίστοιχου τμήματος του ΤΕΙ Πάτρας – τμήμα πολ. μηχανικών
  κατεύθυνση Δομικών έργων και Εργων υποδομής. Στο τέλος υπάρχουν τα επί πλέον υποχρεωτικά μαθήματα του ΤΕΙ, εξόχως σημαντικά τεχνικά μαθήματα που απουσιάζουν από το πρόγραμμα του πολυτεχνείου. Στο πίνακα δεν υπάρχουν τα 6 μαθήματα επιλογής του 5ου έτους του πολυτεχνείου καθώς και τα αντίστοιχα 6 του ΤΕΙ. Πιστεύω ότι η σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών οδηγεί στα πασιφανή συμπεράσματα, που ήδη έχουν διατυπωθεί.

  ┌─────────────────────────────────┬─────────────── ────────────────────┐
  │ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ │ Τ.Ε.Ι. │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Εξ. Μάθημα Ωρες │ Εξ. Μάθημα Ωρες│
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Α Μαθηματικά Ι 5 │ Α Μαθηματικά Ι 6 │
  │Α Φυσική 5 │ Β Ειδικά θέματα Φυσικής 4 │
  │Α Χημεία 4 │ Α Χημική Τεχνολογία 4 │
  │Α Η/Υ και Εισαγ.στο προγρ. 3 │ Γ Προγραμματισμός Η/Υ Ι 4 │
  │Α Τεχνική Μηχανική – Στατική 4 │ Α Μηχανική Ι – Στατική 6 │
  │Α Ξένη γλώσσα Ι 3 │ Β Ξένη γλώσσα Ι 2 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Β Μαθηματικά ΙΙ 5 │ Β Μαθηματικά ΙΙ 6 │
  │Β Δυναμική – Ταλαντώσεις 4 │ Α Φυσική 6 │
  │Β Δομικά Υλικά 6 │ Β Τεχνολογία Υλικών 5 │
  │Β Προγραμματισμός Η/Υ 3 │ Δ Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ 4 │
  │Β Γεωλογία γιά πολιτικούς μηχανικούς 3 │ Α Τεχνική Γεωλογία 5 │
  │Β Σχεδιάσεις Ι 4 │ Α Τεχνικό σχέδιο 5 │
  │Β Σχεδιάσεις ΙΙ 4 │ Β Παραστατική Γεωμετρία 4 │
  │Β Ξένη γλώσσα ΙΙ 3 │ Γ Ξένη γλώσσα ΙΙ 2 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Γ Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών 6 │ Β Μηχανική ΙΙ-Αντοχή Υλ. 7 │
  │Γ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι 6 │ Γ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 4 │
  │Γ Πιθανοθεωρία – Στατιστική 5 │ ──────── │
  │Γ Γεωδετικές μετρήσεις 7 │ Β Τοπογραφία 6 │
  │Γ Τεχνική Οικονομική 4 │ ΣΤ Ελληνική Οικονομία 2 │
  │Γ Οικοδομική Ι 5 │ Γ Αρχιτεκτονικό & οικοδομικό σχέδιο 6 │
  │Γ Ξένη γλώσσα και τεχνική ορολογία Ι 3 │ Δ Ξένη γλώσσα ΙΙΙ 2 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Δ Αντοχή Υλικών 6 │ ─────────── │
  │Δ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 6 │ ─────────── │
  │Δ Ρευστομηχανική 5 │ Γ Υδραυλική Ι 6 │
  │Δ Γεωδεσία 7 │ Γ Ειδικά θέματα τοπογραφίας 6 │
  │Δ Αριθμητικές μέθοδοι 4 │ ─────────── │
  │Δ Οικοδομική ΙΙ 5 │ Δ Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες 7 │
  │Δ Ξένη γλώσσα & τεχνική ορολογία ΙΙ 3 │ ΣΤ Ξένη γλώσσα ΙV 2 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Ε Ανάλυση γραμμικών φορέων 6 │ Γ Υπολογισμός κατασκευών Ι 6 │
  │Ε Υδραυλική 7 │ Δ Υδραυλική ΙΙ 5 │
  │Ε Εδαφομηχανική Ι 7 │ Γ Εδαφομηχανική Ι 6 │
  │Ε Πολεοδομία 4 │ ─────────── │
  │Ε Τεχνική της κυκλοφορίας 5 │ Ε Συστήματα κυκλοφορίας Ι 3 │
  │Ε Καθαρισμός νερού 7 │ Δ Υδρεύσεις 5 │
  └─────────────────────────────────┴─────────────── ────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────┬─────────────── ────────────────────┐
  │ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ │ Τ.Ε.Ι. │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Εξ. Μάθημα Ωρες │ Εξ. Μάθημα Ωρες│
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │ΣΤ Ανάλυση γραμμικών φορέων │ │
  │ με μητρώα 6 │ Δ Υπολογισμός κατασκευών ΙΙ 7 │
  │ΣΤ Υδρολογία 5 │ Δ Υδρολογία 3 │
  │ΣΤ Εδαφομηχανική ΙΙ 7 │ Δ Εδαφομηχανική ΙΙ 5 │
  │ΣΤ Σχεδιασμός γραμμικών │ Δ Κατασκευή οπλισμένου │
  │ στοιχείων οπλ. σκυροδέματος 6 │ σκυροδέματος Ι 6 │
  │ΣΤ Επεξεργασία λυμάτων 7 │ Ε Εργα αποχετεύσεων 4 │
  │ΣΤ Σχεδιασμός μεταλλικών │ ΣΤ Σιδηρές και ξύλινες │
  │ κατασκευών 4 │ κατασκευές 7 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Ζ Ανάλυση κατασκευών με Η/Υ 6 │ ─────────── │
  │Ζ Στοιχεία υδραυλικών έργων 7 │ ΣΤ Υδροδυναμικά έργα 3 │
  │Ζ Σχεδιασμός επιπέδων │ Ε Κατασκευή οπλισμένου │
  │ στοιχείων οπλ. σκυροδέματος 4 │ σκυροδέματος ΙΙ 8 │
  │Ζ Σύνθεση και σχεδιασμός │ ─────────── │
  │ μεταλλικών κατασκευών 4 │ │
  │Ζ Σχεδιασμός οδών 5 │ Δ Οδοποιία Ι 4 │
  │Ζ Κατασκευή οδών 5 │ Ε Οδοποιία ΙΙ 4 │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────── ────────────────────┤
  │Η Δυναμική των κατασκευών 6 │ ─────────── │
  │Η Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις 5 │ Δ Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις 9 │
  │Η Σύνθεση και σχεδιασμός │ ─────────── │
  │ κατασκευών οπλ. σκυρ/τος 5 │ │
  │Η Θεμελιώσεις 5 │ ΣΤ Θεμελιώσεις 5 │
  │Η Εκτίμηση και προγαμματισμός │ ΣΤ Οργάνωση εργοταξίου 4 │
  │ έργων 5
  └─────────────────────────────────┴─────────────── ────────────────────┘

  Επί πλέον μαθήματα ΤΕΙ

  Τεχνικά έργα οδοποιϊας Ι
  Τεχνικά έργα οδοποιϊας ΙΙ
  Κατασκευές σηράγγων
  Λιμενικά έργα
  Διευθετήσεις ποταμών
  Συστήματα κυκλοφορίας ΙΙ
  Μηχανική πετρωμάτων
  Μηχανήματα τεχνικών έργων
  Κόστος & προϋπολογισμός τεχνικών έργων
  Αρδεύσεις – Αποστραγγίσεις
  Τεχνική νομοθεσία
  Σεμινάριο

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Το ΕΜΠ σε 14 χρόνια {1873 – 1887} από την εγκατάστασή του σε συγκρότημα κτιρίων
  και αφού είχε ήδη μετονομασθεί το πρώην τεχνικό σχολείο σε Πολυτεχνείο, μετονομάσθηκε και προήχθη σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με την ίδρυση τριών (3) σχολών τετραετούς φοίτησης. Η
  ανωτατοποίηση ολοκληρώθηκε το 1914 με την ίδρυση νέων σχολών και την υπαγωγή του στο υπουργείο εσωτερικών. Παραθέτω κάποιες διαπιστώσεις για να γίνει σαφές κάτω από ποιές συνθήκες έγινε η εξέλιξη και η ανωτατοποίηση του ΕΜΠ και ο νοών νοήτω. Η υπόθεση θυμίζει αυτή της δημιουργίας και λειτουργίας του πολυτεχνείου της Ξάνθης τη δεκαετία του 1970, όταν τα κτίρια στα οποία γίνονταν τα μαθήματα ήταν νοικιασμένα ξενοδοχεία τα εργαστήρια ανύπαρκτα, αφού είχε ιδρυθεί ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με εντελώς ανύπαρκτη υποδομή. Το ΤΕΕ και το ΕΜΠ τότε ποιούσαν την νήσσα. Για να θυμηθούμε επίσης τις ανωτατοποιήσεις που έγιναν εν μία νυκτί της Βιομηχανικής σχολής, της Παντείου και πολύ πρόσφατα τη μετονομασία της ήδη υποβαθμισμένης Παντείου {ας θυμηθούμε ότι η Πάντειος ήταν μέχρι τότε τελευταία στις προτιμήσεις} σε Πάντειο Πανεπιστήμιο. Όπως επίσης την ανωτατοποίηση Παιδαγωγικών ακαδημιών με την αύξηση της φοίτησης από δύο {2} σε τέσσερα {4} χρόνια και τη δυνατότητα εξέλιξης των παλαιών αποφοίτων με παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων και ένταξή τους στην αναβαθμισμένη βαθμίδα.
  Σε αντιπαράθεση αυτών η σταδιακή και βήμα-βήμα εξελικτική πορεία των ΤΕΙ σε περίοδο 30 χρόνων. Από την ίδρυση των σχολών ΚΑΤΕ το 1974 μέχρι τη θεσμοθέτηση των ΤΕΙ το 1983 και την
  ανωτατοποίηση των ιδρυμάτων το 2001. Η εξέλιξη και η εδραίωση των ιδρυμάτων στη σημερινή τους μορφή, τόσο στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην επαγγελματική αγορά είναι αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν της τεράστιας συμβολής του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφ’ ετέρου δε της υπερπροσπάθειας των αποφοίτων να καταξιωθούν στον επαγγελματικό στίβο, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Τα σημερινά ιδρύματα βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τα ΚΑΤΕ του 1974. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη γενικότερη καταξίωσή τους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, όπου τα ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά ιδρύματα στη πλειονότητά τους, δέχονται τους αποφοίτους των ΤΕΙ ως μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς κανένα περιορισμό και έχουν άμεσες σχέσεις όπως ανταλλαγές φοιτητών στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων – Erasmus, Socrates κλπ. Οσο αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό για το οποίο γίνονται πολλές επικρίσεις από τους πανεπιστημιακούς, θα πρότεινα στα πανεπιστήμια να διερευνήσουν πρώτα το δικό τους προσωπικό και να πουν στον Ελληνικό λαό πόσοι επιστημονικοί συνεργάτες διδάσκουν στα ιδρύματά τους μόνο με πτυχίο Master, για να απομυθοποιήσουμε επιτέλους τη πανεπιστημιακή κοινότητα που θέλει να βρίσκεται στο απυρόβλητο. Οσο για τα ίδια τα ΤΕΙ το επιστημονικό τους προσωπικό αποτελείται πλέον μόνο από κατόχους πτυχίων Master και Dr. Και είναι καιρός επιτέλους να αρχίσει η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Αραγε γιατί τα πανεπιστήμια δεν την υλοποιούν, ενώ ορισμένα ΤΕΙ το έχουν ήδη κάνει ;
  Μήπως επειδή βολεύονται με τα κεκτημένα τους και αρνούνται πεισματικά να δουν πιο πέρα από τον
  εαυτό τους ; Στην ελληνική επικράτεια όμως τι; Τι γίνεται σ’ αυτή τη χώρα του λέγεται Ελλάδα; Πως αντιδρά ειδικά η πανεπιστημιακή κοινότητα; Γιατί πιστεύω ότι το ΤΕΕ πρέπει επιτέλους να το αγνοήσουμε εντελώς να το απαξιώσουμε να το βάλουμε στη γωνία, έτσι του πρέπει και πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε σ’ όλο τον κόσμο. Τα πανεπιστήμια λοιπόν αγνοούν παντελώς την ύπαρξη και την εξέλιξη των ΤΕΙ, θεωρώντας ότι υφίστανται κάποιες ανώτερες τεχνικές επαγγελματικές σχολές που ιδρύθηκαν το 1974 {ΚΑΤΕ} με μοναδικό σκοπό οι απόφοιτοί τους να υπηρετούν την αριστοκρατική «ελίτ» των μηχανικών του πολυτεχνείου. Η συντεχνιακή αυτή άποψη έχει σα συνέπεια μια μεγάλη αντιπαλότητα που δημιουργούν τα ίδια με σκοπό να απαξιώσουν τα ΤΕΙ στην ελληνική κοινωνία και να αναδειχθούν αυτά σαν τα μοναδικά αυθεντικά ιδρύματα. Η στάση αυτή κρύβει τη μεγάλη τους
  ανασφάλεια και το «κόπμλεξ» ανωτερότητας που τα κατέχει καθώς και το φόβο απώλειας των κεκτημένων. Μια φράση κλειδί από το πρόσφατο παρελθόν αποδίδει τέλεια αυτή στάση : «Μη γίνετε εσείς καλύτεροι για να μη γίνουμε εμείς χειρότεροι». Δυστυχώς – και το λέω με λύπη – αυτή είναι η στάση, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, που υποτίθεται πως αποτελεί τη πνευματική ηγεσία του τόπου και δίνει το έναυσμα στον καθημερινό άνθρωπο να γίνει καλύτερος, να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να ονειρεύεται, να ελπίζει.
  Και μια και μιλήσαμε για εξέλιξη αξίζει να δούμε την αντιμετώπιση των αποφοίτων ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια της χώρας και τη θεώρησή τους ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Μέχρι πρότινος τα πολυτεχνεία κατέτασσαν τους αποφοίτους των ξένων ιδρυμάτων αντίστοιχων των ΤΕΙ {πτυχιούχοι Fachhochschulen και Bachelor} στο 4ο έτος χωρίς εξετάσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελιχθούν, ενώ τους αποφοίτους ΤΕΙ μόλις στο 2ο και και με κατατακτήριες εξετάσεις σχεδόν απαγορευτικές, αποκλείοντας έτσι το δικαίωμα στην εξέλιξη – πολύ δύσκολες εξετάσεις, κατάταξη
  στο 2ο έτος. Και ανέφερα το «μέχρι πρότινος» όχι τυχαία, γιατί βάσει του ΠΔ 43/11-2-2004 το ΤΕΕ εγγράφει πλέον ως μέλη του τους ανωτέρω αποφοίτους των ξένων ιδρυμάτων και τους χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε αντιπαράθεση με τους αποφοίτους ΤΕΙ τους οποίους αντιμετωπίζει ρατσιστικά και τους αγνοεί απαξιωτικά, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την «ελιτίστικη» στάση του και το «κόπμλεξ» ανωτερότητας από τα οποία διακατέχεται, τόσο το ίδιο όσο και τα πολυτεχνεία.
  Η σωστή αντιμετώπιση θα ήταν η εγγραφή των αποφοίτων ΤΕΙ στο 5ο έτος του πολυτεχνείου, που τους δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης και συνέχισης των σπουδών τους, απόλυτα σύμφωνη με τα σημερινά δεδομένα – 4ετείς σπουδές, ανωτατοποίηση ΤΕΙ.

 • 11 Ιουνίου 2017, 12:59 | Ιωάννης Μπούρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η εξομοίωση των πενταετών προγραμμάτων με master έρχεται χωρίς καμία ακαδημαϊκή τεκμηρίωση με ένα άρθρο σε ένα νόμο.

  Σε κανένα ΠΜΣ δεν μπορούν να ενταχθούν τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης του πρώτου έτους των πολυτεχνείων που εσωκλείουν ύλη της Γ΄ λυκείου μαζί με κάποια εισαγωγικά μαθήματα της κάθε ειδικότητας. Επίσης τα περισσότερα μαθήματα των τελευταίων εξαμήνων των πολυτεχνείων αποτελούν επικαλύψεις μαθημάτων βασικού κορμού του προγράμματος σπουδών της κάθε ειδικότητας, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της ΑΔΔΙΠ. Τέλος, οι περισσότερες διπλωματικές εργασίες των αποφοίτων δεν σχετίζονται με την παραγωγή ερευνητικού ή πρότυπου έργου όπως συμβαίνει με τις διπλωματικές πραγματικών ΠΜΣ.

  Μάλιστα το ίδιο το υπουργείο σε συνέντευξη τύπου που απαντούσε σε ερωτήσεις πολιτών online, τόνισε πως η νέα αυτή πατέντα θα μοριοδοτείται μελλοντικά από τον ΑΣΕΠ σαν κανονικό μεταπτυχιακό. Επιπλέον η διάταξη σύμφωνα με τις συμφραζόμενες δηλώσεις του τύπου, φωτογραφίζει τα πολυτεχνεία και το γεωπονικό αποκλείοντας άλλες πανεπιστημιακές σχολές και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

  Το ότι αποτελεί πάγιο αίτημα των πολυτεχνείων δεν είναι σοβαρή αιτιολόγηση. Και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ έχουν πάγιο αίτημα την απόδοση επ. δικαιωμάτων από το κράτος, και παρά της αποφάσεις της δικαιοσύνης, οι μηχανικοί από ΤΕΙ δεν έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα τους που παραμένει κλειστό στην Ελλάδα του 2017.

  Επίσης ο ταξικός και όχι επιστημονικός διαχωρισμός μεταξύ μηχανικών ΠΕ /ΤΕ ή ο πιο διάσημος διαχωρισμός «Διπλωματούχων μηχανικών VS Πτυχιούχων μηχανικών» ή το παλιό «Υπομηχανικός / Τεχνολόγος Μηχανικός» αποφέρουν μεγαλύτερο κοινωνικό ρατσισμό και αποκλεισμό και οι παραπάνω χαρακτηρισμοί διατυπώνονται σε δημόσιο λόγο από ηγετικά μέλη του ΤΕΕ (ακόμα και καθηγητών ΤΕΙ) που προτίθεστε να ορίσετε μέλη μίας επιτροπής που δήθεν θα καθορίσει τα επ. δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ.

  Ιωάννης Μπούρας

 • 9 Ιουνίου 2017, 23:10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46
  Ντρέπομαι διότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να υπάρχουν συντάκτες για το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου ,το οποίο επιεικώς προσβάλλει την νοημοσύνη μας .
  Ξαναθυμήθηκα μεταξύ των άλλων, την εποχή του υφυπουργού κ. Πανάρετου και όλα όσα η πολιτεία ενώ όφειλε, δεν έχει πράξει.
  Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά διότι ταυτίζομαι απόλυτα με το περιεχόμενο του sΖ (7-6-17: ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ: ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46)
  Τούτο μόνο θα απαιτήσω:
  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46
  Αθανασία Ράπτη
  Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.
  Μέλος της ΕΕΤΕΜ με αριθμό μητρώου 7.786

 • 9 Ιουνίου 2017, 20:12 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προς αξιότιμη Κα ΜΑΔΕΜΛΗ ΜΑΡΙΑ. Υποθέτω ότι με την εν λογω διατύπωση εξασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης και στους παλιούς απόφοιτους (αναγνώριση διπλώματος πενταετούς διάρκειας φοίτησης ως Master), αλλά χωρίς να γεννάται αναδρομική οικονομική αξίωση κυρίως για δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου να μην καταρεύσει οικονομικά το σύστημα. Αλλιώς θα έπρεπε να εφαρμοστεί μόνο σε αποφοίτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και έπειτα, πράγμα προφανώς άδικο για τους παλαιότερους.

 • 9 Ιουνίου 2017, 20:38 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΧΡ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριοι συντάκτες του άρθρου 46 παρακαλώ κρατήστε τουλάχιστον τα προσχήματα.
  Το άρθρο δείχνει να γράφτηκε από το ίδιο τον πρόεδρο του ΤΕΕ. Ότι ζητούσε το ΤΕΕ τόσα χρόνια αποτυπώνεται στο χαρτί. Ακόμα και τα μαξιμαλιστικά του αιτήματα, που τα θεωρούσαν υπερβολικά και οι ίδιοι οι εκπρόσωποί του, ζητείται να γίνουν νόμος του κράτους. Ποιο πρόβλημα της ταλαιπωρημένης ελληνικής κοινωνίας λύνει η απονομή μεταπτυχιακού τίτλου στους μηχανικούς ΑΕΙ; Ποια είναι η απόδοση στο κοινωνικό σύνολο αυτού του μέτρου;
  Το πρόβλημα ήταν και είναι η απαράδεκτη κατάσταση, (με κύρια ευθύνη του ΤΕΕ), που δεν επέτρεψε έως σήμερα την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς τεχνολογικής εκπ/σης. Το τεχνικό επιμελητήριο ποτέ δεν εκπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο χρηματοδοτείται, (σύμβουλος του κράτους), παρά μόνο λειτούργησε σαν συντεχνιακός φορές προστασίας του συμφέροντος των μελών του εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Ναι , μέλη και αυτοί της ελληνικής κοινωνίας είναι οι απόφοιτοι ΤΕΙ!
  Αντί λοιπόν ο προτεινόμενος νόμος να λύνει το πραγματικό πρόβλημα ικανοποιεί απόλυτα και ξεκάθαρα ένα εντελώς συντεχνιακό αίτημα και περιπλέκει την κατάσταση στα υπόλοιπα.
  1)Δημιουργεί κόστος για το δημόσιο (αυξήσεις λόγο μεταπτυχιακών).
  2)Δημιουργεί χωρίς λόγο έριδες μεταξύ επιστημόνων αφού πριμοδοτεί μόνο έναν κλάδο.
  (αλήθεια φυσικοί, μαθηματικοί, βιολόγοι κλπ πως θα δεχτούν να υπερκεραστούν από τους μέσο βάπτισης κατόχους μεταπτυχιακών σε γενικούς διαγωνισμούς;)
  3)Γιατί πρέπει να προβλέψουμε μία ακόμα επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα και να μην πάρουμε τα πορίσματα της ήδη υπάρχουσας ή παλαιότερων;
  4) Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ να μετέχει στο συμβούλιο; Μα πρόκειται για το πρόσωπο που είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ματαίωση κάθε προηγούμενης προσπάθειας.
  5) γιατί τετραμελής επιτροπή και όχι πενταμελής; Μήπως για να περνά η γνώμη του προέδρου στα δύσκολα;
  6)Ποιος θα ορίζει τον καθηγητή ΤΕΙ; (Θα πρέπει να οριστεί πως θα επιλέγεται από την συνέλευση των προέδρων με την σύμφωνη γνώμη του φορέα των αποφοίτων)
  7)Ποιος θα ορίζει τον απόφοιτο ΤΕΙ; (Θα πρέπει να οριστεί πως θα επιλέγεται από τον επαγγελματικό φορέα των αποφοίτων και φυσικά όχι από το ΤΕΕ)
  8)Γιατί ο εκπρόσωπος των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ πριν την δημιουργία του αντίστοιχου μητρώου και πριν οριστούν οι λεπτομέρειές του; Αν παραμείνει ο όρος αυτός θεωρώ πως μπαίνει για να μην συγκληθεί η επιτροπή ποτέ κατά την πάγια τακτική του ΤΕΕ.

 • 9 Ιουνίου 2017, 20:20 | Bolaris
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ως ανω πρόταση είναι η ταφοπλακα των Πτυχιούχων Μηχανικών, αφού με το παρών αρθρο θα περνούν από την πόρτα του ΤΕΕ για να κάνουν την όποια επαγγελματική δραστηριότητα και αν δεν την κάνουν έτσι όπως θέλει το ΤΕΕ, θα έχουν και το Πειθαρχικό να τους συμμορφώνει.και δε θα βγάζουν και τσιμουδιά!

  Ακόμα, Παρ 5, με βαση πιο νόμο τοποθετείτε στην επιτροπή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ?Η 4μελής επιτροπή(ζυγός αριθμός μελών!!!!) αποτελείτε από μέλος του ΤΕΕ (1 ψήφος υπέρ ΤΕΕ), από εκπρόσωπο Πολυτεχικής σχολής (2 ψήφος υπέρ ΤΕΕ αφού θα στηρίζει το χώρο του), από ένα εκπρόσωπο καθηγητή ΤΕΙ (3 ψήφος ΤΕΕ, αφού αυτός θα είναι σίγουρα από τα ΑΤΕΙ που θα ευεργετηθούν πρώτα), ένα απόφοιτο Πτυχιούχο Μηχανικό (4 ψήφος υπέρ ΤΕΕ, αφού θα είναι αυτός που θα έχει προσχωρήσει πρώτος στην σχολή Αποφοίτων Τεχνολογικής εκπαίδευσης που θα εχει δημιουργήσει το ΤΕΕ).

  Παρ 6, Διαχωρίζεται τους αποφοίτους ΤΕΙ πριν και μετά το 2001, ενώ για την απόδοση των master την προβλέπεται και με αναδρομική ισχύ!!!.Γιατί δεν κάνετε το ίδιο και με τους αποφοίτους ΤΕΙ πριν το 2001?

  Παρ 4. Αντι να κατοχυρώσετε με Νόμο τα επαγγελματικά διακιώματα των ΤΕΙ, προχωράτε σε επιτροπές και καθορισμό προσόντων!!Το έργο με τις επιτροπές, τα Προεδρικά διατάγματα έχει ξαναπαίξει και δεν οδηγεί πουθενά.

 • 9 Ιουνίου 2017, 14:07 | ΜΑΔΕΜΛΗ ΜΑΡΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ιδιαίτερα ευεργετική και πρωτοποριακή η σχετική ρύθμιση, που ισοσκελίζει τα πτυχία πενταετούς φοίτησης των ελληνικών ΑΕΙ με τα αντίστοιχα του εξωτερικού και αναβαθμίζει έτι περαιτέρω, την ούτως ή άλλως, διεθνώς αναγνωρισμένη υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών γνώσεων των Ελλήνων φοιτητών. Υλοποιείται ένα παλαιό, πάγιο και δίκαιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

  Θα ήθελα, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα, να μου διευκρινίσει τι σημαίνει το εξής:»Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα».

 • 8 Ιουνίου 2017, 22:43 | ΧΡΗΣΤΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114);
  Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
  Ζητούμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς η παραμονή της στις διατάξεις του Σ.Ν που εισάγετε, αφενός μας προσβάλει και αφετέρου ακυρώνει τις όποιες άλλες θετικές διατάξεις επιχειρείτε να εισάγετε.

 • 8 Ιουνίου 2017, 20:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους ένα άρθρο που έπρεπε να έρθει εδώ και δεκαετίες.
  Μια αδικία αποκαθίσταται.

 • 8 Ιουνίου 2017, 20:14 | Κατερίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114);
  Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
  Ζητούμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς η παραμονή της στις διατάξεις του Σ.Ν που εισάγετε, αφενός μας προσβάλει και αφετέρου ακυρώνει τις όποιες άλλες θετικές διατάξεις επιχειρείτε να εισάγετε.

 • 8 Ιουνίου 2017, 19:05 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Υπάρχει κάτι που δεν το έχει σχολιάσει κανείς. Με το grecomaster πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι θα βρεθούν ξαφνικά με ένα μεταπτυχιακό και θα πρέπει να πάρουν επίδομα για αυτό. Υπάρχει έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για αυτή την επιβάρυνση του προϋπολογισμού; Το ξέρουν οι θεσμοί; Με ποιο δικαίωμα κόβετε συντάξεις, επιδόματα ανεργίας κτλ και δίνετε στους εκλεκτούς του ΤΕΕ τσάμπα επιδόματα;

 • 8 Ιουνίου 2017, 19:25 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  αναφέρετε στο άρθρο 46 «Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.( ο μεγαλύτερος διώκτης των ΑΤΕΙ κακώς γράφετε παραπάνω ΤΕΙ) ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή (sic) και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή (??Πρόεδροι δεν υπάρχουν?) Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι.(ποιος ορίζει το ποιος θα είναι ?) με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο(????) Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε.(??? sic) με τον αναπληρωτή του.
  Πού είναι η ΕΕΤΕΜ η ένωση των αποφοίτων ΑΤΕΙ ??
  Δίνεται το αρνί στα χέρια του λύκου (ΤΕΕ) ,ντρέπομαι που είμαι αριστερός πλήρης απαξίωση του κράτους δικαίου και υπερεξουσίες στο ΤΕΕ τον μεγάλο εργολάβο του τεχνικού κόσμου που παίρνει απ’ευθείας αναθέσεις (ηλεκτρονικά συστήματα κλπ. από το κράτος.
  Τι να πω ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ο ορισμός της διαπλοκής , βέβαια καθάρισαν τα δικά σας παιδιά (μέλη του ΤΕΕ) στην κυβέρνηση .

 • 8 Ιουνίου 2017, 17:10 | ΣΤΑΥΡΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114);
  Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
  Ζητούμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς η παραμονή της στις διατάξεις του Σ.Ν που εισάγετε, αφενός μας προσβάλει και αφετέρου ακυρώνει τις όποιες άλλες θετικές διατάξεις επιχειρείτε να εισάγετε.

 • 8 Ιουνίου 2017, 13:10 | Αλέξης Δημητρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δες λίγο τι λέει ενας ορθολογικά σκεπτόμενος συνάδελφός σου (από το forum Michanikos o nikoscivil). Μεταφέρω με copy paste το άρθρο του :

  Αν μου επιτραπεί, να σχολιάσω κάτι που αναφέρθηκε λανθασμένα πιο πάνω σε σχέση με το ΗΒ.

  Υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

  Ονομάζεται chartership.

  Στους πολιτικούς μηχανικούς, οι άδειες είναι είτε του Civil Engineer, είτε του Structural Engineer, είτε και τα δυο μαζί αν κάποιος το αναζητά.

  Το πώς την παίρνεις δεν είναι σκοπός του παρόντος thread.

  Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών στο Διαδίκτυο για όποιον ενδιαφέρεται.

  Να αναφέρω ότι δεν την παίρνεις όπως στην Ελλάδα (αμέσως μετά την αποφοίτηση και με μηδενικό αποδεδειγμένο επαγγελματικό record).

  Και οι δυο δρόμοι για να πάρεις την άδεια και να έχεις το δικαίωμα υπογραφής (sign off) είναι ανηφορικοί, πολυετούς διάρκειας, εξαντλητικοί.

  Για τους Civil, όποιος δεν είναι βρετανος αλλά foreigner και έχει εμπειρία από άλλα ευρωπαικά κράτη, του δίνεται το δικαίωμα να μπορεί να «μεταφέρει» τα δικαιώματά του στο ΗΒ, μετά από παράθεση της εμπειρίας του/ακαδημαικών προσόντων και εξέταση της αίτησής του από επιτροπή.

  Για τους δε Structural, και επειδή η φύση της συγκεκριμένης άδειας του Δομοστατικού Μηχανικού είναι ενδελεχώς τεχνική, υποχρεούται, μετά από εξέταση της αίτησης και συνέντευξη από επιτροπή και με την προυπόθση ότι περνάει αυτα τα δυο πρώτα στάδια, να δώσει ένας μεγάλης διάρκειας 8-ωρο Διαγώνισμα, οργανώνεται σε όλες τις χώρες, που είναι τρομερά απαιτητικό, δύσκολο, κουραστικό. Τα ποσοστά επιτυχίας πάντα διεθνώς είναι πολύ χαμηλά, πέρισυ έπεσαν κάτω από το 30%.

  Τι θέλω να πω με όλα αυτά, και αν μου επιτρέπεται και πάλι να διατυπώσω την γνώμη μου.

  Μπορεί να κατηγορείται το ΗΒ για εμπόριο γνώσης και πανεπιστημίων.

  Εντάξει, λογικό είναι να κατηγορείται, υπάρχουν 130 πανεπιστήμια, δεν είναι όλα καλά. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις κρίσεις/βαθμολογίες κλπ…

  Και επειδή και οι ίδιοι το ξέρουν, γι αυτό έχουν και το Chartership.

  Υπάρχει πάντα κόφτης εκεί.

  Οπότε, όποιος είναι πραγματικά καλός και επαρχής, γίνεται chartered.

  Είτε chartered Civil Engineer, είτε chartered Structural Engineer.

  Από όποιο πανεπιστήμιο και αν προέρχεται, και του δίνεται η άδεια να υπογράφει τα αντίστοιχα δικαιώματα.

  Η γνώμη μου:

  Προσωπικά τελείωσα το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, και έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο ΗΒ.

  Νομίζω δηλαδή ότι γνωρίζω και τα δυο συστήματα.

  Ας δοθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα με την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως στο ΗΒ.

  Είναι πολύ δίκαιο για όλους, από όπου και αν έκαναν την αρχή τους στην επιστήμη αυτή.

 • 8 Ιουνίου 2017, 13:45 | Ανέστης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  @sZ
  Πραγματικά ένα σχόλιο που απεικονίζει λεπτομερώς τη ζοφερή ελληνική πραγματικότητα. Ένα σχόλιο ικανό να υιοθετηθεί ως Επιστολή Μανιφέστο προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Ελλ Δημοκρατίας, το Ευρωκοινοβούλιο!
  Συγχαρητήρια για την σφαιρική αντίληψη της κατάστασης.
  Άραγε θα διαβαστεί; Θα ληφθεί καθόλου υπόψη;
  Προτείνω την προώθησή του σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης!

 • 8 Ιουνίου 2017, 13:06 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επειδή στην Ελλάδα μας αρέσει να ασχολούμαστε με το ότι μας συμφέρει στο παρόν, αλλά να ξεχνάμε τις συνέπειες των δικών μας επιλογών του παρελθόντος, θα ήθελα να ρωτήσω τους αποφοίτους ΤΕΙ, γιατί σπούδασαν σε αυτά και δεν προσπάθησαν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή ΑΕΙ που θα τους έδινε την ήδη κατοχυρωμένη πολυπόθητη αναγνώριση κύρους και επαγγελματικής δικαίωσης που επιζητούν εκ των υστέρων ?
  Άλλωστε επαγγελματικά δικαιώματα έχουν ήδη… Αν δεν έχουν πως δουλεύουν ?
  Τελείωσαν το »έυκολο» ΤΕΙ και μετά επεδίωξαν και πέτυχαν την μετονομασία τους σε ΑΤΕΙ και από Τεχνολόγοι Μηχανικοί να ονομάζονται Μηχανικοί Τ.Ε. (πουλάει καλύτερα στη σφραγίδα) προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για να αναβαθμίσουν τελικά ανυπόστατα την ποιότητα και το κύρος του πτυχίου τους.
  Η απόδοση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στους απόφοιτους των Πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας φοιτητές των ελληνικών Πολυτεχνείων επιβάλεται να γίνει πραγματικότητα, δεδομένου ότι ειδικά στις δεκαετίες ’80 και ’90, όταν οι απόφοιτοι των polytechnics της Μ. Βρετανίας και άλλων χώρων της Ευρώπης, με πτυχίο Bachelor τριετούς διάρκειας φοίτησης (όπως και των ΤΕΙ άλλωστε) είχαν δικαίωμα λήψης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνο με ένα πρόσθετο έτος σπουδών (δηλαδή 3 έτη βασική φοίτηση αρχικά συν 1 έτος διπλωματικής εργασίας ίσον 4 έτη σπουδών), εμείς έπρεπε να σπουδάζουμε πέντε χρόνια μόνο και μόνο για να πάρουμε Bachelor ενώ είχαμε ήδη κάνει και την ειδίκευση και την διπλωματική εργασία.
  Προφανώς οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, δέχονται πολύ άνετα την ευνοϊκή κατάσταση του να λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έχοντας πτυχίο ΤΕΙ (δηλαδή κατώτερο γνωστικά του ΑΕΙ και ποσοτικά και ποιοτικά), ενώ όχι μόνο δεν ενοχλούνται αλλά επιδιώκουν κιόλας, οι απόφοιτοι των ΑΕΙ να πρέπει να την ξανακάνουν και να αφιερώσουν άλλο ένα έτος σπουδών σε αυτό (δηλαδή συνολικά τουλάχιστον 6 έτη).
  Επίσης να αναφέρουμε ότι από τα τεχνικά και πολυκλαδικά λύκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90, οι μαθητές εισέρχονταν στα ΤΕΙ χωρίς καν να βιώσουν τον κόπο, τη δαπάνη και το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που βιώσαμε όλοι οι υπόλοιποι μαθητές των Γενικών Λυκείων.
  Και είναι τουλάχιστον προκλητικό, απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ να έχουν μετονομασθεί σε ΤΕΙ, μετά σε ΑΤΕΙ και πλέον να θέλουν να απολαμβάνουν μεταχείρηση ΑΕΙ !!!!
  Όταν όλοι αυτοί οι μαθητές εισάγονταν χωρίς πανελλαδικές ή ακόμη και με πανελλαδικές σε μία κατώτερη εις γνώσην τους σχολή σε σχέση με τις πανεπιστημιακές, γιατί δε ξαναπροσπαθούσαν προκειμένου να επιτύχουν στις σαφώς δυσκολότερες προς αποφοίτηση πανεπιστημιακές σχολές, αλλά επαναπαυόντουσαν στη χαμηλών απαιτήσεων και εύκολης αποφοίτησης σχολή ΤΕΙ και εκ των υστέρων ζητούν να τους δοθούν δικαιώματα που επουδενί δεν αντισοιχούν στον κόπο που κατέβαλαν και επομένως δε τους αξίζουν ?
  Την ευθύνη για αυτό το μπέρδεμα προφανώς δεν την έχουν τα κατά περίπτωση παιδιά ως υποψήφιοι φοιτητές, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι ενήλικες αφού εμείς τις ψηφίζουμε και δεν εκλέγονται μόνες τους.
  Εν τέλει αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να διορθωθεί. αλλά για όλους !!!!!
  Εφόσον οι απόφοιτοι ΤΕΙ όλα τα χρόνια μετά την αποφοίτηση τους, ζητούν να συντελεστεί μία αδικαιολόγητη »αναβάθμιση» των πτυχίων τους και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (τα όποια έχουν ήδη αλλά γκρινιάζουν επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη), θα πρέπει για λόγους αναλογικά ισότιμης μεταχείρησης να αναβαθμιστούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αποδοτικότητα των Πολυτεχνειακών διπλωμάτων. Άραγε γιατί τα λέμε »διπλώματα» και όχι »πτυχία» ? Μήπως επειδή εκδίδονται μετά από διπλωματική εργασία και επομένως είναι ήδη μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ?

 • 8 Ιουνίου 2017, 09:32 | Θανάσης Η. Νικόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 46. Για μια ακόμη φορά συστήνουμε επιτροπές. Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να μπορούσαμε να μετρήσουμε πόσες τέτοιες έχουν προηγηθεί και αν τελικά κατέληξαν σε κάποια λύση, αν όχι με ποιού την ευθύνη; Το τελευταίο ερώτημα ρητορικό βέβαια μιας και πάντα εναντίον οποιασδήποτε λύσης που έδινε επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους μηχανικούς ήταν το γνωστό ΤΕΕ.
  Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την παρ. 5 και απορώ πως μια «αριστερή» κυβέρνηση όχι μόνο υποτάσσεται αλλά και συντάσσεται με μία τόσο σκληρή συντεχνία (ΤΕΕ) και ταυτόχρονα απαξιώνει πλήρως τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των πτυχιούχων μηχανικών (ΕΕΤΕΜ). Λύστε μου λοιπόν εσείς οι συντάκτες – φωστήρες αυτής της παραγράφου την εξής απορία, αν υποθέσουμε ότι όλα τα δεχόμαστε ως σωστά και εγγραφούν μόνο δύο πτυχιούχοι μηχανικοί στο σύστημα του ΤΕΕ τότε αυτοί σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο είναι αρκετοί να εκπροσωπήσουν έναν ολόκληρο κλάδο και να συσταθεί κανονικά η εν λόγω επιτροπή;
  Αλήθεια είναι γεγονός ότι μόνο από μια τόσο «αριστερή» διακυβέρνηση θα μπορούσα να περιμένω κάτι τόσο πρωτοποριακό και άκρως εκσυγχρονιστικό.

  ΥΓ.1 : Στους όρους συμμετοχής ο 4ος όρος αναφέρει: «Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.» λοιπόν κύριοι αυτό το άρθρο του σχεδίου νόμου προσβάλλει βάναυσα τα διακαιώματα όλων των πτυχιούχων ΤΕΙ και ιδιαιτέρως των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ.

  ΥΓ.2 : Κύριε Υπουργέ έστω και τώρα φανείτε αντάξιος των εξαγγελιών σας και ανακαλέστε το παραπάνω σχέδιο νόμου.

  ΥΓ.3 : Δεν θα μπω στην διαδικασία να κρίνω τις ικανότητες των συναδέλφων μηχανικών (διπλωματούχων ή πτυχιούχων) γιατί συμφωνώ απόλυτα με την διαπίστωση ότι η κοινωνία και η αγορά έχει επί αυτού αποφανθεί, άλλωστε αυτό το μόνο που εξασφαλίζει είναι η απαξίωση συνολικά των μηχανιών στα μάτια της κοινωνίας.

  Θανάσης Η. Νικόπουλος, πτυχιούχος μηχανικός ΤΕ, μέλος της ΕΕΤΕΜ με ΑΜ 25413 απόφοιτος του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ εισαχθείς το έτος 1985-1986

 • 7 Ιουνίου 2017, 23:07 | Αγαλιανος Κωστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ειναι επιτελους η ωρα να εφαρμοστει μετα τις τοσες και τοσες υποσχεσεις…

 • 7 Ιουνίου 2017, 22:26 | Κωνσταντίνος Λυκουρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η πρόταση «Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).» είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποσυρθεί, δίοτι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6β του ν. 2916/2001 «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.» ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι δε διαχωρίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είναι ίδια για όλους τους πτυχιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2916/2001.

 • 7 Ιουνίου 2017, 22:32 | sZ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ: ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46
  Και έτσι φτάνουμε στο άρθρο 46 για να ρυθμίσουμε τι? Σοβαρά και χρονίζοντα θέματα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης μηχανικών και της (μη) απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή:
  Με το Ν.1404/1983 ιδρύονται τα ΤΕΙ. Η περιγραφή τους τα κατατάσσει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς περιγραφή διαβάθμισης (ανώτερα, ανώτατα). Ο Νόμος ορίζει ρητά ότι έξι μήνες μετά την αποφοίτηση του πρώτου φοιτητή θα πρέπει να έχουν ορισθεί επαγγελματικά δικαιώματα για το κάθε τμήμα. Δεν έγινε ποτέ- όσον αφορά τα ευαίσθητα τμήματα μηχανικών ΤΕ δηλαδή αυτά που έχουν επικάλυψη από τα αντίστοιχα των Πολυτεχνικών σχολών. (Άσχετο: Αγωγές ‘’τρέχουν’’ αυτή τη στιγμή για τη μη απόδοση, ήδη έχει σχηματιστεί νομολογία από καταδικαστικές αποφάσεις). Αντίθετα ‘’παραχωρούνται’’ σιωπηρά τα περιορισμένα δικαιώματα των παλαιών σχολών υπομηχανικών και το κράτος-όμηρος στην συντεχνία του ΤΕΕ σιωπηρά αφήνει τους μηχανικούς ΤΕ να χρεωκοπήσουν κοινωνικά και να υποστούν κάθε είδους ρατσισμό από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το περιεχόμενο των σπουδών τους, με χαρακτηρισμούς να τρέχουν επίσημα και ανεπίσημα ως ΄΄τεχνολόγοι’’, υπομηχανικοί’’ ‘’Τεϊτζήδες’’ και πρόσφατα ‘’Bob ο μάστορας’’…
  Οι επαγγελματικές πράξεις/επαγγελματική ύλη των μηχανικών ΤΕ με την διοίκηση- Πολεοδομίες και λοιπές τεχνικές Υπηρεσίες κλπ., αφήνονται στην τρέχουσα όρεξη και την άποψη του κάθε υπαλλήλου ή προϊστάμενου –συνήθως διπλωματούχου μηχανικού. Το ίδιο στυλ επικρατεί και στο δημόσιο τομέα όπου τα οργανογράμματα των υπουργείων και λοιπών υπηρεσιών που ακόμα και σήμερα, παρότι υπάρχουν νόμοι που επιτρέπουν την τοποθέτηση σε θέσεις διοίκησης των ΤΕ, καλύπτονται μόνο από Διπλωματούχους μηχανικούς ΠΕ, η ακόμα χειρότερα, από οποιονδήποτε πτυχιούχο Πανεπιστημίου (π.χ. Θεολόγο) αφού το ΠΕ είναι το κριτήριο, ενώ ο μηχανικός ΤΕ είναι ένα παράξενο ζώο ( που συνήθως βγάζει και την δουλειά). Αντίστοιχα και η κοινωνία έχει μάθει να αντιμετωπίζει τους μηχανικούς ΤΕ ρατσιστικά, με βάση την άγνοια και το σκοτεινό πέπλο για το τι είναι οι σπουδές μηχανικού στα ΤΕΙ δίπλα στο θεαθήναι του ελληνικού ονείρου: της επίδειξης ακαδημαϊκού τίτλου και στο ράλλυ της παραγωγής του ‘’ανθού της ελληνικής κοινωνίας’’ ιατρών –δικηγόρων –μηχανικών. Κλασσικό παράδειγμα η χρήση του όρου ΑΕΙ-ΤΕΙ: ενώ τουλάχιστον από το 2001 τα ΤΕΙ συμπεριλαμβάνονται με νόμο στα ΑΕΙ, (ενώ για το προηγούμενο διάστημα ήταν μη χαρακτηρισμένες και όχι ανώτερες σχολές). Ωστόσο ακόμα και σήμερα όποια ανακοίνωση υπηρεσίας Υπουργείου διαβάσεις, όποιο δελτίο ειδήσεων ακούσεις, όποιον δημοσιογράφο διαβάσεις σε εφημερίδα ή διαδίκτυο, το θα συναντήσεις το ΑΕΙ vs ΤΕΙ.
  Βέβαια αυτή η χώρα μπορεί να δέχεται εκατοντάδες μηχανικούς το χρόνο από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πολλές φορές με αμφιβόλου ποιότητας και ίσως πληρωμένα πτυχία πχ πρώην Ανατολικές χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία κ.α. αλλά η συντεχνία εφόσον δεν μπορεί να κάνει κάτι απέναντι στους διεθνείς εκπαιδευτικούς θεσμούς, τους εγγράφει στο ΤΕΕ πότε ζητώντας κάποια μαθήματα –η με αναμονή κάποιου χρόνου τα μαθήματα αυτά ‘’χάνονται΄΄ στο δρόμο και οι εγγραφές γίνονται από την πίσω πόρτα. Άλλωστε και οι περίφημες εξετάσεις του ΤΕΕ είναι μαϊμού εξετάσεις και διεκπεραίωση από τη δεκαετία του 80 και ύστερα. Επίσης η πολιτεία με χαρακτηριστική άνεση διασπείρει Πολυτεχνικά τμήματα ανα την επικράτεια , χωρίς καμία πρόβλεψη και με ακαδημαϊκές και υλικές υποδομές πολύ χαμηλού επιπέδου –τα οποία γίνονται αμέσως τα πολυτεχνεία της καρδιάς του Νεοέλληνα στην προσπάθεια του το παιδί να αποκτήσει ‘’σοβαρό’’ πτυχίο. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε βέβαια κυρίως από το χαμηλό τεχνολογικό IQ της χώρας και την ανυπαρξία της βιομηχανικής ανάπτυξης.
  Οι περισσότεροι, ειδήμονες και μη δεν έχουν ιδέα για τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ, το γεγονός ότι ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθορισμένα πρότυπα σπουδών μηχανικού και υπερκαλύπτουν τον τίτλο BSc Eng. Κανείς δεν κάνει τον κόπο π.χ. να διαβάσει τις αξιολογήσεις πχ της ΑΔΙΠ –που παρεμπιπτόντως έχει και σοβαρές παρατηρήσεις για την προβληματική διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών πολλών πολυτεχνικών τμημάτων όσον αφορά το επάγγελμα του μηχανικού. Το γεγονός ότι απόφοιτοι μηχανικοί ΤΕΙ εργάζονται στο εξωτερικό ως μηχανικοί χωρίς προβλήματα αναγνώρισης, διότι το πτυχίο και το diploma supplement εμπίπτουν στις διεθνείς νόρμες είναι απλά κακό όνειρο για την εδώ συντεχνία.

  Ας περάσουμε στους απόφοιτους μηχανικούς ΤΕ. Είναι κατά σημαντικό ποσοστό επίσης άσχετοι –όχι στο αντικείμενο σπουδών τους ή την τεχνολογική κουλτούρα αλλά στην κοινωνική μηχανική και την κουλτούρα μηχανικού –ή οποία προσφέρεται αφειδώς και με έπαρση στους συναδέλφους τους Πολυτεχνίτες. Πολλοί θεωρούν εαυτούς μη μηχανικούς γιατί αυτό τους έχει πιπιλίσει η γενική κοινωνική εικόνα ακόμα και η οικογένειά τους . Χρόνια τώρα,ένα υπολογίσιμο ποσοστό φοιτητών δεν τελείωνε ή καθυστερούσε τις σπουδές του γιατί έβλεπε το μάταιο της επαγγελματικής προσπάθειας σε ένα νοσηρό περιβάλλον χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Μέχρι πρότινος ο μόνος τρόπος ανέλιξης? Ήταν οι κατατακτήριες στο Πολυτεχνείο γεγονός που αφορούσε ελάχιστους κάθε χρόνο λόγω περιορισμένων θέσεων και ακύρωνε πρακτικά τις σπουδές τους με κατάταξη στο 1ο ή 2ο έτος του Πολυτεχνείου και με επακόλουθο την ιδρυματοποίηση και το γενιτσαρισμό ως ανταλλάγματα εγγραφής στο ΤΕΕ. Οι θέσεις σε μεταπτυχιακά του Πολυτεχνείου τις περασμένες δεκαετίες έστω και με τις προβλέψεις εισδοχής και αποφοίτων ΤΕΙ έστω και με επιπλέον μαθήματα, ήταν άπιαστο όνειρο αφού ουσιαστικά υπήρχε σύρμα ‘’κόφτε τις νοσοκόμες΄΄.
  Τα πράγματα θεωρητικά βελτιώθηκαν? το 2001:ν.2916/2001 με την αναγνώριση του Ανώτατου χαρακτήρα των ΤΕΙ (και όχι την Ανωτατοποίηση).Αυξήθηκαν οι ευκαιρίες για ακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων με τη λειτουργία μεταπτυχιακών σε συνεργασία με ξένα αρχικά Πανεπιστήμια, και στη συνέχεια στην αυτόνομη διοργάνωση μεταπτυχιακών από τις σχολές, με τις κατάλληλες νομικές προσαρμογές. Όλα με το σταγονόμετρο.
  Ωστόσο οι συνήθεις ισχυρές πιέσεις που συνεχίστηκαν από το ΤΕΕ και παρόλα τα βήματα νομικής θωράκισης του ανώτατου χαρακτήρα των σπουδών δεν άφησαν χώρο για ορθολογική ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού ΤΕ
  Θέλω εδώ να κάνω ειδική μνεία ό,τι οποιαδήποτε προσπάθεια ορθολογικής αντιμετώπισης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων από ανθρώπους που βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης κατά καιρούς, και κυβερνήσεις, έπεφτε στο κενό για τους εξής λόγους:
  1) Το πανίσχυρο ΤΕΕ στην οικονομική, συνδικαλιστική ζωή του τόπου με σημαντικές δυνάμεις στο κοινοβούλιο στα κόμματα στο συνδικαλισμό στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση
  2) Την ανοχή ή και συμμαχία άλλων ισχυρών συντεχνιών –επαγγελματικών ομάδων όπως οι νομικοί, δικαστικό σώμα, το ΓΕΩΤΕΕ, οικονομικό επιμελητήριο κλπ. προς το ΤΕΕ οι οποίοι έβλεπαν ότι μείωναν έτσι τους κινδύνους για το άνοιγμα του επαγγέλματος τους έστω και σε άλλες τάξεις μεγέθους
  3) Το καλά συγκερασμένο νομοθετικό πλαίσιο που επέτρεπε αποφάσεις ταφόπετρες για τα επαγγελματικά μετά την οργανωμένη προσφυγή κατά καιρούς του κέρβερου ΤΕΕ
  4) Την ελλιπή επιστημονικά/ακαδημαϊκά/ πολιτικά εκπροσώπηση από την ΕΕΤΕΜ, η οποία έπαιζε πρώτα ρόλο κομματικού μικρομάγαζου με ηγεσίες επιπέδου ελληνικής ταινίας και εισπρακτικού οργανισμού –μια διαρκής μιζέρια δηλαδή
  5) Την ισχυρή αντίδραση του Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών σχολών οι οποίες διαχειρίζονταν τεράστια ποσά ή έβαζαν πλώρη για την πίττα προγραμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες και μια επαγγελματική αναβάθμιση των αποφοίτων ΤΕΙ θα σήμαινε ουσιαστικά και αναβάθμιση των ΤΕΙ σε επίπεδο οικονομικό αφού ή αύξηση των βάσεων στα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ θα οδηγούσε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η κρατική χρηματοδότηση βέβαια των τμημάτων μηχανικών των ΤΕΙ ήταν και είναι φτωχό κλάσμα των παχυλών ενισχύσεων των Πολυτεχνείων
  6) Στη στάση μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ , που ως διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ διατηρούσαν και διατηρούν αγκυλώσεις απέναντι στην ουσιαστική εξέλιξη των μηχανικών ΤΕ
  7) Την γενική στάση αντιπάθειας, αδιαφορίας, στρέβλωσης για ότι προέρχεται από τα ΤΕΙ, με φορέα κυρίως από τα ΜΜΕ, την διοίκηση αλλά και την διαμορφωμένη κοινή γνώμη που κάθε χρόνο τρέφεται με την κακαβιά των βάσεων των πανελλαδικών, και δεν διαβλέπει την εφαρμοζόμενη κοινωνική μηχανική πίσω από όλα αυτά τα φαινόμενα. Η γενικευμένη άγνοια της διοίκησης και των πολιτών για το νομικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο των ΤΕΙ και την λειτουργία των τεχνικών επαγγελμάτων είναι απλά εντυπωσιακή.

  Και τώρα ήρθε η ώρα με ένα άρθρο-σ ’ένα νόμο να οδηγηθεί στην πλήρη υποδούλωση και στην επιτροπεία η Τεχνολογική εκπαίδευση, με απώτερο σκοπό το κλείσιμο και συγχώνευση τμημάτων γιατί στον καιρό της κρίσης επιβιώνουν οι ισχυροί ΄΄σύντεχνοι’’.
  Οι μηχανικοί ΤΕ από άτακτο κοπάδι, θα περάσουν στην επιτροπεία και στη ‘’φιλόξενη’’ στάνη του ΤΕΕ- αλλά στο κάτω αμπάρι . Σε συζητήσεις και καμηλοειδείς επιτροπές για καθορισμό επαγγελματικών προσόντων-για δικαιώματα ‘’θα δούμε’’-την επόμενη πεντηκονταετία.
  Καταργείστε το παρόν άρθρο. Αν αυτή είναι η πολιτική μιας αριστερής κυβέρνησης- η υποδούλωση στις συντεχνίες, αυτό που ξεπερνά και τις άοκνες προσπάθειες ‘’συντεχνιοσυμμόρφωσης’’ της προηγούμενης πασοκονεοδημοκρατίας, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε πλήρως την έννοια της Αριστεράς.
  Όσο για το ‘’integrated master’’, όταν δημιουργείς ακαδημαϊκό τίτλο νέας κοπής για να εξασφαλίσεις προπορεία στο δημόσιο και στην πίτα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τότε καταλαβαίνεις σε τι βαθιά σήψη είναι αυτή η χώρα και πόσο απέχει από τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο. Όλα αυτά τα καστράκια θα πέσουν σιγά σιγά όμως. Ο ολετήρας των μνημονίων που απογυμνώνει την χώρα δεν θα αφήσει ούτε ‘’κολυμπυθρόξυλο’’.

  Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση του ελληνικού κράτους να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών μηχανικού των τμημάτων ΤΕΙ. Η υπερτριακονταετής καθυστέρηση έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι το μνημείο του αμοραλισμού, της καταπάτησης κάθε έννοιας δικαίου, του άνισου πλουτισμού συγκεκριμένων συντεχνιών (rent-seeking) που νέμονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα την ‘’πίτα του επαγγέλματος του μηχανικού και αντίστοιχα της κοροϊδίας, του επαγγελματικού αποκλεισμού, της κοινωνικής καταρράκωσης και ρατσιστικής αντιμετώπισης ανθρώπων που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στην κοινωνία , στους εαυτούς τους και στις οικογένειές τους. Και αυτό όταν ήδη ‘έχουν δρομολογηθεί τα ‘’θέματα’’ των κάθε είδους κολεγίων της συμφοράς και των μαϊμού πανεπιστημίων των σχολαρχών- με τις ευλογίες και το μαστίγιο της Ε.Ε.
  Ουσιαστικά το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών ΤΕ αποτελεί μελέτη περίπτωσης εφαρμοσμένων ταξικών διακρίσεων. Στο μέλλον θα δώσει πλούσιο υλικό για papers, και διδακτορικές διατριβές στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

 • 7 Ιουνίου 2017, 22:31 | Μέρμιγκας Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αποκατάσταση αδικίας MSc TEI με Ευρωπαικά Πανεπιστήμια:

  Τα ΤΕΙ απόκτησαν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη, με το Νόμο 2916/2001 (ΦΕΚ Α/114/2001) και με την απόφαση 60671/Ε5 (ΦΕΚ Β/771/2002) του Υπ. Παιδείας.

  Πριν όμως από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις μερικά ΑΤΕΙ υπόγραψαν συμβάσεις για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άρχισαν να λειτουργούν κανονικά, μετά από έγγραφη συμφωνία με τα ξένα αυτά Πανεπιστήμια.Οι συμφωνίες αυτές περιείχαν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικά τις απαιτήσεις που θα έπρεπε να είχαν τα ΑΤΕΙ για τη διεξαγωγή των ΠΜΣ. Οι συμφωνίες αυτές απλά ανανεώνονταν μετά τη λήξη τους περιέχοντας ακριβώς τους ίδιους όρους, τα επόμενα χρόνια.

  Ακολούθησαν μετά από 2-3 χρόνια η έκδοση ΦΕΚ για κάθε συγκεκριμένο ΠΜΣ χωρίς όμως μέριμνα αναδρομική ισχύ όσων προγραμμάτων ήδη έτρεχαν και έδιναν πτυχία.

  Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο τα πτυχία που απονεμηθήκαν πριν από το ΦΕΚ αναγνώρισης του κάθε Μεταπτυχιακού, ενώ είχαν το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας (ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής, πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ), να μην αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ επειδή υπήρξε καθυστέρηση έκδοσης του συγκεκριμένου ΦΕΚ.

  Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποκαθίσταται η παραπάνω αδικία για πολλούς πτυχιούχους που ενώ επιλέχτηκαν και ξεκίνησαν τις σπουδές, πλήρωναν τα δίδακτρα και παρακολούθησαν με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που έβαζαν οι υπογραφείσες συμφωνίες μεταξύ των ΑΤΕΙ και ξένων Πανεπιστημίων, δεν αναγνωριστήκαν τα πτυχία τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Προτεινόμενο άρθρο τροπολογίας:

  Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονεμήθηκαν μετά από σύμπραξη Ελληνικού ΑΤΕΙ με αλλοδαπό ομότιμο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και που η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων ήταν πριν από την έκδοση του Ν.2916/2001 και μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ έγκρισης του αντίστοιχου προγράμματος από το Υπ. Παιδείας, αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ΦΕΚ έγκρισης κάθε προγράμματος.

  Οι απορριπτικές δικαστικές αποφάσεις και ΔΟΑΤΑΠ, σε αιτήσεις κατόχων των παραπάνω Μεταπτυχιακών τίτλων, με αιτιολογία απόρριψης την ημερομηνία κτήσης του τίτλου πριν από το ΦΕΚ έγκρισης ή την αντίστοιχη έγγραφη συμφωνία του ΤΕΙ με το αλλοδαπό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ακυρώνονται και επανεξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.