Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
i) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ii) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου και
iii) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, και
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ¬γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουρ¬γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
6. Τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν. Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:16 | Νικόλαος Αθανασάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να αναγνωρίζονται οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων πενταετούς και άνω κανονικής διάρκειας σπουδών ως κάτοχοι και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Πτυχίου Master), όπως αρκετά Πανεπιστήμια τους έχουν ήδη αναγνωρίσει, χωρίς κατάτμηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

 • 15 Ιουνίου 2017, 21:01 | PK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι άλλος ένας πτυχιούχος ΤΕΙ (Μηχανικών Έργων Υποδομής) κάτοχος MSc, PhD (και τα 2 με υποτροφία) σε καταξιωμένα πανεπιστήμια στο UK (μέσα στα 100 καλύτερα σε παγκόσμια κατάταξη), αυτή την στιγμή χρηματοδοτούμαι από European Commission (σαν καταξιωμένος επιστήμονας) και συμμετέχω σε κορυφαία ερευνητικά προγράμματα δίνοντας invited lectures σε Πανεπιστήμια, Υπουργεία Υποδομών (φυσικά εκτός Ελλάδας….) και εταιρείες….Έχω προσκληθεί και έχω δουλέψει σαν consultant και σε ερευνητικά προγράμματα σε UK, Netherlands, UK, Ireland, Brazil, Germany. Αυτή την στιγμή είμαι σε chartership route στο ICE και μέσα στο 2018 θα είμαι CEng.

  Δυστυχώς στο αντίστοιχο επιμελητήριο της χώρας μου (ΤΕΕ) δεν μπορώ να είμαι μέλος για λόγους αδιανόητους που γνωρίζουμε όλοι…ευτυχώς φαίνεται μια αλλαγή πλεύσης από το ΤΕΕ αν και ακόμα πολλά βήματα χρειάζονται για να πάρει αυτή η κίνηση την σωστή κατεύθυνση. Επίσης σαν καταξιωμένος επιστήμονας μηχανικός δεν δέχομαι να εκπροσωπούμαι από ανθρώπους που κοιτάνε μην χάσουν τις θέσεις τους και δεν έχουν κανένα υπόβαθρο, γνώση και διάθεση να με υποστηρίξουν (ΕΕΤΕΜ).

  Δυστυχώς στην χώρα που έχω πάρει το πρώτο πτυχίο (TEI, 4ετες, 240 ECTS) είναι και η μόνη χώρα που με απαξιώνει και δεν μπορώ να δουλέψω, είναι η Ελλάδα….Στην ίδια θέση με εμένα είναι 100νταδες συνάδελφοι που θέλουν να γυρίσουν και να συνεισφέρουν από κάθε άποψη αλλά αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας είναι αδιανόητα.

  Πρέπει επίσης επιτέλους να σταματήσει η άρρωστη λογική ότι το MSc, PhD είναι μόνο 150 και 300 μόρια για να μπεις στο δημόσιο…..επιβάλλεται ότι περαιτέρω σπουδές και εμπειρία πρέπει να συνυπολογίζονται στο εύρος δικαιωμάτων όλων (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) των συναδέλφων μηχανικών.
  Τα ΤΕΙ ή πρέπει να κλείσουν ή πρέπει να γίνουν και επίσημα πανεπιστήμια με δικαιώματα που αρμόζουν σε 4ετες σπουδές! κ. Υπουργέ, η Ελλάδα ή θα ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στο κάθε επάγγελμα (και ειδικά αυτό του μηχανικού) ή θα εξακολουθήσει να τρώει καταξιωμένους επιστήμονες (από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σε διεθνές επίπεδο…

 • 15 Ιουνίου 2017, 18:31 | δημητρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναφορικά με τις διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ:

  Στον ιδρυτικό νόμο των ΤΕΙ (Νόμος 1404/1983) και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2γ του άρθρου 25 προβλέπεται ότι : «Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με Π.Δ/τα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ….».

  Ερχόμαστε στο σήμερα (34 χρόνια μετά).
  Τι προβλέπει το άρθρο 46;
  Προεδρικά διατάγματα για τα “προσόντα”, και τα οποία μάλιστα θα τα εισηγηθεί το ΤΕΕ, διότι μην γελιόμαστε περί αυτού πρόκειται, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να πείσουν (ποιους άραγε;) για το αντίθετο.

  Δηλαδή 34 χρόνια μετά την ίδρυση των ΤΕΙ η διαδικασία παραμένει η ίδια.
  Προεδρικά διατάγματα (όχι για δικαιώματα, αλλά για προσόντα), τα οποία δεν θα τα εισηγηθεί το ΣΑΤΕ (μετά την κατάργηση του ΕΣΥΠ, δεν ξέρω αν υπάρχει καν ΣΑΤΕ σήμερα, αλλά λέμε τώρα) αλλά το ΤΕΕ.

  Ενώ έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία με τα Προεδρικά Διατάγματα ΔΕΝ προχωράει, ο υπουργός επιμένει σε αυτή.

  Για τον διαχωρισμό πριν και μετά τον 2916 του 2001 τι να πει κανείς;

  Είναι ολοφάνερο ότι το άρθρο αυτό έχει υπαγορευθεί από το ΤΕΕ, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να βγάλει τα “προσόντα” των μηχανικών ΤΕΙ όπως αυτό θέλει, οπότε όλα ωραία καμωμένα.

  Ο λόγος που παρακάμπτεται η ΕΕΤΕΜ (όπως υποψιάζομαι ότι θα παρακαμφθούν και οι υπόλοιπες ενώσεις πτυχιούχων ΤΕΙ) είναι απλός: οι απόψεις και οι προτάσεις τους ενοχλούν.

  Ο υπουργός έχει στα χέρια του την εξαιρετική (όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στη συζήτηση στη βουλή της ερώτησης του Κεγκέρογλου) πρόταση της ΕΕΤΕΜ (http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=766:i-protasi-nomou-tis-e-e-t-e-m-gia-ti-synoliki-pliri-rythmisi-ton-epaggelmatikon-dikaiomaton-ton-mixanikon-t-e-i&catid=54&Itemid=18). Για ποιο λόγο δεν την αξιοποιεί ή τουλάχιστον δεν την εξετάζει; Μα επειδή, προφανώς, δεν αρέσει στο ΤΕΕ.
  Ακόμα και ο υπουργός δεν κάνει αυτό, έχει ήδη ζητήσει από τα τμήματα προτάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα και αρκετά τις έχουν ήδη στείλει. Και αυτές αρνείται να τις αξιοποιήσει, διότι και αυτές, προφανώς, δεν αρέσουν στο ΤΕΕ.

  Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.

 • 15 Ιουνίου 2017, 18:28 | Φωτης Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργείστε το παρόν άρθρο, κανουμε στο άρθρο 46 για να ρυθμίσουμε τι? , τα σοβαρά και χρονίζοντα θέματα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης μηχανικών? , και της (μη) απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων? , και ήρθε τώρα η ώρα με ένα άρθρο-σ ‘ένα νόμο να οδηγηθεί στην πλήρη υποδούλωση και στην επιτροπεία η Τεχνολογική εκπαίδευση? , με απώτερο σκοπό ποιο? , το κλείσιμο και συγχώνευση τμημάτων γιατί στον καιρό της κρίσης επιβιώνουν οι ισχυροί «σύντεχνοι». Η παρέμβαση των συντεχνιακών συμφερόντων και n συνακόλουθη αλλαγή πλεύσης του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη και πέραν πάσης αμφιβολίας, αφού έτσι συνεχίζετε η άδικη και άνιση μεταχείριση των αποφοίτων ΤΕΙ από την Ελληνική Πολιτεία και η καταδυνάστευση του κράτους από τις συντεχνίες, που εμποδίζουν τη Ελλάδα να γίνει μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα, όπου οι “πολιτικές αποφάσεις” δεν θα υποκαθιστούν τις ορθολογικές αποφάσεις.
  Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε διαβούλευση, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 καταδικάζει και διασπά τον κλάδο των Μηχανικών Τ.Ε, γιατι:
  • προβλέπει διαφορετικό πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες (προσέξτε όχι επαγγελματικά δικαιώματα !!) για τους αποφοιτήσαντες προ και μετά το νόμο 2916/2001.
  • απονέμει αναδρομικά μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε όλους τους διπλωματούχους αποφοίτους σχολών 5ετούς φοίτησης, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσης διπλώματος, με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών δίδοντας ένα τεράστιο προβάδισμα στο δημόσιο και στην πίτα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε όλους τους ΠΕ Μηχανικούς έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.
  • δεν λύνει σε καμία περίπτωση, αντιθέτως περιπλέκει, το πρόβλημα της έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμεί για περισσότερο από τριάντα χρόνια.
  • φτιάχνει επιτροπή που θα εισηγηθεί το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες των πτυχιούχων ΤΕ, από τους «ανταγωνιστές» Πρόεδρο και μέλη του ΤΕΕ.

  Οι ρυθμίσεις ειδικά του άρθρου 46 είναι απαράδεκτες και προκλητικές, διότι αμφισβητούν τον ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ και των πτυχιούχων τους και υπονομεύουν τον καθορισμό των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, παρακάμπτοντας τους Φορείς εκπροσώπησης τους (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ – Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ κ.ά), ώστε να παραδοθούν οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε στην Προκρούστεια κλίνη της Επιτροπής των μελών της Συντεχνίας (άρθρο 46, παρ. 5). Οι μηχανικοί ΤΕ από άτακτο κοπάδι, θα περάσουν στην επιτροπεία και στο «φιλόξενο περιβάλλον” του ΤΕΕ, αλλά όχι ισότιμα, αλλά σαν τον φτωχό συγγενή «στο κάτω αμπάρι».

 • 15 Ιουνίου 2017, 18:28 | George
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1) Μαστερ και ΕΔ αποφοιτων ΤΕ:Η κίνηση ειναι σωστή. Βεβαια η ισοτίμηση των 5ετων με μαστερ, θα πρέπει να δίνει δυνατότητα εξέλιξης και στους υπολοιπους που εχουν κανονικο μαστερ να ισοτιμούνται. Επίσης, για όλους (ΤΕΙ, Πολυτεχνεια), θα πρεπει να δίνεται σαφή δυνατότητα διεύρυνσης προσβασης στις επαγγελματικές δραστηριότητες μεσω των επιπλεον του ενος μαστερ (εφοσον καποιος κατεχει τετοια προσόντα). Π.Χ. ένας πολιτικός μηχανικος ΤΕ με μεταπτυχιακό στα Στατικά και στα Αρχιτεκτονικά θα πρεπει να δύναται να εξελίσσεται αντίστοιχα.
  Η κινηση του ΤΕΕ να γίνει επιτέλους ο ΕΝΙΑΙΟΣ φορεας ειναι ολόσωστη, καθώς η ΕΕΤΕΜ δεν αποτελεί τιποτα το επίσημο, ενώ πουθενα δεν υφίστανται 2 «επιμελητηρια» για το ίδιο επάγγελμα.

  2) Ο διαχωρισμός των αποφοίτων σε προ και μετα του 2001 ειναι ανούσια, και χωρίς αιτια καθώς ο νόμος αναφέρει τα ΤΕΙ από ιδρύσεως. Τη στιγμή που αποφοιτοι 3ετων κολεγίων ή σχολών εξωτερικού δε θα «διαχωρίζονται» περεταίρω.

  3) Ο διαχωρισμός σε ΠΕ και ΤΕ πρεπει να πάψει. Δεν εχει πλέον ουσία, τα δεδομένα παγκοσμίως έχουν αφήσει πίσου αυτού του είδους τους διαχωρισμούς (βεβαια στο εξωτερικο, ακομα και όταν υφίσταντο, τα ΕΔ των αποφοιτων ειχαν απειροελάχιστες διαφορες)

  4)Η αθορυβη και προσφατη (μολις λιγες μερες πριν) ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΚ εγινε παράτυπα, καθώε εντάσσει ταυτόχρονα στο επίπεδο ε (μεταπτυχιακο) και δ (προπτυχιακο) τις 4ετεις σπουδες, αγνοώντας προκλητικά τον ορο «μεταπτυχιακό»

 • 15 Ιουνίου 2017, 16:13 | Δημήτρης Ριμπάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γιατί η ασπαίτε με αδιάσπαστη 5τής φοίτηση , με πρακτική σαν μηχανικος αλλα και σαν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ , με διπλωματική , με 300 μονάδες και 57 μαθήματα να χρεώνεται σαν ΤΕΙ? Τους αποφοίτους της τους ξεχνάμε?

  Ντροπή

 • 15 Ιουνίου 2017, 15:16 | Nicos Micos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ είναι σαφώς καλύτεροι από τους άλλους απόφοιτους γιατί στην εκπαίδευση παίρνουν τον ίδιο μισθό με τους απόφοιτους των πενταετών σπουδών. Ενώ οι απόφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ παίρνουν δύο κλιμάκια παραπάνω και έχουν αναγνωρισμένη 4 χρόνια υπηρεσία. Αυτά γίνονται στη ελλάδα μόνο. Τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά είναι για τα κορόιδα.

 • 15 Ιουνίου 2017, 13:48 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΙΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους ένα άρθρο που έπρεπε να έρθει εδώ και δεκαετίες. Μια αδικία αποκαθίσταται για τους διπλωματούχους Μηχανικούς.

  ΟΜΩΣ, με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν.2916/01 (νόμος Ευθυμίου); Ο διαχωρισμός αυτός είναι αίωλος νομικά και θέτει τις βάσεις και για τον αντίστοιχο διαχωρισμό αποφοίτων ΕΜΠ «προ» και «μετά» integrated master.

  NA ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ μεταβατική διάταξη για να δοθεί η ευκαιρία στους αποφοίτους προ έτους 2001 να προβούν σε ισοδυναμία των Πτυχίων και ομοίως να συμβεί για τους διπλωματούχους Μηχανικούς.

 • 15 Ιουνίου 2017, 11:00 | sZ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξίζει να διαβαστεί η ’’μελέτη’’ του ΕΜΠ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_EVOIAS/ISODINAMIA_PTIXION.pdf όπου γίνεται προσπάθεια απόδειξης της ανωτερότητας των σπουδών του ΕΜΠ σε σχέση με καταξιωμένα ευρωπαϊκά ιδρύματα ώστε να προκύψει αβασάνιστα το δίκαιο της απονομής μεταπτυχιακού τίτλου στις προπτυχιακές του σπουδές.

  Το συνονθύλευμα αυτό που παρουσιάζεται και ως σοβαρό πόνημα αξίζει να διαβαστεί γιατί είναι μνημείο προχειρότητας και ανακολουθίας, και ενώ αναγνωρίζει σε πολλά σημεία τις αδυναμίες των προγραμμάτων σπουδών του ΕΜΠ, το μόνο που έχει να παρουσιάσει είναι ο όγκος και η διάρκεια τους…

  Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν συγκρίσεις των προγραμμάτων σπουδών μηχανικών π.χ. του ΕΜΠ και του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αλλά δεν θα τολμούσε το μέγιστο ΕΜΠ, να μπει σε μια διαδικασία ορθολογικής αξιολόγησης. Ευτυχώς το έχει πράξει η ΑΔΙΠ. Ο καθένας μπορεί να δει τα αποτελέσματα στο http://www.adip.gr/gr/insteval-reports.php

  Και για του λόγου το αληθές αντιγράφω από τη ‘’μελέτη’’:
  ‘’Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αριθμητική ανάλυση καλύπτεται με μια μόνο διάλεξη στο Ι.C.L. ,ενώ στο Ε.Μ.Π. είναι αυτοτελές μάθημα διάρκειας 52 ωρών.‘’

  Το αστείο είναι ότι πχ στα προγράμματα σπουδών μηχανικών των ΤΕΙ ή αριθμητική ανάλυση καλύπτει 5 ώρες την εβδομάδα στο εκπαιδευτικό εξάμηνο που διδάσκεται.

  Και δε μας είπε κανείς πόσα πληρώνουμε ανά κεφάλι φοιτητή στο ΕΜΠ και πόσα στο ‘’τυχάρπαστο’’ ΤΕΙ.

  Στη χώρα του δήθεν και του φαίνεσθαι όλα είναι καλά καμωμένα (πλεγμένα).
  Αλλά αυτό το πληρώνουμε ακριβά. Κάθε μέρα.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:35 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ορίζεται ότι 5ετή προγράμματα σπουδών με παράλληλη εκπόνηση διπλωματικής -πτυχιακής εργασίας θα οδηγούν σε πτυχία master (integrated master).
  Στην Οδοντιατρική ,η προπτυχιακή εκπαίδευση καθορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 και την Ελληνική νομοθεσία 38/2011 στα 10 εξάμηνα η 5000 ώρες. Η μετονομασία πτυχίου Bachelor σε μεταπτυχιακό δίπλωμα, είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει ότι δεν μπορείς να ονομάσεις ένα κύκλο προπτυχιακής εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό ,ούτε και να διασπάσεις τον πρώτο αυτό κύκλο σπουδών σε τμήματα, 1ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό (3+2).Η Μπολόνια σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις δεν ισχύει στην Οδοντιατρική.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους δικαιώνεται ένα πάγιο αίτημα των διπλ.μηχανικών και των ελληνικών Πολυτεχνείων. Όπως είμαι και υπέρ των γραπτών εξετάσεων ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ από το ΤΕΕ για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, οι οποίες να διασφαλίζουν ότι αυτός που θέλει να δουλέψει ως μηχανικός στην Ελλάδα, έχει τις απαιτούμενες γνώσεις.

 • 15 Ιουνίου 2017, 09:12 | Πέτρος Κωστ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  @Highlander
  Επειδή αναφέρεσαι στις πιστοποιήσεις της Αγγλίας (CEng), εκεί ο MEng περιλαμβάνει διακριτούς τίτλους. Επίσης, για να καταλάβεις τον παραλογισμού του φορέα που σε εκπροσωπεί (ΤΕΕ), εγώ ως πτυχιούχος μηχανικός από ΤΕΙ, με MSc και PhD στη μηχανική, ώντας CEng στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Αγγλίας (Engineering Council), δεν μπορώ να γραφτώ στο ΤΕΕ!! Και μάλιστα το ΤΕΕ πρότεινε τελευταία να φτιάξει το κατάπτυστο μητρώο Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δηλαδή μιλάμε για καθαρό διαχωρισμό μεταξύ «προύχοντων» και «πληβείων».
  Απευθυνόμενος στον κ. Υπουργό θέλω πραγματικά να τον ρωτήσω σε ποια άλλη χώρα της ΕΕ βιώνουν οι πολίτες της τέτοια διακριτική-ρατσιστική-ταξική συμπεριφορά. Ποια λογική, ποιο εθνικό συμφέρον δικαιολογεί έστω και κατ’ελάχιστον την παράλειψη της Πολιτείας να δώσει τα δικαιώματα που αναλογούν σε χιλιάδες πολίτες ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ; Πραγματικά ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ. Δώστε τώρα, μέ έναν νόμο τα επαγγελματικά δικαιώματα στους μηχανικούς των ΤΕΙ. Πλήρη δικαιώματα Μηχανικών. Ορίστε κάποια εμπειρία ως επιπλέον προϋπόθεση, ή ένα ΜΑΣΤΕΡ. Αλλά προς Θεού ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ αυτό που τάξατε! Με έναν νόμο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ των ΤΕΙ! Δεν μπορεί να υπάρχει η παρωχημένη διάκριση ΠΕ και ΤΕ στο δημόσιο! Χιλιάδες υπάλληλοι βιώνουν τον αποκλεισμό! Όλες οι θέσεις ευθύνης είναι για υπαλλήλους ΠΕ. Καταστρατηγείται η νομοθεσία που επιτρέπει να είναι όλες οι θέσεις ΠΕ ή ΤΕ. Αυτό θα λυθεί αν γίνουμε όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ υπάλληλοι μίας κοινής κατηγορίας!!! Λύστε το πρόβλημα. Ματώνουμε καθημερινά χιλιάδες!

 • 15 Ιουνίου 2017, 09:15 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι δυνατόν ο πτυχιούχος του ΣΕΜΦΕ να είναι ταυτόχρονα και Μαστερούχος ενώ ο πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του ΕΚΠΑ όχι;
  Με ποιά λογική;
  Οι βασικές σπουδές είτε 3 είτε 4 είτε 5 είτε 15 ετών δεν παύουν να
  είναι ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ και οδηγούν στην απόκτηση ΜΟΝΟ βασικού πτυχίου.

  Κύριοι να αποσύρετε τουλάχιστον αυτό το άρθρο.
  Γιατί αν το ψηφίσετε, θα έχετε εξυπηρετήσει μεν συγκεκριμένη συντεχνία αλλά θα είσαστε υπόλογοι στην ελληνική δικαιοσύνη για δόλο και συκοφαντική υποβάθμιση πτυχίων Ελλήνων πολιτών που ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ να επιλέξουν τα πολυτεχνεία για ΒΑΣΙΚΕΣ σπουδές

 • 15 Ιουνίου 2017, 09:47 | Γ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι τουλάχιστον περίεργο πώς στην Ελλάδα της κρίσης το Υπουργείο Παιδείας διεκπεραιώνει με άγαρμπο τρόπο πρόσκαιρα συντεχνιακά συμφέροντα. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν μπορεί να ερμηνευθεί χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την λογική. Τι νόημα έχει ένα μεταπτυχιακό χωρίς απόκτηση πρώτου πτυχίου; Τα μεταπτυχιακά που έχουν δοθεί τόσα χρόνια από τις σχολές 5ετούς φοίτησης πως θα τα ονομάσετε μετα-μεταπτυχιακά; Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε ένα μεταπτυχιακό θα τους αλλάξουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε μεταπτυχιακό στο ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ; με την Ιατρική τι θα γίνει θα δώσουμε διδακτορικό;. Πάρτε το πίσω το συγκεκριμένο άρθρο και αντί για συντεχνιακές εξυπηρετήσεις ψευτο master ανταποκριθείτε άμεσα και αποτελεσματικά στην έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Μηχανικούς ΤΕ που αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας αλλά και με την εφαρμογή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωπόνων ΤΕ που το ΓΕΩΤΕΕ με την ανοχή του Υπ.Α.Α.Τ. έχει καταστήσει κενά περιεχομένου

 • 15 Ιουνίου 2017, 08:54 | ΘΩΜΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μην κοροιδεύετε τους ανθρώπους (αποφοίτους) των ΤΕΙ, τόσα χρόνια με τόσες επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα ξέρετε πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί για τις επιτροπές στη βουλή, αν δεν τους θέλει το κράτος να κλείσουν αυτές οι σχολές να ξεμπερδεύουμε

 • 15 Ιουνίου 2017, 01:49 | Χρήστος Πιτσούλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  H απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος σε αποφοίτους Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων 5ετούς φοίτησης, υπό τις 4 προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 (εκ των οποίων οι 3 είναι ασαφείς, αόριστες και δεν μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά), είναι κατά τη γνώμη μου εσφαλμένη.

  Α. Καταρχήν, τίθεται νομίζω ζήτημα συνταγματικότητας ως προς τη διάταξη αυτή:

  Τα διπλώματα και πτυχία όλων των ΑΕΙ είναι μεταξύ τους ισότιμα. Δεν υπάρχουν σήμερα πτυχία ή διπλώματα των Τμημάτων ΑΕΙ που να είναι ανώτερης τυπικής ισχύος από άλλα πτυχία ή διπλώματα, ανεξαρτήτως ετών σπουδών που απαιτεί η φοίτησή τους.
  Αν ορισμένα πτυχία ή διπλώματα που είναι πενταετούς φοίτησης αναγνωρισθούν ως master αυτό αντιστρατεύεται, κατά τη γνώμη μου, την αρχή της ισότητας του άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία «οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Τούτο «σημαίνει ίση ρύθμιση ίδιων καταστάσεων και διαφορετική ρύθμιση ανόμοιων καταστάσεων».
  Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε ίδιες περιπτώσεις καθώς τα τμήματα 5ετούς φοίτησης έγιναν 5ετή και όχι 4ετή γιατί θεώρησαν τα οικεία πανεπιστημιακά ή πολυτεχνικά τμήματα και το Υπουργείο Παιδείας ότι το βασικό corpus των γνώσεων και της σχετικής έρευνας δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί στα 4 έτη σπουδών αλλά απαιτούνταν 5 έτη σπουδών για τη διδασκαλία στους φοιτητές των βασικών γνώσεων που παρέχει το Τμήμα ή και ακόμη περισσότερα έτη (στις ιατρικές σχολές).
  Αν λοιπόν οι βασικές γνώσεις σε ένα τμήμα εκτιμάται ότι πρέπει να προσφερθούν σε 5 έτη και όχι σε 4, τότε σ’ αυτή την περίπτωση το τελευταίο έτος δεν μπορεί να λογίζεται ως master, επειδή σ’ αυτό γίνεται η διπλωματική εργασία, αλλά ως βασικό πτυχίο.
  Αν λογιζόταν ως master τότε θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας και οι πρυτανικές αρχές των οικείων ιδρυμάτων να εξετάσουν το ενδεχόμενο τα διπλώματα ΑΕΙ των μηχανικών, γεωπόνων, ΑΣΚΤ κλπ να μειωθούν στα 4 έτη και στη συνέχεια όποιοι επιθυμούν να δίνουν εξετάσεις ή να καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στα ΑΕΙ προκειμένου να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών. Και τούτο διότι δεν είναι σωστό ένα τμήμα 4ετούς φοίτησης να απονέμει (απλό) πτυχίο και ένα τμήμα 5ετούς φοίτησης πτυχίο ανώτερης τυπικής ισχύος: δηλαδή πτυχίο και Master μαζί, για την απόκτηση και από τα δύο τμήματα των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

  Β. Αλλά η τυχόν εξομοίωση των πτυχίων ΑΕΙ 5 ετούς φοίτησης με master θα δημιουργήσει και αλλά προβλήματα:

  Όσων μηχανικών, γεωπόνων κλπ του δημοσίου, αναγνωρισθούν τα πτυχία τους ως master και ήδη διαθέτουν ένα master θα έχουν τότε 2 τίτλους master;
  Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αναγνωρίσουν τα πτυχία τους κατ’ αυτό τρόπο ως master θα πάρουν μισθολογικά και ένα κλιμάκιο επιπλέον στη μισθοδοσία τους όπως προβλέπεται από το Ν. 4354/2015;
  Οι ιατρικές σχολές τι είδους μεταπτυχιακό δίπλωμα θα διεκδικήσουν; Master ή και κάτι περισσότερο;
  Και ακόμη, έχει σκεφτεί ο νομοθέτης τις αιτήσεις ακυρώσεως περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης αυτής του νόμου οι οποίες αναμένεται ότι θα κατατεθούν για την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (π.χ. Γενικών Διευθυντών) που θα καταληφθούν στο Δημόσιο από υπαλλήλους που θα τους έχει αναγνωρισθεί ως master το βασικό τους πτυχίο;

  Εντύπωση , πάντως, προξενεί το γεγονός ότι αν και η επίμαχη διάταξη του άρθρου 46 του προσχεδίου νόμου αποτελούσε χρόνιο αίτημα των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν την έφερε προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι τυχαίο αυτό ; Γιατί άραγε συνέβη ; Ήταν μόνο οι αντιδράσεις των σχολών κοινωνικών επιστημών της πανεπιστημιακής κοινότητας ή και ζητήματα νομιμοποίησης της συγκεκριμένης ρύθμισης;

  Γ. Εν κατακλείδι, η διάταξη αυτή είναι τουλάχιστον προβληματική και θα δημιουργήσει, ιδίως στην ελληνική δημόσια διοίκηση, περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγκαταλειφθεί από το νομοθέτη.
  Ωστόσο, χρήσιμο θα ήταν, νομίζω, πριν τυχόν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, να ζητήσει το Υπουργείο Παιδείας γνωμοδότηση από καθηγητή πανεπιστημίου ειδικότητας δημοσίου δικαίου για τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 46.

 • 15 Ιουνίου 2017, 00:48 | Παπαδογιάννης Ευθύμιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με τη ρύθμιση υλοποιείται ένα παλιό και δίκαιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εδώ και δεκαετίες τα Πτυχία του Πολυτεχνείου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αναγνωρίζονται ως Master σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 • 15 Ιουνίου 2017, 00:45 | Παπαδογιάννης Ευθύμιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με τη σχετική διάταξη υλοποιείται ένα παλαιό και δίκαιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εδώ και δεκαετίες τα Πτυχία του Πολυτεχνείου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αναγνωρίζονται ως Master σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 • 15 Ιουνίου 2017, 00:04 | Thomas K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλησπέρα σας κύριοι. Έχουν γραφεί αρκετά σχόλια στο παρόν άρθρο και θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Πρώτα από όλα, αυτά που πρέπει να εξετάσουμε είναι: ποιο είναι το πρόβλημα και ποιους αφορά.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται να δοθεί λύση σε ένα χρονίζον ζήτημα που αφορά την επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο. Αυτό είναι το πρόβλημα.

  Ποιους αφορά; Η απάντηση δίδεται από το ΤΕΕ(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 24/5/2017. Όποιος ενδιαφέρεται, πληκτρολογεί tee στο google engine, από εκεί Ενημέρωση -> Δελτία τύπου – Ανακοινώσεις. Αυτό το δελτίο τύπου ανακοινώνει ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προχωρά σε ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο ΤΕΕ, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τα Επιστημονικά ή/και Επαγγελματικά Τμήματα του ΤΕΕ. Αυτό που είναι εξόχως σημαντικό είναι η εξής παράγραφος:
  ¨Η ίδρυση του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης βασίζεται στη διαπίστωση ότι σε πολλά πεδία της επιστήμης και σε επιστημονικές δραστηριότητες τεχνικού αντικειμένου εμπλέκονται ειδικότητες επιστημόνων που δεν είναι διπλωματούχοι μηχανικοί. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας τόσο για την επιστημονική όσο και την επαγγελ­ματική προώθηση θεμάτων αλλά και για θέματα που α­φορούν την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την κατάρτι­ση και γενικότερα θέματα του κάθε επιστημονικού και ε­παγγελματικού χώρου. Συνέπεια των παραπάνω είναι η μη συμμετοχή μεγάλου πλήθους επιστημόνων – που δεν ανήκουν μέχρι σήμερα στα μέλη του ΤΕΕ – σε κάποιον επιστημονικό φορέα και η δημιουργία στρεβλώσεων και παραλείψεων λόγω έλλειψης ενιαίας επιστημονικής έκφρασης.¨

  Σύμφωνα με την παραπάνω διατύπωση η οποία δεν είναι προφανώς δική μου, ούτε κάποιου περαστικού που ρωτήσαμε στο δρόμο τυχαία αλλά (και το τονίζω ιδιαιτέρως) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δεν μπορούν να υφίστανται πλέον αναχρονιστικές αντιλήψεις από κανέναν συμπολίτη μας.

  Συνεπώς, λύση σε αυτό το ζήτημα άμεσα. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους.

  Με εκτίμηση

 • 14 Ιουνίου 2017, 22:29 | Χασκής Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει αντιληπτή η σημασία της αναγνώρισης του πέμπτου έτους σαν μάστερ είναι αυτό της σύγκρισης του τμήματος ΔΠΦΠ με το τμήμα Περιβάλλοντος του πανεπιστήμιου Αιγαίου. Το τμήμα του πανεπιστήμιου Αιγαίου είναι τετραετές φοίτησης και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι αρκετά λιγότερα ακόμα και εάν η σύγκριση των οδηγών σπουδών γίνει στα τέσσερα έτη σπουδών. Οι φοιτητές του τμήματος ΔΠΦΠ για την λήψη του πτυχίου τους πρέπει να επιτύχουν σε 72 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους ενώ οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου μόλις σε 48. Οι φοιτητές του πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν την δυνατότητα με την εισαγωγή τους στο μονοετές Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών του τμήματος τους να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών με λιγότερα από 10 μαθήματα σπουδών. Ακόμα και με το επιπλέον έτος οι απόφοιτοι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν των αριθμό μαθημάτων του τμήματος ΔΠΦΠ, παρόλα αυτά οι απόφοιτοι του τμήματος μας δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

  Επίσης κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση μοριοδότησης για τους κατόχους 2 μεταπτυχιακού τίτλου, καθώς οι απόφοιτοι πολυτεχνείων αναγκάστηκαν να χάσουν άλλα 2 χρόνια ενώ κανονικά θα έπρεπε να μπορούν μα ενταχτούν στο διδακτορικό επίπεδο κατευθείαν.

 • 14 Ιουνίου 2017, 20:22 | Ακριτίδης Χ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οτιδήποτε συμβεί πρέπει να συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS.Οτιδήποτε άλλο δεν στέκει.Και επιτέλους να τελειώνουμε με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τ.Ε.Ι. Φτάνει τόσα χρόνια εμπαιγμός και κοροιδία απο τους εκάστοτε αρμόδιους προς του αποφοίτους (πρίν και μετά το 2001).Οι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι. είναι καταξιωμένοι σε κάθε πτυχή της Ελληνικής κοινωνίας,και πρέπει να σταματήσουν τα συντεχνιακά παζαρέματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 18:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Ρ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μήπως το θέμα είναι οτι το υπουργείο προσπαθεί διά της πλαγίας οδού να πετάξει εκτός επαγγέλματος όσους περισσότερους μπορεί?? (Φυσικά και πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός, αλλά μεταξύ ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ και οχι προ και μετά του 2001)… Δεν δέχονται όμως «οι συντεχνίες» αυτό που επιβάλλεται ως επιταγή των Μνημονίων (αλλά θα γίνει αργά ή γρήγορα)… Γι ‘αυτό και ο αδιάσπαστος κύκλος, γι’ αυτό και οι ατέλειωτες αξιολογήσεις, γι’ αυτό όλα…
  Κύριοι του Υπουργείου θα πρέπει να καταλάβετε ότι Όλα μα όλα τα ε π ι π λ έ ο ν επαγγελματικά δικαιώματα στον κόσμο πέραν αυτών που απορρέουν από τον βασικό τίτλο σπουδών, αποκτώνται με πιστοποιήσεις, εξετάσεις, εμπειρία κλπ. Και το ερώτημα είναι : Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ γιατί να ισχύει πολλαπλή πιστοποίηση με πολλαπλές ταχύτητες και πολλαπλές διαφορετικότητες ?? Μήπως πρέπει να κατοχυρωθούν ως βασικό πτυχίο (bachelor) τα τρία έτη σπουδών με επαγγελματικά δικαιώματα βάσης, και κατόπιν να ορισθούν β α θ μ ι δ ε ς εξέλιξης βάσει πιστοποιήσεων και επιπλέον ετών σπουδών ??
  ΜΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ!!!

  Ένας νέος επαγγελματίας, αλλά παλιός πτυχιούχος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:09 | Highlander
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με την διάταξή αυτή το ελληνικό 5-ετές Δίπλωμα Μηχανικού δικαίως κατατάσσεται στην υποκατηγορία 766 (επιπέδου ισοδύναμου Master) του International Standard Classification of Education (ISCED – UNESCO) ως πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος μετά από σπουδές μακράς διαρκείας (προβλέπεται τουλάχιστον 5ετής κύκλος).

  Μια από τις αξιόπιστες ΜΕΛΕΤΕΣ για την αναγνώριση Διπλώματος σε Master υπό την έννοια πρώτου ακαδημαϊκού τίτλου μετά από σπουδές μακράς διάρκειας (υποκατηγορία 766 ISCED – UNESCO) υπάρχει στο παρακάτω link :
  https://tinyurl.com/y8ptcn4q

  Άλλα χρήσιμα στοιχεία :
  ASCE Vision 2025 : αναγκαιότητα προαπαίτησης σπουδών διάρκειας ανώτερης των 4 ετών για νέους επαγγελματίες Πολιτικούς Μηχανικούς στις ΗΠΑ

  ice : η βασική διαδικασία πιστοποίησης CEng αναφέρεται σε κατόχους Master

  UIA : οι κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Ένωση Αρχιτεκτόνων προσδιορίζουν περίοδο σπουδών (πλήρους απασχόλησης) ≥ 5 ετών

  Άλλωστε, παραδείγματα ενιαίων τίτλων υπάρχουν πολλά, πχ
  MEng Civil Engineering Imperial College
  MEng Civil Engineering University of Cambridge…

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:05 | Παντελής Παπαγεωργίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε ό,τι αφορά την ισοτίμηση του πενταετούς κύκλου σπουδών με Master, έχω μόνο να πω ότι δεν το καταλαβαίνω. Θα μου φαινόταν λογικότερο ένας κύκλος σπουδών 3,5 ή 4 ετών με τίτλο bachelor και εν συνεχεία όποιος επιθυμεί να προχωράει στην εκπόνηση του μεταπτυχιακού.
  Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, θα πρέπει να οριστούν πλέον με νόμο και όχι με συστάσεις αμφιβόλου κύρους επιτροπών. Είναι αδιανόητο ένας πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός ΤΕ τετραετούς φοιτήσεως, να μπορεί να υπογράφει μέχρι δύο ορόφους και μάλλιστυα χωρίς αντισεισμικό έλεγχο! Προφανώς η μηχανική αλλάζει υψηλότερα των δύο ορόφων και αυτή διδάσκεται μόνο στο 5ο έτος του πολυτεχνείου…Αντιστοίχως ο «διπλωματούχος» πολιτικός μηχανικός μπορεί την επομένη της λήψεως του πτυχίου του, να υπογράψει την γέφυρα Ρίου -Αντιρίου…
  Οι μηχνικοί πρέπει να έχουν τα βασικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών τους (αν αντιπαραβάλλετε τα προγράμματα σπουδών πολυτεχνείου – ΤΕΙ θα δείτε ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές). Με την πάροδο του χρόνου και την αποκτηθείσα εμπειρία θα μπορούν αυτά να αναβαθμίζονται. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Αλλιώς είναι προτιμότερο να κλείσουν τα ΤΕΙ καθώς είναι κοροϊδία για τους σπουδαστές και την κοινωνία να δίνουν έναν τίτλο σπουδών χωρίς αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ντροπή γία την Ελληνική εκπαίδευση να διατηρεί «Ανώτατα εκπαιδευτικά τμήματα» των οποίων οι απόφοιτοι δεν μπορούν να ασκήσουν την επιστήμη που διδάχθηκαν. Αν αντιπαραβάλουμε την περίπτωση των ΤΕΙ με την ιατρική σχολή, είναι σαν να δίνουν πτυχία ιατρού που μπορούν να συνταγογραφήσουν μόνο ασπιρίνες και να διαγνώσουν μόνο κρυολόγημα…

 • 14 Ιουνίου 2017, 15:46 | Βασίλειος Καλαϊτζίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιβεβλημένη είναι η απόσυρση του άρθρου 46 διότι:
  Είναι προφανείς οι «αδυναμίες» του συγκεκριμένου άρθρου και οι «εξυπηρετήσεις» που προσφέρει σε συγκεκριμένες κατηγορίες και συντεχνίες.
  Πιθανόν θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τι προέβλεπε η 3η παράγραφος που μάλλον διεγράφη βεβιασμένα, αφού απουσιάζει από το άρθρο, όπως και το «δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4» που επίσης απουσιάζει, αλλά στο οποίο γίνεται αναφορά – παραπομπή στην 6η παράγραφο.
  Συγκεκριμένα:
  • Στην 1η παράγραφο τα 5ετή πτυχία βαπτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Προβλέπεται απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο με διάφορες ειδικές θεματικές ενότητες χωρίς περιορισμό, ερχόμενο έτσι σε αντίθεση με την παρ. 2δ του αρθρ. 32 που προβλέπει ότι: «δ) οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις»
  Δεν μπορεί να υπάρχει αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου διότι έρχεται σε αντίθεση με το αρθρ 30 παρ. 3 που προβλέπει ότι: « 3. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου.» Στην 2η παράγραφο αναφέρεται ότι: «…. ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου….»
  Δεν επιτρέπεται να δοθεί αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου με αναδρομική μάλιστα ισχύ, διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 30 & 31 στα οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Μ.Σ.
  • Στην 4η παράγραφο διατηρείται το προβληματικό καθεστώς του καθορισμού πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων, σε πλήρη αντίθεση με τις μέχρι πρότινος δηλώσεις του Υπουργού για την έκδοσή τους με Νόμο.
  • Στην 5η παράγραφο, η προς σύσταση επιτροπή είναι ετεροβαρής, αφού δεν περιλαμβάνει εκπροσώπους του φορέα των ΤΕ μηχανικών, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
  • Στην 6η παράγραφο, επιχειρείται για πρώτη φορά η διάσπαση του κλάδου των ΤΕ μηχανικών σε αποφοιτήσαντες προ και μετά την εφαρμογή του Ν. 2916/2001. Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος καθώς δεν βασίζεται σε καμία διάταξη νόμου, ενώ αντιθέτως οι Μηχανικοί απόφοιτοι των σχολών του Τεχνολογικού Τομέα, διαχρονικά αντιμετωπίσθηκαν από την νομοθεσία ως ενιαίος κλάδος, ισότιμα και χωρίς καμιά διαφοροποίηση.

 • 14 Ιουνίου 2017, 15:58 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ24
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτέλους η πολιτεία έσκυψε να δει ένα από τα σοβαρότερα τμήματα των πολιτών της: τους επιστήμονες, τόσο εναρμονίζοντας τη νομοθεσία της με την Ευρώπη, όσο και θέλοντας να θέσει επιτέλους ένα τέλος στα επαγγελματικά δικαιώματα τόσων χιλιάδων επιστημόνων τεχνολογικής εκπαίδευσης που ταλαιπωρούνταν δεκάδες χρόνια τώρα και οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα.
  Όμως: Επιεικώς Επιφανειακό, Επιπόλαιο και Πρόχειρο χαρακτηρίζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
  Η επιτροπή που ορίζεται:
  – Τουλάχιστο Στοχευόμενα Συντεχνιακή χαρακτηρίζεται.
  – Τα μόνο τέσσερα μέλη είναι επιεικώς απαράδεκτα για ένα τόσο σοβαρό και ποικίλο θέμα.
  Ο διαχωρισμός σε απόφοιτους πριν και μετά του 2001 μόνο σύγχυση θα προκαλέσει.

  Μια καλή λύση θα ήταν να δημιουργηθεί ξεχωριστό θέμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων στην παρούσα σελίδα (Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων) όπου μετά από τις αρχικές προτάσεις που θα υποβάλει η αξιοκρατικά και δίκαια αναθεωρημένη επιτροπή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκφέρουν άποψη η οποία θα κριθεί από δευτερεύουσα έγκριτη τουλάχιστο δεκαμελή επιτροπή η οποία θα και καταλήξει στο Π.Δ. το οποίο (για ένα τόσο σοβαρό θέμα) απαιτείται να γίνει Νόμος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 14:57 | ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο όρος ΑΤΕΙ δεν έχει καμία νομική βάση και χρησιμοποιείται λανθασμένα για αλλότριους σκοπούς, καθώς υπάρχουν μόνο ΤΕΙ. Αυτή είναι η ουσία κύριοι.
  Επίσης το γεγονός της οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να καταλήξει στην εξόλόθρευση όσων έκαναν το λάθος και πορεύτηκαν σε κάποιο ΤΕΙ, για τους δικούς τους λόγους, ώστε να παρέχουμε ένα δωράκι ακόμα στους φίλους μας που μας στηρίζουν.
  Παρακαλώ για την έκδοση επαγγελματικών διακιώματών ανάλογων με το πρόγραμμα σπουδών.
  Καταργήστε αυτό το άρθρο γιατί δεν έχει καμία ηθική υπόσταση.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία

 • 14 Ιουνίου 2017, 14:58 | Ανθή Κρητικού
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην Σύνοδο της Μπολόνια (τον Ιούνιο του 1999), όπου συμμετείχαν υπουργοί Παιδείας από 29 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους κι ο τότε υπουργός Παιδείας, Γ. Αρσένης, συμφώνησε και η χώρα μας σε από κοινού Διακήρυξη και υπέγραψε στο τελικό κείμενο. Η Διακήρυξη προβλέπει: Την υιοθέτηση ενός συστήματος δυο κύκλων σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό), από τους οποίους ο πρώτος να είναι τουλάχιστον τριετής κι η ολοκλήρωσή του να είναι προϋπόθεση για το δεύτερο κύκλο, την καθιέρωση ενός κοινού συστήματος διδακτικών μονάδων, την προώθηση της κινητικότητας, της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  Τα Πανεπιστήμια της Γερμανίας, άρχισαν να εκτελούν από το χειμερινό εξάμηνο 2007/2008 (τα οριζόμενα στη συνθήκη της Μπολόνια) και να διαμορφώνουν τους κύκλους σπουδών Magister και Diplom σε διαδοχικούς και διαβαθμισμένους κύκλους σπουδών Bachelor and Master. H εγγραφή σε σπουδές που οδηγεί σε Magister και Diplom δεν είναι πλέον δυνατή. Η δυνατότητα λήψης ακαδημαϊκού πτυχίου με τελικό στόχο το Magister ήταν εγγυημένο έως το χειμερινό εξάμηνο 2016/2017.
  Οι τίτλοι σπουδών Magister και Diplom ( και πριν και σήμερα) αναγνωρίζονται από την Γερμανική Πανεπιστημιακή Κοινότητα και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (of a postgraduate Master’s degree) για τον λόγο ότι ήταν ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο εμπεριείχε δύο κύκλους σπουδών ήτοι :
  Α’ κύκλο τουλάχιστον 3 ετούς διάρκειας, με τίτλο αποφοίτησης το προ-πτυχιακό δίπλωμα Vordiplom ή Zwischenprüfung, ισότιμο και αντίστοιχο με το Bachelor, το οποίο όμως (τότε) δεν έδινε καμία επαγγελματική επάρκεια.
  Β’ κύκλο τουλάχιστον 2 ετούς διάρκειας, με τίτλο αποφοίτησης το:
  • Μagister Αrtium, ισότιμο και αντίστοιχο του Master of Αrts.
  • Diplom ισότιμο και αντίστοιχο του Master of Science.
  Βέβαια είναι αυτονόητο ότι, η πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών απαιτούσε την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών. Η φοίτηση είχε αυστηρούς όρους, όπως π.χ. ότι διαγράφεται ο φοιτητής που θα αποτύχει και για δεύτερη φορά σε εξετάσεις μαθήματος.
  Το προαναφερόμενο σύστημα με τους τίτλους αποφοίτησης παρότι κατείχε ευρεία αναγνώριση (Παράδειγμα: φοιτητής σε Οικονομική Σχολή που τη δεκαετία του 80 έφυγε για Αμερική έχοντας μόνο το Vordiplom, οι Αμερικάνοι το αναγνώρισαν ως Bachelor και του επέτρεψαν να φοιτήσει στον κύκλο του Μaster) δεν έχει αποδοχή από την ελληνική πολιτεία. Με άλλα λόγια η Ελληνική Πολιτεία (ΔΟΑΤΑΠ) δεν αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών των Γερμανικών Πανεπιστημίων
  ως ισότιμους και αντίστοιχους των τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ( of a postgraduate Master’s degree), αλλά ως ισότιμους και αντίστοιχους προπτυχιακών σπουδών, για τον λόγο ότι δεν είναι διπλώματα ανεξάρτητου δεύτερου κύκλου σπουδών, παρά τις γραπτές διαβεβαιώσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας της Γερμανίας. Έτσι αυθαίρετη και άδικη είναι και η απόφαση που αποτυπώνεται στο με αριθμό 46 Απόσπασμα Πρακτικού της συνεδρίασης του Α΄ Τμήματος του ΔΣ ΔΟΑΤΑΠ., η οποία λέει, ότι ο ΙΔΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (MAGISTER ή DIPLOM) για μεν τους προερχόμενους από Ελληνικά Πανεπιστήμια θεωρείται Μεταπτυχιακός τίτλος για δε τους αποφοίτους Γερμανικών Πανεπιστημίων προπτυχιακός τίτλος σπουδών. (SIC!!).
  Εν κατακλείδι για τους κατόχους τίτλων σπουδών ήτοι: MAGISTER ή DIPLOM από γερμανικά Πανεπιστήμια, η υιοθέτηση αυτού του άρθρου συνιστά αδικία και διάκριση εις βάρος τους

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:36 | Χατζηλίδης Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμπληρωματικά του προηγούμενου σχολίου μου θα ήθελα να τονίσω την αδικία της αναδρομικότητας την οποία την έζησα παλιά θα την ζήσει και ή κόρη μου τώρα η οποία ενώ είχε τα μόρια για να περάσει σε σχολή πολιτικών μηχανικών σε άλλη πόλη επέλεξε να περάσει στην σχολή οικονομικών επιστημών του ΑΠΘ .Σίγουρα άν γνώριζε ότι η φοίτηση της στην σχολή πολιτικών μηχανικών θα τις έδινε και ένα μεταπτυχιακό τίτλο θα επέλεγε την σχολή με το (ΚΕΡΑΣΑΚΙ – ΡΟΥΣΦΕΤΙ) που λέγεται μεταπτυχιακός τίτλος . Το άκρων άωτον της αδικίας
  Με τιμή
  ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:03 | ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Δωδεκανήσου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 46.
  Το παρόν άρθρο, προσβάλλει την νοημοσύνη μας, χωρίς να κρατάει καν τα προσχήματα. Ο συντάκτης με ιδιαίτερη σπουδή και προχειρότητα ανατρέπει κάθε έννοια λογικής με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Η προχειρότητα και η βιασύνη σύνταξης των αναφερομένων στο εν λόγω άρθρο αποτυπώνεται στην απουσία τόσο της παραγράφου 3, όσο και του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 4, για το οποίο γίνεται αναφορά – παραπομπή στην παράγραφο 6!

  Στην παράγραφο 1, τα ήδη χορηγηθέντα 5ετή πτυχία βαπτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και μάλιστα αναδρομικά.
  Η διάταξη δε για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο με διάφορες ειδικές θεματικές ενότητες χωρίς περιορισμό, έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε άλλο άρθρο του ίδιου νομοσχεδίου (άρθρο 32, παράγραφος 2δ) που προβλέπει ότι οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις.
  Η αναφορά στην παράγραφο 2 για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Π.Μ.Σ. που περιγράφονται στα άρθρα 30 & 31.
  Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι σε επαγγελματικά δικαιώματα! Ο καθορισμός τους μάλιστα θα γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα ενώ ο ίδιος ο Υπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι μόνο με Νόμο μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕ. Μήπως ο σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να μη ρυθμιστεί ποτέ το θέμα;
  Στην παράγραφο 5 έχουμε αναφορά για σύσταση άλλης μιας επιτροπής. Τι πρωτότυπο! Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής επιτροπής (άλλωστε έχουν εκδοθεί πορίσματα από αρκετές) αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση του θέματος. Η σύνθεση της προς σύσταση επιτροπής είναι τουλάχιστον ατυχής, εάν δεν θεωρηθεί εκ του πονηρού, καθώς αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Τ.Ε.Ε. Γιατί δεν μετέχει εκπρόσωπος του επίσημου φορέα των Μηχανικών ΤΕ; Πόσο ηθικό είναι, σε μια θεωρητικά ευνομούμενη πολιτεία, ένας συντεχνιακός φορέας να καθορίζει τα επαγγελματικά προσόντα (για να μην ξεχνιόμαστε, όχι δικαιώματα) των ανταγωνιστών του;
  Στην παράγραφο 6 επιχειρείται για πρώτη φορά η διάσπαση του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών καθώς προβλέπεται, εντελώς αυθαίρετα (καθώς δεν βασίζεται σε καμία διάταξη νόμου), ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που αποφοίτησαν προ και μετά την εφαρμογή του Ν. 2916/2001.
  Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση χωρίς αιτιολογική έκθεση (παγκόσμια πρωτοτυπία)!

  Με το άρθρο 46 προκαλείται καταστρατήγηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας.
  Το Ελληνικό Κράτος έχει ηθική και νομική υποχρέωση να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα που να αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ΤΕ Μηχανικών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:12 | ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Δ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 46.
  Το παρόν άρθρο, εκτελώντας προσχεδιασμένο σχέδιο εξόντωσης των Μηχανικών ΤΕ, προσβάλλει την νοημοσύνη μας, χωρίς να κρατάει καν τα προσχήματα. Ο συντάκτης με ιδιαίτερη σπουδή και προχειρότητα ανατρέπει κάθε έννοια λογικής με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Η προχειρότητα και η βιασύνη σύνταξης των αναφερομένων στο εν λόγω άρθρο αποτυπώνεται στην απουσία τόσο της παραγράφου 3, όσο και του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 4, για το οποίο γίνεται αναφορά – παραπομπή στην παράγραφο 6!

  Στην παράγραφο 1, τα ήδη χορηγηθέντα 5ετή πτυχία βαπτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και μάλιστα αναδρομικά.
  Η διάταξη δε για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο με διάφορες ειδικές θεματικές ενότητες χωρίς περιορισμό, έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε άλλο άρθρο του ίδιου νομοσχεδίου (άρθρο 32, παράγραφος 2δ) που προβλέπει ότι οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις.
  Η αναφορά στην παράγραφο 2 για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Π.Μ.Σ. που περιγράφονται στα άρθρα 30 & 31.
  Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι σε επαγγελματικά δικαιώματα! Ο καθορισμός τους μάλιστα θα γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα ενώ ο ίδιος ο Υπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι μόνο με Νόμο μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕ. Μήπως ο σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να μη ρυθμιστεί ποτέ το θέμα;
  Στην παράγραφο 5 έχουμε αναφορά για σύσταση άλλης μιας επιτροπής. Τι πρωτότυπο! Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής επιτροπής (άλλωστε έχουν εκδοθεί πορίσματα από αρκετές) αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση του θέματος. Η σύνθεση της προς σύσταση επιτροπής είναι τουλάχιστον ατυχής, εάν δεν θεωρηθεί εκ του πονηρού, καθώς αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Τ.Ε.Ε. Γιατί δεν μετέχει εκπρόσωπος του επίσημου φορέα των Μηχανικών ΤΕ; Πόσο ηθικό είναι, σε μια θεωρητικά ευνομούμενη πολιτεία, ένας συντεχνιακός φορέας να καθορίζει τα επαγγελματικά προσόντα (για να μην ξεχνιόμαστε, όχι δικαιώματα) των ανταγωνιστών του;
  Στην παράγραφο 6 επιχειρείται για πρώτη φορά η διάσπαση του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών καθώς προβλέπεται, εντελώς αυθαίρετα (καθώς δεν βασίζεται σε καμία διάταξη νόμου), ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που αποφοίτησαν προ και μετά την εφαρμογή του Ν. 2916/2001.
  Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση χωρίς αιτιολογική έκθεση (παγκόσμια πρωτοτυπία)!

  Με το άρθρο 46 προκαλείται καταστρατήγηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας.
  Το Ελληνικό Κράτος έχει ηθική και νομική υποχρέωση να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα που να αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ΤΕ Μηχανικών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 46, Παράγραφοι 1 και 2.
  Επιτέλους, η αναγνώριση του πενταετούς κύκλου σπουδών από την Πολιτεία, στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, υλοποιείται. Μετά από χρόνιες και κατά περιόδους, εξαγγελίες, υπήρξε η απαραίτητη πολιτική βούληση.
  Με ενδιαφέρον παρατηρώ τα σχετικά σχόλια! Πραγματικά θεωρώ πως αν δούμε το θέμα με πνεύμα ευρύτερο, όχι ιδιοτελώς, όχι με βάση το προσωπικό-ατομικό συμφέρον, θα συμφωνήσουμε πως είναι μια ξεκάθαρη διάκριση του κύκλου των σπουδών, που αναβαθμίζει, όχι μόνο ορισμένους(μηχανικούς-γεωτεχνικούς κ.α.), αλλά το σύνολο των σπουδών.

  Προσωπικά, πέραν του τίτλου του Διπλωματούχου Μηχανικού, διαθέτω δύο μεταπτυχιακά, τα οποία απέκτησα με πολύ προσπάθεια και υψηλό κόστος, κόστους που σχετίζεται με την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση αλλά και την αφιέρωση πολλών ωρών ενασχόλησης-διαβάσματος-προσπάθειας.
  ΑΡΘΡΟ 46, Παράγραφοι 1 και 2.
  Κάποιος που θα ήταν στη θέση μου, θα μπορούσε να προσεγγίσει το συγκεκριμένο άρθρο αρνητικά, δεδομένου πως η Πολιτεία-Αγορά «αναγνωρίζει»(αμείβει), μόνο ένα master, ενώ για τα άλλα δεν υπάρχει έστω και η ελάχιστη αναγνώριση (μόνο στον Δημόσιο Τομέα, αναγνωρίζεται για το 2ο master, 1έτος επιπλέον, ως προϋπηρεσία στον τρέχοντα βαθμό). Έτσι με την εξέλιξη αυτή, θα είναι στην ίδια θέση αυτός (π.χ.Μηχανικός)που του αναγνωρίστηκε το πτυχίο ως master και αυτός (π.χ.Μηχανικός) που είχε από πριν 1 ή 2 ή…master.

  Προσωπικά, δεν μπορώ να το προσεγγίσω έτσι, ενώ θεωρώ πως η συγκεκριμένη εξέλιξη (αναγνώριση πενταετούς κύκλου σπουδών σε master) ΑΡΓΗΣΕ ΠΟΛΥ, για πολλούς και διάφορους λόγους, λόγους που όλοι μας μπορούμε να συμπεράνουμε και οι οποίοι λόγοι κόστισαν αρκετά σε πολλούς συναδέλφους μας, συνάδελφοι που το master το είχαν συνυφασμένο με την επαύξηση προσόντων και όχι με την απόκτηση πρόσθετης γνώσης.
  Ατομικά,έχοντας ως δεδομένα τα της τρέχουσας εξέλιξης (αναγνώριση master), θα έμπαινα ξανά στη διαδικασία απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων, μέσω των δυο στοχευμένων μεταπτυχιακών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:53 | Μαίρη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αυτό το άρθρο αποτελεί κατάφωρη ΑΔΙΚΙΑ κατά των λοιπων φοιτούντων σε αυτοτελή Π.Μ.Σ..

  Με το παρόν άρθρο οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ τίτλο σπουδών ισοδύναμο με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Μ.Δ.Ε., ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

  Δηλαδή
  1)ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ από το τμήμα τους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εάν και πόσες φορές ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ,
  2) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ,
  3) ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ και
  4) ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ..

  ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ
  Οι υπόλοιποι φοιτητές, που έχουν εισαχθεί σε σχολές ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, μετά τη λήψη του πτυχίου τους,
  1) ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την εισαγωγή τους σε κάποιο Π.Μ.Σ.
  2) ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ., όπως για πρώτη φορά μια αριστερή (;;;) κυβέρνηση νομοθετεί στο άρθρο 45 παρ. 1 περ. ε., όπου προβλέπονται ρητά «οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.», ενώ ούτε ο προηγούμενος νόμος 3685-2008 δεν προέβλεπε ρητά ότι πρέπει να διαγράφονται οι φοιτητές, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια όσον αφορά τους κανονισμούς σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., όπου άλλο ορίζει ως βάση το 6 άλλο το 5, άλλο ορίζει ότι εάν κοπεί κανείς σε 2 μαθήματα το εξάμηνο διαγράφεται από το μεταπτυχιακό, άλλο άλλο ορίζει ότι εάν κανείς κοπεί σε ένα μάθημα, το ξαναδώσει και ξανακοπεί, πάλι διαγράφεται. Απεναντίας, με το συγκεκριμένο άρθρο οι απόφοιτοι πενταετών τμημάτων δεν διαγράφονται ΠΟΤΕ, όσες φορές και αν κοπούν και παίρνουν Μ.Δ.Ε.. Δηλαδή για αυτούς δεν θα ισχύουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργία των Π.Μ.Σ., που κατά τις νομοθετικές σας υποδείξεις θα προβλέπουν πλέον ρητά «τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.»;;
  3) ΕΧΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, η οποία περιορίζεται μάλιστα σε ένα η δύο ημερολογιακά έτη, ενώ οι λοιποί απόφοιτοι πενταετούς φοίτησης μπορούν να θεωρούνται φοιτητές για όσα χρόνια χρειαστεί να πάορυν το Μ.Δ.Ε., δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και οι μη προνομιούχοι άνεργοι και αμειβόμενοι με το βασικό μισθό πολίτες της.
  4) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ στα περισσότερα Μ.Δ.Ε., έστω και αν με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθείτε να κάνετε δικαιότερη την κατανομή των διδάκτρων.

  Για να αρθεί αυτή η αδικία, είτε να ιδρύσετε μόνο τμήματα πενταετούς φοίτησης, που θα έχουν αυτομάτων ενσωματωμένο το Μ.Δ.Ε.

  είτε να ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ,

  δηλαδή ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

  ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ,

  ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 υποτίθεται ότι «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων».

  Εν προκειμένω, οι μεταπτυχιακοί όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους προπτυχιακούς τετραετούς φοίτησης, αλλά είναι κατάφωρα αδικημένοι έναντι των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, οι οποίοι απολαμβάνοντας πράγματι κατ’ ουσία ΠΛΗΡΗ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΑΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

  Εάν πραγματικά πιστεύετε στο δίκαιο, την ισονομία και την ισοπολιτεία, θα μεριμνήσετε για την άρση αυτής της αδικίας κ αι θα επιτρέψετε ΣΕ ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ Μ.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.

  Σας ευχαριστώ

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:26 | ΓΓ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οπως πάντα η Ελλάδα πρέπει να πρωτοτυπεί. Κύριοι είμαι αποφοιτος ΤΕΙ και θέλω ότι επαγγελματικά δικαιώματα έχω σε μια από τις αναπτυγμένες χώρες τις ΕΕ να μπορώ να τα έχω και στην χώρα μου. Τόσο δύσκολο είναι να το υλοποιήσετε αυτό;
  Ελεος με τις ελληνικές πατέντες που εξυπηρετούν συντεχνίες.
  Επίσης δεν καταλαβαίνω την ανάμιξη του ΤΕΕ σε θέματα των ΤΕΙ. Εχουμε δική μας ένωση εδώ και δεκαετίες η οποία λέγεται ΕΕΤΕΜ.
  Για ποιόν λόγο λοιπόν ξαφνικά εμφανίζεται το ΤΕΕ που ούτε καν μας εγγράφει (καλύτερα) στα μέλη του;
  Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι τη διάκριση σε παλαιούς και νέους αποφοίτους.Η επαγγελαμτική εμπειρία των παλαιών αποφοίτων δεν παίζει κανένα ρόλο;

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:41 | ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Δ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 46.
  Το παρόν άρθρο, εκτελώντας προσχεδιασμένο σχέδιο εξόντωσης των Μηχανικών ΤΕ, προσβάλλει την νοημοσύνη μας, χωρίς να κρατάει καν τα προσχήματα.
  Ο συντάκτης με ιδιαίτερη σπουδή και προχειρότητα ανατρέπει κάθε έννοια λογικής με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων.
  Η προχειρότητα και η βιασύνη σύνταξης των αναφερομένων στο εν λόγω άρθρο αποτυπώνεται στην απουσία τόσο της παραγράφου 3, όσο και του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 4, για το οποίο γίνεται αναφορά – παραπομπή στην παράγραφο 6!

  Στην παράγραφο 1, τα ήδη χορηγηθέντα 5ετή πτυχία βαπτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και μάλιστα αναδρομικά.
  Η διάταξη δε για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο με διάφορες ειδικές θεματικές ενότητες χωρίς περιορισμό, έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε άλλο άρθρο του ίδιου νομοσχεδίου (άρθρο 32, παράγραφος 2δ) που προβλέπει ότι οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις.
  Η αναφορά στην παράγραφο 2 για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Π.Μ.Σ. που περιγράφονται στα άρθρα 30 & 31.
  Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι σε επαγγελματικά δικαιώματα! Ο καθορισμός τους μάλιστα θα γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα ενώ ο ίδιος ο Υπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι μόνο με Νόμο μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕ. Μήπως ο σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να μη ρυθμιστεί ποτέ το θέμα;
  Στην παράγραφο 5 έχουμε αναφορά για σύσταση άλλης μιας επιτροπής. Τι πρωτότυπο! Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής επιτροπής (άλλωστε έχουν εκδοθεί πορίσματα από αρκετές) αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση του θέματος. Η σύνθεση της προς σύσταση επιτροπής είναι τουλάχιστον ατυχής, εάν δεν θεωρηθεί εκ του πονηρού, καθώς αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Τ.Ε.Ε. Γιατί δεν μετέχει εκπρόσωπος του επίσημου φορέα των Μηχανικών ΤΕ; Πόσο ηθικό είναι, σε μια θεωρητικά ευνομούμενη πολιτεία, ένας συντεχνιακός φορέας να καθορίζει τα επαγγελματικά προσόντα (για να μην ξεχνιόμαστε, όχι δικαιώματα) των ανταγωνιστών του;
  Στην παράγραφο 6 επιχειρείται για πρώτη φορά η διάσπαση του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών καθώς προβλέπεται, εντελώς αυθαίρετα (καθώς δεν βασίζεται σε καμία διάταξη νόμου), ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που αποφοίτησαν προ και μετά την εφαρμογή του Ν. 2916/2001.
  Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση χωρίς αιτιολογική έκθεση (παγκόσμια πρωτοτυπία)!

  Με το άρθρο 46 προκαλείται καταστρατήγηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας.
  Το Ελληνικό Κράτος έχει ηθική και νομική υποχρέωση να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα που να αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ΤΕ Μηχανικών.

 • Άρθρο 46
  Παράγραφοι 1 και 2.
  Η μαζική μετατροπή των προπτυχιακών διπλωμάτων 5τους διάρκειας σε ενιαία Μάστερ και μάλιστα αναδρομικά, Δεν τεκμηριώνεται διότι δεν έχει αλλάξει η ακαδημαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών (περιεχόμενο σπουδών, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λ.π).
  Αντιθέτως οι σχετικές συμφωνίες που έχουμε ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ως χώρα, στο πλαίσιο των Συναντήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, προβλέπουν σαφή διαχωρισμό των τριών κύκλων σπουδών και δεν δικαιολογούν τις ελληνικές αλχημείες περί ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων Μάστερ των πενταετών προπτυχιακών προγραμμάτων.
  Η δικαιολογία δε του Υπουργού με βάση δηλώσεις του, ότι επιδιώκεται η ένταξη των τίτλων σπουδών των Πολυτεχνικών, Γεωπονικών Σχολών στο 7ο επίπεδο του ΕΠΕΠ για να υπάρξει η «απαραίτητη διαφορά» με τους πτυχιούχους ΤΕΙ ώστε να είναι πιο ευκολη η απονομή δικαιωμάτων, δεν ευσταθεί διότι :
  1ον το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα !
  2ον τα διπλώματα υπερτετραετούς διαρκείας ειχαν θεσμοθετηθει για να ικανοποιήσουν τις ολιστικές ειδικότητες (π.χ Πολιτικός Μηχανικός – Γεωπόνος) και ήδη λαμβάνουν περισσότερες ακαδημαϊκές μονάδες (300 ECTS) από τα αντίστοιχα 4ετή (240 ECTS) γεγονός που αναγνωρίζεται και στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο του δημοσίου, αλλά και στην πρόσβαση σε διδακτορικά.
  3ον η 35χρονη καθυστέρηση της έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς ΤΕΙ και όχι μόνο – σίγουρα δεν οφείλεται στην έλλειψη διαφοροποίησης μεταξύ των πτυχίων 5τους και 4τους διάρκειας αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς Πολιτείας.
  Επομένως η ρύθμιση για το Μάστερ δεν καλύπτει κάποια εκπαιδευτική ανάγκη, αλλά αποσκοπεί στο να κάνει ερμητικά «κλειστό» το επάγγελμα για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων των Α.Ε.Ι.
  Εκτός των άλλων συνεπειών της χαριστικής αυτής ρύθμισης θα ανακύψουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, αφού η ρύθμιση δεν καταργεί την υφιστάμενη δομή και λειτουργία των Σχολών , πόσο μάλλον η πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ για όλα τα διπλώματα ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης!
  Επίσης με την ρύθμιση αυτή αλλάζει το status της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι της χώρας αλλά και πτυχιούχων του εξωτερικού αφού ανατρέπει ευρωπαϊκές συμφωνίες δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στην ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 05/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Πτυχιούχων του εξωτερικού, ανοίγοντας ένα νέο γύρο προσφυγών και δικαστικών διενέξεων.
  θεωρούμε ότι οι λόγοι, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αποδεχθούν μια τέτοια πρόταση, εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό .

  Παράγραφοι4 και κυρίως 5
  Η αποτυχημένη – σύμφωνα και με τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας – συνταγή των Π.Δ/των δεν μπορεί να ξανασερβίρεται ως λύση για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ και μάλιστα με ένα τρόπο τόσο προκλητικό και μεροληπτικό σε βάρος ειδικά των Μηχανικών ΤΕΙ.
  Η σύνθεση της Επιτροπής προφανώς και δεν βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια διότι η επιλογή του πρόεδρου του ΤΕΕ δηλαδή του συντεχνιακού φορέα που αποδεδειγμένα κρατά το επάγγελμα του μηχανικού (μόνο για τους διπλωματούχους!) «κλειστό», ως «αντικειμενικού» κριτή για να καθορίσει τα δικαιώματα των ανταγωνιστών του Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και απευθύνεται σε ιθαγενείς!
  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, συνοδευόμενος μάλιστα από άλλα τρία μέλη της επιτροπής (ενταγμένα κι αυτά στο ΤΕΕ !), σε ρόλο Τοποτηρητή, «αμερόληπτα» θα προσδιορίσουν τα «προσόντα μας» !! Εάν η παράγραφος 5 του άρθρου 46 ψηφιστεί στη Βουλή θα αποτελέσει ευθεία βολή κατά της Ακαδημαϊκής αυτοτέλειας των ΤΕΙ και θα προσβάλει τον ανώτατο χαρακτήρα αυτών, τα Συμβούλια των Τμημάτων και τους πτυχιούχους μηχανικούς συνολικά και παράλληλα θα φιμώσει κάθε αντίθετη φωνή, όπως του θεσμοθετημένου φορέα τους, προκαλώντας την σαλαμοποίηση του κλάδου τους.
  Διαβεβαιώνουμε τον Υπουργό ότι, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε, ως μηχανικοί του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, τον φορέα που μας ανταγωνίζεται ως ρυθμιστή στο επάγγελμα μας, διότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο, αντιδεοντολογικό και αντιδημοκρατικό .
  Εάν ο Υπουργός έχει πραγματικά την βούληση να λύσει το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, θα πρέπει :
  • Να αγνοήσει τις συντεχνιακές παρεμβάσεις ως εξωθεσμικές και να έρθει σε πραγματικό διάλογο με τα ΤΕΙ και την ΕΕΤΕΜ ως άμεσα εμπλεκόμενους
  • Να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με βάση τις εισηγήσεις των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ.
  • να μας απαντήσει στο που συμφωνεί και που διαφωνεί με την ολοκληρωμένη πρόταση του σχεδίου νόμου για τα επαγγελματικά δικαιώματα (και «όχι προσόντα») που του έχουμε καταθέσει και στην οποία περιλαμβάνεται και το τρίπτυχο επαγγελματικές δραστηριότητες-άδεια άσκησης επαγγέλματος- φορέας οργάνωσης του επαγγέλματος- ως πακέτο !

  Η ρύθμιση του άρθρου 46 είναι ατελής και αποσπασματική, θολή και υποβολιμαία. Δεν καθορίζει άμεσα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά τα παραπέμπει στις καλένδες.
  Εφόσον δεν οριοθετηθεί προηγουμένως η επαγγελματική μας ταυτότητα ως πτυχιούχων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης με σαφή τρόπο, δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να επιβάλει με διοικητικό τρόπο τον Επιμελητηριακό Φορέα, στον όποιο θα υπαχθούμε χωρίς να έχουμε δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

  Ο Υπουργός στην παρ. 5 με πρωτοφανή τρόπο εμπλέκεται στην εκπροσώπηση του κλάδου των μηχανικών ΤΕΙ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «λαγός» για το ΤΕΕ, αφού έσπευσε να υιοθετήσει πριν ακόμη γίνει, το «Τμήμα» ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ, όπως του υπέδειξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι, αγνοώντας ότι δεν προσφέρει κάτι στους πτυχιούχους αλλά τίθεται εκ του πονηρού και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ και του φορέα εκπροσώπησής τους, την ΕΕΤΕΜ.
  Με τη μεθόδευση αυτή, το ΤΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν εισπρακτικό μηχανισμό για να αυξήσει τα έσοδα του και ταυτόχρονα να εγκλωβίσει, για αλλά τριάντα χρόνια, τους πτυχιούχους του τεχνολογικού τομέα μέχρι να εξαϋλωθούν τα ΤΕΙ μέσω των διετών προγραμμάτων κατάρτισης !
  Τελικά εάν το αντάλλαγμα για το 5ετες master, είναι κατά τον Υπουργό Παιδείας, το «ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ», στο οποίο θα παρκάρει τους μηχανικούς ΤΕΙ και στο βαθμό που πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο λύνεται το επαγγελματικό πρόβλημα των μηχανικών ΤΕΙ μάλλον «πλανάται πλάνην οικτρά»!
  Το μόνο πρόβλημα που λύνει αυτή η ακατανόητη (ή σκόπιμη;) ρύθμιση, είναι το οικονομικό του ΤΕΕ, ενώ συγχρόνως, θα διατηρήσει το επάγγελμα μηχανικού κλειστό στην Ελλάδα, κατάσταση που εξυπηρετεί ουσιαστικά τα μέλη του ΤΕΕ και ιδιαίτερα εκείνα που ανήκουν στις κλασικές ειδικότητες.

  Παράγραφος 6.
  Ο απαράδεκτος διαχωρισμός των πτυχιούχων σε πριν και μετά το 2001, για την «απονομή» επαγγελματικών «προσόντων», δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν έχει νόημα και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τον περιορισμό της πρόσβασης τους στο επάγγελμα από τα Επιμελητήρια προς διασφάλιση των συμφερόντων των δικών τους μελών.
  Με ποια κριτήρια, άραγε, θα πείτε σε έναν πτυχιούχο με 20ετη και πλέον επαγγελματική εμπειρία ότι είναι μηχανικός κατώτερης κατηγορίας, επειδή δεν βολεύει τους ανταγωνιστές του;

  Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου.

  Οι διατάξεις των υπολοίπων άρθρων του νομοσχεδίου ειδικά για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών είναι αναχρονιστικές και δεν συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο των ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ καθώς και στην εύρυθμή λειτουργία των ΑΕΙ (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:00 | panos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να τροποποιηθεί το άρθρο 46 στις παραγράφους 5 & 6, όπως φαίνεται παρακάτω:

  Παράγραφο 5
  Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στην ΕΕΤΕΜ με τον αναπληρωτή του.

  Παράγραφο 6
  Τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», αποφάσισε την διατύπωση του ακόλουθου σχολίου:
  Το άρθρο 46 του νομοσχεδίου που ανάρτησε σε διαβούλευση ο υπουργός παιδείας, αποτελεί μία ακόμη πράξη του δράματος της ρατσιστικής αντιμετώπισης των μηχανικών τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ από το ελληνικό κράτος.
  Είχαν προηγηθεί η εξαγγελία του υπουργού πριν από έξι μήνες ότι θα ρυθμίσει άμεσα το ζήτημα με νομοθετική πρωτοβουλία, το έγγραφο του γεν. γραμματέα του υπουργείου που ζητούσε τις εισηγήσεις των ΑΕΙ για το θέμα, η σύσταση επιτροπής εντός του υπουργείου που θα εξέταζε τις εισηγήσεις αυτές κλπ.
  Στη συνέχεια ακούσαμε δια στόματος του προέδρου ΤΕΕ, ότι πάρθηκε ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε., να συσταθεί τμήμα απόφοιτων τεχνολογικού τομέα για να ανασκευάσει λίγες μέρες μετά και να διευκρινίσει ότι η απόφαση δεν ήταν τελικά ομόφωνη. Είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις διαφόρων παρατάξεων του Τ.Ε.Ε που αντιδρούσαν στην απόφαση αυτή και εξέφραζαν επιφυλάξεις τόσο για την σκοπιμότητά της όσο και για την ομοφωνία της. Ωστόσο ο κ. Γαβρόγλου είχε σπεύσει να χαιρετίσει την ‘’ομόφωνη;’’ απόφαση του ΤΕΕ και να δηλώσει ότι μαζί με την αναγνώριση των 5ετών σπουδών ως master, ανοίγουν τον δρόμο για την επαγγελματική αναγνώριση των μηχανικών Τ.Ε.
  Και πριν προλάβουμε να διαβάσουμε τις διατάξεις που αναρτήθηκαν σε διαβούλευση, ακούμε δια στόματος υπουργού μία ακόμη εξαγγελία, από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΤΕΙ αυτή τη φορά, με την οποία προαναγγέλλει την σύσταση άλλης επιτροπής από αυτήν που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, αποτελούμενης από καθηγητές Π.Ε. – Τ.Ε. της κάθε ειδικότητας και ειδικούς εμπειρογνώμονες η οποία θα εισηγηθεί για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα; προσόντα;, κανείς δεν έχει καταλάβει…
  Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να ρυθμιστούν τα Ε.Δ. με προεδρικά διατάγματα τελικά και όχι με νόμο. Και μιλάμε για τον ίδιο υπουργό που δήλωνε τον περασμένο Νοέμβριο ότι η διαδικασία των προεδρικών διαταγμάτων έχει αποδειχθεί ατελέσφορη και κατακεραύνωνε τα επιμελητήρια που εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια.
  Όμως, μέσα σε αυτό το εξάμηνο των ‘’καταιγιστικών’’ εξελίξεων αναφορικά με τα Ε.Δ. των μηχανικών Τ.Ε. συνέβησαν και άλλα πράγματα. Συγκεκριμένα, όσο εμείς αναμένουμε να κάτσει η μπίλια στο μυαλό του κυρίου Γαβρόγλου, ο κ. Σπίρτζης τροποποίησε, ξανά, το νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού ορίζοντας πάλι ότι μόνον οι απόφοιτοι των πολυτεχνικών σχολών δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε αυτό, προχωράει με γοργούς ρυθμούς η σύνταξη των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 29 του ν. 4439/16 για όλες τις ειδικότητες των πολυτεχνικών σχολών και η συνέχεια δίνεται με το παρόν νομοσχέδιο όπου όλοι οι απόφοιτοι ‘’ενιαίων και αδιάσπαστων’’ πενταετών σπουδών θα γίνονται αυτόματα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου…στην ειδικότητα τους.
  Μπαίνουμε στον πειρασμό να σχολιάσουμε τις διατάξεις του άρθρου 46 του νομοσχεδίου, ωστόσο η αλληλουχία των γεγονότων μας υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία βούληση ούτε σχέδιο για την επαγγελματική αναγνώριση των μηχανικών Τ.Ε. και ότι όλη αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το θέμα, απλώνεται επίτηδες προκειμένου να περάσουν όλες εκείνες οι διατάξεις που θα κλείσουν ακόμη περισσότερο το επάγγελμα στους απόφοιτους των πολυτεχνείων. Και ίσως να αποσκοπούν και σε έναν ελιγμό απέναντι στο ΣτΕ και σε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει αυτές τις μέρες!
  Δυστυχώς μας αποδεικνύετε συνεχώς ότι μόνο τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια ίσως πετύχουν να αλλάξουν κάποια στιγμή τις νοοτροπίες που έχουν καλλιεργηθεί επί σειρά ετών σε αυτή τη χώρα και μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε. Ο σύλλογός μας έχει προσφύγει ήδη και στα δύο και το μόνο που μας μένει είναι να αναμένουμε τις αποφάσεις τους…
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:04 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ζητούμε την απόσυρση του άρθρου 46 διότι:
  Είναι προφανείς οι «αδυναμίες» του συγκεκριμένου άρθρου και οι «εξυπηρετήσεις» που προσφέρει σε συγκεκριμένες κατηγορίες και συντεχνίες.
  Πιθανόν θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τι προέβλεπε η 3η παράγραφος που μάλλον διεγράφη βεβιασμένα, αφού απουσιάζει από το άρθρο, όπως και το «δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4» που επίσης απουσιάζει, αλλά στο οποίο γίνεται αναφορά – παραπομπή στην 6η παράγραφο.
  Συγκεκριμένα:
  • Στην 1η παράγραφο τα 5ετή πτυχία βαπτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Προβλέπεται απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο με διάφορες ειδικές θεματικές ενότητες χωρίς περιορισμό, ερχόμενο έτσι σε αντίθεση με την παρ. 2δ του αρθρ. 32 που προβλέπει ότι: «δ) οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις»
  Δεν μπορεί να υπάρχει αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου διότι έρχεται σε αντίθεση με το αρθρ 30 παρ. 3 που προβλέπει ότι: « 3. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου.» Στην 2η παράγραφο αναφέρεται ότι: «…. ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου….»
  Δεν επιτρέπεται να δοθεί αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου με αναδρομική μάλιστα ισχύ, διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 30 & 31 στα οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Μ.Σ.
  • Στην 4η παράγραφο διατηρείται το προβληματικό καθεστώς του καθορισμού πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων, σε πλήρη αντίθεση με τις μέχρι πρότινος δηλώσεις του Υπουργού για την έκδοσή τους με Νόμο.
  • Στην 5η παράγραφο, η προς σύσταση επιτροπή είναι ετεροβαρής, αφού δεν περιλαμβάνει εκπροσώπους του φορέα των ΤΕ μηχανικών, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
  • Στην 6η παράγραφο, επιχειρείται για πρώτη φορά η διάσπαση του κλάδου των ΤΕ μηχανικών σε αποφοιτήσαντες προ και μετά την εφαρμογή του Ν. 2916/2001. Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος καθώς δεν βασίζεται σε καμία διάταξη νόμου, ενώ αντιθέτως οι Μηχανικοί απόφοιτοι των σχολών του Τεχνολογικού Τομέα, διαχρονικά αντιμετωπίσθηκαν από την νομοθεσία ως ενιαίος κλάδος, ισότιμα και χωρίς καμιά διαφοροποίηση.

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:19 | sZ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μερικές παρατηρήσεις/απαντήσεις στο σχόλιο του Κου Νίκου Μητρόπουλου

  ‘’Επειδή στην Ελλάδα μας αρέσει να ασχολούμαστε με το ότι μας συμφέρει στο παρόν, αλλά να ξεχνάμε τις συνέπειες των δικών μας επιλογών του παρελθόντος, θα ήθελα να ρωτήσω τους αποφοίτους ΤΕΙ, γιατί σπούδασαν σε αυτά και δεν προσπάθησαν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή ΑΕΙ που θα τους έδινε την ήδη κατοχυρωμένη πολυπόθητη αναγνώριση κύρους και επαγγελματικής δικαίωσης που επιζητούν εκ των υστέρων ?’’

  -Πιθανότατα να προσπάθησαν και δεν μπόρεσαν. Ο αριθμός των εισακτέων είναι πεπερασμένος. Οι βάσεις εξαρτώνται από την προτίμηση και την ζήτηση. Επίσης δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να φύγουν στο εξωτερικό και να γυρίσουν με ένα πτυχίο(κερδισμένο ή ‘’αγορασμένο’’) που θα τους επέτρεπε να απολαμβάνουν τα δικαιώματα μέλους ΤΕΕ. Πάνω από το 40% των μελών ΤΕΕ είναι απόφοιτοι Ιδρυμάτων εξωτερικού. Αν το μόνο κριτήριο είναι η (σεβαστή) σειρά επιτυχίας στις Πανελλήνιες/Πανελλαδικές τότε ας δίνει το κράτος και απευθείας πτυχία στους εισαχθέντες. Πως εξηγείτε τώρα το γεγονός ότι πλέον υφίστανται τμήματα μηχανικών ΤΕΙ με υψηλότερες βάσεις εισαγωγής από Πολυτεχνικές και πανεπιστημιακές σχολές (επαρχίας). Οι εισαχθέντες σε αυτά τα τμήματα μηχανικών ΤΕΙ τι είναι? είναι ικανότεροι, καλύτεροι από τους αντίστοιχους εισαχθέντες σε Πολυτεχνικά τμήματα με χαμηλότερες βάσεις? Κάπου χωλαίνει η θεωρία των Πανελληνίων. Είναι αντικειμένικές αλλά όχι δίκαιες, και είναι διαγωνισμός σειράς, με δυναμικά χαρακτηριστικά. Ένα πρόγραμμα σπουδών όμως έχει διάρκεια και πολλές ευκαιρίες πολύμορφης ‘’κρίσης’’ χωρίς το αντίστοιχο κοινωνικό φορτίο των εισητηρίων εξετάσεων.

  ‘’Άλλωστε επαγγελματικά δικαιώματα έχουν ήδη… Αν δεν έχουν πως δουλεύουν ?’’-Πώς δουλεύουν?

  Με τα περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των υπομηχανικών και τα σχετικά ΒΔ.(Βασιλικά Διατάγματα). Κυνηγώντας το μεροκάματο με σύντροφο την καχυποψία του κάθε διπλωματούχου που θα συναντήσουν στις επαφές τους με τη διοίκηση. Με ελάχιστη επαγγελματική ύλη που δεν αντιστοιχεί προφανώς στα προγράμματα σπουδών τους, στις γνώσεις τους και την εμπειρία τους. Με την εκμετάλλευση από διπλωματούχους για την παροχή υπογραφής ή αναγκαστικά συνυπογραφής. Όταν ένας Πολιτικός μηχανικός ΤΕ με εμπειρία χρόνων δεν μπορεί να μελετήσει παρά διώροφο, ενώ ένας φρέσκος απόφοιτος διπλωματούχος Πολιτικός μηχανικός υπογράφει πραγματικά ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Όταν την ίδια στιγμή κανένας μηχανικός Τ.Ε. δεν μπορεί να έχει μελετητικό πτυχίο, να κάνει πχ Μ.Π.Ε. και πληθώρα άλλων ‘’ειδικών μελετών’’ να συμμετάσχει στη Διοίκηση/ Διαχείριση Έργου, ο μηχανολόγος ΤΕ δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρολογικές μελέτες ούτε για 1W και τα όρια της μεγαθυμίας του κράτους δίνουν για διάφορες ηλεκτρολογικές μηχανολογικές μελέτες όριο τα 50, 70 kW.Όταν μπαίνουν περιορισμοί στις ενεργειακές επιθεωρήσεις για ανθρώπους που είχαν την ίδια εκπαίδευση και (μέχρι πρότινος πριν καταργηθούν για όλους) έδιναν τις ίδιες εξετάσεις. Την ίδια στιγμή ένας διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος ή μηχανικός Ηλ. Υπολογιστών ή Ναυπηγός ή Ηλεκτρονικός μηχανικός υπογράφει τα πάντα των παραπάνω κατευθύνσεων. Κατέχει μήπως ο ένας το γνωστικό αντικείμενο όλων? Η πως κρίνετε το γεγονός ότι και ένας διπλωμ. Πολιτικός μηχανικός υπογράφει (περιορισμένα έστω) ηλεκτρομηχανολογικά? Ευτυχώς που δεν έχει μπει και όριο πόσες αράδες κώδικα θα γράψουν οι μηχανικοί Πληροφορικοί ΤΕ. Αντίστοιχα οι θέσεις του Δημοσίου και ευρύτερου τομέα στενεύουν επικίνδυνα για τους ΤΕ όταν οι πλείστες των προκηρύξεων σε αφορούν μηχανικούς ΠΕ. Και σε μια εποχή που είναι γνωστόν τοις πάσι ότι ΟΙ επαγγελματικές πράξεις μηχανικών στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα κατά 90% θα μπορούσαν να εκτελεστούν και από απόφοιτους ΙΕΚ με εμπειρία. Ένας μηχανικός ΤΕ γνωρίζει ότι δεν θα φτάσει ποτέ σε θέση διοίκησης παρότι η νομοθεσία το προβλέπει, διότι τα εσωτερικά οργανογράμματα συνήθως δεν προβλέπουν στη θέση διοίκησης μηχανικό ΤΕ αφού συνήθως φτιάχνονται από διπλωματούχους μηχανικούς. Και όλα αυτά ανεξάρτητα από το αν ο μηχανικός ΤΕ έχει και μάστερ ή και διδακτορικό, δημοσιεύσεις ή και σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του. Ας μην αγνοείτε το γεγονός ότι πτυχιούχοι ΤΕΙ που διαθέτουν και μάστερή και διδακτορικό και δεν είναι καθόλου λίγοι δεν έχουν επίσης κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Τι είδους δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτό? Γενικά αποσιωπάται ή αποκρύπτεται ότι αποτελεί νομική υποχρέωση του ελληνικού κράτους η έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων από το 1983 και τον ιδρυτικό νόμο 1404/83, τα οποία ουδέποτε εκδόθηκαν. Το περίφημο ΠΔ 318/94 που αφορούσε επαγγελματικά δικαιώματα πολιτικών μηχανικών ΤΕ στην ουσία ακυρώθηκε στο ΣΤΕ μετά από προσφυγή του ΤΕΕ, δημιουργώντας και ‘’δαμόκλειο’’ νομολογία, βασιζόμενο ακριβώς στην ασαφή τότε υπόσταση των ΤΕΙ ελέω ΤΕΕ, και στην επιρροή του ΤΕΕ στη δικαστική εξουσία. Ωστόσο πρόσφατα πλειάδα αγωγών έχουν τελεσιδικήσει στο ΣΤΕ και αναγκάζουν το κράτος να πληρώσει αποζημιώσεις στους μηχανικούς ΤΕ που προσέφυγαν για τη μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  ‘’Τελείωσαν το »έυκολο» ΤΕΙ και μετά επεδίωξαν και πέτυχαν την μετονομασία τους σε ΑΤΕΙ και από Τεχνολόγοι Μηχανικοί να ονομάζονται Μηχανικοί Τ.Ε. (πουλάει καλύτερα στη σφραγίδα) προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για να αναβαθμίσουν τελικά ανυπόστατα την ποιότητα και το κύρος του πτυχίου τους.’’

  -Το εύκολο ΤΕΙ είναι δική σας εκτίμηση και υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δεν θα συζητήσω όμως αυτές, γιατί με την ίδια λογική υπάρχουν πιο εύκολα τμήματα μεταξύ Πολυτεχνείων και ακόμα πιο εύκολα μεταξύ πανεπιστημίων του εξωτερικοί που βγάζουν μηχανικούς και όλοι αυτοί εγγράφονται στο ίδιο ΤΕΕ. Μετά όμως τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών όλων είναι ακριβώς ίδια. Και αυτό έχει μια λογική. Έχουν τελειώσει τμήματα με προγράμματα σπουδών μηχανικού. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα ΤΕΙ διαθέτουν προγράμματα σπουδών μηχανικού (Αξιολογημένα και από την ΑΔΙΠ), μόνο χωρίς τα δικαιώματα. Όσο αφορά την ονοματολογία που αναφέρετε: Τεχνολόγοι μηχανικοί- δεν αφορά τα ΤΕΙ αλλά τα ΚΑΤΕΕ, και ο όρος ΑΤΕΙ δεν έχει καμία νομική βάση και χρησιμοποιείται λανθασμένα, από άγνοια ή και επίτηδες για να δημιουργήσει εικόνα δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν μόνο ΤΕΙ , και ο ανώτατος χαρακτήρας τους έχει διευκρινιστεί πλήρως με τον Ν2916/2001. Ο ιδρυτικός Ν. 1404/83 δεν διασαφήνιζε τον ανώτατο χαρακτήρα τους αλλά επ’ουδενί δεν τα ενέτασσε στην ανώτερη εκπαίδευση.

  ‘’Η απόδοση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στους απόφοιτους των Πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας φοιτητές των ελληνικών Πολυτεχνείων επιβάλλεται να γίνει πραγματικότητα, δεδομένου ότι ειδικά στις δεκαετίες ’80 και ’90, όταν οι απόφοιτοι των polytechnics της Μ. Βρετανίας και άλλων χώρων της Ευρώπης, με πτυχίο Bachelor τριετούς διάρκειας φοίτησης (όπως και των ΤΕΙ άλλωστε) είχαν δικαίωμα λήψης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνο με ένα πρόσθετο έτος σπουδών (δηλαδή 3 έτη βασική φοίτηση αρχικά συν 1 έτος διπλωματικής εργασίας ίσον 4 έτη σπουδών), εμείς έπρεπε να σπουδάζουμε πέντε χρόνια μόνο και μόνο για να πάρουμε Bachelor ενώ είχαμε ήδη κάνει και την ειδίκευση και την διπλωματική εργασία.’’

  -Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάρθρωσης των σπουδών μηχανικών ανά τον κόσμο. Το μοντέλο που έχει επικρατήσει περιλαμβάνει τριετείς ή τετραετείς σπουδές. Το μοντέλο που φθίνει είναι των πενταετών αφού οι χώρες που το εφάρμοζαν και το αντέγραψε εδώ το ΕΜΠ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) ήδη το έχουν αποχωριστεί, και χρησιμοποιούν το MSc με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προχωρημένων σπουδών. Ιστορικά η υιοθέτηση 5ετών σπουδών από τα Ελληνικά Πολυτεχνεία έγινε στο πλαίσιο της θεσιθηρίας και της κατάληψης θέσεων στο ελληνικό Δημόσιο μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο με προβάδισμα σε σχέση με τα πανεπιστημιακα πτυχία, και μετά ενδύθηκε με το απαραίτητο μανδύα επιστημονικότητας. Μάλιστα όχι σε όλες τις ειδικότητες, κάποιες διατηρήθηκαν 4ετείς επί μακρόν. Και τα Πολυτεχνεία –ουσιαστικά το ΕΜΠ εξελίχθηκαν από μικρές τεχνικές σχολές σε Τεχνικά Πανεπιστήμια, απλώς τη δύναμη που άντλησαν διαχρονικά από την κοινωνία για να ανέβει η υπόστασή τους στη συνέχεια την εφάρμοσαν απαγορευτικά για να εμποδίσουν την πρόοδο άλλων σχολών και να προστατέψουν τα επαγγελματικά συμφέροντα της συντεχνίας τους.

  -Ουσιαστικά είναι υποχρέωση και της χώρας μας να ακολουθήσει το μοντέλο BSc + MSc (λόγω Μπολόνια), αλλά δεν το άφησαν τα Πολυτεχνεία και το ΤΕΕ. Τa integrated Master όπως πχ το MEng δεν είναι τίτλος ακαδημαϊκά ισότιμος με το MSc , αλλά οδηγεί απευθείας- όχι άμεσα όμως – στην απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο γίνεται με τριετείς ή τετραετείς σπουδές ΒSc + ΜSc.
  -Επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη απολάμβαναν και απολαμβάνουν (μάλιστα πολύ περισσότερα και μάλιστα πλήρη από λήψης πτυχίου χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία εξέλιξης δικαιωμάτων μέσω εξετάσεων ,εμπειρίας, ακαδημαϊκης εξέλιξης όπως παντού στο εξωτερικό,-οι εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος στο ΤΕΕ όλοι γνωρίζουμε πως είναι τυπικές) οι διπλωματούχοι μηχανικοί στην Ελλάδα. Για τους μηχανικούς ΤΕ τα παραπάνω είναι απαγορευμένα.

  -Τα ΤΕΙ είχαν 7 εξάμηνα σπουδών με πτυχιακή και πρακτική άσκηση πού έγιναν 8 με πτυχιακή και πρακτική άσκηση μετά την αναδιάρθρωση του 2001. Δεν είχαν ποτέ 6 εξάμηνα. Η ειδίκευση κατά τομείς (major) υφίσταται και στα τμήματα μηχανικών των ΤΕΙ με κατευθύνσεις πχ. Ενεργειακός , κατασκευαστικός τομέας για τους Μηχανολόγους μηχανικούς ΤΕ.

  -Μεταπτυχιακός τίτλος όπως αυτός που δημιουργεί ο νόμος της διαβούλευσης χωρίς προπτυχιακό τίτλο και καταφανέστατα χωρίς αντίστοιχο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και χωρίς ερευνητικό χαρακτήρα της διπλωματικής, ακριβέστερα διατριβής (Dissertation)- δεν έχει προφανώς καμία ακαδημαϊκή νομιμοποίηση. Όλα αυτά όμως απαιτούν αλλαγή του προγράμματος σπουδών στα Πολυτεχνεία, και ουσιαστικά θα οδηγούσαν σε σύστημα BSc + MSc.

  ‘’Προφανώς οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, δέχονται πολύ άνετα την ευνοϊκή κατάσταση του να λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έχοντας πτυχίο ΤΕΙ (δηλαδή κατώτερο γνωστικά του ΑΕΙ και ποσοτικά και ποιοτικά), ενώ όχι μόνο δεν ενοχλούνται αλλά επιδιώκουν κιόλας, οι απόφοιτοι των ΑΕΙ να πρέπει να την ξανακάνουν και να αφιερώσουν άλλο ένα έτος σπουδών σε αυτό (δηλαδή συνολικά τουλάχιστον 6 έτη).’’

  -Μπαίνω και στον πειρασμό να ρωτήσω, όπως εσείς παραπάνω: Και γιατί δεν παίρνουν τον εύκολο δρόμο να σπουδάσουν σε ΤΕΙ και μετά να κάνουν μεταπτυχιακό? Σοβαρά τώρα όμως: Τα μεταπτυχιακά είναι κατά κανόνα διετούς διάρκειας, Το αν είναι και αυτά ‘’εύκολα’’ ‘όπως αναφέρατε παραπάνω για τα ΤΕΙ το αφήνω στην κρίση σας την κοινή λογική, και τα ισχύοντα ακαδημαϊκά πρότυπα για τα μεταπτυχιακά. Τα μεταπτυχιακά δεν γίνονται υπηρεσιακά (τουλάχιστον σε φιλοσοφική βάση όπως και όλες οι βαθμίδες σπουδών) αλλά γιατί κάποιος έχει την ανάγκη να εμβαθύνει τις γνώσεις του και να ανοίξει τις γνωστικές του περιοχές, και ετοιμάζουν κάποιον για μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή ερευνητική περιβολή που μπορεί να οδηγήσει και περαιτέρω σε διδακτορική διατριβή. Αναλόγως της κατεύθυνσης πολλά μεταπτυχιακά ζητούν την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων για την καλύτερη προετοιμασία παρακολούθησης του μεταπτυχιακού. Για να διοργανώνουν μεταπτυχιακά και τα Πολυτεχνεία κάποιο λόγο θα έχουν πάντως, κα να μην αρκούνται στο super δίπλωμα.

  ‘’Επίσης να αναφέρουμε ότι από τα τεχνικά και πολυκλαδικά λύκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90, οι μαθητές εισέρχονταν στα ΤΕΙ χωρίς καν να βιώσουν τον κόπο, τη δαπάνη και το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων που βιώσαμε όλοι οι υπόλοιποι μαθητές των Γενικών Λυκείων.’’

  -Ας αποφασίσουμε, τι είδους αναλύσεις θα κάνουμε? Κοινωνιολογικές, με ποσοτικά κριτήρια, με ποιοτικά κριτήρια. Το θέμα είναι όχι μόνο ποιοι έμπαιναν αλλά ποιοι και πόσοι έβγαιναν ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα σπουδών. Ο κοινωνικός αυτοματισμός έχει συζητηθεί επανειλημμένα και δεν είναι εδώ ο χώρος για επιπλέον αναφορές. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών δεν έγιναν αυτόματα μηχανικοί την μέρα εισαγωγής τους στις σχολές. Επίσης το πρόβλημα των Πανελλαδικών δεν είναι και αυτό ευθύνη των μηχανικών ΤΕ. Είναι γεγονός όμως ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών στις σχολές μηχανικών στα ΤΕΙ εγκατέλειπε και οι λόγοι ήταν α) δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα σπουδών και β) συνειδητοποιούσε την περιορισμένη αξία ενός πτυχίου χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης τι σχόλιο να κάνουμε για αυτούς που δεν έδιναν Πανελλαδικές ή έδιναν για πλάκα γιατί ήξεραν πως τους περίμενε μια θέση σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που το πλήρωναν οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους, και γύριζαν με πτυχίο μηχανικού και εγγράφονταν στο ΤΕΕ?

  ‘’Και είναι τουλάχιστον προκλητικό, απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ να έχουν μετονομασθεί σε ΤΕΙ, μετά σε ΑΤΕΙ και πλέον να θέλουν να απολαμβάνουν μεταχείρηση ΑΕΙ !!!!’’

  -O Κύριος Υπεύθυνος για αυτό ήταν η πολιτική ‘’ισοτιμιών’’ προς τα κάτω με διάφορες αποφάσεις της διοίκησης κυρίως μισθολογικής εξίσωσης των πτυχίων ΤΕΙ με ΚΑΤΕΕ, ΚΑΤΕ, Μικρό Πολυτεχνείο, ακόμα και εργοδηγών ή μηχανικών Ε.Ν, που υπέθαλπε το ΤΕΕ με την ισχύ που διέθετε στο κράτος με σκοπό να δημιουργηθούν νομικά ερείσματα για τη μη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και το κατάφερε. Όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι και οι απόφοιτοι των προηγούμενων των ΤΕΙ, Ανώτερων σχολών, ήταν και αυτοί μηχανικοί που επίσης απολάμβαναν δυσανάλογα περιορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις σπουδές τους προς όφελος των διπλωματούχων μηχανικών.

  ‘’Όταν όλοι αυτοί οι μαθητές εισάγονταν χωρίς πανελλαδικές ή ακόμη και με πανελλαδικές σε μία κατώτερη εις γνώσην τους σχολή σε σχέση με τις πανεπιστημιακές, γιατί δε ξαναπροσπαθούσαν προκειμένου να επιτύχουν στις σαφώς δυσκολότερες προς αποφοίτηση πανεπιστημιακές σχολές, αλλά επαναπαυόντουσαν στη χαμηλών απαιτήσεων και εύκολης αποφοίτησης σχολή ΤΕΙ και εκ των υστέρων ζητούν να τους δοθούν δικαιώματα που επουδενί δεν αντιστοιχούν στον κόπο που κατέβαλαν και επομένως δε τους αξίζουν ?’’

  -Το ερώτημα είναι επανάληψη της αρχικής παραγράφου και έχει απαντηθεί εκεί

  ‘’Την ευθύνη για αυτό το μπέρδεμα προφανώς δεν την έχουν τα κατά περίπτωση παιδιά ως υποψήφιοι φοιτητές, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι ενήλικες αφού εμείς τις ψηφίζουμε και δεν εκλέγονται μόνες τους.’’

  -Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, αλλά σε μεγάλο βαθμό το ΤΕΕ ως συντεχνία και τα Πολυτεχνεία και οι κρατικοδίαιτες δομές που επανδρώνει χρόνια τώρα και η επιρροή του και ισχύ του στο πολιτικό γίγνεσθαι. Οφείλεται επίσης και στην άγνοια της κοινής γνώμης για Τα ΤΕΙ και τις σπουδές εκεί και τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί.

  ‘’Εν τέλει αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να διορθωθεί. αλλά για όλους !!!!!’’

  -Συμφωνώ απολύτως!!!!!

  ‘’Εφόσον οι απόφοιτοι ΤΕΙ όλα τα χρόνια μετά την αποφοίτηση τους, ζητούν να συντελεστεί μία αδικαιολόγητη »αναβάθμιση» των πτυχίων τους και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (τα όποια έχουν ήδη αλλά γκρινιάζουν επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη), θα πρέπει για λόγους αναλογικά ισότιμης μεταχείρησης να αναβαθμιστούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αποδοτικότητα των Πολυτεχνειακών διπλωμάτων. Άραγε γιατί τα λέμε »διπλώματα» και όχι »πτυχία» ? Μήπως επειδή εκδίδονται μετά από διπλωματική εργασία και επομένως είναι ήδη μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ?’’

  -Οι μηχανικοί ΤΕ δεν ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου τους. Το πτυχίο τους είναι δεδομένο. και Ζητούν την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που οφείλει η πολιτεία βάσει νόμου και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών μηχανικού. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα από λήψης πτυχίου, το άλλο να τους δοθεί ? Το δικαίωμα να μελετούν και να κατασκευάζουν στο φεγγάρι? Αν αρχίσουμε τα λεκτικά παίγνια περί διπλώματος και πτυχίου τότε μπορώ να αναφέρω ότι το diploma στο Αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ BSc και MSc.

  -Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για διακρίσεις και αντιπαλότητες σήμερα και μάλιστα εν μέσω εν μέσω κρίσης. Ορθός λόγος μακριά από στερεότυπα και αποκλεισμός της άγνοιας χρειάζεται. ‘’Η γνώση είναι δύναμη’’, όποιος την διαθέτει ξεχωρίζει. Αλλά πρέπει να υπάρχει το υγιές πλαίσιο για να την εφαρμόσει. Και αυτό είναι η δυνατότητα πρόσβασης και εξέλιξης σε επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους με συγκεκριμένες ‘’αντικειμενικές’’ διαδικασίες (πτυχία, εξετάσεις, εμπειρία). Και αυτό τελικά σημαίνει αναμόρφωση και αλλαγή της νομοθεσίας για τα τεχνικά επαγγέλματα και απάρνηση των κεκτημένων ‘’πάντων όλων’’ ανά τομέα μηχανικού.Τα παραπάνω με εκτίμηση (και νηφαλιότητα)

 • 14 Ιουνίου 2017, 10:23 | Νομαρχιακό Τμήμα Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Δωδεκανήσου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε μια ραγδαία εξελισσόμενη εποχή , η Ελλάδα παραμένει ακόμα η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει κατοχυρώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δυστυχώς διαβάζοντας το άρθρο 46 βγαίνει το εξής συμπέρασμα :

  Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

  Αναδρομική αναβάθμιση με master για τα ήδη υπέρ-αναβαθμισμένα Διπλώματα (των οποίων ισχύουν επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και με βασιλικά Διατάγματα του 1930) και αναδρομική υποβάθμιση με διαχωρισμούς πριν και μετά της έναρξης ισχύος του ν. 2916/2001 για τους μηχανικούς των ΤΕΙ.
  Να υπενθυμίσουμε πως τα ΤΕΙ κατάφεραν να επιβιώσουν από τα επί δεκαετίες ανηλεή κτυπήματα του Τ.Ε.Ε. τα οποία είχαν πάντοτε την ανοχή και συμπαράσταση της ίδιας της Πολιτείας.

  Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ορίζετε μια τετραμελής επιτροπή (παράγραφος 5), με μόνο Μέλη του Τ.Ε.Ε συμπεριλαμβανομένου και του Πρόεδρου του, χωρίς εκπρόσωπο των Μηχανικών Τ.Ε, ούτε καν από τον επίσημο Φορέα εκπροσώπησης τους.

  Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για ένα άρθρο που συντάχτηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε., (ή τον πρώην πρόεδρο και νυν υπουργό του οποίου αποτελούσε συνδικαλιστικό αίτημα), με σκοπό τώρα που μειώθηκαν οι πόροι του τεχνικού επιμελητηρίου να πάρει εισφορές από χιλιάδες αφελείς πτυχιούχους, να τους ελέγξει απόλυτα βάζοντας τους σε ένα «παραμητρώο» και τελικά να τους εκμηδενίσει επαγγελματικά ορίζοντας πρακτικά ο ίδιος τι μπορούν να κάνουν και τι όχι.

  Όλοι οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ ευελπιστούσαν σε ένα νομοσχέδιο που θα κατοχύρωνε τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και σε διαλεύκανση του εργασιακού τους τοπίου που τελεί ακόμα υπό καθεστώς σκοταδισμού. Δυστυχώς για άλλη μια φορά διαψευστήκαμε.
  Αποσύρετε το άρθρο 46, και ξεκινήστε άμεσα διάλογο με τους εμπλεκόμενους Φορείς (Τ.Ε.Ι. και Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) για την άμεση επίλυση και ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 10:40 | G.G.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Tο άρθρο 46 εξυπηρετει συντεχνιακα συμφεροντα και πρεπει να καταργυθει.
  Ειναι απαραδεκτο τοσα χρονια να μην μπορουν να εκδοθουν επαγγελματικα
  δικαιωματα με νομο

 • 14 Ιουνίου 2017, 10:10 | Βασίλειος Μουρ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γιατί οι μηχανικοί ΤΕΙ έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους πτυχιούχους ΤΕΙ;;;
  Γιατί παρακάμπτουν την ΕΕΤΕΜ-αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών ΤΕΙ;;;
  Γιατί βάζουν ένα ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ που δεν υπάρχει, δεν εκπροσωπεί τους μηχανικούς ΤΕΙ και τί εξυπηρετεί αφού το ΤΕΕ δεν εγγράφει ως μέλη πτυχιούχους ΤΕΙ;;;

  Δεν υπάρχουν πουθενά στο εξωτερικό 5ετή προπτυχιακά «MASTER».

  Δεν είναι άδικο οι Πολ. Μηχανικοί ΑΕΙ να υπογράφουν τα άπαντα και οι Πολ. Μηχανικοί ΤΕΙ να έχουν θολά και ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα;;;
  Παρακαλούμε σε άμεση έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕΙ με νόμο.

 • 14 Ιουνίου 2017, 10:53 | Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν ισχύσει κάτι τέτοιο και μάλιστα αναδρομικά, ποια είναι η αντίστοιχη πρόνοια για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς πενταετούς φοιτήσεως του εξωτερικού που έχουν ισοτιμία πτυχίου με το ΕΜΠ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ; Προσωπικά ανήκω σ’ αυτή την κατηγορία και έχω πλέον της πενταετούς φοιτήσεως, δίπλωμα εξειδίκευσης διάρκειας δυο ετών. Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη περισσότερες παράμετροι έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική προσέγγιση.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:55 | Αναστάσιος Γκιόκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αθέμιτος ανταγωνισμός που προκλητικά προσβάλει τη νοημοσύνη μας.

  Από πότε το ΤΕΕ και με βάση ποιο νόμο ήταν ρυθμιστική αρχή επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΤΕΙ???
  Αντί να συσταθεί επιστημονική επιτροπή από τους καθηγητές των ΤΕΙ (οι περισσότεροι Διδάκτορες και απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών) οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι δίδαξαν και διδάσκουν στους φοιτητές των ΤΕΙ μαζί με την ΕΕΤΕΜ τον αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών ΤΕΙ, θα βάλουμε τους επικεφαλής του ανταγωνιστικού κλάδου να καθορίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανταγωνιστών τους???
  Σε ποια Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται αυτό και σε ποιο διεθνές standard?
  Ο Ευρωπαϊκός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού δεν σας αγγίζει???
  Το άρθρο 46 πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να συσταθεί νέος νόμος ο οποίος να προβλέπει σύσταση πολυμελούς επιστημονικής επιτροπής καθηγητών ΤΕΙ, Εκπροσώπους της ΕΕΤΕΜ, επιστημονικούς εκπροσώπους του κράτους μη ανταγωνιστικού με τα ΤΕΙ χαρακτήρα.

  Η μονομερώς μαζική μετατροπή τω 5ετων διπλωμάτων των αποφοίτων ΑΕΙ σε Μάστερ δεν δικαιολογείται διότι υπάρχουν και απόφοιτοι ΤΕΙ με επεκτάσεις σπουδών ενός (1) ή δύο (2) ετών.
  Το άρθρο 46 πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και θα πρέπει να συσταθεί γενική ρυθμιστική αρχή εναρμόνισης των πτυχίων της Ελληνικής επικράτειας με αυτά της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής, έχοντας ως μέλη της ισάριθμους εκπροσώπους από ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και εκπροσώπους-συμβούλους από την Ευρωπαϊκή ένωση για μεταφορά του know how.

  Γενικώς η μη κλήση για γνωμοδότηση στις ανωτέρω επιτροπές της ΕΕΤΕΜ του αναγνωρισμένου φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών ΤΕΙ, δεν συνάδει με τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων συμφερόντων της χώρας μας κι ίσως στο άμεσο μέλλον να επιφέρει αντίστοιχες ποινικές ευθύνες.

  Αντί της λογικής «Yes Sir» προτείνω να επικρατήσει η λογική του «Κρατώ υπεύθυνη στάση, κρίνω ορθολογικά με βάση τη σημερινή πραγματικότητα και το επερχόμενο μέλλον, με στατιστική βάση κι ικανό δείγμα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον κι όχι συντεχνιακά».

  Να αποσυρθεί το άρθρο 46.

  Να γίνει άμεση έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών ΤΕΙ με νόμο λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, διότι από το 1983 ακόμα περιμένουμε!!! Ν.1404/1983 «έξι μήνες μετά την αποφοίτηση του πρώτου φοιτητή θα πρέπει να έχουν ορισθεί επαγγελματικά δικαιώματα για το κάθε τμήμα».

  Ελπίζω ότι ήμουν σαφής!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:23 | Αλέξης Δημητρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προκαλεί θλίψη και «κατάντια» τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας – καθηγητές πολυτεχνείων – να αξιώνουν να ονομασθεί Master το 5ο έτος των πολυτεχνείων, το οποίο είναι μισό έτος «κουτσουρεμένο» και αποτελείται από 6 θεωρητικά μαθήματα επιλογής δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας και τη διπλωματική εργασία (που είναι γνωστό τοις πάσι πως συντάσσεται και από ποιούς γνωστούς ιδιωτικούς φροντιστηριακούς «οίκους»). Φαντασθείτε σκηνικό : Απόφοιτος ΕΜΠ περνάει συνέντευξη για δουλειά και ερωτάται ποιό είναι το ερευνητικό θέμα και οι εργασίες του στο Master που αναφέρει στο βιογραφικό του. Τι να απαντήσει ο πολυπαθής 6 μαθήματα επιλογής και η διπλωματική μου; Τα πράγματα είναι δυστυχώς τραγελαφικά και θα γελάει σε λίγο όλη η Ευρώπη. Αλλά μήπως θα είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία;

 • 14 Ιουνίου 2017, 03:18 | ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Δ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 46.
  Το παρόν άρθρο, εκτελώντας προσχεδιασμένο σχέδιο εξόντωσης των Μηχανικών ΤΕ, προσβάλλει την νοημοσύνη μας, χωρίς να κρατάει καν τα προσχήματα.
  Ο συντάκτης με ιδιαίτερη σπουδή και προχειρότητα ανατρέπει κάθε έννοια λογικής με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων.
  Η προχειρότητα και η βιασύνη σύνταξης των αναφερομένων στο εν λόγω άρθρο αποτυπώνεται στην απουσία τόσο της παραγράφου 3, όσο και του δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 4, για το οποίο γίνεται αναφορά – παραπομπή στην παράγραφο 6!

  Στην παράγραφο 1, τα ήδη χορηγηθέντα 5ετή πτυχία βαπτίζονται μεταπτυχιακά χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και μάλιστα αναδρομικά.
  Η διάταξη δε για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο με διάφορες ειδικές θεματικές ενότητες χωρίς περιορισμό, έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε άλλο άρθρο του ίδιου νομοσχεδίου (άρθρο 32, παράγραφος 2δ) που προβλέπει ότι οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις.
  Η αναφορά στην παράγραφο 2 για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Π.Μ.Σ. που περιγράφονται στα άρθρα 30 & 31.
  Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι σε επαγγελματικά δικαιώματα! Ο καθορισμός τους μάλιστα θα γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα ενώ ο ίδιος ο Υπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι μόνο με Νόμο μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕ. Μήπως ο σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να μη ρυθμιστεί ποτέ το θέμα;
  Στην παράγραφο 5 έχουμε αναφορά για σύσταση άλλης μιας επιτροπής. Τι πρωτότυπο! Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής επιτροπής (άλλωστε έχουν εκδοθεί πορίσματα από αρκετές) αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση του θέματος. Η σύνθεση της προς σύσταση επιτροπής είναι τουλάχιστον ατυχής, εάν δεν θεωρηθεί εκ του πονηρού, καθώς αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Τ.Ε.Ε. Γιατί δεν μετέχει εκπρόσωπος του επίσημου φορέα των Μηχανικών ΤΕ; Πόσο ηθικό είναι, σε μια θεωρητικά ευνομούμενη πολιτεία, ένας συντεχνιακός φορέας να καθορίζει τα επαγγελματικά προσόντα (για να μην ξεχνιόμαστε, όχι δικαιώματα) των ανταγωνιστών του;
  Στην παράγραφο 6 επιχειρείται για πρώτη φορά η διάσπαση του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών καθώς προβλέπεται, εντελώς αυθαίρετα (καθώς δεν βασίζεται σε καμία διάταξη νόμου), ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που αποφοίτησαν προ και μετά την εφαρμογή του Ν. 2916/2001.
  Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση χωρίς αιτιολογική έκθεση (παγκόσμια πρωτοτυπία)!

  Με το άρθρο 46 προκαλείται καταστρατήγηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας.
  Το Ελληνικό Κράτος έχει ηθική και νομική υποχρέωση να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα που να αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ΤΕ Μηχανικών.

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:25 | Μαρικα Τζαμου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114);
  Ο διαχωρισμός αυτός είναι αυθαίρετος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
  Ζητούμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς η παραμονή της στις διατάξεις του Σ.Ν που εισάγετε, αφενός μας προσβάλει και αφετέρου ακυρώνει τις όποιες άλλες θετικές διατάξεις επιχειρείτε να εισάγετε.

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:06 | Π.Δ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων (5ετούς φοίτησης) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο !!!
  Πόσο θα περιμένει ακόμη για να αναγνωρισθούν τα Επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του??

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:43 | Ioannis Konastantopoulos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μια άλλη πρόταση, ως προς τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ότι την ευθύνη να την έχουν τα Τμήματα ΑΕΙ σε συνεργασία με Ανεξάρτητο Φορέα, που θα μπορούσε να είναι ο εθνικός οργανισμός πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία κρίσης και η αντικειμενικότητα.