- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 45 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εγκρίνεται ο Γενικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος προσαρτάται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και στον οποίον καθορίζονται:
α) η δομή και οι κανόνες λειτουργίας που είναι κοινοί για όλα τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος,
β) ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα, σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύματος,
γ) οι αρμοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ.,
δ) η δυνατότητα, οι λόγοι και η διαδικασία μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., καθώς και αναστολής της φοίτησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.,
στ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθώς και οι όροι και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 35,
ζ) ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων στα Π.Μ.Σ.,
η) οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
θ) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος των απονεμόμενων διπλωμάτων (Δ.Μ.Σ.),
ι) ειδικότερα θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ια) τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των Π.Μ.Σ.,
ιβ) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,
ιγ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες διδάσκοντες της παρ. 5 του άρθρου 36,
ιδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων καθηγητών σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36,
ιε) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, καθώς και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακόμη και από μη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,
ιστ) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και προσχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
ιζ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,
ιη) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39,
ιθ) η προθεσμία και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την ετήσια προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής, την υποβολή του υπομνήματος της παρ. 2 του άρθρου 40,
λ) τυχόν υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος, τυχόν μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική διατριβή, τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων (ενδιάμεσα παραδοτέα κλπ.) και των επιβλεπόντων αυτών (περιοδικές εκθέσεις προόδου κλπ.), λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυμα σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
λα) λεπτομέρειες σχετικά με την οριστικοποίηση του προσωρινού τίτλου, τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης νέας τριμελούς επιτροπής κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με την απονομή του διδακτορικού τίτλου, η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου,
λβ) λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου της παρ. 4 του άρθρου 44,
λγ) η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Σ.Ε., η ιδιότητα του Προέδρου, η τυχόν καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, δαπανών μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ύψος αυτών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44,
λδ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στο Ίδρυμα.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος μπορεί να επικαιροποιείται ανά ακαδημαϊκό έτος, περιλαμβάνονται τα εξής:
α) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στα Π.Μ.Σ.,
β) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,
γ) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33,
δ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων, οι κατευθύνσεις, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,
ε) ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων, η εκπόνηση εργασιών ή η συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
στ) ο τρόπος αναπλήρωσής των μαθημάτων,
ζ) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχετικά με την τυχόν εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
η) ο τρόπος μερικής φοίτησης, όπου προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών,
θ) οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,
ι) η διαδικασία ορισμού επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας, που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα καθήκοντά τους,
ια) το ύψος των τυχόν προβλεπόμενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, και
ιβ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..