- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 35 – Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες

1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.
2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.
4. Το Ίδρυμα μπορεί να απαλλάσσει φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μερικώς ή ολικώς από τα τέλη φοίτησης, αν αυτοί παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου, που δεν υπερβαίνουν τις έξι (6) ώρες την εβδομάδα και μόνο κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διδάσκονται τα μαθήματα στο οικείο Τμήμα ή σε άλλο Τμήμα του ιδίου Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. διατηρεί αρχείο για κάθε φοιτητή με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες υπηρεσίας και το αντικείμενο αυτής.
5. Κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές δηλώνουν υπεύθυνα αν επιθυμούν ή όχι να κάνουν χρήση του δικαιώματος της παρ. 4 σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη στο Ίδρυμα. Μόνο εφόσον εξαντληθεί ο αριθμός των φοιτητών που έχουν υποβάλει θετική υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα σε υποψήφιους διδάκτορες, σύμφωνα με την περίπ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
6. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
7. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 και των σχετικών προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα.