- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 25 – Όργανα Τομέα

Τα όργανα του Τομέα είναι:
α) η Γενική Συνέλευση και
β) ο Διευθυντής.