- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 16 – Όργανα της Σχολής

1. Τα όργανα της Σχολής είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) η Κοσμητεία και
γ) ο Κοσμήτορας.
2. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα.