- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 08 – Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι..
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Την οργάνωση των σπουδών, όπως ιδίως:
i. τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,
ii. την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,
iii. την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
iv. τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και τους όρους και τη διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών και
v. τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών.
β) Τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές.
γ) Τον τύπο των τίτλων σπουδών ανά Τμήμα και τη διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων.
δ) Τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου.
ε) Τους όρους και τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.
στ) Τις διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης.
ζ) Τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές.
η) Τα κριτήρια και τη διαδικασία απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή.
θ) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή και κοινωνική προσφορά τους.
ι) Τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Ιδρύματος.
ια) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος.
ιβ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος.
ιγ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος.
ιδ) Τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, όπου στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται.
ιε) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.
ιστ) Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, των υπηρεσιών, των συμβουλίων και των επιτροπών του Ιδρύματος.
ιζ) Τους κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων.
ιη) Τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού.
ιθ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές, τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, τις ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων και την πειθαρχική διαδικασία,
κ) Τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, του άρθρου 28 του παρόντος νόμου και του Αυτοτελούς Γραφείου του «Συνηγόρου του φοιτητή» του άρθρου 55 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
κα) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. λαμβάνει την απόφαση της παρ. 1.
4. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου.