Τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής του χρόνου υποβολής

Η διαδικασία κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου κατά το μήνα Μάρτιο δεν είναι κάτι το καινοφανές. Ισχύει και σήμερα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που το έτος 2010 ήταν περίπου 20.000.  Με αυτούς δεν έχει εμφανιστεί κανένα πρόβλημα. Επίσης, η ειδική κατηγορία των ομογενών,  καταθέτει το  Μηχανογραφικό  Δελτίο  προ της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς πάλι να υπάρχει πρόβλημα.

Επί πλέον, η διαδικασία κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου τον μήνα Μάρτιο ίσχυε και κατά την περίοδο κατά την οποία οι απόφοιτοι  Γενικού Λυκείου διεκδικούσαν την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των Δεσμών, ενώ συνέχισε να εφαρμόζεται για τους υποψήφιους των ΤΕΕ Β΄ κύκλου, καθ΄ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους μέχρι και φέτος.

Ενδεχόμενη επιλογή του μηνός Μαρτίου για την κατάθεση θα δώσει την δυνατότητα υποβολής για χρονικό διάστημα ενός (1) πλήρους μηνός (1-31 Μαρτίου), ώστε οι υποψήφιοι  να επεξεργάζονται την υποψηφιότητά τους σε Σχολές και  Τμήματα με το σύστημα καταχώρισης να παραμένει ανοικτό καθ΄όλη την διάρκεια του μηνός, μέχρι την τελική υποβολή. Κατά το διάστημα αυτό, οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβουλευθούν με τους καθηγητές και την οικογένειά τους, ώστε η τελική επιλογή σχολών να είναι προϊόν ώριμης απόφασης. Αντιθέτως, σήμερα οι υποψήφιοι συνωθούνται έξω από τις αίθουσες υποβολής σε προκαθορισμένη ημέρα και χρειάζεται να ολοκληρώσουν την διαδικασία σε μικρό χρόνο την ίδια  μέρα, υπό την πίεση δηλαδή του χρόνου, χωρίς να έχουν την δυνατότητα διαβούλευσης  με τους υπευθύνους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, γίνεται επίσης προσπάθεια, να μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό ηλεκτρονικά και από το σπίτι τους αν το επιθυμούν, ώστε η όποια συνεργασία με τις οικογένειες τους να γίνεται με άνεση χρόνου και όχι υπό πίεση.

Αν ο χρόνος υποβολής μεταφερθεί τον Μάρτιο, μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και η βοήθεια των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η συνεργασία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ και των υπευθύνων καθηγητών Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τους υποψήφιους για τα προγράμματα σπουδών Σχολών και Τμημάτων πριν από την υποβολή των Μηχανογραφικών θα βοηθήσει τους υποψηφίους και τις οικογένειές με  ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια για την καλύτερη επιλογή Τμημάτων.

Τέλος, μια τέτοια ρύθμιση θα είναι χρήσιμη για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους αφού και τα αποτελέσματα μπορεί να εκδοθούν σε συντομότερο χρόνο επιτρέποντας ένα καλύτερο προγραμματισμό για τους υποψηφίους και τις οικογένειες του, τόσο για το καλοκαίρι όσο και για μετά (αναζήτηση π.χ. κατοικίας).

Η υποβολή το Μάρτιο, δηλαδή  κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, θα βοηθήσει στην άμεση επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατικής φύσης, από τους υπεύθυνους καταχώρισης που σήμερα ταλαιπωρεί του υποψηφίους.

Επί της ουσίας: Η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων είναι μια διαγωνιστική διαδικασία για εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές. Η επιτυχία ή μη σε κάποια σχολή εξαρτάται από το κατά πόσον η βαθμολογία που πέτυχε ο υποψήφιος είναι αρκετή για εισαγωγή στην συγκεκριμένη σχολή, με βάση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων που πέτυχαν μεγαλύτερη βαθμολογία. Επομένως, το καλύτερο για τον υποψήφιο είναι να ιεραρχεί τις επιλογές του ανάλογα με τις πραγματικές επιθυμίες του και όχι σύμφωνα με τις βάσεις του προηγουμένου έτους, και να εξαντλεί όλες τις δυνατές επιλογές. Το πού θα εισαχθεί εξαρτάται μεν από την συνολική του απόδοση, αλλά μόνο εν μέρει: εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις των υπολοίπων υποψηφίων. Η γνώση του βαθμού των εξετάσεων πριν από την συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα είχε ενδεχομένως έννοια μόνο σε δύο περιπτώσεις:

1. Αν υπήρχε όριο στον αριθμό των σχολών που μπορούν να δηλωθούν. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τον βαθμό του για να αποφασίσει σε ποιό σημείο του φάσματος θα κινηθεί. Όμως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται: οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όλες τις σχολές στα πεδία τους. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία να κάνουν είναι να ιεραρχήσουν όλες τις σχολές με την πραγματική σειρά προτίμησής τους ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν οι επιδόσεις τους και οι βάσεις. Με τον τρόπο αυτό, νομοτελειακά θα επιτύχουν στην υψηλότερη δυνατή επιλογή τους με βάση τις τελικές βαθμολογίες και προτιμήσεις όλων των υποψηφίων.

2. Αν ο κάθε υποψήφιος γνώριζε τις βαθμολογίες όλων των άλλων υποψηφίων αλλά και την σειρά προτίμησης που προτίθενται εκείνοι να δηλώσουν – πράγμα που είναι, προφανώς, αδύνατον.

Αυτό που αντιθέτως συμβαίνει είναι ότι η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται σήμερα υπό το κράτος των εντυπώσεων και μετέωρων εκτιμήσεων για την διακύμανση των βαθμολογιών, για τις πιθανές προτιμήσεις των υποψηφίων και τελικά για τις βάσεις εισαγωγής. Χρησιμοποιούνται δε συχνά οι βάσεις προηγούμενων ετών για να δίνονται «συμβουλές». Τα στοιχεία αυτά όμως δεν μπορούν και δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως συμβουλευτικό στοιχείο επιλογής των υποψηφίων, αφού και οι βαθμολογίες αλλά και οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι ευμετάβλητες και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, καταλήγουν πολλοί, αντί να δηλώνουν την πραγματική σειρά προτίμησής τους, να ακολουθούν λαβυρινθώδεις συμβουλές «ειδικών» που εκ των πραγμάτων αποκλείεται να οδηγήσουν σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπήρξαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις υποψηφίων, οι οποίοι συμπλήρωσαν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με ορισμένες μόνο σχολές, βασιζόμενοι στα μόρια που συγκέντρωσαν σε συνάρτηση με τις βάσεις παρελθόντων ετών με αποτέλεσμα, αρκετοί από αυτούς να μην εισαχθούν τελικά σε καμμία Σχολή παρά τις υψηλές επιδόσεις τους.  π.χ στις φετινές εξετάσεις,  υποψήφια, με 18010 μόρια  δήλωσε στο μηχανογραφικό της δελτίο δέκα (10) προτιμήσεις (Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας)  βασιζόμενη στις βάσεις του προηγούμενου έτους. Οι δύο τελευταίες προτιμήσεις της ήταν το Τμήμα Βιολογίας της Πάτρας και το Τμήμα Βιολογίας της Κρήτης με δεδομένο ότι οι μονάδες εισαγωγής, σ΄αυτές το προηγούμενο έτος ήταν 18008 και 17835, αντίστοιχα.  Δεν εισήχθη όμως σε καμμία από τις προτιμήσεις της ούτε και στα Τμήματα Βιολογίας όπως ανέμενε, αφού η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε σε 18268 και 18105 αντίστοιχα.

Επίσης, εφέτος, όπως και κάθε χρόνο, υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι μετά την καταχώριση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου ζητούν εναγωνίως την τροποποίησή του, χωρίς να τους επιτρέπεται γεγονός που έχει ως συνέπεια την εισαγωγή υποψηφίων σε σχολές που εν τέλει δεν επιθυμούν.

Ουσιαστικά, το μόνο που μπορεί να επηρεάσει ένας μαθητής με το μηχανογραφικό του είναι να διασφαλίσει ότι θα περάσει κάπου σύμφωνα με την ιεράρχηση των επιλογών του. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός του ελέγχου του και δεν μπορεί να το επηρεάσει με το δικό του μηχανογραφικό (βαθμολογίες και επιλογές άλλων). Επομένως, είναι λάθος το μηχανογραφικό να συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλη λογική πέρα από την ιεράρχηση των επιλογών.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η επιλογή του Μαρτίου, για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, είναι υπέρ των υποψηφίων και μόνον, αφού αφορά άλλωστε το μέλλον των ίδιων των υποψηφίων και όχι τα ΜΜΕ ή εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία των εξετάσεων (π.χ. Φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ή «στατιστικούς αναλυτές των εξετάσεων»).   Πολλοί υποψήφιοι, αλλά και τα ΜΜΕ επηρεάζονται από την γνώμη αυτών των «ειδικών» που έχουν πλέον διαμορφώσει μια νέα και προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα σε εποχή μάλιστα που δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σήμερα «ειδικοί σύμβουλοι» συμπλήρωσης μηχανογραφικών με αμοιβές 100-150 ευρώ ανά συμβουλευόμενο.

Στόχος του Υπουργείου είναι  η αποφυγή ταλαιπωρίας των υποψηφίων στις Επιτροπές Συγκέντρωσης Μηχανογραφικών Δελτίων και το όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους. Η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού είναι για το Υπουργείο Παιδείας καθαρά διαδικαστική. Όποτε και αν γίνει θα ακολουθηθούν τα ίδια βήματα. Αυτό που ενδιαφέρει την πολιτική ηγεσία είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και των οικογενειών τους.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 15:14 | ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 18  1

  ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ..

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 15:56 | ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 16  1

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΓΧΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ.ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 4 ΠΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 15:55 | Γιαννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  1

  Ειμασταν γνωστες για το τι συμβαινει στην ελληνικη παιδεια.. προσπαθουν να μας το αποδειξουν ακομα μια φορα εμπρακτα.. Για ποιο λογο λοιπον να πιεστει ενας μαθητης ακομα περισσοτερο και παρα τον φορτο εργασιας να εχει στο μυαλο σε τι σχολη θα κατασταλαξει.. Αλλα… λογικο πως θα μπορεσουν να μας κατευθηνουν στις σχολες τις οποιες θελουν αυτοι!! Δεν ξερω τι θα γινει κι αν ισχυσει αυτο το μετρο ξερω οτι σιγουρα τα θεματα θα ειναι πολυ προκατειλειμενα.. και οι βαθμοι οι οποιοι θα υπαρχξουν στο τελος των πανελλαδικων δεν θα ειναι τιποτα παραπανω απο ενα απτο παραδειγμα οτι γινομαστε υποχειρια ολων αυτων που απο γενια σε γενια μας οδηγουν στο δικο τους καλο!!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 15:12 | maria
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 16  2

  Θεωρω και εγω οπως και πολλοι αλλοι μαθητες της τριτης λυκειου πως το μηχανογραφικο θα πρεπει να το δηλωσουμε μετα τις εξετασεις.Ειναι απολυτως λογικο να θελουμε να γνωριζουμε τα αποτελεσματα πριν δηλωσουμε τις σχολες μας!Ειναι κατι που μας αφορα και το σωστο ειναι να αποφασισουμε εμεις για αυτο!Χρειαζομαστε χρονο κ φυσικα καθαρο μυαλο κ αυτο δε θα το εχουμε τον μαρτιο.Το προβλημα του υπουργειου παιδειας δεν ειναι το ποτε συμπληρωνουν οι μα8ητες το μηχανογραφικο τους!τα προβληματα βρισκονται αλλου κ οποιος τα βλεπει ξερει κ τι πρεπει να κανει.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 14:11 | Giorgos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 8  1

  Προφανώς η ημερολογιακή αλλαγή του χρόνου συμπλήρωσης του μηχανογραφικού εξοικονομεί κάποιους πόρους στη διοίκηση.
  Κατά τα άλλα το μέτρο είναι αποσπασματικό, δημιουργεί περαιτέρω άγχος στους υποψηφίους (εν μέσω προετοιμασίας).
  Άλλωστε έχουν εξαγγελθεί αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οπότε το μέτρο αυτό δεδομένου ότι δεν εντάσσεται ή δεν συνδράμει στις αλλαγές αυτές δεν έχει κανένα νόημα (παρά μόνο την εξοικονόμηση μερικών χιλιάδων ευρώ).
  Εξάλλου, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, η επιλογή του τμήματος σπουδών από τους υποψηφίους δεν διαμορφώνεται επιστημονικά (ΓΡΑΣΕΠ… μπρρρρ!).
  Γονέας υποψήφιου μαθητή.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 14:02 | Νίκος Κοζάνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 19  2

  Δεν πρέπει να γίνουν μηχανογραφικά τον Μάρτιο, είναι ανοικτά τρια πεδία από θετική

  Μαθητης Γ’ Λυκειου

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 14:41 | Μυρτώ Μανιάκη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 31  1

  Θα συμφωνήσω και εγώ με τα παιδιά παραπάνω γιατί είμαι και εγώ μαθήτρια της Γ’Λυκείου και θα διαφωνήσω (αυστηρά) με αυτή την αλλαγή για την συμπλήρωση για το μηχανογραφικό διότι προτεραιοτητά μου μέχρι τις πανελλήνιες ειναι το διάβασμα και όχι να συμπληρώσω το μηχανογραφικό πριν απ΄αυτές με τον κίνδυνο και τον φόβο να μην γράψω καλα στις εξετάσεις . Τόσα χρονια τα παιδιά συμπλήρωναν το μηχανογραφικό μετα με ηρεμία που ειχαν καιρό να το σκεφτουν . Γιατί λοιπον να αλλάξει αυτό ? Μήπως θα ήταν καλύτερο οι αλλαγές στην παιδεία να γίνονται σε άλλους τομείς και όχι στο μηχανογραφικό και τις πανελλήνιες που κρίνεται το μέλλον μας απο ένα χαρτί ? Ευχαριστώ πολύ για τον χρονο σας …

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 14:06 | Δήμητρα04
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 26  2

  ΩΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΣΣΟΜΑΙ Κ ΕΓΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ.ΑΡΧΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΝ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΘΕΩΡΩ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑ8ΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ.ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ 8Α ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ.ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΕΡΑΡΧΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ. ΕΝ ΤΕΛΕΙ, ΑΝ Η κα ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΓΧΟΣ.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 13:32 | XRHSTOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 26  1

  τα σχόλια όλων εδώ θα πρέπει να σας κάνουν να αναρωτηθείτε για πολλά πράγματα κύριοι νομοθετούντες…. περίπου 1000 Ευρώ το μήνα θέλει ένα παιδί για φροντιστήρια στη 2α και 3η Λυκείου για να προετοιμαστεί και εσείς τη βιόλα σας…αυτή η χώρα μόνο απορίες μου δημιουργεί…. η ανικανότητα και η ιδιοτέλεια περισσεύουν και τελικά μας αποδεικνύετε ότι δεν έχουμε ελπίδα…..ΕΛΕΟΣ…………ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΓΕΙΝΕΤΕ ΣΑΝ ΕΜΑΣ.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 13:31 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΩΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 26  2

  Με όλο το σεβασμό που μπορώ να έχω στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα της «τυρρανίας» θα ήθελα να παραθέσω την άποψη μου! ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ! ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!
  Δεν είναι δυνατόν να με οδηγεί το ίδιο το σύστημα στην παραπαιδεία και ταυτόχρονα να απαιτεί να ασχοληθώ με το μηχανογραφικό μου τον Μάρτη από την στιγμή που ασχολούμαι (όπως όλοι μας) με το ΣΧΟΛΕΙΟ μου (φροντηστήριο) γιατί στην ουσία από τα σχολεία σήμερα το μόνο που πέρνουμε κατά την αποψή μου είναι ένα τίποτα…Απλά σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο από το διάβασμα μας! Λίγοι καθηγητές είναι εκείνοι που σε ένα τμήμα επιβάλλουν την τάξη και κάνουν πραγματικό μάθημα! Ας μην επεκταθώ όμως! Το μηχανογραφικό του Μάρτη αποτελεί μια χείριστη «ιδέα» η οποία δεν είναι σωστό να πραγματοποιηθεί! Πέρα από το ότι έχουμε μια ιδέα για το που πατάμε και που βρισκόμαστε από θέμα μορίων έχουμε άπλετο χρόνο στην διάθεση μας να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με περισσότερη ηρεμία για τις σχολές που θα δηλώσουμε…Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι ιδιαίτερα αγχωτικές! Το μυαλό μας την περίοδο εκείνη δεν είναι σίγουρα στην θέση του διότι πρέπει να αποστηθίσουμε και να κατανοήσουμε απόλυτα κάποια πράγματα που απαιτεί κάθε μάθημα! Είναι στην ουσία ένα επιπλέον «Μάθημα» γιατί ισώς απαιτεί ανάλογη προσοχή και αφοσίωση….

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 13:34 | Κωνσταντίνα (conni)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 24  2

  Διαφωνώ με την αλλαγή αυτή!!!Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ενημερωθεί από πέρυσι.Περιμένουμε να τελειώσουμε το διάβασμα για να μελετήσουμε το περιεχόμενο κάθε σχολής και κάθε επαγγέλματος έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου.Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από 17χρονα παιδιά να έχουν κατασταλάξει στην επιλογή του επαγγέλματος που θα κάνουν στην υπόλοιπη ζωή τους!!Ούτε εργαζόμενοι 50 ετών δεν είναι σίγουροι ότι είχαν κάνει στα νιάτα τους τη σωστή επιλογή…Χρειαζόμαστε χρόνο τον οποίο μπορούμε να διαθέσουμε μόνο μετά το τέλος των εξετάσεων.Αυτή τη στιγμή που μας ενημερώνετε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.δεν προλαβαίνουμε.οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα,όταν αφορούν τόσο σημαντικά θέματα πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα χρόνο πριν,όχι 5 μήνες πριν τις εξετάσεις!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 13:10 | XRHSTOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 22  1

  τελικά σε αυτή τη χώρα το αυτονόητο έχει χαθεί….ευτυχώς που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται λογικά..
  κύριοι ιθύνοντες είναι δυνατόν να υποβάλλει ένα παιδί το μηχανογραφικό του χωρίς να έχει τη βαθμολογία του; δηλαδή θέλετε να λάβετε υπόψη σας τα θέλω του παιδιού και όχι τη συνισταμένη των θέλω του και των δυνατοτήτων του;
  Τελικά σ αυτή τη χώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για την επάρκεια κάποιων σε όλα τα επίπεδα…..
  κυριοι ή είστε μακριά από την πραγματικότητα..ή τα παιδία σας τα σπουδάσατε στας Παρισίους και εις τας Βρυξέλλες ή θέλετε να τελειώνετε νωρίς νωρίς για να πάτε τις διακοπούλες σας…κύριοι στοιχειώδη λογική και αγάπη προς τα παιδιά και την πατρίδα απαιτείται αν θέλετε να κάνετε κάτι σωστό…. ελπίζω στο τέλος να λάβετε υπόψη σας τις θέσεις των παιδιών

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 13:33 | ΛΙΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 27  1

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΧΟΣ ,ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ…ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΧΑΣΕΤΕ..!ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ..ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ..!ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΠΙΠΟΛΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΖΩΗ ΜΑΣ…ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΤΙ Σ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ..ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ..ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΛΟΓΙΚΟ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΜΑΣ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ.ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΣΙΧΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ..ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΜΑΣ …ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΔΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 13:13 | Αγγελική
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 23  1

  Πιστεύω ότι η πιο σωστή και ορθή σκέψη θα ήταν οι μαθητές να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους αφού δουν τον βαθμό τους, διότι αντίθετα υπάρχει περίπτωση να χαραμίσουν όλο τον κόπο που έκαναν , δηλώνοντας μονάχα μια σχολή, την οποία έχουν χάσει για λίγα μόρια. Σ αφτή, λοιπόν, την περίπτωση… Τι θα κάνουν? Θα χάσουν άλλο ένα χρόνο από τη ζωή τους, περιμένοντας να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις για ακόμη μια φορά?

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 12:54 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 27  1

  ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ) ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΩΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ Κ Α Ν Ε Ν Α!!!!!!!!!!!. ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΣΧΟΛΗ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ!!!!!!!!!!!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 11:32 | Κατερίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 21  1

  Είμαι μαθήτρια Β’Λυκείου και του χρονου θα συμπληρώσω μηχανογραφικό, αλλά βρίσκω πολυ επιθετική πράξη της αλλαγή ημερομηνίας κατάθεσης του μηχανογραφικού.Και τη βρίσκω επιθετική ενάντια στα όνειρα των νέων, οι οποίοι ήδη ένιωθαν αγωνία και ανασφάλεια για το μέλλον τους και τώρα λόγω σκοπιμοτήτων η δύσκολη και επώδυνη προσπάθεια τους στις πανελλαδικές δεν θα έχει καμία ωφέλια για την μορφωσή τους και τη ζωής τους γενικότερα.Πραγματικά η Ελλάδα με κατι τέτοιες πράξεις διώχνει τα παιδιά της.Ή μήπως λανθάνω?

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 11:25 | Δημήτρης Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 25  1

  Αξιότιμη κ.Υπουργέ Παιδείας,
  Ως μαθητής της Γ Γενικού Λυκείου και ικανός Έλληνας πολίτης ώστε να εκφράζω τη γνώμη μου,βρίσκομαι σε μια πολύ δυσκολη θέση. Το άγχος σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι τεράστιο, ο ύπνος ελάχιστος και ο ελεύθερος χρόνος μάλλον ανύπαρκτος. Η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους λόγους, τους οποίους δεν έχω αποφασισει το επάγγελμα που πρόκειται να ακολουθήσω. Είμαι ΚΑΤΑ της υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου κατά το μήνα Μάρτιο, αφού μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν μαλλον περισσότερο ψυχοφθόρα για όλους εμάς τους μαθητές. Αναλογιστείται το γεγονός ότι εκείνη της περίοδο, δηλαδή το Μάρτιο,είναι μια απο τις πιο δύσκολες περιόδους τόσο της μαθητηκής αλλά και ολόκληρης της ζωής μας, αφού δεχόμαστε πιέσεις από παντού (οικογένεια,σχολείο,φροντιστήρια,κλπ). Πως θα μπορέσουμε εκείνη την περίοδο να επιλέξουμε-για εμάς τους αναποφάσιστους- που δεν είμαστε και λίγοι- ένα επάγγελμα που να ταιριάζει τις κλίσεις μας, ή μήπως επιθυμείται μια ελληνική κοινωνία με άνεργους πτυχιούχους οι οποίοι δεν επέλεξαν σωστά επλαγγελμα? Ακόμη πρέπει να κατανοήσεται το γεγονός ότι κοντεύουμε στο μέσο της σχολικής χρονιάς και μια ενδεχόμενη τέτοια σοβαρή αλλαγή θα ήταν το λιγότερο ΆΔΙΚΗ για εμας τους τελειόφοιτους. Κατανοώ ότι η χώρα μας βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και πως το νομοσχέδιο αυτό θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες, αλλά δεν μπορεί να θυσιάζεται η παιδεία στο βωμό του κέρδους, γιατί όλα είναι θέμα παιδείας….
  Ελπίζω αυτό το μήνυμα να διαβαστει από καποιους…

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 11:53 | Τανια
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 24  1

  ειμαι μαθήτρια της Γ λυκείου!θεωρώ οτι η υποβολή του μηχανογραφικού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνει τον Μάρτιο.Ως υποψήφια γνωρίζω καλά πως η φετινή χρονιά ειναι η χρονιά του άγχους και της πίεσης που πρέπει να υπομείνουν οι μαθητές καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της χρονιάς. Σε περίπτωση που αποφασιστεί το μηχανογραφικό να κατατίθεται τον Μάρτιο, αυτό θα καταφέρει μόνο να εντείνει το άγχος που νιώθουν οι μαθητές, καθώς θα υποχρεώνονται να λάβουν την σοβαρότατη απόφαση της ζωής τους δηλαδή τι θα κάνουν στο μέλλον τους στην μέση μιας χρονικής περιόδου κατά την οποία είναι επιβαρυμένοι με μια πληθώρα άλλων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση τους και να σπαταλάνε τον πολύτιμο και περιορισμένο χρόνο τους αποφασίζοντας ποιες σχολές θα προτιμούσαν να πάνε, πιθανότατα συμπληρώνοντας όσες περισσότερες μπορούν, ώστε να πιστεύουν πως ειναι εξασφαλισμένοι. Επίσης το επιχείρημα του περισσότερου χρόνου που χρησιμοποιεί το υπουργείο για να πείσει είναι τελείως λανθασμένο. Ένας σοβαρός υποψήφιος των πανελληνίων σκέφτεται σε πια σχολή θέλει να πάει πολύ πριν το τέλος της διορίας κατάθεσης τους, και το χρονικό δίαστημα που μεσολαβεί μεταξύ του Μαρτίου και το τέλος των πανελληνίων δεν είναι αμελητέο, διότι μέσα σε αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί ένα γεγονός που θα κάνει τον υποψήφιο να αλλάξει γνώμη για το ποια σχολή θέλει να να επιλέξει. Έτσι, αν κάποιος καταβάλει το μηχανογραφικό τον Μάρτιο και μέχρι το τέλος των Πανελληνίων αλλάξει γνώμη, θα έιναι μετανιωμένος και πιθανότατα θα θέλει να επαναλάβει την τάξη, λόγω της μη ανασταλτικότητας της επιλογής των σχολών στο μηχανογραφικό, ώστε τελικά να περάσει εκεί που πραγματικά θέλει.Δεν είναι κρίμα να μπει έτσι ένα μέτρο στα ονείρα όλων έμας που παλεύουμε για αυτή την χώρα παρόλο τα σκάνδαλα που επικράτουν και θέλουμε να την αναδείξουμε στην θέση που της αξίζει?

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 10:39 | Ελένη Παν.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  17

  Το πότε θα κατατεθεί το μηχανογραφικό είναι ελάσσονος σημασίας θέμα. Το σημαντικό είναι τα κριτήρια με τα οποία συμπληρώνεται. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους, λόγω έλλειψης σωστού και έγκαιρου επαγγελματικού προσανατολισμού, κατευθύνονται σε γνωστές και υπερκορεσμένες σχολές που οδηγούν στην ανεργία (Νομική, Ιατρική, Πολιτικών μηχανικών, Αρχιτεκτονική), ενώ, κακά τα ψέματα, η επιθυμία τους για ανώτατες σπουδές συνδέεται με το ανέφικτο πλέον όνειρο μιας καλής επαγγελματικής αποκατάστασης. Ας ενημερωθούν σωστά και από την αρχή του Λυκείου τουλάχιστον για τα νέα και μη κορεσμένα επαγγέλματα, για τα ποσοστά της ανεργίας σε ορισμένους κλάδους, για τον αριθμό των άνεργων πτυχιούχων των σχολών, ώστε να έχουν κριτήρια επιλογής. Αυτός που θέλει να επιλέξει μια σχολή από πραγματική κλίση και γνήσια επιθυμία να σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο, άσχετα με την επαγγελματική αποκατάσταση, θα τη δηλώσει έτσι και αλλιώς, όποτε και αν καταθέσει το μηχανογραφικό.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 10:11 | Πέτρος,Αιγάλεω
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 21  1

  Διαφωνώ κάθετα με την κατάθεση του Μηαχανογραφικού τον Μάρτιο.
  Τα παιδιά τον μήνα αυτόν βρίσκονται στην τελική ευθεία του στόχου τους και πρέπει να είναι συγκεντρωμένα στο διαβασμά τους και μόνο.
  Αν επιμένετε να κατατεθεί τον Μάρτιο πείτε τους τουλάχιστον την αλήθεια και όχι όλα τα άλλα που γράφονται στο κείμενο σας. Για τα επιπλέον χρήματα των καθηγητών πρόκειται και όχι για το όψιμο ενδιαφέρον σας για το καλό τους.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 07:50 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 40  4

  Οχι. Γιατί να μην καταθέτω το μηχανογραφικό από το Σεπτέμβριο? Γιατί να μην το καταθέτω από την Α Λυκείου?

  Οταν ξέρω πως έγραψα, τότε μόνο μπορώ να έγω εικόνα όχι μόνο για τις σχολές που θέλω να μπω, αλλά και για τις σχολές που ΜΠΟΡΩ να περάσω.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:06 | Μιχαλης Χατζηαλεξιου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 29  2

  Γεια σας ειμαι μαθητης Γ λυκειου προσοπικα διαφονω με την υποβολη του μηχανογραφικου το μαρτιο καταρχην δεν βλεπω πουθενα ομως καποιο θετικο στοιχειο στο μαθητη αντιθετος που αυτο του δινει περισσοτερο ανγχος και δεν θα ξερει τι να επιλεξει πριν αφου να φανταστιτε υπηρχαν δυσκολιες αφου ξεραμε ιδη το βαθμο φανταστειτε τωρα… ενα καλο εχει αυτο το συστημα το οτι ειξερες το βαθμο σου και μπορουσες να δηλοσεις τις αναλογες σχολες . Ο καθενας νομιζω πος θα συμφονισει να αφησουνε τα πραγματα οπως ειναι ριζικη αλαγη χρειαζετε η παιδεια και οχι μικροαλαγες στο συστημα της ειδη υπαρχουσας σαν μαθητης και 17 χρονων οριμος νεος που ειμαι εχω αυτη τη γνομη και οι περισσοτεροι νομιζω πος εχουν την ιδια……

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:58 | Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 29  1

  Πιστεύω ότι είναι καλύτερο ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ και μετά τα παιδιά έχοντας υπόψη τη συνολική βαθμολογία τους να επιλέγουν τις σχολές που επιθυμούν με βάση τις κλίσεις και τις επιθυμίες τους. Δε βοηθάει σε τίποτα να συμπληρώνουν πιο πριν το μηχανογραφικό τους. Ίσα ίσα τότε όλοι θα δηλώνουν όχι σχολές που επιθυμούν, αλλά αυτές που αν επιτύχουν θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Θα ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΝΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΙΧΜΗΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ)μια και οι αδύνατοι μαθητές θα δηλώνουν αυτές τις σχολές. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ υπήρχε και ΠΡΟ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ!!! ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΝ. Οπότε ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΕΧΕΙ και με βάση την ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ας γίνει ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ με βάση τις ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ κάθε μαθητή.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:26 | ΕΛΕΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 29  1

  ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ, ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ( ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ) ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΑΣΔΜΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΦΙΔΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ – Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ – ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΩΣ ΜΗΤΕΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΙΩΝΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ.Σ΄ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΗΡΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ. ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΞΕΡΑΝ ΠΩΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΑΝ ΑΦΟΥ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΕ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΑΛΛΑΓΗ; ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ Σ΄ΑΥΤΗΝ; ΤΕΛΟΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ Ο,ΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:28 | Ορφεας Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 24  2

  Ως μαθητης που εχει φαει την ζωη του στο σχολειο, που εχει δωσει η οικογενεια του πανω απο το 1/2 σε φροντιστιρια λογο της δυσλειτουργιας των σχολιων αλλα και τον ανιαρων καθηγητων χωρις κινητρο να μου δωσουν εφοδια για την υποτηθεται σωστη κοινωνια που εχουμε σημερα πιστευω οτι αυτο το τελευτεο ετος που επιτελοθσ απελευθερωνομαστε απο τα δεσμα του σχολειου και περναμε στην διαδικασια επιτευξης των ονειρων μας πιστευω πως το υπουργειο θα επρεπε να ασχοληθει με πιο φλεγοντα ζητηματα οπως η καλητερη οργανωση των σχολειων παρα να προσπαθει να βρει τροπους για να κανει την ζωη του δησκολοτερη απο οτι εχει ηδη καταφερει να κανει.Αρα απο οτι εχετε καταλαβει ειμαι καθετα αντιθετος με την αλαγη ημερομηνιας.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:54 | NICK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  46

  Ευπρόσδεκτη η αλλαγή.Μηπως επιτέλους αλλαξει η κλασσικη νοοτροπια των μαθητων και των οικογενειων τους να ακολουθουν συμβιβαστικες και τυχαιες λυσεις αναλογα με τα μορια εισαγωγης.Μια νοοτροπια που οδηγει πολλους μαθητες να μην θετουν στοχους νωρις αλλα να διατυπωνουν το εξης παραλογο: <>Αλλο χαρακτηριστικο παραδειγμα η επιλογη α.ο.θ. <> ασχετα με το γεγονος αν ενδιαφερεται για το πεδιο αυτο.Μηπως επιτελους οι μαθητες γινουν πιο συνειδητοποιημενοι και αποφασισουν νωριτερα για το μελλον τους και δεν ακολουθησουν την τακτικη του <> σε μια σχολη η οποια καλλιεργειται και απο τις οικογενειες τους.Επειδη με αυτη την τακτικη οι μαθητες εισαγονται σε μια σχολη που ισως να μην τους προκαλει καμια αισθηση…και καταληγουν αργοτερα επαγγελματιες που μισουν την εργασια τους. Το αποτελεσμα στις πανελληνιες δεν κρινεται απο την ημερομηνια υποβολης του μηχανογραφικου αλλα απο τα ονειρα,τις δυνατοτητες και την μελετη του καθε μαθητη ο οποιος οφειλει να διαμορφωσει απο νωρις το μελλον του στις απαιτητικες συνθηκες που επικρατουν.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:24 | giannhw
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 39  3

  αρχικα καλη επιτυχια σε ολα τα παιδια που βρισκονται στην ιδια φαση με εμενα και καλο κουραγιο!! ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ η γνωμη μου!!! ενα θεμα που θα απασχολησει πολλα παιδια και υπαρχει περιπτωση να τουσ πεταξει εξω ειναι το παρακατω! Εστω οτι εχω δηλωσει στρατιωυικη σχολη ως πρωτη σχολη (επειδη το θελω πραγματικα!) με βαθμο προσβασης 17.000 μορια και ενω εχω πιασει τα μορια με κοβουν στις στρατιωτικες δοκιμασιες (τελη ιουνιου)… αυτωματος θα πρεπει να πεσω στισ σχολες με χαμηλοτερη βαθμολογια ενω καλλιστα επιανα και το πολυτεχνειο… ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ Η ΧΡΟΝΙΑ!!! 2)ο μαρτιος ειναι μηνας με πολυ επιβαρυμενο προγραμμα οποτε και μια υποχρεωση οπως το μηχανογραφικο θα προκαλεσει περισσοτερο αγχος!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:07 | Φώντας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 26  5

  Όποιος θέλει να γίνει δημοψήφισμα σε κάθε λύκειο ξεχωριστά για το εν λόγω θέμα, να υπερψηφίσει το σχόλιο!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 01:24 | Βρασίδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  47

  Όλα καλά! Μην το αλλάξετε…
  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ για να κοιμόμαστε ήσυχοι και να πάμε διακοπές χωρίς την έγνοια τους! Αποφασίζεις, δηλώνεις, τελείωσες! Αυτά είναι…

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:25 | Ελευθερία Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 44  3

  Κυρίες και κύριοι,θελω να ελπιζω οτι αυτα που γραφω και εγω και οι συνομίλικοι μου και συνοδοιποροι σ’αυτόν τον αρκετα ψυχοφθορο αγώνα που ονομάζεται πανελληνιες εξετάσεις να ληφθει υπ’οψιν σας και να μην ειναι και αυτο αλλο ενα βημα για το «θεαθηναι»,Πραματικα και το λεω ειλικρινα οχι μονο εγω αλλα και σχεδον ολοι η γενια μου μας εχετε απογοητεύσει πληρως!!!!!Δεν φτανει που τρεχουμε στα φροντηστήρια και πληρωνουμε για να μαθουμε ,που τα σχολεια ειναι σε απαισια κατασταση που ξοδεουμε του 1/2 του οικογενειακου εισοδηματος που σιγα σιγα λιγοστεύει λογω λαθων της δικης σας και αλλων κυβερνησεων μου θελετε και αλλαγη στο μηχανογραφικο?????1)ο ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ(οχι οτι τωρα δεν ειναι αλλα τελοσ παντων)ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΜΕ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ??????ΠΩΣ ΕΓΩ ΘΑ ΕΧΩ ΤΕΤΟΙΟ ΑΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Σ’ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΗΔΗ????Εγω προσωπικα εχω διαλεξει την πρωτη μου επιλογη.Οι αλλες ομως???? 2)ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ 3 ΠΕΔΙΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ (π.χ οδοντιατρικη) ΑΛΛΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 4 (π.χ πολυτεχνειο) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ 2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΡΑΨΕΙ ΧΑΜΗΛΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ????ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 3 ΚΑΙ ΤΟ 4 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠ’ΕΞΩ ΑΜΑ ΓΡΑΨΕΙ ΧΑΜΗΛΑ?????? ειναι ενα θεμα που καΙει και εμενα και πολλους συνομιλήκους μου.ΑΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΜΕ!!!!!!!!3)Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ!!!!ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ?????Πραγματικα ελπιζω και ευχομαι να καταλαβετε την αγανακτηση μας.ΜΗΝ ΜΑΣ ΖΟΡΙΖΕΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΥΧΟΜΑΙ Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ Σ’ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟ!!!! ΕΛΕΟΣ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ!!!!!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:07 | ΛΕΤΤΑ Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 27  2

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ ΑΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛ ΑΜΕ ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ.
  ΕΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ 3ης ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ.
  ΚΑΛΑ Ο ΗΔΗ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟΣ ΨΥΧΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΟΣ!!!!!

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:56 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  62

  υπέρ της κατάθεσης των Μηχανογραφικών ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:34 | Σπυρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 29  3

  Ο μαθητής πού προετοιμάζεται για την είσοδο του στο πανεπιστήμιο δεν είναι ικανός να προβλέψει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να συμπληρώνεται το μηχανογραφικό πριν τις εξετάσεις…Παράλληλα το σημερινό σχολείο δεν μας βοηθά στον επαγγελματίκο μας προσανατολισμό και είναι πολύ δύσκολο για τον νέο να λάβει την σημαντικότερη απόφαση για το μέλλον του που είναι ο επαγγελματικός του προσανατολισμός.Πέρα απ’αυτό θα ήθελα να διατυπωσώ μια απορία:Αν επιλέξω την ιατρική σχολή όμως την χάσω για λίγες μονάδες και δεν έχω επιλέξει άλλες σχολές..τί θα γίνει? Όλη που η προσπάθεια θα πάει χαμένη?Δεν είναι προτιμότερο να γνωρίζω τον βαθμό πού εχω γράψει και να επιλέξω κατάλληλα?
  Δεν σας καταλαβαίνω..το να προσπαθείτε να βελτιώσετε το εκπαιδεύτικο σύστημα με ανούσιες μεταρρυθμίσεις δεν οφελεί κανέναν.Θα πρέπει να λάβετε υπ’όψιν σας τις γνώμες των μαθητών διότι αυτοί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι..

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:14 | Κετσιτζη Ελενη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 34  1

  Το μηχανογραφικο θα επρεπε να κατατιθεται μετα τις πανελληνιες εξετασεις.

  1. Οι μαθητες την περιοδο του Μαρτιου δινουν προτεραιοτητα στη μελετη των πανελλαδικως εξεταζομενων μαθηματων και η προσοχη τους θα αποσπαστει απο τον στοχο τους, δηλαδη να βγαλουν την υλη και να γραψουν καλα στις εξετασεις.
  2. Οι μαθητες μετα τις εξετασεις θα εχουν καλυτερη αντιληψη της αποδοσης τους και θα μπορουν να επιλεξουν σχολες που ειναι πιο κοντα στις δυνατοτητες τους.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:01 | kostas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 29  1

  Εγώ είμαι μαθητής της Γ Λυκείου και πιστεύω ότι η αλλαγή στο χρόνο υποβολής του μηχανογραφικού μόνο τους μαθητές δεν θα βοηθήσει. Αντί να κάνετε αλλαγές οι οποίες μόνο πρόβλημα θα δημιουργήσουν, προσπαθήστε να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές και να δείτε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα στην εκπαίδευση σήμερα (δεν νομίζω να είναι το πότε θα δηλώσουμε το μηχανογραφικό). Το ότι ίσχυε παλαιότερα δεν είναι επιχείρημα υπέρ αυτής της αλλαγής, αφού αν δεν κάνω λάθος καταργήθηκε μετά και αυτό κάτι σημαίνει. Είπατε επίσης ότι με αυτήν την αλλαγή οι υποψήφιοι θα έχουν χρόνο ώστε να δηλώσουν με την άνεση τους το μηχανογραφικό, και όχι υπό πίεση μέσα σε μια μέρα όπως γίνεται τώρα. Όμως στην πραγματικότητα το μόνο που θα καταφέρετε είναι να δημιουργήσετε επιπλέον άγχος σε αυτούς που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον τους. Επίσης μπορεί να μην υπάρχει όριο στις σχολές που μπορεί να δηλώσει κάποιος, υπάρχει όμως όριο στα πεδία που μπορεί να δηλώσει. Τέλος, όταν προσπαθείτε να κάνετε αλλαγές για το καλό των μαθητών, καμιά φορά καλό θα ήταν να ακούτε και τις απόψεις των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι (τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει) σε ποσοστό 99% θέλουν να δηλώσουν μηχανογραφικό μετά τις εξετάσεις.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:47 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 33  2

  Λοιπόν κύριοι του Υπουργείου Παιδείας έχω την εντύπωση πως δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε, και δημιουργείται θέμα χωρίς καν να υπάρχει θέμα!!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Από τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται να αλλάξει και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αφήστε τα παιδιά μας στο Γολγοθά τους και ασχοληθείτε με πιο παραγωγικά ζητήματα, μην δυσκολεύεται –χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος- την ήδη άσχημη κατάσταση που βιώνουμε. Είμαστε υπέρ της κατάθεσης των Μηχανογραφικών ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ. Ευχαριστώ.
  Κατά λάθος στο προηγούμενο μήνυμα γράφτηκε το Μάρτιο.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:44 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 9  28

  Λοιπόν κύριοι του Υπουργείου Παιδείας έχω την εντύπωση πως δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε, και δημιουργείται θέμα χωρίς καν να υπάρχει θέμα!!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Από τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται να αλλάξει και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αφήστε τα παιδιά μας στο Γολγοθά τους και ασχοληθείτε με πιο παραγωγικά ζητήματα, μην δυσκολεύεται –χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος- την ήδη άσχημη κατάσταση που βιώνουμε. Είμαστε υπέρ της κατάθεσης των Μηχανογραφικών ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ. Ευχαριστώ.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:09 | Δημήτριος Μπούκας (τελειόφοιτος Λυκείου)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  47

  Η υποβολή του μηχανογραφικού τον Μάρτιο είναι πραγματικά μία καλή πρόταση σχετικά με τις ανάγκες της παιδείας σήμερα. Με το σημερινό καθεστώς ενθαρρύνεται η αναβολή από μέρους των παιδιών να αποφασίσουν συνειδητά τι θέλουν να σπουδάσουν και τι επάγγελμα να ακολουθήσουν. Γνωρίζω παιδιά τα οποία έχουν κατά νου συγκεκριμένη σχολή πανεπιστημίου που θέλουν να παρακολουθήσουν και ταυτόχρονα εκφράζουν την αρέσκειά τους για έναν κλάδο επιστημών, από την άλλη όμως είναι ανοικτά στην περίπτωση να αλλάξουν επιλογή αφού δουν την βαθμολογία τους. Ακόμη, άλλα παιδιά δεν έχουν κατασταλάξει καθόλου στις επιλογές τους και η επιλογή σπουδών είναι καθαρά πλέον θέμα βαθμού.

  Αυτό φυσικά δεν βοηθάει τους μαθητές καθώς αφήνει στην επιλογή της τελευταίας στιγμής κάτι πράγματι τόσο σημαντικό. Επιπλέον, επιβαρύνει την θέση όλων των παιδιών που έχουν επιβεβαιώσει την επιλογή τους. Αυτό γίνεται καθώς ο υποψήφιος με καλύτερο βαθμό, χωρίς όμως ξεκάθαρες επιλογές, στερεί από τον συμμαθητή του την σχολή της επιθυμίας του για την οποία ίσως στόχευε καιρό τώρα. Είναι όμως βέβαιο ότι καλύτερος στον τομέα του θα γίνει όποιος τον ακολούθησε επειδή πράγματι το θέλησε και όχι εκείνος για τον οποίον έλαχε. Αξίζει λοιπόν να δηλώσει ο καθένας την σχολή για την οποία στοχεύει εκ των προτέρων καθώς αυτό είναι εξίσου καλό και για τα παιδιά που έχουν επιβεβαιώσει τις επιλογές τους και για όσους κληθούν να συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά θέλουν να ασκήσουν στην ζωή τους.

  Πέραν όμως αυτών, πρακτικά θέματα όπως αυτά της απαξίωσης των πανεπιστημιών, των αιώνιων φοιτητών και φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους θα μπορούσαν να περιορισθούν. Ο κάθε σπουδαστής θα έχει επιλέξει στην σχολή του, χωρίς πιέσεις σαν αυτές που ακούν γονείς, σχολεία και φροντιστήρια και θα επιδιώκει την πρόοδό του. Σκεφτείτε, τέλος, και αυτό: σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πανεπιστήμια της Ευρώπης, ο απόφοιτος δηλώνει αίτηση απευθείας στο πανεπιστημιακό τμήμα της επιλογής του για να ακουλουθήσει συγκεκριμένες σπουδές. Μιας και στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει ακόμη, είναι πράγματι καλό να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατασταλάξουν στις αποφάσεις τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:17 | kostas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 27  2

  καλησπερα, ειμαι μαθητης της Γ λυκειου . Πιστευω πως για γινουν αλλαγες , πρεπει πρωτα να πουμε την γνωμη μας εμεις οι μαθητες που μας αφορα αμμεσα το θεμα , και οχι καποιοι αλλοι . Αρχικα λοιπον , η υποβολη των μηχανογραφικων τον μαρτιο , δεν θα βοηθησει σε τιποτα , το μονο που θα καταφερει ειναι να μας δημιουργησει περισσοτερο αγχος. επισης, χωρις να ξερουμε τα μορια μας , θα ειναι πολυ δυσκολο να διαλεξουμε καποια σχολη αφου θα συμπληρωνουμε το μηχανογραφικο στα «τυφλα» . ΠΡΕΠΕΙ λοιπον τα μηχανογραφικα να τα συμπληρωσουμε τον ιουλιο , οπως γινοταν τα τελευταια χρονια . ετσι θα εχουμε ολο το χρονο να αποφασισουμε χωρις αγχος !

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:59 | Ντόζης Αλέξανδρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 36  2

  Είμαι καθηγητής στο Λύκειο. Στο σημερινό σύστημα οι μαθητές της Γ’ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο μόνο πεδία στο μηχανογραφικό τους. Το γεγονός αυτό δεν τους δίνει απεριόριστες δυνατότητες δήλωσης σχολών, όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης. Έτσι είναι σαφώς επιζήμιο να γίνουν οι δηλώσεις το Μάρτιο που οι μαθητές δεν έχουν όλα τα δεδομένα για να επιλέξουν. Τόσα χρόνια που συμβουλεύω τους μαθητές μου στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών έχω καταλάβει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η βαθμολογία τους στις εξετάσεις. Οι μαθητές και οι γονείς δεν αποφασίζουν μόνο με κριτήριο το τι θέλουν να σπουδάσουν αλλά και με τι χρήματα μπορούν να διαθέσουν για τις σπουδές των παιδιών τους. Στην παροούσα οικονομική κρίση, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας μαζί με τη βαθμολογία θα παίξουν πολύ σημαντικό παράγοντα για την κατάρτηση του μηχανιγραφικού. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει η κατάθεση του μηχανογραφικού τον μήνα Μάρτιο. Απο ψυγολογικής πλευράς πιστεύω ότι μόνο λάθη θα γίνουν αν κατατεθούν τα μηχανογραφικά το Μάρτιο.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:40 | Ντινα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 26  1

  Νομίζετε πως με το να αλλάξετε την ημερομηνία της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών θα αλλάξει κάτι στο όλο σύστημα? κάνετε μεγάλο λαθος.Για να αλλάξει το σύστημα πρέπει να το «γκρεμίσετε» και να το ξαναχτίσετε απο την αρχή.Γι’αυτο αφήστε τα πράγματα όπως έχουν γιατί το μόνο που θα καταφέρετε στο τέλος είναι να δημιουργήσετε άγχος και σύγχηση και πιστέψτε με τα έχουμε και τα δύο σε μεγάλο βαθμό εμείς οι μαθητές της τρίτης λυκείου.Κατάθεση μηχανογραφικών τον ιούνιο λοιπόν.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:46 | Μελίνα,μαθήτρια Γ Λυκείου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 32  1

  Εννοείται πως τα μηχανογραφικά πρέπει να γίνονται τον Ιούλιο!!!!Αγαπητό Υπουργείο,αν νομίζετε πως με τέτοιες μικροαλλαγές θα βελτιώσετε την παιδεία τότε κάνετε λάθος…Κάθε κυβέρνηση όταν εκλέγεται από τον λαό αποφασίζει να κάνει και μια αλλαγή στην παιδεία δευτερευούσης σημασίας μόνο και μόνο για να αφήσει το στίγμα της.Σταματήστε να «παίζετε» με το εκπαιδευτικό σύστημα για δικά σας συμφέροντα!Είναι αρκετό το άγχος που έχουμε για αυτή τη δύσκολη δοκιμασία,για το μέλλον μας μέτα το πανεπιστήμιο,για την επαγγελματική μας αποκατάσταση σε μια χώρα που σταδιακά οδεύει προς το χειρότερο…Όσον αφορά το επιχείρημα σας για τα ΕΠΑΛ είναι ανόητο!!!Στα ΕΠΑΛ απο την αρχή εξειδικεύονται σε ένα τομέα,πχ:ιατρικά,ενώ ένας μαθητής του γενικού λυκείου μπορεί να «ανοίξει» περισσότερα πεδία με τα μαθήματα επιλογής!Τελοσπάντων για να μην μακρυγορώ(γιατί πόλυ αμφιβάλλω αν όσα γράφονται εδώ κ αποδεικνύουν τη άσχημη κατάσταση μας,θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν)επιμένω πως σχετικά με τα μηχανογραφικά δεν πρέπει να υποβληθεί καμία αλλαγή!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 23:12 | χρυσούλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 23  1

  εγς πιστευω οτι πρειπει να γινετε το μηχανογραφικο μετα τις πανελινιεσ ετσι πως γινοταν τοσα χρονια γιατι να αλλαξει αυτο????
  γιατι να μην περνανε μαθητες σε σχολες..?? γιατι με αυτο το συστημα που πανε να κανουνε ολοι οι μαθητες θα νομιζουν οτι εχουν γραψει πολυ καλα και θα βαζουν σχολες με μεγαλη βαση και μετα δεν θα μπαινουν πουθενα……αν αυτο θελουν τι να πω ελεος…

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 22:41 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 31  1

  ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ.ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΑΠΟΣΠΟΥΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΕΡΕΣ.Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.ΕΓΩ Η ΙΔΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 27 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΩ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ.!!
  ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ!ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!!

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 22:15 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 27  1

  ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΙΟΥ Κ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Κ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ!!!ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΥΤΗ ΤΝ ΣΚΕΨΗ Κ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΑΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΙΟΥ ΒΙΩΝΩ ΤΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ Π ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΤΕ!!!ΕΙΜΑΙ ΤΣ ΑΠΟΨΗΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΤΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΑ Κ ΣΤΑ ΤΕΙ!!!!ΔΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΤΟΣΟ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ Κ ΕΝΝΟΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ Μ!!!ΤΟ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΠΟΙΟΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΩ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΠΟ!!!ΔΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ(Κ ΕΔΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ Σ!!!ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟ ΣΤΣ ΕΠΟΧΕΣ Π ΖΟΥΜΕ ΓΙΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΝ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΤΕ ΤΝ ΠΡΟΣΠΑΘΙΑ ΤΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΣ!!!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 22:17 | Νεκτάριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 43  2

  Είμαι μαθητής θετικής κατεύθυνσης. Αν γίνουν τα μηχανογραφικά τον Μάρτιο θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίλημμα και σε όσους έχουν ακολουθήσει τη θετική κατεύθυνση και σε όσους δίνουν πανελλαδικά το ΑΟΘ ( πόσο μάλλον αυτοί που πάνε θετική και έχουν και ΑΟΘ).
  1) Δε θα είμαστε ακόμα σίγουροι για την επιλογή μας.
  2) Κοντεύει Δεκέμβρης και μιλάτε για μηχανογραφικά το Μάρτιο. Μικρό χρονικό διάστημα για μια τόσο σημαντική αλλαγή. Έπρεπε να το είχατε ανακοινώσει από το καλοκαίρι.
  3) Δεδομένου ότι έχουμε να επιλέξουμε δύο πεδία από τα τρία για εμάς που είμαστε θετική και για αυτούς που έχουν ΑΟΘ, τέσσερα για τα παιδιά της θετικής με ΑΟΘ, δε θα ξέρουμε ποιο να αποκλείσουμε όταν συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό. Και εννοώ ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε μία πρώτη επιλογή. Όμως η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη κοκ είναι συγκεχυμένες. Έτσι θα κληθούμε να πάρουμε μία απόφαση για το ποιο πεδίο δε θα δηλώσουμε έχοντας μεγάλες αμφιβολίες για το αν αυτό θα είναι σωστή επιλογή. Συγγραμμικά, κάποιες σχολές έχουν μεγαλύτερη βάση από κάποιες άλλες με αποτέλεσμα να μην είμαστε σίγουροι αν μπορούμε να επιτύχουμε να γράψουμε τόσο μεγάλο βαθμό και τελικά να μην τη δηλώσουμε ούτως ώστε να δηλώσουμε σχολές από τα άλλα δύο πεδία με χαμηλότερη βάση. ΑΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ
  4) Θα προκληθεί σύγχυση και αποπροσανατολισμός από τα μαθήματα καθώς θα στραφούμε να συμπληρώσουμε τα μηχανογραφικά τον Μάρτιο, έναν παραγωγικό μήνα τον οποίο θα πρέπει να ασχολούμαστε αποκλειστικά με ενδοσχολικά ζητήματα. Άμεση απορροία αυτού θα είναι να χάσει η εκπαίδευση την εξ ορισμού έννοια της και δε θα επιτευχθεί ο στόχος του υπουργείου.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 21:52 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 28  2

  ΕΙΜΑΙ ΓΟΝΕΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ),ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΕΝΤΕΧΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,ΑΣ Τ’ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ,ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ,,ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 21:36 | Κωνσταντίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 29  2

  Είμαι μάθήτρια της Γ΄ Λυκείου και θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με την αλλάγη του χρόνου υποβολής μηχανογραφικού.Αρχικά, θεωρώ ότι δε βοηθάει αυτή η αλλαγή, αφού εμείς οι μαθητές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή το Μάρτιο, βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της προσπάθειάς μας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να αφιερώσουμε χρόνο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.Επιπλέον,δε θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε αρκετές πληροφορίες για τα διάφορα τμήματα που περιλαμβάνει η κάθε σχολή και πιθανόν μας ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να δηλώνουμε τετριμμένα τμήματα σχολών προκαλώντας κορεσμό.Τέλος,αυτή η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ψυχολογικής φύσεως, και όχι μόνο, σε εμάς τους μαθητές,γεγονός που θα μας εμποδίσει να αποδώσουμε τα βέλτιστα στις πιο κρίσιμες εξετάσεις για τη ζωή μας.Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 21:27 | ΚΩΣΤΑΣ Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 26  2

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΕΙΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. ΠΟΥ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 21:24 | Γεωργια,Καβαλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 34  2

  ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΩ ΑΝΟΥΣΙΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ.ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΗΔΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 20 ΣΧΟΛΕΣ.ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΓΧΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΑΣ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΚΕΤΑ ΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ.ΑΠ ΟΤΙ ΞΕΡΩ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.ΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ?ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ.ΟΠΟΤΕ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ.