- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 34 – Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α΄ τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β΄ τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.
2. ατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Β΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.