- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 33 – Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οι ρυθμίσεις της παρούσας Υ.Α. ισχύουν και για τους/τις μαθητές/τριες των ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.