- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 30 – Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

1. Σε κάθε σχολείο ο Σύλλογος των Διδασκόντων/ουσών, μετά από συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τις Μαθητικές Κοινότητες, αποφασίζει τη λήψη των μέτρων που θεωρεί απαραίτητα για την οργάνωση της σχολικής ζωής με τρόπο που να διαμορφώνεται καλό σχολικό κλίμα επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
2. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να αποφασιστεί η συνεργασία με υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εντός του σχολείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει επίσης την παιδαγωγική ευθύνη τροποποίησης της απόφασης αυτής εάν καταστεί αναγκαίο.
3. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.
4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων παιδαγωγικών κατευθύνσεων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του διδακτικού έτους Και σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προχωρά στην κατάρτιση ή τροποποίηση ενός πλαισίου κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, του Πλαισίου Οργάνωσης Σχολικής Ζωής. Με το πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την ανάδειξη των νέων Μαθητικών Συμβουλίων και την κατάρτισή του ισχύει εκείνο του προηγούμενου σχολικού έτους.
Στην αρχή του διδακτικού έτους επίσης και μετά την παραπάνω συγκέντρωση – ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η του τμήματος αυτού. Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξή τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.
5. Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος.
Το Συμβούλιο Τμήματος
αα. αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερος/η των διδασκόντων/ουσών ή ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/ντρια, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό,
ββ. συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,
γγ. συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/ουσα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες/ουσες, ή και μαθητής/τρια-μαθητές/τριες για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,
δδ. στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,
εε. συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,
στστ. συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.