- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 12 – Περιοχή σχολείων και αριθμός φοιτώντων μαθητών/τριών

1. Οι μαθητές/τριες φοιτούν στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο στην περιοχή του οποίου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.
2. Στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια, τα όρια της περιοχής τους και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθορίζεται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περιοχές των σχολείων εφόσον δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μιάς μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμοδίου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
3. Εάν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν υπερβεί, για οποιονδήποτε λόγο, τις δυνατότητες στέγασης του διαθέσιμου διδακτηρίου ενός σχολείου, ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίρει την υπεραριθμία με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών/τριών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα όρια αρμοδιότητας ενός/μιας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνεται απόφαση του/της αρμοδίου Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθυντών/ντριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.