- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 08 – Έννοια της εγγραφής

1) Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο, στο Επαγγελματικό Λύκειο, Γυμνάσιο ΕΑΕ, Λύκειο ΕΑΕ, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιείται από τη στιγμή που αυτός/ή αποκτά δικαίωμα φοίτησης σ’ αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2) Ως εγγραφή νοείται η εφ’ άπαξ καταχώριση για πρώτη φορά των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 στοιχείων του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών/τριών του σχολείου.