- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 07 – Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Τα υφιστάμενα Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα που χρησιμοποιούνται πριν από τη δημοσίευση της παρούσας διατηρούνται σε χρήση, αντικαθίστανται δε από την ηλεκτρονική τους έκδοση από την ημερομηνία που προβλέπει η παρούσα ή σχετική εγκύκλιος. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), το Ευρετήριο καθώς και το Ατομικό Δελτίο Μαθητή/τριας, και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.