- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 05 – Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των Βιβλίων και Εντύπων που προβλέπονται από την παρούσα καθορίζονται με υπόδειγμα το οποίο καταρτίζεται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση υποδειγμάτων εφαρμόζονται τα υποδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί το σχολικό έτος 2016-2017.
2. Από τα Υπηρεσιακά Βιβλία: το Βιβλίο Υλικού, το Βιβλίο Βιβλιοθήκης, και το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Το Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και το Ευρετήριο τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
3. Από τα Υπηρεσιακά Έντυπα τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα, και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Τα Υπηρεσιακά Βιβλία που τηρούνται εγγράφως, καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, μέχρι την έναρξη τήρησής τους σε ηλεκτρονική μορφή, πριν τη χρήση τους αριθμούνται κατά σελίδα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου για τα δημόσια σχολεία, και από τον/τη Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου για τα ιδιωτικά σχολεία. Και στις δύο περιπτώσεις συντάσσεται στην τελευταία σελίδα του Βιβλίου σχετική πράξη.
5. Τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, μέχρι την έναρξη τήρησής τους σε ηλεκτρονική μορφή, επισημοποιούνται με σφράγιση και υπογραφή από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
6. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος MySchool για κάθε μεταβολή εντός πέντε (5) ημερών από την πραγματοποίησή της, λαμβανομένης υπόψη των προθεσμιών οι οποίες προβλέπονται από την παρ. ΙΑ του άρθρου 9 και της παρ. 6 του άρθρου 21. Ειδικότερα το Βιβλίο Φοίτησης ενημερώνεται, το αργότερο, ανά πενθήμερο.