- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 04 – Υπηρεσιακά Έντυπα

1) Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. επίσημα έντυπα είναι:
α) Ατομικά Δελτία μαθητών/τριών. Για κάθε μαθητή/τρια τηρείται Ατομικό Δελτίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 στοιχεία.
β) Έντυπα Ημερήσιων Δελτίων Φοίτησης των μαθητών/τριών κατά τάξη ή τμήματα τάξης, στα οποία καταχωρίζονται κάθε διδακτική ώρα οι απουσίες τους.
γ) Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων
δ) Τίτλοι Σπουδών
ε) Έντυπα Επαλήθευσης Τίτλων
στ) Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών
ζ) Έντυπα Εισήγησης ή Επιβολής Παιδαγωγικών Μέτρων
η) Καταστάσεις Προφορικής Βαθμολογίας Μαθητών/τριών
θ) Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση
ι) Δελτία Κίνησης Προσωπικού
2) Οι Καταστάσεις Μισθοδοσίας Προσωπικού που προβλέπονται από τα Π.Δ. 104/1979, άρθρο 4 (ΦΕΚ 23 Α΄/1979) καταργούνται.