- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 03 – Υπηρεσιακά Βιβλία

Τα τηρούμενα από τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. επίσημα βιβλία είναι:
α) Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους τίτλοι σπουδών καθώς και τα εμπιστευτικά έγγραφα. Για τα τελευταία σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Ε. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.
β) Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή/ντριας
γ) Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
δ) Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά, περιληπτικά, τα κατά την κρίση του/της Διευθυντή/ντριας σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.
ε) Βιβλίο Ύλης κατά τάξη ή τμήματα τάξεων, στο οποίο καταχωρίζεται αυθημερόν από κάθε διδάσκοντα/ουσα ο τίτλος της ενότητας που δίδαξε.
στ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά ενότητες, τα βιβλία.
ζ) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, εκτός από αυτά που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης.
η) Μητρώο Μαθητών/τριών στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, στοιχεία των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο σχολείο.
θ) Ευρετήριο στο οποίο καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατρός, το όνομα μητρός και ο Αριθμός Μητρώου των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών.
ι) Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο)
ια) Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Στο Βιβλίο αυτό εκτός από τα Παιδαγωγικά Μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 30 της παρούσας Υ.Α. καταγράφονται και οι παιδαγωγικές ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. προσφυγή σε συμβουλευτικό κέντρο) εφόσον (1) αφορούν συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και (2) κρίνεται απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή το Συμβούλιο Τμήματος.
ιβ) Ατομικοί φάκελοι των μαθητών/τριών οι οποίοι φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ, σε Τ.Ε. και Παράλληλη Στήριξη (όπως ορίζεται στον Ν.3699/2008).