- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 19 – Υποβολή προτάσεων

1. Προκειμένου να εξετασθεί από την Ε.Η.Ε. μια πρόταση ερευνητικού έργου, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
α. Αίτηση προς την Ε.Η.Ε.,
β. ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ε.Η.Ε..
3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται, αναλόγως του επιστημονικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου, ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. ορίζει εισηγητή, κατά προτεραιότητα, μέλος της Ε.Η.Ε. Εάν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί χωρίς να έχει δυνατότητα ψήφου. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα.