- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 14 – Ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ισχύουν, τηρουμένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:
α) Στη διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α’ 175) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων έξι (6) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.
β) Κατ’ εξαίρεση της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28):
i) η ανεργία μοριοδοτείται με διακόσιες (200) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες ανεργίας και μόνον εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος ο υποψήφιος,
ii) η εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες, εφόσον είναι ομοειδής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.