- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 01 – Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος και κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Από την ίδρυσή του, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, απορροφώνται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας προκειμένου περί ακινήτων, καθώς και σε όλες τις υποχρεώσεις των απορροφώμενων Ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως διάδοχο σχήμα, συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των απορροφώμενων Τμημάτων/Σχολών Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4, Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν σε ένα εκ των απορροφώμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, μεταφέρονται σε ένα εκ των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Μεταβολές στο ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο Πανεπιστήμιο, καθώς και στις Σχολές και τα Τμήματα αυτού, όπως ενδεικτικά συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας, γνωστικού αντικειμένου, πραγματοποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 10 του ν. 4485/2017.