- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 32 – Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

1. Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.
2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης επανέρχονται ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. η Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
3. Διευθυντής σχολικής μονάδας η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας που προκύπτει από τη συγχώνευση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής της συγχωνευόμενης σχολικής μονάδας που προηγείται στην σειρά κατάταξης.