- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 26 – Διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται, ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ αντικαθίστανται με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α΄ μετά από τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «, με τη επιφύλαξη της περίπτ. β΄».
β) Στην περίπτ. β΄ οι λέξεις «κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη».
4. Στο τέλος της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά Τμήματα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής της ως άνω δήλωσης εντός του μηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσμία που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και η οποία ομοίως δεν ανακαλείται.