- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 19 – Ίδρυση-νομική μορφή-έδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Παλλημνιακό Ταμείο», το οποίο εδρεύει στη Μύρινα της Λήμνου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.