- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 34 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης οι έχοντες την ευθύνη των βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών του άρθρου 23 του ΠΔ…:
α) χαρακτηρίζουν τα πάσης φύσης υλικά που τους αφορούν, τα οποία (υλικά) ενδέχεται να περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, με σκοπό να προσδιορίσουν τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των περιεχομένων φυσικών ραδιονουκλιδίων˙
β) εξετάζουν εάν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές δύναται να προκαλέσουν την παρουσία φυσικών ραδιονουκλιδίων στο νερό˙
γ) ενημερώνουν την ΕΕΑΕ εάν συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανακύκλωσης υπολειμμάτων φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν σε οικοδομικά υλικά, ή τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν.
2. Οι κατά την παρ. 1 απαιτούμενες ραδιολογικές αναλύσεις διενεργούνται από διαθέτοντες πιστοποίηση ή αναγνώριση από την ΕΕΑΕ να ενεργούν για τον σκοπό αυτόν.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, για τις ειδικές άδειες λειτουργίας και τις άδειες κατοχής και χρήσης που είναι σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και έχουν εκδοθεί δυνάμει του προηγούμενου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας, ισχύουν μεταβατικά, μέχρι την ημερομηνία λήξης των προαναφερόμενων αδειών τα κάτωθι:
α) εξακολουθούν να ισχύουν, νοούμενες εφεξής ως εγκρίσεις διενέργειας πρακτικών, χορηγούμενες στον οργανισμό σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας˙
β) νοούνται ως περιλαμβάνουσες τις πρακτικές που αντιστοιχούν στις πηγές ακτινοβολίας και τον εξοπλισμό που μνημονεύεται σε αυτές˙
γ) εκτελών χρέη επόπτη ακτινοπροστασίας είναι, κατά περίπτωση, ο αναφερόμενος στην τρέχουσα άδεια υπεύθυνος ακτινοπροστασίας ή υπεύθυνος εργαστηρίου ή υπεύθυνος ασφάλειας˙
δ) ως σημείο επαφής νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού, ο οποίος δύναται να ορίσει, με έγγραφο προς την ΕΕΑΕ, σημείο επαφής όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4˙
ε) για την ανανέωση ή τροποποίηση των ως άνω αδειών ακολουθούνται οι διαδικασίες έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
4. Οι γενικές άδειες μεταφοράς, οι άδειες λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλίμακας, καθώς και οι άδειες απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας επανεκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρώντας την αρχική ημερομηνία λήξης ισχύος.
5. Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, κάτοχοι άδειας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής δύνανται να ενεργούν ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας ή εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής μεταβατικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, μέχρι να λειτουργήσει ο κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… μηχανισμός αναγνώρισης υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων.

6. Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, ορίζεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής στις απαιτήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 27, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στο διάστημα αυτό η εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτισή των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ…, διεξάγεται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά προτίμηση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία στον οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ.

7. Για την εισαγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ορίζεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής στις διατάξεις της παρούσας απόφασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.