- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 33 – Παραρτήματα

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα συνημμένα Παραρτήματα Ι έως IV [1].