- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 28 – Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας

1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης)˙ β) πεδίο Β: εκτός της ιατρικής έκθεσης (ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλλους σκοπούς).
2. Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση της παρ. 1 του παρόντος κατ’ ελάχιστο διαθέτουν:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ·
β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας·
γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης·
δ) ειδικά για αναγνώριση στο πεδίο Α, άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών Ιατρικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ….
3. Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας σε συγκεκριμένο πεδίο αναγνώρισης έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών.
4. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας καθορίζονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… απόφαση της ΕΕΑΕ.