- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 13 – Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων

Ειδικά για τη διαδικασία καταχώρισης στην περίπτωση απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων, ο εργοδότης των εξωτερικών εργαζομένων υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) ονομαστική κατάσταση και εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία των εξωτερικών εργαζομένων·
β) καθορισμό περιοριστικών επιπέδων δόσης (σε συνεργασία με τον οργανισμό στον οποίο αναμένεται να απασχοληθούν οι εξωτερικοί εργαζόμενοι)·
γ) πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης, εάν απαιτείται, και τα μέτρα ατομικής προστασίας.