- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 11 – Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών (σημεία 1-4 του μέρους Β του παραρτήματος Ι)

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις πρακτικές που αναφέρονται στα σημεία 1-4 του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας, υποβάλλουν τα ακόλουθα:
α) κατάλογο με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες πρακτικών·
β) ονομαστική κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων του οργανισμού που συμμετέχει στις πρακτικές·
γ) άδεια σκοπιμότητας, εφόσον προβλέπεται από την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 (Β’ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει·
δ) σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και αναλυτική κατάσταση των πηγών ακτινοβολίας που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της πιστοποίησης CE του ακτινικού εξοπλισμού και των πιστοποιητικών των ραδιενεργών πηγών·
ε) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας, εκπονημένη από Φυσικό Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικό Ιατρικής προκειμένου για τις πρακτικές των σημείων 1 και 2 του μέρους Β του παραρτήματος Ι, με τα ακόλουθα:
αα) αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις, εκθέσεις του κοινού και μέτρα ακτινοπροστασίας,
ββ) πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού και εν γένει των συνθηκών λειτουργίας,
γγ) καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστικών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας,
δδ) διαχείριση εκτός χρήσης πηγών,
εε) εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων, μέτρα για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.