- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές, οι πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά προσδιορισθείσες κατά το άρθρο 23 του ΠΔ… και η μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Οι ως άνω πρακτικές υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω γνωστοποίησης, έγκρισης (καταχώρισης ή αδειοδότησης) και κατάλληλης συχνότητας επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις δύναται να πραγματοποιούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και της τήρησης των όρων χορήγησης των διοικητικών πράξεων της έγκρισης ή γνωστοποίησης πρακτικών.
2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την αδειοδότηση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και την αδειοδότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως ρυθμίζονται στα π.δ. 60/2012 (Α΄ 111), π.δ. 122/2013 (Α΄ 117), π.δ. 91/2017 (Α΄ 130), τις υπουργικές αποφάσεις Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) και 91175/2017 (Β΄ 1991/31.05.2017) και εν γένει τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων.
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η ΕΕΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της χώρο υποδειγματικά έντυπα αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες για την τηρούμενη διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων της παρούσας απόφασης.
4. Οι οργανισμοί δηλώνουν στην ΕΕΑΕ συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού τους ως σύνδεσμο επικοινωνίας με την ΕΕΑΕ (εφεξής, σημείο επαφής). Η επικοινωνία, ενδεικτικά, αφορά ερωτήματα/διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, την ενημέρωση για αποκλίσεις και εν γένει προβλήματα και την αποστολή αναφορών.