- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 01 – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση: α) εξειδικεύονται οι διαδικασίες για τη γνωστοποίηση και έγκριση, βάσει της κλιμακούμενης προσέγγισης, πρακτικών οι οποίες υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που παρέχονται κατά τη γνωστοποίηση και την έγκριση, β) εξειδικεύονται οι πρακτικές για τις οποίες απαιτείται καταχώριση ή αδειοδότηση σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ…), γ) καθορίζονται και άλλα είδη πρακτικών για τα οποία απαιτείται καταχώριση ή αδειοδότηση βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 του ΠΔ… και δ) καθορίζονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν: (αα) την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας (ββ) την εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας και (γγ) την αποδοχή του ορισμού των εποπτών ακτινοπροστασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ΠΔ… και της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).