- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

O Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων». Σκοπός των ρυθμίσεων της υπό διαβούλευση κοινής υπουργικής απόφασης είναι η οικοδόμηση μιας σύγχρονης, βελτιωμένης και ολιστικής προσέγγισης του κανονισμού ακτινοπροστασίας, με ταυτόχρονο συγκερασμό και σύνθεση όλων των προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις της ανωτέρω ρύθμισης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ