- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 25 – Ειδικοί συνεργάτες

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., μπορεί να ανατίθεται, με σύμβαση, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαπούς, η διενέργεια μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο της αποστολής των Γ.Α.Κ., για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους. Τα πορίσματα των εργασιών που ανατίθενται στους ειδικούς συνεργάτες, δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. Με τις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις ορίζονται οι όροι εκτέλεσης και αμοιβής του ανατιθέμενου έργου και κάθε σχετικό θέμα.