- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 03 – Προστασία δημοσίων αρχείων

1. Τα δημόσια αρχεία είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
2. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του δημόσια αρχεία πρέπει να τα κατέχει νόμιμα. Στις περιπτώσεις αδυναμίας απόδειξης του σχετικού δικαιώματος τα αρχεία κατάσχονται και μεταφέρονται στα Γ.Α.Κ.
3. Απαγορεύεται:
α) οποιαδήποτε καταστροφή δημόσιων αρχείων χωρίς την έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ.
β) η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο αλλοίωση δημόσιου αρχείου, που μεταβάλλει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του.
4. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης δημοσίων αρχείων, τα Γ.Α.Κ. αναφέρουν το γεγονός στις αρμόδιες Εισαγγελικές και λοιπές Διοικητικές Αρχές για να διερευνηθούν οι τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.
5. Η εξαγωγή από τη χώρα δημοσίων αρχείων πραγματοποιείται κατόπιν χορήγησης άδειας εξαγωγής, σύμφωνα με την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30.
6. Πώληση αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα, εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, μόνο μετά από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου. Τα στοιχεία του νέου κατόχου δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ.
7. Κάθε περίπτωση δημοπρασίας αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα γνωστοποιείται στα Γ.Α.Κ.
8. Κάθε παράβαση των παρ 5, 6 και 7 διώκεται πειθαρχικά και ποινικά για παράβαση καθήκοντος.