- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 14 – Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1 Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
2. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) εγκρίνεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
3. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που περιγράφονται στο επόμενο άρθρο.