- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 10 – Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
β) η δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
γ) τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους στην αγορά εργασίας,
δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
ε) η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
η) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
2. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, διαμορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελματικών κλάδων. Για τον σκοπό αυτό, το Σ.Α.Π. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.
3. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,
β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
γ) η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.
4. Τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις.
5. Τα κριτήρια της θεματικής αξιολόγησης της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 τυποποιούνται και εξειδικεύονται από το Σ.Α.Π., σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις.
6. Τα κριτήρια των προηγουμένων παραγράφων εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.