- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.