- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 14 Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Σ.Δ.Ε.) διδάσκει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγοι, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.».
2. Μέλη του Μητρώου μπορούν να είναι όσοι εμπίπτουν στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193), καθώς και στην υπ’ αρι. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Β΄ 1861) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Το μητρώο της παρ. 1 τηρείται στον εκάστοτε φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε. και είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στον ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης, καθορίζεται ο «Κανονισμός Διαχείρισης του μητρώου της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.