- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το π.δ. της παρ. 1 εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, η προθεσμία της παρούσας μπορεί να παραταθεί μία (1) μόνο φορά.».