- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 11 Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

 

Η περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών, ισοτίμων και ξένων, σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων της Υποπαρ. Θ.3 της Παρ. Θ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), που λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».