- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 6 Αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων

 

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ως άνω δραστηριότητες και υπηρεσίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
β) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι για τη διαμονή, η διαδικασία μετατροπής των κτιριακών υποδομών για τη διαμονή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και το χρονικό διάστημα της διαμονής.».