- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

23. Συμμερίζεστε την άποψη ότι η αντιστοίχιση προσόντων πρέπει να ξεκινήσει πιλοτικά σε κάποιους κλάδους (π.χ. τουριστικά επαγγέλματα) προτού γενικευτεί ως μέθοδος για τη συγκρότηση του ΕΠΠ; Εάν όχι, ποιους εναλλακτικούς τρόπους προτείνει ο φορέας ή η οργάνωσή σας;